Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Ușierii templului și vistieriile

261Cetele ușierilor. Dintre coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, din fiii lui Asaf. 2Și Meșelemia a avut fii: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Și fiii lui Obed‐Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; loah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu l‐a binecuvântat. 6Și lui Șemaia, fiul său, i s‐au născut fii care au cârmuit în casa tatălui lor, căci erau bărbăți viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni și Refael și Obed. Elzabad și frații săi, oameni voinici, Elihu și Semaia. 8Toți aceștia erau din fiii lui Obed‐Edom: și fiii lor și frații lor, bărbați voinici, puternici pentru slujbă, șaizeci și doi din Obed‐Edom. 9Fiii și frații lui Meșelemia, oameni voinici, optsprezece. 10Și Hosa

26.10
Cap. 16.38.
, dintre fiii lui Merari, a avut fii: Șimri, capul, deși nu era întâiul născut, dar tatăl său l‐a pus cap. 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea; toți fiii și frații lui Hosa, treisprezece. 12Dintre aceștia erau cetele ușierilor ale capilor lor bărbătești, având sarcini împreună cu frații lor, pentru facerea slujbei în casa Domnului. 13Și au aruncat sorți, cel mic ca și cel mare, după casele lor părintești, pentru fiecare poartă. 14Și sorțul dinspre răsărit a căzut pe Șelemia. Și au aruncat sorți pentru Zaharia, fiul său, sfetnic înțelept; și sorțul său a ieșit spre miazănoapte; 15pentru Obed‐Edom spre miazăzi și pentru fiii săi casa de merinde. 16Pentru Șupim și Hosa spre apus, cu poarta Șalechet, la calea suișului, o strajă în fața altei străji. 17Spre răsărit erau șase Leviți, spre miazănoapte patru pe zi, spre miazăzi patru pe zi și în casa de merinde doi, doi. 18Lângă Parbar, spre apus, patru pe cale, doi lângă Parbar. 19Acestea sunt cetele ușierilor din fiii coreiților și din fiii lui Merari. 20Și leviții: Ahia era peste vistieriile
26.20
Cap. 28.12.
casei lui Dumnezeu și peste vistieriile lucrurilor sfințite. 21Fiii lui Laedan, fiii gherșoniților lui Laedan, capii părintești ai lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli. 22Fiii lui Iehieli: Zetam și Ioel, fratele său, peste vistieriile casei Domnului. 23Din amramiți, din ițehariți, din hebroniți, din uzieliți… 24Și
26.24
Cap. 23.16.
Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, era mai mare peste vistierii. 25Și frații săi din Eliezer: Rehabia, fiul său, și Isaia, fiul său, și Ioram, fiul său, și Zicri, fiul său, și Șelomit
26.25
Cap. 23.18.
, fiul său. 26Acest Șelomit și frații săi erau peste toate vistieriile lucrurilor sfințite, pe care le sfințiseră împăratul David și capii părintești, mai marii peste mii și peste sute, și mai marii oastei. 27Le sfințiseră din războaie și din prăzi, ca să întrețină casa Domnului. 28Și tot ce sfințise Samuel, văzătorul
26.28
1 Sam. 9.9
, și Saul fiul lui Chis, și Abner, fiul lui Ner, și Ioab, fiul Țeruiei: tot ce era sfințit, era sub mâna lui Șelomit și a fraților săi.

Orânduirea judecătorilor

29Din ițehariți: Chenania și fiii săi erau pentru treburile dinafară peste Israel ca dregători

26.29
Cap. 23.4.
și judecători. 30Din hebroniți: Hașabia și frații săi, o mie șapte sute de bărbați voinici puși peste Israel dincoace de Iordan spre apus pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31Din hebroniți, Ieria
26.31
Cap. 23.19.
era capul hebroniților după neamurile lor, după părinți. În al patruzecilea an al domniei lui David au fost căutați și s‐au găsit între ei la Iaezer
26.31
Ios. 21.39
în Galaad bărbați voinici. 32Și frații săi, bărbați voinici, erau două mii șapte sute, capi părintești; și împăratul David i‐a pus peste rubeniți și gadiți și jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26.32
2 Cron. 19.11
.

27

Capii oștirilor

271Și copiii lui Israel după numărul lor, capii părintești și mai marii peste mii și sute, și dregătorii lor, slujeau împăratului, în toate treburile cetelor lor, care intrau și ieșeau din lună în lună în toate lunile anului; fiecare ceată avea douăzeci și patru de mii. 2Peste ceata întâi pentru luna întâi era Iașobeam

27.2
2 Sam. 23.8
, fiul lui Zabdiel; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 3El era din fiii lui Pereț, capul tuturor mai marilor oastei pentru luna întâi. 4Și peste ceata pentru luna a doua era Dodai, Ahohitul; și în ceata sa era Miclot, cârmuitor; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 5Al treilea mai mare al oastei pentru luna a treia era Benaia, fiul lui Iehoiada, preotul, capul; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 6Acest Benaia
27.6
2 Sam. 23.20,22,23
era un viteaz din cei treizeci și peste cei treizeci; și în ceata sa era Amizadab, fiul său. 7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael
27.7
2 Sam. 23.24
, fratele lui Ioab; și Zebadia, fiul său, după el: și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 8Al cincilea, pentru luna a cincea, era mai marele Șamehut, Izrahitul; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 9Al șaselea, pentru luna a șasea era Ira
27.9
Cap. 11.28.
, fiul lui Icheș, Tecoitul: și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț
27.10
Cap. 11.27.
, Pelonitul, din copiii lui Efraim; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 11Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai
27.11
2 Sam. 1.18
, Hușatitul, din Zerahiți; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 12Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer
27.12
Cap. 11.28.
, Anatotitul, din Beniaminiți; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 13Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai
27.13
2 Sam. 23.28
, Netofatitul, din Zerahiți, și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia
27.14
Cap. 11.31.
, Piratonitul, din copiii lui Efraim; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai
27.15
Cap. 26.30.
, Netofatitul, de la Otniel; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii.

Mai marii semințiilor

16Și peste semințiile lui Israel erau: pentru rubeniți era mai mare Eliezer, fiul lui Zicri; pentru simeoniți: Șefatia, fiul lui Maaca; 17pentru leviți: Hașabia, fiul lui Chemuel; pentru aaroniți: Țadoc; 18pentru Iuda: Elihu

27.18
1 Sam. 16.6
, din frații lui David; pentru Isahar: Omri, fiul lui Micael; 19pentru Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; pentru Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 20pentru fiii lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; pentru jumătatea seminției lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; 21pentru jumătatea seminției lui Manase în Galaad; Ido, fiul lui Zaharia; pentru Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 22pentru Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt mai marii semințiilor lui Israel. 23Și David n‐a pus numărul lor de la douăzeci ani și mai jos, căci Domnul
27.23
Gen. 15.5
zisese că va înmulți pe Israel ca stelele cerului. 24Ioab, fiul Țeruiei, a început să numere, dar n‐a sfârșit; și pentru aceasta a fost mânia
27.24
2 Sam. 24.15
Domnului peste Israel și numărul n‐a fost pus în istoria cronicilor împăratului David.

Slujitorii și slujbașii curții

25Și peste vistieriile împăratului era Azmavet, fiul lui Adiel; și peste vistieriile din câmp, din cetăți, din sate și din turnuri, era Ionatan, fiul lui Ozia. 26Și peste lucrătorii câmpului la aratul ogorului era Ezri, fiul lui Chelub. 27Și peste vii era Șimei, Ramatitul; și peste vistieriile de vin din vii era Zabdi, Șefamitul. 28Și peste măslini și sicomorii care erau în vale era Baal‐Hanan, Ghederitul; și peste vistieriile de untdelemn, Ioaș. 29Și peste boii care pășteau în Saron era Șitrai, Saronitul; și peste boii care erau în văi era Șafat, fiul lui Adlai. 30Și peste cămile era Obil, Ismaelitul, și peste măgari Iehdia, Meronotitul. 31Și peste oi era Iaziz, Hagarenitul. Toți aceștia erau mai mari peste avutul împăratului David. 32Și Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, bărbat înțelept și cărturar; și Iehiel, fiul lui Hacmoni, era cu fiii împăratului. 33Și Ahitofel

27.33
2 Sam. 15.12
era sfetnicul împăratului și Hușai
27.33
2 Sam. 15.37
16.16
, Architul, era prietenul împăratului. 34Și după Ahitofel erau Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar
27.34
1 Reg. 1.7
; și mai marele oastei împăratului era Ioab
27.34
Cap. 11.6.
.

28

David înfățișează poporului pe Solomon

281Și David a adunat la Ierusalim pe toți mai marii lui Israel, pe mai marii semințiilor

28.1
Cap. 27.16.
și pe mai marii
28.1
Cap. 27.1, 2.
cetelor care slujeau împăratului și pe mai marii peste mii și pe mai marii peste sute și pe mai marii
28.1
Cap. 27.25.
peste tot avutul și peste toate turmele împăratului și peste fiii săi, împreună cu dregătorii și cu cei viteji
28.1
Cap. 11.10.
și pe toți bărbații voinici. 2Și David împăratul a stătut în picioare și a zis: Ascultați‐mă, frații mei și poporul meu! A fost în
28.2
2 Sam. 7.2Ps. 132.3,4,5
inima mea să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul
28.2
Ps. 99.5
132.7
picioarelor Dumnezeului nostru; și am făcut pregătiri pentru zidire. 3Dar Dumnezeu mi‐a zis: Să nu zidești
28.3
2 Sam. 7.5,131 Reg. 5.322.8
o casă numelui meu, căci ești om de război și ai vărsat sânge. 4Domnul Dumnezeul lui Israel m‐a ales
28.4
1 Sam. 16.7‐13
pe mine din toată casa tatălui meu, ca să fiu împărat peste Israel în veac; căci pe Iuda
28.4
Gen. 49.8Ps. 60.7
78.68
l‐a ales domnitor; și din casa lui Iuda, casa
28.4
1 Sam. 16.1
tatălui meu, și dintre
28.4
1 Sam. 16.12,13
fiii tatălui meu a găsit plăcere în mine ca să mă facă împărat peste tot Israelul. 5Și dintre
28.5
Cap. 3.1, etc;
toți fiii mei, (căci Domnul mi‐a dat mulți fii) a ales pe Solomon
28.5
Cap. 22.9.
, fiul meu, ca să șadă pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. 6Și mi‐a zis: Solomon
28.6
2 Sam. 7.13,142 Cron. 1.9
, fiul tău, va zidi casa mea și curțile mele, căci mi l‐am ales fiu și eu îi voi fi tată. 7Și voi întări împărăția lui în veac, dacă va fi
28.7
Cap. 22.13.
statornic să facă poruncile mele și judecățile mele, ca astăzi. 8Și acum în ochii întregului Israel, obștea Domnului, și înaintea urechilor Dumnezeului nostru: păziți și căutați toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți țara cea bună și s‐o lăsați moștenire copiilor voștri după voi în veac. 9Și tu, Solomon, fiul meu, cunoaște
28.9
Ier. 9.21Osea 4.1In. 17.3
pe Dumnezeul părintelui tău și slujește‐i cu inimă
28.9
2 Reg. 20.3Ps. 101.2
desăvârșită și cu suflet voitor; căci Domnul
28.9
1 Sam. 16.71 Reg. 8.39Ps. 7.9Prov. 17.3Ier. 11.20
17.10
20.12Ap. 2.23
cercetează toate inimile și înțelege toate închipuirile gândurilor. Dacă‐l
28.9
2 Cron. 15.2
vei căuta, el va fi găsit de tine; dar dacă‐l vei părăsi, și el te va lepăda în veac. 10Ia seama acum că Domnul
28.10
Vers. 6.
te‐a ales ca să zidești o casă pentru locașul sfințit. Întărește‐te și lucrează.

David dă lui Solomon ce strânsese

11Și David a dat lui Solomon, fiul său, chipul

28.11
Ex. 25.10
pridvorului templului și al caselor sale și al vistieriilor sale și al odăilor sale de sus și al odăilor sale dinăuntru și al casei scaunului îndurării 12și chipul a tot ce era în el, prin Duhul, pentru curțile casei Domnului și pentru toate odăile de jur împrejur, pentru vistieriile
28.12
Cap. 26.20.
casei lui Dumnezeu și pentru vistieriile lucrurilor sfințite 13și pentru cetele preoților și ale leviților și pentru toată lucrarea slujbei casei Domnului și pentru toate uneltele de slujbă în casa Domnului: 14și aur în greutate pentru lucrurile de aur, pentru toate uneltele fiecărui fel de slujbă; și argint pentru toate uneltele de argint, după greutate, pentru toate uneltele fiecărui fel de slujbă; 15și greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor de aur, după greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor sale: și pentru sfeșnicele de argint, argint după greutate pentru sfeșnic și pentru candelele sale, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic: 16și aur după greutate pentru mesele pâinilor de pus în șiruri, pentru fiecare masă; și argint pentru mesele de argint: 17și aur curat pentru furculițe și farfurii și cești: și pentru lighenușele de aur după greutate, pentru fiecare lighenuș: și argint pentru lighenușele de argint, după greutate, pentru fiecare lighenuș; 18și pentru altarul tămâiei aur curat după greutate; și chipul carului heruvimilor
28.18
Ex. 25.18‐221 Sam. 1.41 Reg. 6.23
de aur care întindeau aripile lor și acopereau chivotul legământului Domnului. 19Totul, a zis David, toată lucrarea
28.19
Ex. 25.14
chipului, m‐a făcut Domnul s‐o pricep în scris, prin mâna lui peste mine. 20Și David a zis lui Solomon, fiul său: Întărește‐te
28.20
Deut. 31.7,8Ios. 1.6,7,9
și îmbărbătează‐te și lucrează; nu te teme și nu te spăimânta! Căci Domnul, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu te va lăsa
28.20
Ios. 1.5
, nici nu te va părăsi până nu se va sfârși tot lucrul pentru slujba casei Domnului. 21Și iată aici cetele
28.21
Cap. 24.25, 26.
preoților și ale leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu: și cu tine sunt, în tot felul de lucruri, tot felul de oameni binevoitori și iscusiți în tot felul de
28.21
Ex. 35.25,26
36.1,2
lucrări: și mai marii și tot poporul sunt la toate cuvintele tale.