Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Altă listă a urmașilor lui Beniamin

81Și Beniamin a născut pe Bela

8.1
Gen. 46.21Num. 26.38
, întâiul născut al său, pe Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea, 2Noha, al patrulea, Rafa, al cincilea. 3Și Bela a avut fii: Adar și Ghera și Abihud 4și Abișua și Naaman și Ahoah 5și Ghera și Șefufan și Huram. 6Și aceștia erau fiii lui Ehud, aceștia erau capii caselor părintești ai locuitorilor din Gheba și i‐au strămutat la Manahat
8.6
Cap. 2.52.

: 7adică Naaman și Ahia și Ghera. El i‐a strămutat și a născut pe Uza și Ahihud. 8Și Șaharaim a născut copii în țara Moabului după ce a lăsat pe Hușim și Baara, nevestele sale. 9Și a născut din Hodeș, nevasta sa, pe Iobab și Țibia și Meșa și Malcam, 10și Ieuț și Șochia și Mirma. Aceștia erau fiii lui, capii caselor părintești. 11Și din Hușim a născut pe Abitub și Elpaal. 12Și fiii lui Elpaal: Eber și Mișeam și Șemer care a zidit Onoul și Lodul și cetățile lor 13și Beria și Șema, care erau capii caselor părintești ai locuitorilor din Aialon; ei au alungat pe locuitorii Gatului. 14Și Ahio, Șașac și Ieremot 15și Zebadia și Arad și Eder 16și Micael și Ișfa și Ioha, fiii lui Beria. 17Și Zebadia și Meșulam și Hizchi și Heber 18și Ișmerai și Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. 19Și Iachim și Zicri și Zabdi 20și Elienai și Țiltai și Eliel 21și Adaia și Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei. 22Și Ișpan și Eber și Eliel 23și Abdon și Zicri și Hanan 24și Hanania și Elam și Antotia 25și Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac 26și Șamșerai și Șeharia și Atalia 27și Iaareșia și Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. 28Aceștia erau capi ai caselor părintești în neamurile lor, capi; ei au locuit în Ierusalim. 29Și în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon și numele nevestei
8.29
Cap. 9.35.

sale era Maaca. 30Și întâiul născut al său era Abdon și Țur și Chis și Baal și Nadab 31și Ghedor și Ahio și Zecher. 32Și Miclot a născut pe Șimea. Și aceștia au locuit în fața fraților lor cu frații lor la Ierusalim. 33Și Ner
8.33
1 Sam. 14.51
a născut pe Chis; și Chis a născut pe Saul; și Saul a născut pe Ionatan și Malchi‐Șua și Abinadab și Eșbaal. 34Și fiul lui Ionatan era Merib‐Baal și Merib‐Baal a născut pe Mica
8.34
2 Sam. 9.12
. 35Și fiii lui Mica erau: Piton și Melec și Taerea și Ahaz. 36Și Ahaz a născut pe Iehoada; și Iehoada a născut pe Alemet și Azmavet și Zimri; și Zimri a născut pe Moța; 37și Moța a născut pe Binea; Rafa
8.37
Cap. 9.43.

era fiul său; Eleasa, fiul său; Ațel, fiul său. 38Și Ațel a avut șase fii și acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru și Ismael și Șearia și Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. 39Și fiii lui Eșec, fratele său, erau: Ulam, întâiul născut al său, Ieuș, al doilea, Elifelet, al treilea. 40Și fiii lui Ulam erau bărbați viteji, arcași. Și au avut mulți fii și nepoți: o sută cincizeci. Toți aceștia erau din fiii lui Beniamin.