Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Capii oștirilor

271Și copiii lui Israel după numărul lor, capii părintești și mai marii peste mii și sute, și dregătorii lor, slujeau împăratului, în toate treburile cetelor lor, care intrau și ieșeau din lună în lună în toate lunile anului; fiecare ceată avea douăzeci și patru de mii. 2Peste ceata întâi pentru luna întâi era Iașobeam

27.2
2 Sam. 23.8
, fiul lui Zabdiel; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 3El era din fiii lui Pereț, capul tuturor mai marilor oastei pentru luna întâi. 4Și peste ceata pentru luna a doua era Dodai, Ahohitul; și în ceata sa era Miclot, cârmuitor; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 5Al treilea mai mare al oastei pentru luna a treia era Benaia, fiul lui Iehoiada, preotul, capul; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 6Acest Benaia
27.6
2 Sam. 23.20,22,23
era un viteaz din cei treizeci și peste cei treizeci; și în ceata sa era Amizadab, fiul său. 7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael
27.7
2 Sam. 23.24
, fratele lui Ioab; și Zebadia, fiul său, după el: și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 8Al cincilea, pentru luna a cincea, era mai marele Șamehut, Izrahitul; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 9Al șaselea, pentru luna a șasea era Ira
27.9
Cap. 11.28.

, fiul lui Icheș, Tecoitul: și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț
27.10
Cap. 11.27.

, Pelonitul, din copiii lui Efraim; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 11Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai
27.11
2 Sam. 1.18
, Hușatitul, din Zerahiți; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 12Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer
27.12
Cap. 11.28.

, Anatotitul, din Beniaminiți; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 13Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai
27.13
2 Sam. 23.28
, Netofatitul, din Zerahiți, și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia
27.14
Cap. 11.31.

, Piratonitul, din copiii lui Efraim; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii. 15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai
27.15
Cap. 26.30.

, Netofatitul, de la Otniel; și în ceata sa erau douăzeci și patru de mii.

Mai marii semințiilor

16Și peste semințiile lui Israel erau: pentru rubeniți era mai mare Eliezer, fiul lui Zicri; pentru simeoniți: Șefatia, fiul lui Maaca; 17pentru leviți: Hașabia, fiul lui Chemuel; pentru aaroniți: Țadoc; 18pentru Iuda: Elihu

27.18
1 Sam. 16.6
, din frații lui David; pentru Isahar: Omri, fiul lui Micael; 19pentru Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; pentru Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 20pentru fiii lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; pentru jumătatea seminției lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; 21pentru jumătatea seminției lui Manase în Galaad; Ido, fiul lui Zaharia; pentru Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 22pentru Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt mai marii semințiilor lui Israel. 23Și David n‐a pus numărul lor de la douăzeci ani și mai jos, căci Domnul
27.23
Gen. 15.5
zisese că va înmulți pe Israel ca stelele cerului. 24Ioab, fiul Țeruiei, a început să numere, dar n‐a sfârșit; și pentru aceasta a fost mânia
27.24
2 Sam. 24.15
Domnului peste Israel și numărul n‐a fost pus în istoria cronicilor împăratului David.

Slujitorii și slujbașii curții

25Și peste vistieriile împăratului era Azmavet, fiul lui Adiel; și peste vistieriile din câmp, din cetăți, din sate și din turnuri, era Ionatan, fiul lui Ozia. 26Și peste lucrătorii câmpului la aratul ogorului era Ezri, fiul lui Chelub. 27Și peste vii era Șimei, Ramatitul; și peste vistieriile de vin din vii era Zabdi, Șefamitul. 28Și peste măslini și sicomorii care erau în vale era Baal‐Hanan, Ghederitul; și peste vistieriile de untdelemn, Ioaș. 29Și peste boii care pășteau în Saron era Șitrai, Saronitul; și peste boii care erau în văi era Șafat, fiul lui Adlai. 30Și peste cămile era Obil, Ismaelitul, și peste măgari Iehdia, Meronotitul. 31Și peste oi era Iaziz, Hagarenitul. Toți aceștia erau mai mari peste avutul împăratului David. 32Și Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, bărbat înțelept și cărturar; și Iehiel, fiul lui Hacmoni, era cu fiii împăratului. 33Și Ahitofel

27.33
2 Sam. 15.12
era sfetnicul împăratului și Hușai
27.33
2 Sam. 15.37
16.16
, Architul, era prietenul împăratului. 34Și după Ahitofel erau Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar
27.34
1 Reg. 1.7
; și mai marele oastei împăratului era Ioab
27.34
Cap. 11.6.

.