Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Alți urmași ai lui Iuda și locurile așezării lor

41Fiii lui Iuda: Pereț

4.1
Gen. 38.29
16.12
, Hețron și Carmi și Hur și Șobal. 2Și Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; și Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile Țoreatiților. 3Și aceștia sunt din tatăl lui Etam: Izreel și Ișma și Idbaș; și numele sorei lor era Hațelelponi; 4și Penuel, tatăl lui Ghedor; și Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4.4
Cap. 2.50.

, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Și Așhur
4.5
Cap. 2.24.

, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Și Naara i‐a născut pe Ahuzam și Hefier și Temeni și Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei. 7Și fiii Heleei sunt: Țeret și Țohar și Etnan. 8Și Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Și Iaebeț a fost mai prețuit
4.9
Gen. 34.19
decât frații săi și mama sa i‐a pus numele Iaebeț, zicând: Căci l‐am născut cu durere. 10Și Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând: O, de m‐ai binecuvânta mult și mi‐ai întinde hotarul și mâna ta ar fi cu mine și m‐ai feri de rău ca să fiu fără durere! Și Dumnezeu a făcut să‐i vină ce ceruse. 11Și Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir; el a fost tatăl lui Eșton. 12Și Eșton a născut pe Bet‐Rafa și Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații din Reca. 13Și fiii lui Chenaz: Otniel
4.13
Ios. 15.17
și Seraia. Și fiii lui Otniel: Hatat. 14Și Meonotai a născut pe Ofra; și Seraia a născut pe Ioab, tatăl
4.14
Neem. 11.3
văii tâmplarilor, căci erau tâmplari. 15Și fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam; și fiii lui Ela; și Chenaz. 16Și fiii lui Iehaleleel: Zif și Zifa, Tiria și Asareel. 17Și fiii lui Ezra: Ieter și Mered și Efier și Ialon; și ea a zămislit pe Miriam și Șamai și Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Și nevastă‐sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor și pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat‐o Mered. 19Și fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl lui Chehila, Garmitul și Eștemoa, Maacatitul. 20Și fiii lui Simon: Amnon și Rina, Benhanan și Tilon. Și fiii lui Ișei: Zohet și Ben‐Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4.21
Gen. 38.1,5
46.12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca și Laeda, tatăl lui Mareșa și familiile casei lucrătorilor de pânză din casa lui Așbea, 22și Iochim și bărbații din Cozeba și Ioas și Saraf, care au domnit peste Moab și Iașubi‐Lehem. Și acestea sunt lucruri vechi. 23Aceștia erau olari și oameni care locuiau în livezi și în lunci: locuiau acolo la împărat pentru lucrul lui.

Urmașii lui Simeon și locurile așezării lor

24Fiii lui Simeon: Nemuel și Iamin, Iarib, Zerah, Saul; 25Șalum, fiul său; Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Și fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Și Șimei a avut șaisprezece fii și șase fete, dar frații lui n‐au avut mulți fii și toate familiile lor nu s‐au înmulțit ca fiii lui Iuda. 28Și au locuit la Beer‐Șeba

4.28
Ios. 19.2
și la Molada și la Hațar‐Șual 29și la Bilha și la Ețem și la Tolad 30și la Betuel și la Horma și la Țiclag 31și la Bet‐Marcabot și la Hațar Susim și la Bet‐Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor până s‐a făcut David împărat. 32Și satele lor erau: Etam și Ain, Rimon și Tochen și Așan, cinci cetăți 33și toate satele lor care erau în jurul acestor cetăți până la Baal. Acestea sunt locuințele lor și spița neamului lor. 34Și Meșobab și Iamlec și Ioșa, fiul lui Amația; 35și Ioel și Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36și Elioenai și Iaacoba și Ieșohaia și Asaia și Adiel și Iesimiel și Benaia; 37și Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia pomeniți pe nume au fost capi ai familiilor lor: și casele lor părintești s‐au înmulțit mult. 39Și au mers la intrarea Ghedorului, până spre răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Și au găsit o pășune grasă și bună și pământ întins larg și liniștit și rodnic, căci cei ce au locuit mai înainte acolo erau de la Ham. 41Și aceștia scriși pe nume au venit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și au lovit
4.41
2 Reg. 18.8
corturile lor și pe maoniți care se găseau acolo și i‐au nimicit cu desăvârșire până în ziua de astăzi și au locuit în locul lor; căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și din ei, din fiii lui Simeon, cinci sute de bărbați s‐au dus la muntele Seir, având în capul lor pe Pelatia și Nearia și Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Și au bătut rămășița
4.43
1 Sam. 15.8
30.172 Sam. 8.12
amaleciților care scăpaseră și au locuit acolo până în ziua de astăzi.