Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Alți urmași ai lui Iuda și locurile așezării lor

41Fiii lui Iuda: Pereț

4.1
Gen. 38.29
16.12
, Hețron și Carmi și Hur și Șobal. 2Și Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; și Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile Țoreatiților. 3Și aceștia sunt din tatăl lui Etam: Izreel și Ișma și Idbaș; și numele sorei lor era Hațelelponi; 4și Penuel, tatăl lui Ghedor; și Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4.4
Cap. 2.50.
, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Și Așhur
4.5
Cap. 2.24.
, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Și Naara i‐a născut pe Ahuzam și Hefier și Temeni și Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei. 7Și fiii Heleei sunt: Țeret și Țohar și Etnan. 8Și Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Și Iaebeț a fost mai prețuit
4.9
Gen. 34.19
decât frații săi și mama sa i‐a pus numele Iaebeț, zicând: Căci l‐am născut cu durere. 10Și Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel zicând: O, de m‐ai binecuvânta mult și mi‐ai întinde hotarul și mâna ta ar fi cu mine și m‐ai feri de rău ca să fiu fără durere! Și Dumnezeu a făcut să‐i vină ce ceruse. 11Și Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir; el a fost tatăl lui Eșton. 12Și Eșton a născut pe Bet‐Rafa și Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații din Reca. 13Și fiii lui Chenaz: Otniel
4.13
Ios. 15.17
și Seraia. Și fiii lui Otniel: Hatat. 14Și Meonotai a născut pe Ofra; și Seraia a născut pe Ioab, tatăl
4.14
Neem. 11.3
văii tâmplarilor, căci erau tâmplari. 15Și fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam; și fiii lui Ela; și Chenaz. 16Și fiii lui Iehaleleel: Zif și Zifa, Tiria și Asareel. 17Și fiii lui Ezra: Ieter și Mered și Efier și Ialon; și ea a zămislit pe Miriam și Șamai și Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Și nevastă‐sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor și pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat‐o Mered. 19Și fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl lui Chehila, Garmitul și Eștemoa, Maacatitul. 20Și fiii lui Simon: Amnon și Rina, Benhanan și Tilon. Și fiii lui Ișei: Zohet și Ben‐Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4.21
Gen. 38.1,5
46.12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca și Laeda, tatăl lui Mareșa și familiile casei lucrătorilor de pânză din casa lui Așbea, 22și Iochim și bărbații din Cozeba și Ioas și Saraf, care au domnit peste Moab și Iașubi‐Lehem. Și acestea sunt lucruri vechi. 23Aceștia erau olari și oameni care locuiau în livezi și în lunci: locuiau acolo la împărat pentru lucrul lui.

Urmașii lui Simeon și locurile așezării lor

24Fiii lui Simeon: Nemuel și Iamin, Iarib, Zerah, Saul; 25Șalum, fiul său; Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Și fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Și Șimei a avut șaisprezece fii și șase fete, dar frații lui n‐au avut mulți fii și toate familiile lor nu s‐au înmulțit ca fiii lui Iuda. 28Și au locuit la Beer‐Șeba

4.28
Ios. 19.2
și la Molada și la Hațar‐Șual 29și la Bilha și la Ețem și la Tolad 30și la Betuel și la Horma și la Țiclag 31și la Bet‐Marcabot și la Hațar Susim și la Bet‐Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor până s‐a făcut David împărat. 32Și satele lor erau: Etam și Ain, Rimon și Tochen și Așan, cinci cetăți 33și toate satele lor care erau în jurul acestor cetăți până la Baal. Acestea sunt locuințele lor și spița neamului lor. 34Și Meșobab și Iamlec și Ioșa, fiul lui Amația; 35și Ioel și Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36și Elioenai și Iaacoba și Ieșohaia și Asaia și Adiel și Iesimiel și Benaia; 37și Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia pomeniți pe nume au fost capi ai familiilor lor: și casele lor părintești s‐au înmulțit mult. 39Și au mers la intrarea Ghedorului, până spre răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Și au găsit o pășune grasă și bună și pământ întins larg și liniștit și rodnic, căci cei ce au locuit mai înainte acolo erau de la Ham. 41Și aceștia scriși pe nume au venit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și au lovit
4.41
2 Reg. 18.8
corturile lor și pe maoniți care se găseau acolo și i‐au nimicit cu desăvârșire până în ziua de astăzi și au locuit în locul lor; căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și din ei, din fiii lui Simeon, cinci sute de bărbați s‐au dus la muntele Seir, având în capul lor pe Pelatia și Nearia și Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Și au bătut rămășița
4.43
1 Sam. 15.8
30.172 Sam. 8.12
amaleciților care scăpaseră și au locuit acolo până în ziua de astăzi.

5

Urmașii lui Ruben

51Și fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut

5.1
Gen. 29.32
49.3
, dar fiindcă pângărise
5.1
Gen. 35.22
49.1
patul tatălui său, dreptul
5.1
Gen. 48.15,22
său de naștere a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; dar spița neamului său nu este scrisă după dreptul de naștere, 2căci Iuda
5.2
Gen. 49.8,10Ps. 60.7
108.8
a avut întâietatea
5.2
Mica 5.2Mat. 2.6
între frații săi și din el este povățuitorul, dar dreptul de întâia‐naștere a fost al lui Iosif. 3Fiii lui Ruben
5.3
Gen. 46.9Ex. 6.14Num. 26.5
, întâiul născut al lui Israel: Enoh și Palu, Hețron și Carmi. 4Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său; 5Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; 6Beera, fiul său, pe care l‐a dus prins Tiglat‐Pilneser, împăratul Asiriei; el era căpetenia rubeniților. 7Și frații lui după familiile lor, cum
5.7
Vers. 17.
sunt înscriși în cartea spițelor de neam a neamurilor lor, erau: cel dintâi Ieiel și Zaharia; 8și Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel, el locuia la Aroer
5.8
Ios. 13.15,16
, și până la Nebo și Baal‐Meon. 9Și a locuit la răsărit până la intrarea pustiei de lângă râul Eufrat, căci turmele lor se înmulțiseră în țara
5.9
Ios. 22.9
Galaad. 10Și în zilele lui Saul au făcut război împotriva hagareniților
5.10
Gen. 25.12
, și aceștia au căzut prin mâna lor și au locuit în corturile lor în tot răsăritul Galaadului.

Urmașii lui Gad

11Și fiii lui Gad au locuit în fața lor, în țara Basanului

5.11
Ios. 13.11,24
până la Salca; 12Ioel era capul și Șafam al doilea și Iaenai și Șafat în Basan. 13Și frații lor după casele părinților lor: Micael și Meșulam și Șeba și Iorai și Iaecan și Zia și Eber, șapte. 14Aceștia erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. 15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul casei lor părintești. 16Și au locuit în Galaad, în Basan și în cetățile lui și în toate împrejurimile Saronului
5.16
Cap. 27.29.
, până la ieșirile lor. 17Toți au fost scriși după spița neamului, în zilele lui Iotam
5.17
2 Reg. 15.5,32
, împăratul lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam
5.17
2 Reg. 14.16,28
, împăratul lui Israel. 18Fiii lui Ruben și gadiții și jumătatea seminției lui Manase, dintre bărbații luptători care purtau scut și sabie și trăgeau cu arc și cunoșteau războiul, erau patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci, în stare să iasă la război. 19Și au făcut război cu hagareniții, cu Ietur
5.19
Gen. 25.15
și Nafiș și Nodab. 20Și au
5.20
Vers. 22.
fost ajutați împotriva lor, și Hagareniții au fost dați în mâna lor și toți câți erau cu ei; căci au strigat către Dumnezeu în luptă și a fost înduplecat de ei, fiindcă se încrezuseră
5.20
Ps. 22.4,5
în el. 21Și au luat turmele lor: din cămilele lor cincizeci de mii și din oi două sute cincizeci de mii și din măgari două mii; și suflete de oameni o sută de mii. 22Căci mulți au căzut omorâți, căci lupta era de la Dumnezeu. Și au locuit în locul lor până la strămutare
5.22
2 Reg. 15.29
17.6
.

Jumătate din Manase

23Și copiii jumătății seminției lui Manase au locuit în țară, de la Basan până la Baal‐Hermon și Senir și muntele Hermon. 24Și aceștia erau capii caselor lor părintești: Efier și Ișei și Eliel și Azriel și Ieremia și Hodavia și Iahdiel, bărbați puternici și viteji, bărbați de nume, capi ai caselor lor părintești. 25Și au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit

5.25
2 Reg. 17.7
după dumnezeii popoarelor țării pe care le stârpise Dumnezeu dinaintea lor. 26Și Dumnezeul lui Israel a deșteptat duhul lui Pul
5.26
2 Reg. 15.19
, împăratul Asiriei, și duhul lui
5.26
2 Reg. 15.29
Tiglat‐Pilneser, împăratul Asiriei, și a strămutat pe rubeniți și pe gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i‐a dus la Halah
5.26
2 Reg. 17.6
16.11
și la Habor și la Hara și la râul Gozan, până în ziua de astăzi.

6

Seminția lui Levi

61Fiii lui Levi: Gherșom

6.1
Gen. 46.11Ex. 6.16Num. 26.57
, Chehat și Merari. 2Și fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel. 3Și fiii lui Amram: Aaron și Moise și Maria. Și fiii lui Aaron: Nadab
6.3
Lev. 10.1
și Abihu, Eleazar și Itamar. 4Eleazar a născut pe Fineas. Fineas a născut pe Abișua 5și Abișua a născut pe Buchi și Buchi a născut pe Uzi 6și Uzi a născut pe Zerahia și Zerahia a născut pe Meraiot 7și Meraiot a născut pe Amaria și Amaria a născut pe Ahitub 8și Ahitub
6.8
2 Sam. 8.17
a născut pe Țadoc și Țadoc
6.8
2 Sam. 15.27
a născut pe Ahimaaț 9și Ahimaaț a născut pe Azaria și Azaria a născut pe Iohanan 10și Iohanan a născut pe Azaria; el este acela care făcea slujba de preot
6.10
2 Cron. 26.17,18
în casa
6.10
1 Reg. 62 Cron. 3
pe care a zidit‐o Solomon în Ierusalim; 11și Azaria
6.11
Ezra 7.3
a născut pe Amaria și Amaria a născut pe Ahitub 12și Ahitub a născut pe Țadoc și Țadoc a născut pe Șalum 13și Șalum a născut pe Hilchia și Hilchia a născut pe Azaria 14și Azaria a născut pe Seraia
6.14
Neem. 11.11
și Seraia a născut pe Iehoțadac. 15Și Iehoțadac s‐a dus în robie când Domnul a strămutat
6.15
2 Reg. 25.18
pe Iuda și pe Ierusalim, prin mâna lui Nebucadnețar. 16Fiii lui Levi: Gherșom
6.16
Ex. 6.16
, Chehat și Merari. 17Și acestea sunt numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 18Și fiii lui Chehat: Amram, Ițehar și Hebron și Uziel. 19Fiii lui Merari: Mahli și Muși. Și acestea sunt familiile lui Levi după părinții lor: 20de la Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima
6.20
Vers. 42.
, fiul său; 21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său; 22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23Elcana, fiul său și Ebiasaf, fiul său, și Asir, fiul său, 24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său și Saul, fiul său. 25Și fiii lui Elcana: Amasai
6.25
Vers. 35.36.
și Ahimot. 26Elcana, fiii lui Elcana: Țofai, fiul său, și Nahat, fiul său. 27Eliab, fiul său: Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său. 28Și fiii lui Samuel: întâiul născut Vașni și Abia. 29Fiii lui Merari: Mahli, Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său. 30Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviții cântăreți: Heman, Asaf, Etam

31Și aceștia sunt aceia pe care i‐a pus David peste slujba cântării în casa Domnului, după ce

6.31
Cap. 16.1.
chivotul avea
6.31
Cap. 16.1.
odihnă. 32Și slujeau înaintea locașului cortului întâlnirii cu cântare, până a zidit Solomon casa Domnului în Ierusalim și stăteau acolo după rânduiala așezată pentru slujbă. 33Și aceștia sunt cei ce stăteau și fiii lor. Din fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania, 37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf
6.37
Ex. 6.24
, fiul lui Core, 38fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39Și fratele său Asaf, care stătea la dreapta lui: Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44Și fiii lui Merari, frații lor, la stânga: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia, 46fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi. 48Și frații lor, Leviții, au fost dați pentru toată slujba locașului casei lui Dumnezeu.

Familia lui Aaron și datoriile sale

49Și Aaron și fiii săi ardeau tămâie pe altarul

6.49
Lev. 1.9
arderii de tot și pe altarul
6.49
Ex. 30.7
tămâierii pentru toată slujba sfintei sfintelor și ca să facă ispășire pentru Israel, după toate cele ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50Și aceștia erau fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său; 51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său; 54Și acestea sunt locuințele
6.54
Ios. 21
lor, după tăbărârile lor, în hotarele lor. Pentru fiii lui Aaron, din familia chehatiților, căci al lor a fost sorțul. 55Și le‐au dat Hebronul
6.55
Ios. 21.11,12
în țara lui Iuda și împrejurimile sale; 56dar câmpiile
6.56
Ios. 14.13
15.13
cetății și satele ei le‐au dat lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Și fiilor lui Aaron
6.57
Ios. 21.13
au dat cetățile de scăpare: Hebronul și Libna și împrejurimile sale și Iatirul și Eștemoa și împrejurimile sale, 58și Hilenul și împrejurimile sale și Debirul și împrejurimile sale, 59și Așanul și împrejurimile sale și Bet‐Șemeșul și împrejurimile sale. 60Și din seminția lui Beniamin: Gheba și împrejurimile sale, Alemetul și împrejurimile sale, și Anatotul și împrejurimile sale. Toate cetățile lor: treisprezece cetăți, după familiile lor. 61Și fiilor lui Chehat care mai rămăseseră li s‐au dat prin sorț
6.61
Vers. 66.
din familiile seminției, din jumătatea seminției, jumătatea
6.61
Ios. 21.5
lui Manase, zece cetăți. 62Și fiilor lui Gherșom, după familiile lor, din seminția lui Isahar și din seminția lui Așer și din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan, treisprezece cetăți. 63Fiilor lui Merari, prin sorț, după familiile lor, din seminția lui Ruben și din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon, douăsprezece
6.63
Ios. 21.7,34
cetăți. 64Și copiii lui Israel au dat leviților cetățile și împrejurimile lor. 65Și au dat prin sorți din seminția copiilor lui Iuda și din seminția copiilor lui Simeon și din seminția copiilor lui Beniamin aceste cetăți, care au fost numite pe nume. 66Și
6.66
Vers. 61.
unii din familiile copiilor lui Chehat aveau cetățile hotarului lor din seminția lui Efraim. 67Și le‐au
6.67
Ios. 21.21
dat cetățile de scăpare: Sihemul și împrejurimile sale în ținutul muntos al lui Efraim și Ghezerul și împrejurimile sale 68și locmeamul
6.68
Ios. 21.22‐35
și împrejurimile sale și Bet‐Horonul și împrejurimile sale 69și Aialonul și împrejurimile sale și Gat‐Rimonul și împrejurimile sale. 70Și din jumătatea seminției lui Manase: Anerul și împrejurimile sale și Bileamul și împrejurimile sale, pentru familiile celorlalți fii ai lui Chehat. 71Fiilor lui Gherșom s‐au dat din familia jumătății seminției lui Manase: Golanul în Basan și împrejurimile sale și Aștarotul și împrejurimile sale. 72Și din seminția lui Isahar: Chedeșul și împrejurimile sale, Dobratul și împrejurimile sale. 73Ramotul și împrejurimile sale și Anemul și împrejurimile sale. 74Și din seminția lui Așer: Mașalul și împrejurimile sale, Abdonul și împrejurimile sale, 75și Hucocul și împrejurimile sale și Rehobul și împrejurimile sale. 76Și din seminția lui Neftali: Chedeșul în Galileea și împrejurimile sale, Hamonul și împrejurimile sale și Chiriataimul și împrejurimile sale. 77Celorlalți leviți, fii ai lui Merari au dat din seminția lui Zabulon: Rimonoul și împrejurimile sale, Taborul și împrejurimile sale. 78Și dincolo de Iordan, în fața Ierihonului, la răsăritul Iordanului, din seminția lui Ruben: Bețerul în pustie și împrejurimile sale și Iahța și împrejurimile sale 79și Chedemotul și împrejurimile sale și Mefaatul și împrejurimile sale. 80Și din seminția lui Gad: Ramotul în Galaad și împrejurimile sale și Mahanaimul și împrejurimile sale 81Și Hesbonul și împrejurimile sale și Iaezerul și împrejurimile sale.