Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Seminția lui Levi

61Fiii lui Levi: Gherșom

6.1
Gen. 46.11Ex. 6.16Num. 26.57
, Chehat și Merari. 2Și fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel. 3Și fiii lui Amram: Aaron și Moise și Maria. Și fiii lui Aaron: Nadab
6.3
Lev. 10.1
și Abihu, Eleazar și Itamar. 4Eleazar a născut pe Fineas. Fineas a născut pe Abișua 5și Abișua a născut pe Buchi și Buchi a născut pe Uzi 6și Uzi a născut pe Zerahia și Zerahia a născut pe Meraiot 7și Meraiot a născut pe Amaria și Amaria a născut pe Ahitub 8și Ahitub
6.8
2 Sam. 8.17
a născut pe Țadoc și Țadoc
6.8
2 Sam. 15.27
a născut pe Ahimaaț 9și Ahimaaț a născut pe Azaria și Azaria a născut pe Iohanan 10și Iohanan a născut pe Azaria; el este acela care făcea slujba de preot
6.10
2 Cron. 26.17,18
în casa
6.10
1 Reg. 62 Cron. 3
pe care a zidit‐o Solomon în Ierusalim; 11și Azaria
6.11
Ezra 7.3
a născut pe Amaria și Amaria a născut pe Ahitub 12și Ahitub a născut pe Țadoc și Țadoc a născut pe Șalum 13și Șalum a născut pe Hilchia și Hilchia a născut pe Azaria 14și Azaria a născut pe Seraia
6.14
Neem. 11.11
și Seraia a născut pe Iehoțadac. 15Și Iehoțadac s‐a dus în robie când Domnul a strămutat
6.15
2 Reg. 25.18
pe Iuda și pe Ierusalim, prin mâna lui Nebucadnețar. 16Fiii lui Levi: Gherșom
6.16
Ex. 6.16
, Chehat și Merari. 17Și acestea sunt numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 18Și fiii lui Chehat: Amram, Ițehar și Hebron și Uziel. 19Fiii lui Merari: Mahli și Muși. Și acestea sunt familiile lui Levi după părinții lor: 20de la Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima
6.20
Vers. 42.

, fiul său; 21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său; 22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23Elcana, fiul său și Ebiasaf, fiul său, și Asir, fiul său, 24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său și Saul, fiul său. 25Și fiii lui Elcana: Amasai
6.25
Vers. 35.36.

și Ahimot. 26Elcana, fiii lui Elcana: Țofai, fiul său, și Nahat, fiul său. 27Eliab, fiul său: Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său. 28Și fiii lui Samuel: întâiul născut Vașni și Abia. 29Fiii lui Merari: Mahli, Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său. 30Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviții cântăreți: Heman, Asaf, Etam

31Și aceștia sunt aceia pe care i‐a pus David peste slujba cântării în casa Domnului, după ce

6.31
Cap. 16.1.

chivotul avea
6.31
Cap. 16.1.

odihnă. 32Și slujeau înaintea locașului cortului întâlnirii cu cântare, până a zidit Solomon casa Domnului în Ierusalim și stăteau acolo după rânduiala așezată pentru slujbă. 33Și aceștia sunt cei ce stăteau și fiii lor. Din fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania, 37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf
6.37
Ex. 6.24
, fiul lui Core, 38fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39Și fratele său Asaf, care stătea la dreapta lui: Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44Și fiii lui Merari, frații lor, la stânga: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia, 46fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi. 48Și frații lor, Leviții, au fost dați pentru toată slujba locașului casei lui Dumnezeu.

Familia lui Aaron și datoriile sale

49Și Aaron și fiii săi ardeau tămâie pe altarul

6.49
Lev. 1.9
arderii de tot și pe altarul
6.49
Ex. 30.7
tămâierii pentru toată slujba sfintei sfintelor și ca să facă ispășire pentru Israel, după toate cele ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50Și aceștia erau fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său; 51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său; 54Și acestea sunt locuințele
6.54
Ios. 21
lor, după tăbărârile lor, în hotarele lor. Pentru fiii lui Aaron, din familia chehatiților, căci al lor a fost sorțul. 55Și le‐au dat Hebronul
6.55
Ios. 21.11,12
în țara lui Iuda și împrejurimile sale; 56dar câmpiile
6.56
Ios. 14.13
15.13
cetății și satele ei le‐au dat lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Și fiilor lui Aaron
6.57
Ios. 21.13
au dat cetățile de scăpare: Hebronul și Libna și împrejurimile sale și Iatirul și Eștemoa și împrejurimile sale, 58și Hilenul și împrejurimile sale și Debirul și împrejurimile sale, 59și Așanul și împrejurimile sale și Bet‐Șemeșul și împrejurimile sale. 60Și din seminția lui Beniamin: Gheba și împrejurimile sale, Alemetul și împrejurimile sale, și Anatotul și împrejurimile sale. Toate cetățile lor: treisprezece cetăți, după familiile lor. 61Și fiilor lui Chehat care mai rămăseseră li s‐au dat prin sorț
6.61
Vers. 66.

din familiile seminției, din jumătatea seminției, jumătatea
6.61
Ios. 21.5
lui Manase, zece cetăți. 62Și fiilor lui Gherșom, după familiile lor, din seminția lui Isahar și din seminția lui Așer și din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan, treisprezece cetăți. 63Fiilor lui Merari, prin sorț, după familiile lor, din seminția lui Ruben și din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon, douăsprezece
6.63
Ios. 21.7,34
cetăți. 64Și copiii lui Israel au dat leviților cetățile și împrejurimile lor. 65Și au dat prin sorți din seminția copiilor lui Iuda și din seminția copiilor lui Simeon și din seminția copiilor lui Beniamin aceste cetăți, care au fost numite pe nume. 66Și
6.66
Vers. 61.

unii din familiile copiilor lui Chehat aveau cetățile hotarului lor din seminția lui Efraim. 67Și le‐au
6.67
Ios. 21.21
dat cetățile de scăpare: Sihemul și împrejurimile sale în ținutul muntos al lui Efraim și Ghezerul și împrejurimile sale 68și locmeamul
6.68
Ios. 21.22‐35
și împrejurimile sale și Bet‐Horonul și împrejurimile sale 69și Aialonul și împrejurimile sale și Gat‐Rimonul și împrejurimile sale. 70Și din jumătatea seminției lui Manase: Anerul și împrejurimile sale și Bileamul și împrejurimile sale, pentru familiile celorlalți fii ai lui Chehat. 71Fiilor lui Gherșom s‐au dat din familia jumătății seminției lui Manase: Golanul în Basan și împrejurimile sale și Aștarotul și împrejurimile sale. 72Și din seminția lui Isahar: Chedeșul și împrejurimile sale, Dobratul și împrejurimile sale. 73Ramotul și împrejurimile sale și Anemul și împrejurimile sale. 74Și din seminția lui Așer: Mașalul și împrejurimile sale, Abdonul și împrejurimile sale, 75și Hucocul și împrejurimile sale și Rehobul și împrejurimile sale. 76Și din seminția lui Neftali: Chedeșul în Galileea și împrejurimile sale, Hamonul și împrejurimile sale și Chiriataimul și împrejurimile sale. 77Celorlalți leviți, fii ai lui Merari au dat din seminția lui Zabulon: Rimonoul și împrejurimile sale, Taborul și împrejurimile sale. 78Și dincolo de Iordan, în fața Ierihonului, la răsăritul Iordanului, din seminția lui Ruben: Bețerul în pustie și împrejurimile sale și Iahța și împrejurimile sale 79și Chedemotul și împrejurimile sale și Mefaatul și împrejurimile sale. 80Și din seminția lui Gad: Ramotul în Galaad și împrejurimile sale și Mahanaimul și împrejurimile sale 81Și Hesbonul și împrejurimile sale și Iaezerul și împrejurimile sale.