Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Fiii lui Iacor. Urmașii lui Iuda și locurile așezării lor

21Aceștia sunt fiii lui Israel: Ruben

2.1
Gen. 29.32
30.535.18,22
46.8
, Simeon, Levi și Iuda, Isahar și Zabulon, 2Dan, Iosif și Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3Fiii lui Iuda
2.3
Gen. 38.3
46.12Num. 26.19
: Er și Onan și Șela; acești trei i s‐au născut din fata Șuei
2.3
Gen. 38.2
, Cananita. Și Er
2.3
Gen. 38.7
, întâiul născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului și l‐a ucis. 4Și Tamar
2.4
Gen. 38.29,30Mat. 1.3
, nora lui, i‐a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda erau cinci. 5Fiii lui Pereț
2.5
Gen. 46.12Rut 4.18
: Hețron și Hamul. 6Și fiii lui Zerah: Zimri și Etan
2.6
1 Reg. 4.31
și Heman și Calcol și Dara; de toți cinci. 7Și fiii lui
2.7
Cap. 4.1.
Carmi: Acar, care a tulburat pe Israel, și a păcătuit
2.7
Ios. 6.18
7.1
în lucrul sortit nimicirii. 8Și fiii lui Etan: Azaria. 9Și fiii lui Hețron, care i s‐au născut: Ierahmeel și Ram și Chelubai. 10Și Ram a născut
2.10
Rut 4.19,20Mat. 1.1
pe Aminadab și Aminadab a născut pe Nahșon, capul
2.10
Num. 1.7
2.3
fiilor lui Iuda, 11și Nahșon a născut pe Salma și Salma a născut pe Boaz 12și Boaz a născut pe Obed și Obed a născut pe Isai 13și Isai
2.13
1 Sam. 6.16
a născut pe întâiul său născut, pe Eliab, și pe Abinadab, al doilea, și pe Șimea, al treilea; 14pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea; 15pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea. 16Și surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Și fiii Țeruiei
2.16
2 Sam. 2.18
: Abișai și loab și Asael, trei. 17Și Abigail
2.17
2 Sam. 17.25
a născut pe Amasa; și tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul. 18Și Caleb, fiul lui Hețron, a născut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot; și aceștia sunt fiii lor: Ieșer și Sobab și Ardon. 19Și Azuba a murit și Caleb și‐a luat pe Efrat
2.19
Vers. 50.
și ea i‐a născut pe Hur. 20Și Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Bețaleel
2.20
Ex. 31.2
. 21Și Hețron a intrat după aceasta la fata lui Machir
2.21
Num. 27.1
, tatăl lui Galaad, și a luat‐o, când era el de șaizeci de ani; și ea i‐a născut pe Segub. 22Și Segub a născut pe Iair și el a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului. 23Și Gheșur
2.23
Num. 32.41Deut. 3.14Ios. 13.30
și Aram au luat târgurile lui Iair de la ei cu Chenatul și cetățile lui, șaizeci de cetăți. Toți aceștia au fost fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24Și după moartea lui Hețron la Caleb‐Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i‐a mai născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa
2.24
Cap. 4.5.
. 25Și fiii lui Ierahmeel, întâiulnăscut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut și Buna și Oren și Oțem din Ahia. 26Și Ierahmeel a avut o altă nevastă și numele ei era Atara: ea a fost mama lui Onam. 27Și fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț și Iamin și Echer. 28Și fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Și fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29Și numele nevestei lui Abișur era Abihail; și ea i‐a născut pe Ahban și Molid. 30Și fiii lui Nadab: Seled și Apaim; și Seled a murit fără copii. 31Și fiii lui Apaim: Ișei; și fiii lui Ișei: Șeșan; și fiii
2.31
Vers. 34.35.
lui Șeșan: Ahlai. 32Și fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Și Ieter a murit fără copii. 33Și fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia au fost fiii lui Ierahmeel. 34Și Șeșan n‐a avut fii ci fete. Și Șeșan avea un slujitor egiptean, al cărui nume era Iarha. 35Și Șeșan a dat pe fata sa de nevastă lui Iarha, slujitorul său, și ea i‐a născut pe Atai. 36Și Atai a născut pe Natan și Natan a născut pe
2.36
Cap. 11.41.
Zabad; 37și Zabad a născut pe Eflal și Eflal a născut pe Obed; 38și Obed a născut pe Iehu și Iehu a născut pe Azaria; 39și Azaria a născut pe Haleț și Haleț a născut pe Elasa; 40și Elasa a născut pe Sismai și Sismai a născut pe Șalum; 41și Șalum a născut pe Iecamia și Iecamia a născut pe Elișama. 42Și fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meșa, întâiu‐născut al său, el este tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43Și fiii lui Hebron: Core și Tapuah și Rechem și Șema. 44Și Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam; și Rechem a născut pe Șamai. 45Și fiul lui Șamai a fost Maon; și Maon a fost tatăl lui Bet‐Tur. 46Și Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran și Moța și Gazez. Și Haran a născut pe Gazez. 47Și fiii lui Iahdai au fost: Reghem și Iotam și Gheșan și Pelet și Efa și Șaaf. 48Tiitoarea lui Caleb, Maaca, a născut pe Șeber și Tirhana. 49Și a născut și pe Șaaf, tatăl lui Madmana, pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Și fiica lui Caleb a fost Acsa
2.49
Ios. 15.17
. 50Aceștia sunt fiii lui Caleb: fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei: Șobal, tatăl lui Chiriat‐Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet‐Gader. 52Și fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat‐Iearim, au fost: Haroe și Hați Harmenuhot. 53Și familiile lui Chiriat‐Iearim au fost: ietriții și putiții și șumatiții și mișraiții; din ei au ieșit țoreatiții și eștaoliții. 54Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot‐Bet‐Ioab și hați‐hamanahtiții, țoreiții. 55Și familiile cărturarilor care locuiau în Iaebeț: tireatiții, șimeatiții, sucatiții. Aceștia sunt cheniții
2.55
Jud. 1.16
, care au ieșit din Hamat, tatăl casei lui Recab
2.55
Ier. 35.2
.

3

Familia lui David

31Și aceștia sunt fiii lui David, care i s‐au născut în Hebron; întâiul născut, Amnon

3.1
2 Sam. 3.2
, din Ahinoam, Izreelita
3.1
Ios. 15.56
; al doilea, Daniel, din Abigail, Carmelita; 2al treilea, Absalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, împăratul din Gheșur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea, Șefatia, din Abital: al șaselea, Itream, din Egla
3.3
2 Sam. 3.5
, nevasta lui. 4Șase i s‐au născut în Hebron și acolo a domnit
3.4
2 Sam. 2.11
șapte ani și șase luni; și a domnit treizeci și trei de ani în Ierusalim
3.4
2 Sam. 5.5
. 5Și aceștia i s‐au născut
3.5
2 Sam. 5.11
în Ierusalim: Șimea și Șobab și Natan și Solomon
3.5
2 Sam. 12.24
, patru, din Bat‐Șua, fata lui Amiel; 6și Ibhar și Elișama și Elifelet 7și Noga și Nefeg și Iafia 8și Elișama și Eliada și Elifelet, nouă
3.8
2 Sam. 5.14,15,16
. 9Toți erau fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor; și Tamar
3.9
2 Sam. 13.1
era sora lor. 10Și fiul lui Solomon: Roboam
3.10
1 Reg. 11.43
15.6
; Ahia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său; 15Și fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Și fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Și fiii lui Ieconia: Asir; Șealtiel, fiul său. 18Și Malchiram și Pedaia și Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Și fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Și fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania și Șelomit, sora lor; 20și Hașuba și Ohel și Berechia și Hasadia, Iușab‐Hesed, cinci. 21Și fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Și fiii lui Șecania: Șemaia. Și fiii lui Șemaia: Hatuș
3.22
Ezra 8.2
și Igheal și Bariah și Nearia și Șafat, șase. 23Și fiii lui Nearia: Elioenai și Ezechia și Azricam, trei. 24Și fiii lui Elioenai: Hodavia și Eliașib și Pelaia și Acub și Iohanan și Delaia și Anani, șapte.

4

Alți urmași ai lui Iuda și locurile așezării lor

41Fiii lui Iuda: Pereț

4.1
Gen. 38.29
16.12
, Hețron și Carmi și Hur și Șobal. 2Și Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; și Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile Țoreatiților. 3Și aceștia sunt din tatăl lui Etam: Izreel și Ișma și Idbaș; și numele sorei lor era Hațelelponi; 4și Penuel, tatăl lui Ghedor; și Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4.4
Cap. 2.50.
, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Și Așhur
4.5
Cap. 2.24.
, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Și Naara i‐a născut pe Ahuzam și Hefier și Temeni și Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei. 7Și fiii Heleei sunt: Țeret și Țohar și Etnan. 8Și Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Și Iaebeț a fost mai prețuit
4.9
Gen. 34.19
decât frații săi și mama sa i‐a pus numele Iaebeț, zicând: Căci l‐am născut cu durere. 10Și Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând: O, de m‐ai binecuvânta mult și mi‐ai întinde hotarul și mâna ta ar fi cu mine și m‐ai feri de rău ca să fiu fără durere! Și Dumnezeu a făcut să‐i vină ce ceruse. 11Și Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir; el a fost tatăl lui Eșton. 12Și Eșton a născut pe Bet‐Rafa și Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații din Reca. 13Și fiii lui Chenaz: Otniel
4.13
Ios. 15.17
și Seraia. Și fiii lui Otniel: Hatat. 14Și Meonotai a născut pe Ofra; și Seraia a născut pe Ioab, tatăl
4.14
Neem. 11.3
văii tâmplarilor, căci erau tâmplari. 15Și fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam; și fiii lui Ela; și Chenaz. 16Și fiii lui Iehaleleel: Zif și Zifa, Tiria și Asareel. 17Și fiii lui Ezra: Ieter și Mered și Efier și Ialon; și ea a zămislit pe Miriam și Șamai și Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Și nevastă‐sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor și pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat‐o Mered. 19Și fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl lui Chehila, Garmitul și Eștemoa, Maacatitul. 20Și fiii lui Simon: Amnon și Rina, Benhanan și Tilon. Și fiii lui Ișei: Zohet și Ben‐Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4.21
Gen. 38.1,5
46.12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca și Laeda, tatăl lui Mareșa și familiile casei lucrătorilor de pânză din casa lui Așbea, 22și Iochim și bărbații din Cozeba și Ioas și Saraf, care au domnit peste Moab și Iașubi‐Lehem. Și acestea sunt lucruri vechi. 23Aceștia erau olari și oameni care locuiau în livezi și în lunci: locuiau acolo la împărat pentru lucrul lui.

Urmașii lui Simeon și locurile așezării lor

24Fiii lui Simeon: Nemuel și Iamin, Iarib, Zerah, Saul; 25Șalum, fiul său; Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Și fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Și Șimei a avut șaisprezece fii și șase fete, dar frații lui n‐au avut mulți fii și toate familiile lor nu s‐au înmulțit ca fiii lui Iuda. 28Și au locuit la Beer‐Șeba

4.28
Ios. 19.2
și la Molada și la Hațar‐Șual 29și la Bilha și la Ețem și la Tolad 30și la Betuel și la Horma și la Țiclag 31și la Bet‐Marcabot și la Hațar Susim și la Bet‐Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor până s‐a făcut David împărat. 32Și satele lor erau: Etam și Ain, Rimon și Tochen și Așan, cinci cetăți 33și toate satele lor care erau în jurul acestor cetăți până la Baal. Acestea sunt locuințele lor și spița neamului lor. 34Și Meșobab și Iamlec și Ioșa, fiul lui Amația; 35și Ioel și Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36și Elioenai și Iaacoba și Ieșohaia și Asaia și Adiel și Iesimiel și Benaia; 37și Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia pomeniți pe nume au fost capi ai familiilor lor: și casele lor părintești s‐au înmulțit mult. 39Și au mers la intrarea Ghedorului, până spre răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Și au găsit o pășune grasă și bună și pământ întins larg și liniștit și rodnic, căci cei ce au locuit mai înainte acolo erau de la Ham. 41Și aceștia scriși pe nume au venit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și au lovit
4.41
2 Reg. 18.8
corturile lor și pe maoniți care se găseau acolo și i‐au nimicit cu desăvârșire până în ziua de astăzi și au locuit în locul lor; căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și din ei, din fiii lui Simeon, cinci sute de bărbați s‐au dus la muntele Seir, având în capul lor pe Pelatia și Nearia și Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Și au bătut rămășița
4.43
1 Sam. 15.8
30.172 Sam. 8.12
amaleciților care scăpaseră și au locuit acolo până în ziua de astăzi.