Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Familia lui David

31Și aceștia sunt fiii lui David, care i s‐au născut în Hebron; întâiul născut, Amnon

3.1
2 Sam. 3.2
, din Ahinoam, Izreelita
3.1
Ios. 15.56
; al doilea, Daniel, din Abigail, Carmelita; 2al treilea, Absalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, împăratul din Gheșur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea, Șefatia, din Abital: al șaselea, Itream, din Egla
3.3
2 Sam. 3.5
, nevasta lui. 4Șase i s‐au născut în Hebron și acolo a domnit
3.4
2 Sam. 2.11
șapte ani și șase luni; și a domnit treizeci și trei de ani în Ierusalim
3.4
2 Sam. 5.5
. 5Și aceștia i s‐au născut
3.5
2 Sam. 5.11
în Ierusalim: Șimea și Șobab și Natan și Solomon
3.5
2 Sam. 12.24
, patru, din Bat‐Șua, fata lui Amiel; 6și Ibhar și Elișama și Elifelet 7și Noga și Nefeg și Iafia 8și Elișama și Eliada și Elifelet, nouă
3.8
2 Sam. 5.14,15,16
. 9Toți erau fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor; și Tamar
3.9
2 Sam. 13.1
era sora lor. 10Și fiul lui Solomon: Roboam
3.10
1 Reg. 11.43
15.6
; Ahia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său; 15Și fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Și fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Și fiii lui Ieconia: Asir; Șealtiel, fiul său. 18Și Malchiram și Pedaia și Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Și fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Și fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania și Șelomit, sora lor; 20și Hașuba și Ohel și Berechia și Hasadia, Iușab‐Hesed, cinci. 21Și fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Și fiii lui Șecania: Șemaia. Și fiii lui Șemaia: Hatuș
3.22
Ezra 8.2
și Igheal și Bariah și Nearia și Șafat, șase. 23Și fiii lui Nearia: Elioenai și Ezechia și Azricam, trei. 24Și fiii lui Elioenai: Hodavia și Eliașib și Pelaia și Acub și Iohanan și Delaia și Anani, șapte.

4

Alți urmași ai lui Iuda și locurile așezării lor

41Fiii lui Iuda: Pereț

4.1
Gen. 38.29
16.12
, Hețron și Carmi și Hur și Șobal. 2Și Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; și Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile Țoreatiților. 3Și aceștia sunt din tatăl lui Etam: Izreel și Ișma și Idbaș; și numele sorei lor era Hațelelponi; 4și Penuel, tatăl lui Ghedor; și Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4.4
Cap. 2.50.
, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Și Așhur
4.5
Cap. 2.24.
, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Și Naara i‐a născut pe Ahuzam și Hefier și Temeni și Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei. 7Și fiii Heleei sunt: Țeret și Țohar și Etnan. 8Și Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Și Iaebeț a fost mai prețuit
4.9
Gen. 34.19
decât frații săi și mama sa i‐a pus numele Iaebeț, zicând: Căci l‐am născut cu durere. 10Și Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând: O, de m‐ai binecuvânta mult și mi‐ai întinde hotarul și mâna ta ar fi cu mine și m‐ai feri de rău ca să fiu fără durere! Și Dumnezeu a făcut să‐i vină ce ceruse. 11Și Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir; el a fost tatăl lui Eșton. 12Și Eșton a născut pe Bet‐Rafa și Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații din Reca. 13Și fiii lui Chenaz: Otniel
4.13
Ios. 15.17
și Seraia. Și fiii lui Otniel: Hatat. 14Și Meonotai a născut pe Ofra; și Seraia a născut pe Ioab, tatăl
4.14
Neem. 11.3
văii tâmplarilor, căci erau tâmplari. 15Și fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam; și fiii lui Ela; și Chenaz. 16Și fiii lui Iehaleleel: Zif și Zifa, Tiria și Asareel. 17Și fiii lui Ezra: Ieter și Mered și Efier și Ialon; și ea a zămislit pe Miriam și Șamai și Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Și nevastă‐sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor și pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat‐o Mered. 19Și fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl lui Chehila, Garmitul și Eștemoa, Maacatitul. 20Și fiii lui Simon: Amnon și Rina, Benhanan și Tilon. Și fiii lui Ișei: Zohet și Ben‐Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4.21
Gen. 38.1,5
46.12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca și Laeda, tatăl lui Mareșa și familiile casei lucrătorilor de pânză din casa lui Așbea, 22și Iochim și bărbații din Cozeba și Ioas și Saraf, care au domnit peste Moab și Iașubi‐Lehem. Și acestea sunt lucruri vechi. 23Aceștia erau olari și oameni care locuiau în livezi și în lunci: locuiau acolo la împărat pentru lucrul lui.

Urmașii lui Simeon și locurile așezării lor

24Fiii lui Simeon: Nemuel și Iamin, Iarib, Zerah, Saul; 25Șalum, fiul său; Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Și fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Și Șimei a avut șaisprezece fii și șase fete, dar frații lui n‐au avut mulți fii și toate familiile lor nu s‐au înmulțit ca fiii lui Iuda. 28Și au locuit la Beer‐Șeba

4.28
Ios. 19.2
și la Molada și la Hațar‐Șual 29și la Bilha și la Ețem și la Tolad 30și la Betuel și la Horma și la Țiclag 31și la Bet‐Marcabot și la Hațar Susim și la Bet‐Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor până s‐a făcut David împărat. 32Și satele lor erau: Etam și Ain, Rimon și Tochen și Așan, cinci cetăți 33și toate satele lor care erau în jurul acestor cetăți până la Baal. Acestea sunt locuințele lor și spița neamului lor. 34Și Meșobab și Iamlec și Ioșa, fiul lui Amația; 35și Ioel și Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36și Elioenai și Iaacoba și Ieșohaia și Asaia și Adiel și Iesimiel și Benaia; 37și Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia pomeniți pe nume au fost capi ai familiilor lor: și casele lor părintești s‐au înmulțit mult. 39Și au mers la intrarea Ghedorului, până spre răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Și au găsit o pășune grasă și bună și pământ întins larg și liniștit și rodnic, căci cei ce au locuit mai înainte acolo erau de la Ham. 41Și aceștia scriși pe nume au venit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și au lovit
4.41
2 Reg. 18.8
corturile lor și pe maoniți care se găseau acolo și i‐au nimicit cu desăvârșire până în ziua de astăzi și au locuit în locul lor; căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și din ei, din fiii lui Simeon, cinci sute de bărbați s‐au dus la muntele Seir, având în capul lor pe Pelatia și Nearia și Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Și au bătut rămășița
4.43
1 Sam. 15.8
30.172 Sam. 8.12
amaleciților care scăpaseră și au locuit acolo până în ziua de astăzi.

5

Urmașii lui Ruben

51Și fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut

5.1
Gen. 29.32
49.3
, dar fiindcă pângărise
5.1
Gen. 35.22
49.1
patul tatălui său, dreptul
5.1
Gen. 48.15,22
său de naștere a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; dar spița neamului său nu este scrisă după dreptul de naștere, 2căci Iuda
5.2
Gen. 49.8,10Ps. 60.7
108.8
a avut întâietatea
5.2
Mica 5.2Mat. 2.6
între frații săi și din el este povățuitorul, dar dreptul de întâia‐naștere a fost al lui Iosif. 3Fiii lui Ruben
5.3
Gen. 46.9Ex. 6.14Num. 26.5
, întâiul născut al lui Israel: Enoh și Palu, Hețron și Carmi. 4Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său; 5Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; 6Beera, fiul său, pe care l‐a dus prins Tiglat‐Pilneser, împăratul Asiriei; el era căpetenia rubeniților. 7Și frații lui după familiile lor, cum
5.7
Vers. 17.
sunt înscriși în cartea spițelor de neam a neamurilor lor, erau: cel dintâi Ieiel și Zaharia; 8și Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel, el locuia la Aroer
5.8
Ios. 13.15,16
, și până la Nebo și Baal‐Meon. 9Și a locuit la răsărit până la intrarea pustiei de lângă râul Eufrat, căci turmele lor se înmulțiseră în țara
5.9
Ios. 22.9
Galaad. 10Și în zilele lui Saul au făcut război împotriva hagareniților
5.10
Gen. 25.12
, și aceștia au căzut prin mâna lor și au locuit în corturile lor în tot răsăritul Galaadului.

Urmașii lui Gad

11Și fiii lui Gad au locuit în fața lor, în țara Basanului

5.11
Ios. 13.11,24
până la Salca; 12Ioel era capul și Șafam al doilea și Iaenai și Șafat în Basan. 13Și frații lor după casele părinților lor: Micael și Meșulam și Șeba și Iorai și Iaecan și Zia și Eber, șapte. 14Aceștia erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. 15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul casei lor părintești. 16Și au locuit în Galaad, în Basan și în cetățile lui și în toate împrejurimile Saronului
5.16
Cap. 27.29.
, până la ieșirile lor. 17Toți au fost scriși după spița neamului, în zilele lui Iotam
5.17
2 Reg. 15.5,32
, împăratul lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam
5.17
2 Reg. 14.16,28
, împăratul lui Israel. 18Fiii lui Ruben și gadiții și jumătatea seminției lui Manase, dintre bărbații luptători care purtau scut și sabie și trăgeau cu arc și cunoșteau războiul, erau patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci, în stare să iasă la război. 19Și au făcut război cu hagareniții, cu Ietur
5.19
Gen. 25.15
și Nafiș și Nodab. 20Și au
5.20
Vers. 22.
fost ajutați împotriva lor, și Hagareniții au fost dați în mâna lor și toți câți erau cu ei; căci au strigat către Dumnezeu în luptă și a fost înduplecat de ei, fiindcă se încrezuseră
5.20
Ps. 22.4,5
în el. 21Și au luat turmele lor: din cămilele lor cincizeci de mii și din oi două sute cincizeci de mii și din măgari două mii; și suflete de oameni o sută de mii. 22Căci mulți au căzut omorâți, căci lupta era de la Dumnezeu. Și au locuit în locul lor până la strămutare
5.22
2 Reg. 15.29
17.6
.

Jumătate din Manase

23Și copiii jumătății seminției lui Manase au locuit în țară, de la Basan până la Baal‐Hermon și Senir și muntele Hermon. 24Și aceștia erau capii caselor lor părintești: Efier și Ișei și Eliel și Azriel și Ieremia și Hodavia și Iahdiel, bărbați puternici și viteji, bărbați de nume, capi ai caselor lor părintești. 25Și au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit

5.25
2 Reg. 17.7
după dumnezeii popoarelor țării pe care le stârpise Dumnezeu dinaintea lor. 26Și Dumnezeul lui Israel a deșteptat duhul lui Pul
5.26
2 Reg. 15.19
, împăratul Asiriei, și duhul lui
5.26
2 Reg. 15.29
Tiglat‐Pilneser, împăratul Asiriei, și a strămutat pe rubeniți și pe gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i‐a dus la Halah
5.26
2 Reg. 17.6
16.11
și la Habor și la Hara și la râul Gozan, până în ziua de astăzi.