Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Seminția lui Levi

61Fiii lui Levi: Gherșom

6.1
Gen. 46.11Ex. 6.16Num. 26.57
, Chehat și Merari. 2Și fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel. 3Și fiii lui Amram: Aaron și Moise și Maria. Și fiii lui Aaron: Nadab
6.3
Lev. 10.1
și Abihu, Eleazar și Itamar. 4Eleazar a născut pe Fineas. Fineas a născut pe Abișua 5și Abișua a născut pe Buchi și Buchi a născut pe Uzi 6și Uzi a născut pe Zerahia și Zerahia a născut pe Meraiot 7și Meraiot a născut pe Amaria și Amaria a născut pe Ahitub 8și Ahitub
6.8
2 Sam. 8.17
a născut pe Țadoc și Țadoc
6.8
2 Sam. 15.27
a născut pe Ahimaaț 9și Ahimaaț a născut pe Azaria și Azaria a născut pe Iohanan 10și Iohanan a născut pe Azaria; el este acela care făcea slujba de preot
6.10
2 Cron. 26.17,18
în casa
6.10
1 Reg. 62 Cron. 3
pe care a zidit‐o Solomon în Ierusalim; 11și Azaria
6.11
Ezra 7.3
a născut pe Amaria și Amaria a născut pe Ahitub 12și Ahitub a născut pe Țadoc și Țadoc a născut pe Șalum 13și Șalum a născut pe Hilchia și Hilchia a născut pe Azaria 14și Azaria a născut pe Seraia
6.14
Neem. 11.11
și Seraia a născut pe Iehoțadac. 15Și Iehoțadac s‐a dus în robie când Domnul a strămutat
6.15
2 Reg. 25.18
pe Iuda și pe Ierusalim, prin mâna lui Nebucadnețar. 16Fiii lui Levi: Gherșom
6.16
Ex. 6.16
, Chehat și Merari. 17Și acestea sunt numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 18Și fiii lui Chehat: Amram, Ițehar și Hebron și Uziel. 19Fiii lui Merari: Mahli și Muși. Și acestea sunt familiile lui Levi după părinții lor: 20de la Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima
6.20
Vers. 42.
, fiul său; 21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său; 22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23Elcana, fiul său și Ebiasaf, fiul său, și Asir, fiul său, 24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său și Saul, fiul său. 25Și fiii lui Elcana: Amasai
6.25
Vers. 35.36.
și Ahimot. 26Elcana, fiii lui Elcana: Țofai, fiul său, și Nahat, fiul său. 27Eliab, fiul său: Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său. 28Și fiii lui Samuel: întâiul născut Vașni și Abia. 29Fiii lui Merari: Mahli, Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său. 30Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviții cântăreți: Heman, Asaf, Etam

31Și aceștia sunt aceia pe care i‐a pus David peste slujba cântării în casa Domnului, după ce

6.31
Cap. 16.1.
chivotul avea
6.31
Cap. 16.1.
odihnă. 32Și slujeau înaintea locașului cortului întâlnirii cu cântare, până a zidit Solomon casa Domnului în Ierusalim și stăteau acolo după rânduiala așezată pentru slujbă. 33Și aceștia sunt cei ce stăteau și fiii lor. Din fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania, 37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf
6.37
Ex. 6.24
, fiul lui Core, 38fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39Și fratele său Asaf, care stătea la dreapta lui: Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44Și fiii lui Merari, frații lor, la stânga: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia, 46fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi. 48Și frații lor, Leviții, au fost dați pentru toată slujba locașului casei lui Dumnezeu.

Familia lui Aaron și datoriile sale

49Și Aaron și fiii săi ardeau tămâie pe altarul

6.49
Lev. 1.9
arderii de tot și pe altarul
6.49
Ex. 30.7
tămâierii pentru toată slujba sfintei sfintelor și ca să facă ispășire pentru Israel, după toate cele ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50Și aceștia erau fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său; 51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său; 54Și acestea sunt locuințele
6.54
Ios. 21
lor, după tăbărârile lor, în hotarele lor. Pentru fiii lui Aaron, din familia chehatiților, căci al lor a fost sorțul. 55Și le‐au dat Hebronul
6.55
Ios. 21.11,12
în țara lui Iuda și împrejurimile sale; 56dar câmpiile
6.56
Ios. 14.13
15.13
cetății și satele ei le‐au dat lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Și fiilor lui Aaron
6.57
Ios. 21.13
au dat cetățile de scăpare: Hebronul și Libna și împrejurimile sale și Iatirul și Eștemoa și împrejurimile sale, 58și Hilenul și împrejurimile sale și Debirul și împrejurimile sale, 59și Așanul și împrejurimile sale și Bet‐Șemeșul și împrejurimile sale. 60Și din seminția lui Beniamin: Gheba și împrejurimile sale, Alemetul și împrejurimile sale, și Anatotul și împrejurimile sale. Toate cetățile lor: treisprezece cetăți, după familiile lor. 61Și fiilor lui Chehat care mai rămăseseră li s‐au dat prin sorț
6.61
Vers. 66.
din familiile seminției, din jumătatea seminției, jumătatea
6.61
Ios. 21.5
lui Manase, zece cetăți. 62Și fiilor lui Gherșom, după familiile lor, din seminția lui Isahar și din seminția lui Așer și din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan, treisprezece cetăți. 63Fiilor lui Merari, prin sorț, după familiile lor, din seminția lui Ruben și din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon, douăsprezece
6.63
Ios. 21.7,34
cetăți. 64Și copiii lui Israel au dat leviților cetățile și împrejurimile lor. 65Și au dat prin sorți din seminția copiilor lui Iuda și din seminția copiilor lui Simeon și din seminția copiilor lui Beniamin aceste cetăți, care au fost numite pe nume. 66Și
6.66
Vers. 61.
unii din familiile copiilor lui Chehat aveau cetățile hotarului lor din seminția lui Efraim. 67Și le‐au
6.67
Ios. 21.21
dat cetățile de scăpare: Sihemul și împrejurimile sale în ținutul muntos al lui Efraim și Ghezerul și împrejurimile sale 68și locmeamul
6.68
Ios. 21.22‐35
și împrejurimile sale și Bet‐Horonul și împrejurimile sale 69și Aialonul și împrejurimile sale și Gat‐Rimonul și împrejurimile sale. 70Și din jumătatea seminției lui Manase: Anerul și împrejurimile sale și Bileamul și împrejurimile sale, pentru familiile celorlalți fii ai lui Chehat. 71Fiilor lui Gherșom s‐au dat din familia jumătății seminției lui Manase: Golanul în Basan și împrejurimile sale și Aștarotul și împrejurimile sale. 72Și din seminția lui Isahar: Chedeșul și împrejurimile sale, Dobratul și împrejurimile sale. 73Ramotul și împrejurimile sale și Anemul și împrejurimile sale. 74Și din seminția lui Așer: Mașalul și împrejurimile sale, Abdonul și împrejurimile sale, 75și Hucocul și împrejurimile sale și Rehobul și împrejurimile sale. 76Și din seminția lui Neftali: Chedeșul în Galileea și împrejurimile sale, Hamonul și împrejurimile sale și Chiriataimul și împrejurimile sale. 77Celorlalți leviți, fii ai lui Merari au dat din seminția lui Zabulon: Rimonoul și împrejurimile sale, Taborul și împrejurimile sale. 78Și dincolo de Iordan, în fața Ierihonului, la răsăritul Iordanului, din seminția lui Ruben: Bețerul în pustie și împrejurimile sale și Iahța și împrejurimile sale 79și Chedemotul și împrejurimile sale și Mefaatul și împrejurimile sale. 80Și din seminția lui Gad: Ramotul în Galaad și împrejurimile sale și Mahanaimul și împrejurimile sale 81Și Hesbonul și împrejurimile sale și Iaezerul și împrejurimile sale.

7

Urmașii lui Isahar, Beniamin, Neftali, Manase, Efraim, Așer

71Și fiii lui Isahar: Tola

7.1
Gen. 46.13Num. 26.23
, Pua, Iașub și Șimron, patru. 2Și fiii lui Tola: Uzi și Refaia și Ieriel și Iahmai și Ibsam și Samuel, capii caselor lor părintești, ai lui Tola, bărbați viteji în neamurile lor; numărul
7.2
2 Sam. 24.1,2
lor în zilele lui David era douăzeci și două de mii șase sute. 3Și fiii lui Uzi: Izrahia. Și fiii lui Izrahia: Micael și Obadia și Ioel, Ișia, cinci; toți capi. 4Și cu ei, după neamurile lor, după casele lor părintești, erau cete de război pentru luptă treizeci și șase de mii, căci aveau multe neveste și fii. 5Și frații lor dintre toate familiile lui Isahar, bărbați viteji, scriși în cartea nașterilor, de toți optzeci și șapte de mii. 6Ai lui Beniamin
7.6
Gen. 46.21Num. 26.39
: Bela și Becher și Iediael, trei. 7Și fiii lui Bela: Ețbon și Uzi și Uziel și Ierimot și Iri, cinci capi ai caselor părintești, bărbați viteji; și au fost scriși în cartea nașterilor, douăzeci și două de mii treizeci și patru. 8Și fiii lui Becher: Zemira și Ioaș și Eliezer și Elioenai și Omri și Ieremot și Abia și Anatot și Alamet. Toți aceștia erau fiii lui Becher. 9Și cei scriși în cartea nașterilor lor, capi ai caselor lor părintești, bărbați viteji, douăzeci de mii două sute. 10Și fiii lui Iediael: Bilhan. Și fiii lui Bilhan: Ieuș și Beniamin și Ehud și Chenaana și Zetan și Tarsis și Ahișahar. 11Toți aceștia erau fiii lui Iediael, după capii părinților lor, bărbați viteji, șaptesprezece mii două sute, buni să iasă în oaste la luptă. 12Și Șupim
7.12
Num. 26.39
și Hupim, fiii lui Ir‐Hușim, fiii lui Aher. 13Fiii lui Neftali: Iahțiel și Guni și Iețer și Șalum
7.13
Gen. 46.24
, fiii Bilhei. 14Fiii lui Manase: Asriel, pe care l‐a născut ea. Și țiitoarea sa Siriana a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15Și Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și a lui Șupim, și numele sorei sale era Maaca și numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad avea fete. 16Și Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i‐a pus numele Pereș. Și numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. 17Și fiii lui Ulam: Bedan
7.17
1 Sam. 12.11
. Aceștia erau fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18Și sora sa Hamolechet a născut pe Ișhod și Abiezer
7.18
Num. 26.30
și Mahla. 19Și fiii lui Șemida erau: Ahian și Șihem și Lichi și Aniam. 20Și fiii lui Efraim
7.20
Num. 26.35
: Șutelah; și Bered, fiul său; și Tahat, fiul său; și Eleada, fiul său; și Tahat, fiul său; 21și Zabad, fiul său; și Șutelah, fiul său; și Ezer și Elead. Și bărbații din Gat, care se născuseră în țară i‐au ucis, căci se pogorîseră să le ia turmele. 22Și Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile și frații lui au venit ca să‐l mângâie. 23Și a intrat la nevasta sa și ea a zămislit și a născut un fiu și el i‐a pus numele Beria, căci era nenorocire în casa sa. 24Și fiica sa era Șeera și ea a zidit Bet‐Horonul de jos și Bet‐Horonul de sus și Uzen‐Șeera. 25Și Refah era fiul său; și Reșef și Telah, fiul său; și Iahan, fiul său. 26Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său; 27Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 28Și stăpânirile și locuințele lor erau: Betel și cetățile sale și spre răsărit Naaranul
7.28
Ios. 16.7
și spre apus Ghezerul și cetățile sale și Sihemul și cetățile sale, până la Gaza și cetățile sale. 29Și în mâinile fiilor lui Manase
7.29
Ios. 17.7
: Bet‐Șeanul și cetățile sale, Taanacul și cetățile sale, Meghidoul
7.29
Ios. 17.11
și cetățile sale, Dorul și cetățile sale. Copiii lui Iosif, fiul lui Israel, au locuit în acestea. 30Fiii lui Așer
7.30
Gen. 46.17Num. 26.44
: Imna și Ișva și Ișvi și Beria; Serah, sora lor. 31Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel; el este tatăl lui Birzavit. 32Și Heber a născut pe Iaflet și Șomer și Hotam și pe Șua, sora lor. 33Și fiii lui Iaflet: Pasac și Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 34Și fiii lui Șamer: Ahi și Rohega și Huba și Aram. 35Și fiii lui Helem, fratele său: Țofah și Imna și Șeleș și Amal. 36Fiii lui Țofah: Suah și Harnefier și Șual și Beri și Imra, 37Bețer și Hod și Șama și Șilșa și Itran și Beera. 38Și fiii lui Ieter: Iefune și Pispa și Ara. 39Și fiii lui Ula: Arah și Haniel și Riția. 40Toți aceștia erau copiii lui Așer, capi ai caselor părintești, aleși, bărbați viteji, capi ai mai marilor. Și numărul lor după cartea nașterilor lor, scriși ca buni pentru slujbă la luptă, a fost douăzeci și șase mii de oameni.

8

Altă listă a urmașilor lui Beniamin

81Și Beniamin a născut pe Bela

8.1
Gen. 46.21Num. 26.38
, întâiul născut al său, pe Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea, 2Noha, al patrulea, Rafa, al cincilea. 3Și Bela a avut fii: Adar și Ghera și Abihud 4și Abișua și Naaman și Ahoah 5și Ghera și Șefufan și Huram. 6Și aceștia erau fiii lui Ehud, aceștia erau capii caselor părintești ai locuitorilor din Gheba și i‐au strămutat la Manahat
8.6
Cap. 2.52.
: 7adică Naaman și Ahia și Ghera. El i‐a strămutat și a născut pe Uza și Ahihud. 8Și Șaharaim a născut copii în țara Moabului după ce a lăsat pe Hușim și Baara, nevestele sale. 9Și a născut din Hodeș, nevasta sa, pe Iobab și Țibia și Meșa și Malcam, 10și Ieuț și Șochia și Mirma. Aceștia erau fiii lui, capii caselor părintești. 11Și din Hușim a născut pe Abitub și Elpaal. 12Și fiii lui Elpaal: Eber și Mișeam și Șemer care a zidit Onoul și Lodul și cetățile lor 13și Beria și Șema, care erau capii caselor părintești ai locuitorilor din Aialon; ei au alungat pe locuitorii Gatului. 14Și Ahio, Șașac și Ieremot 15și Zebadia și Arad și Eder 16și Micael și Ișfa și Ioha, fiii lui Beria. 17Și Zebadia și Meșulam și Hizchi și Heber 18și Ișmerai și Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. 19Și Iachim și Zicri și Zabdi 20și Elienai și Țiltai și Eliel 21și Adaia și Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei. 22Și Ișpan și Eber și Eliel 23și Abdon și Zicri și Hanan 24și Hanania și Elam și Antotia 25și Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac 26și Șamșerai și Șeharia și Atalia 27și Iaareșia și Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. 28Aceștia erau capi ai caselor părintești în neamurile lor, capi; ei au locuit în Ierusalim. 29Și în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon și numele nevestei
8.29
Cap. 9.35.
sale era Maaca. 30Și întâiul născut al său era Abdon și Țur și Chis și Baal și Nadab 31și Ghedor și Ahio și Zecher. 32Și Miclot a născut pe Șimea. Și aceștia au locuit în fața fraților lor cu frații lor la Ierusalim. 33Și Ner
8.33
1 Sam. 14.51
a născut pe Chis; și Chis a născut pe Saul; și Saul a născut pe Ionatan și Malchi‐Șua și Abinadab și Eșbaal. 34Și fiul lui Ionatan era Merib‐Baal și Merib‐Baal a născut pe Mica
8.34
2 Sam. 9.12
. 35Și fiii lui Mica erau: Piton și Melec și Taerea și Ahaz. 36Și Ahaz a născut pe Iehoada; și Iehoada a născut pe Alemet și Azmavet și Zimri; și Zimri a născut pe Moța; 37și Moța a născut pe Binea; Rafa
8.37
Cap. 9.43.
era fiul său; Eleasa, fiul său; Ațel, fiul său. 38Și Ațel a avut șase fii și acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru și Ismael și Șearia și Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. 39Și fiii lui Eșec, fratele său, erau: Ulam, întâiul născut al său, Ieuș, al doilea, Elifelet, al treilea. 40Și fiii lui Ulam erau bărbați viteji, arcași. Și au avut mulți fii și nepoți: o sută cincizeci. Toți aceștia erau din fiii lui Beniamin.