Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Urmașii lui Isahar, Beniamin, Neftali, Manase, Efraim, Așer

71Și fiii lui Isahar: Tola

7.1
Gen. 46.13Num. 26.23
, Pua, Iașub și Șimron, patru. 2Și fiii lui Tola: Uzi și Refaia și Ieriel și Iahmai și Ibsam și Samuel, capii caselor lor părintești, ai lui Tola, bărbați viteji în neamurile lor; numărul
7.2
2 Sam. 24.1,2
lor în zilele lui David era douăzeci și două de mii șase sute. 3Și fiii lui Uzi: Izrahia. Și fiii lui Izrahia: Micael și Obadia și Ioel, Ișia, cinci; toți capi. 4Și cu ei, după neamurile lor, după casele lor părintești, erau cete de război pentru luptă treizeci și șase de mii, căci aveau multe neveste și fii. 5Și frații lor dintre toate familiile lui Isahar, bărbați viteji, scriși în cartea nașterilor, de toți optzeci și șapte de mii. 6Ai lui Beniamin
7.6
Gen. 46.21Num. 26.39
: Bela și Becher și Iediael, trei. 7Și fiii lui Bela: Ețbon și Uzi și Uziel și Ierimot și Iri, cinci capi ai caselor părintești, bărbați viteji; și au fost scriși în cartea nașterilor, douăzeci și două de mii treizeci și patru. 8Și fiii lui Becher: Zemira și Ioaș și Eliezer și Elioenai și Omri și Ieremot și Abia și Anatot și Alamet. Toți aceștia erau fiii lui Becher. 9Și cei scriși în cartea nașterilor lor, capi ai caselor lor părintești, bărbați viteji, douăzeci de mii două sute. 10Și fiii lui Iediael: Bilhan. Și fiii lui Bilhan: Ieuș și Beniamin și Ehud și Chenaana și Zetan și Tarsis și Ahișahar. 11Toți aceștia erau fiii lui Iediael, după capii părinților lor, bărbați viteji, șaptesprezece mii două sute, buni să iasă în oaste la luptă. 12Și Șupim
7.12
Num. 26.39
și Hupim, fiii lui Ir‐Hușim, fiii lui Aher. 13Fiii lui Neftali: Iahțiel și Guni și Iețer și Șalum
7.13
Gen. 46.24
, fiii Bilhei. 14Fiii lui Manase: Asriel, pe care l‐a născut ea. Și țiitoarea sa Siriana a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15Și Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și a lui Șupim, și numele sorei sale era Maaca și numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad avea fete. 16Și Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i‐a pus numele Pereș. Și numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. 17Și fiii lui Ulam: Bedan
7.17
1 Sam. 12.11
. Aceștia erau fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18Și sora sa Hamolechet a născut pe Ișhod și Abiezer
7.18
Num. 26.30
și Mahla. 19Și fiii lui Șemida erau: Ahian și Șihem și Lichi și Aniam. 20Și fiii lui Efraim
7.20
Num. 26.35
: Șutelah; și Bered, fiul său; și Tahat, fiul său; și Eleada, fiul său; și Tahat, fiul său; 21și Zabad, fiul său; și Șutelah, fiul său; și Ezer și Elead. Și bărbații din Gat, care se născuseră în țară i‐au ucis, căci se pogorîseră să le ia turmele. 22Și Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile și frații lui au venit ca să‐l mângâie. 23Și a intrat la nevasta sa și ea a zămislit și a născut un fiu și el i‐a pus numele Beria, căci era nenorocire în casa sa. 24Și fiica sa era Șeera și ea a zidit Bet‐Horonul de jos și Bet‐Horonul de sus și Uzen‐Șeera. 25Și Refah era fiul său; și Reșef și Telah, fiul său; și Iahan, fiul său. 26Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său; 27Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 28Și stăpânirile și locuințele lor erau: Betel și cetățile sale și spre răsărit Naaranul
7.28
Ios. 16.7
și spre apus Ghezerul și cetățile sale și Sihemul și cetățile sale, până la Gaza și cetățile sale. 29Și în mâinile fiilor lui Manase
7.29
Ios. 17.7
: Bet‐Șeanul și cetățile sale, Taanacul și cetățile sale, Meghidoul
7.29
Ios. 17.11
și cetățile sale, Dorul și cetățile sale. Copiii lui Iosif, fiul lui Israel, au locuit în acestea. 30Fiii lui Așer
7.30
Gen. 46.17Num. 26.44
: Imna și Ișva și Ișvi și Beria; Serah, sora lor. 31Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel; el este tatăl lui Birzavit. 32Și Heber a născut pe Iaflet și Șomer și Hotam și pe Șua, sora lor. 33Și fiii lui Iaflet: Pasac și Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 34Și fiii lui Șamer: Ahi și Rohega și Huba și Aram. 35Și fiii lui Helem, fratele său: Țofah și Imna și Șeleș și Amal. 36Fiii lui Țofah: Suah și Harnefier și Șual și Beri și Imra, 37Bețer și Hod și Șama și Șilșa și Itran și Beera. 38Și fiii lui Ieter: Iefune și Pispa și Ara. 39Și fiii lui Ula: Arah și Haniel și Riția. 40Toți aceștia erau copiii lui Așer, capi ai caselor părintești, aleși, bărbați viteji, capi ai mai marilor. Și numărul lor după cartea nașterilor lor, scriși ca buni pentru slujbă la luptă, a fost douăzeci și șase mii de oameni.

8

Altă listă a urmașilor lui Beniamin

81Și Beniamin a născut pe Bela

8.1
Gen. 46.21Num. 26.38
, întâiul născut al său, pe Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea, 2Noha, al patrulea, Rafa, al cincilea. 3Și Bela a avut fii: Adar și Ghera și Abihud 4și Abișua și Naaman și Ahoah 5și Ghera și Șefufan și Huram. 6Și aceștia erau fiii lui Ehud, aceștia erau capii caselor părintești ai locuitorilor din Gheba și i‐au strămutat la Manahat
8.6
Cap. 2.52.
: 7adică Naaman și Ahia și Ghera. El i‐a strămutat și a născut pe Uza și Ahihud. 8Și Șaharaim a născut copii în țara Moabului după ce a lăsat pe Hușim și Baara, nevestele sale. 9Și a născut din Hodeș, nevasta sa, pe Iobab și Țibia și Meșa și Malcam, 10și Ieuț și Șochia și Mirma. Aceștia erau fiii lui, capii caselor părintești. 11Și din Hușim a născut pe Abitub și Elpaal. 12Și fiii lui Elpaal: Eber și Mișeam și Șemer care a zidit Onoul și Lodul și cetățile lor 13și Beria și Șema, care erau capii caselor părintești ai locuitorilor din Aialon; ei au alungat pe locuitorii Gatului. 14Și Ahio, Șașac și Ieremot 15și Zebadia și Arad și Eder 16și Micael și Ișfa și Ioha, fiii lui Beria. 17Și Zebadia și Meșulam și Hizchi și Heber 18și Ișmerai și Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. 19Și Iachim și Zicri și Zabdi 20și Elienai și Țiltai și Eliel 21și Adaia și Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei. 22Și Ișpan și Eber și Eliel 23și Abdon și Zicri și Hanan 24și Hanania și Elam și Antotia 25și Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac 26și Șamșerai și Șeharia și Atalia 27și Iaareșia și Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. 28Aceștia erau capi ai caselor părintești în neamurile lor, capi; ei au locuit în Ierusalim. 29Și în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon și numele nevestei
8.29
Cap. 9.35.
sale era Maaca. 30Și întâiul născut al său era Abdon și Țur și Chis și Baal și Nadab 31și Ghedor și Ahio și Zecher. 32Și Miclot a născut pe Șimea. Și aceștia au locuit în fața fraților lor cu frații lor la Ierusalim. 33Și Ner
8.33
1 Sam. 14.51
a născut pe Chis; și Chis a născut pe Saul; și Saul a născut pe Ionatan și Malchi‐Șua și Abinadab și Eșbaal. 34Și fiul lui Ionatan era Merib‐Baal și Merib‐Baal a născut pe Mica
8.34
2 Sam. 9.12
. 35Și fiii lui Mica erau: Piton și Melec și Taerea și Ahaz. 36Și Ahaz a născut pe Iehoada; și Iehoada a născut pe Alemet și Azmavet și Zimri; și Zimri a născut pe Moța; 37și Moța a născut pe Binea; Rafa
8.37
Cap. 9.43.
era fiul său; Eleasa, fiul său; Ațel, fiul său. 38Și Ațel a avut șase fii și acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru și Ismael și Șearia și Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. 39Și fiii lui Eșec, fratele său, erau: Ulam, întâiul născut al său, Ieuș, al doilea, Elifelet, al treilea. 40Și fiii lui Ulam erau bărbați viteji, arcași. Și au avut mulți fii și nepoți: o sută cincizeci. Toți aceștia erau din fiii lui Beniamin.

9

Locuitorii Ierusalimului

91Și tot

9.1
Ezra 2.59
Israelul a fost scris după cărțile neamurilor și iată sunt scriși în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost dus la Babilon pentru păcatele sale. 2Și locuitorii
9.2
Ezra 2.70Neem. 7.73
care au fost întâi
9.2
Ios. 9.27Ezra 2.43
8.20
în stăpânirile lor, în cetățile lor, erau: israeliții, preoții, leviți și netiniții. 3Și la Ierusalim
9.3
Neem. 11.1
au locuit din copiii lui Iuda și din copiii lui Beniamin și din copiii lui Efraim și Manase: 4Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din copiii lui Pereț, fiul lui Iuda. 5Și din Șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. 6Și din fiii lui Zerah: Ieuel și frații lor, șase sute nouăzeci. 7Și din fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua 8și Ibneia, fiul lui Ieroham, și Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri și Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, 9și frații lor, după neamurile lor: nouă sute cincizeci și șapte. Toți acești bărbați erau capi părintești în casele lor părintești: 10Și din preoți
9.10
Neem. 11.10
: Iedaeia și Iehoiarib și Iachin 11și Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele casei lui Dumnezeu, 12și Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia și Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13și frații lor, capi ai caselor lor părintești: o mie șapte sute șaizeci bărbați destoinici pentru lucrul slujbei casei lui Dumnezeu. 14Și din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, dintre fiii lui Merari, 15și Bacbacar, Hereș și Galal și Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf, 16și Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun, și Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiților.

Leviții și slujbele

17Și ușierii: Șalum și Acub și Talmon și Ahiman și frații lor; Șalum era capul. 18Și până atunci au fost la poarta împăratului spre răsărit: erau ușierii taberei copiilor lui Levi. 19Și Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții erau peste lucrul slujbei, și păzitorii pragurilor cortului și părinții lor erau peste tabăra Domnului, erau păzitorii intrării. 20Și Fineas

9.20
Num. 31.6
, fiul lui Eleazar, a fost mai înainte mai mare peste ei; Domnul era cu el. 21Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. 22Toți aceștia, care au fost aleși ca să fie ușieri la praguri, erau două sute doisprezece. Aceștia au fost scriși după cartea neamurilor în satele lor; David
9.22
1 Sam. 9.9
și Samuel, văzătorul
9.22
Cap. 16.1, 2.
, îi așezaseră în slujba lor. 23Ei și copiii lor erau la porțile casei Domnului, casa cortului, ca să păzească. 24Ușierii erau spre cele patru vânturi, spre răsărit, spre apus, spre miazănoapte și spre miazăzi. 25Și frații lor în satele lor veneau după șapte zile, din când în când să stea cu
9.25
2 Reg. 11.5
ei. 26Căci în slujba lor, acești patru erau ușieri mai mari: erau Leviți și erau peste cămările și vistieriile casei lui Dumnezeu. 27Și ei mâneau împrejurul casei lui Dumnezeu, căci a lor era paza și ei aveau cheia ei în fiecare dimineață. 28Și unii din ei erau puși peste vasele de slujbă: căci ei le aduceau înăuntru după număr și le scoteau după număr. 29Și unii din ei erau puși peste vasele, peste toate uneltele sfinte și peste floarea făinii și peste vin și untdelemn și tămâie și mirodenii. 30Și unii din fiii preoților pregăteau mirul
9.30
Ex. 30.23
din mirodenii. 31Și Matitia din leviți, întâiul născut al lui Șalum, Coreitul, era în slujbă
9.31
Lev. 2.5
6.21
peste ce se făcea în tigăi. 32Și alții dintre fiii chehatiților, frații lor, erau peste pâinile
9.32
Lev. 21.8
de pus în șiruri, ca să le pregătească în fiecare sabat. 33Și aceștia erau cântăreții
9.33
Cap. 6.31;
, copiii părinților leviților și ei ședeau în odăi, fără slujbă, căci erau întrebuințați în lucrul lor, ziua și noaptea. 34Aceștia sunt capii caselor părintești ai leviților, după cărțile neamurilor lor; capii aceștia au locuit în Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul

35Și în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon, Ieiel; și numele nevestei sale era Maaca

9.35
Cap. 8.29.
. 36Și fiul său întâiul născut era Abdon și Țur și Chis și Baal și Ner și Nadab, 37și Ghedor și Ahio și Zaharia și Miclot. 38Și Miclot a născut pe Șimeam. Și ei au locuit în fața fraților lor, cu frații lor în Ierusalim. 39Și Ner
9.39
Cap. 8.33.
a născut pe Chis și Chis a născut pe Saul și Saul a născut pe Ionatan și Malchi‐Șua și Abinadab și Eșbaal. 40Și fiul lui Ionatan era Merib‐Baal și Merib‐Baal a născut pe Mica. 41Și fiii lui Mica: Piton și Melec și Tahrea și Aha. 42Și Ahaz
9.42
Cap. 8.35.
a născut pe Iaera și Iaera a născut pe Alemet și Azmavet și Zimri și Zimri a născut pe Moța 43și Moța a născut pe Binea și Rafaia fiul său; Eleasa, fiul său; Ațel, fiul său. 44Și Ațel avea șase fii și acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru și Ismael și Șearia și Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.