Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Locuitorii Ierusalimului

91Și tot

9.1
Ezra 2.59
Israelul a fost scris după cărțile neamurilor și iată sunt scriși în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost dus la Babilon pentru păcatele sale. 2Și locuitorii
9.2
Ezra 2.70Neem. 7.73
care au fost întâi
9.2
Ios. 9.27Ezra 2.43
8.20
în stăpânirile lor, în cetățile lor, erau: israeliții, preoții, leviți și netiniții. 3Și la Ierusalim
9.3
Neem. 11.1
au locuit din copiii lui Iuda și din copiii lui Beniamin și din copiii lui Efraim și Manase: 4Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din copiii lui Pereț, fiul lui Iuda. 5Și din Șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. 6Și din fiii lui Zerah: Ieuel și frații lor, șase sute nouăzeci. 7Și din fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua 8și Ibneia, fiul lui Ieroham, și Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri și Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, 9și frații lor, după neamurile lor: nouă sute cincizeci și șapte. Toți acești bărbați erau capi părintești în casele lor părintești: 10Și din preoți
9.10
Neem. 11.10
: Iedaeia și Iehoiarib și Iachin 11și Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele casei lui Dumnezeu, 12și Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia și Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13și frații lor, capi ai caselor lor părintești: o mie șapte sute șaizeci bărbați destoinici pentru lucrul slujbei casei lui Dumnezeu. 14Și din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, dintre fiii lui Merari, 15și Bacbacar, Hereș și Galal și Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf, 16și Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun, și Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiților.

Leviții și slujbele

17Și ușierii: Șalum și Acub și Talmon și Ahiman și frații lor; Șalum era capul. 18Și până atunci au fost la poarta împăratului spre răsărit: erau ușierii taberei copiilor lui Levi. 19Și Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții erau peste lucrul slujbei, și păzitorii pragurilor cortului și părinții lor erau peste tabăra Domnului, erau păzitorii intrării. 20Și Fineas

9.20
Num. 31.6
, fiul lui Eleazar, a fost mai înainte mai mare peste ei; Domnul era cu el. 21Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. 22Toți aceștia, care au fost aleși ca să fie ușieri la praguri, erau două sute doisprezece. Aceștia au fost scriși după cartea neamurilor în satele lor; David
9.22
1 Sam. 9.9
și Samuel, văzătorul
9.22
Cap. 16.1, 2.

, îi așezaseră în slujba lor. 23Ei și copiii lor erau la porțile casei Domnului, casa cortului, ca să păzească. 24Ușierii erau spre cele patru vânturi, spre răsărit, spre apus, spre miazănoapte și spre miazăzi. 25Și frații lor în satele lor veneau după șapte zile, din când în când să stea cu
9.25
2 Reg. 11.5
ei. 26Căci în slujba lor, acești patru erau ușieri mai mari: erau Leviți și erau peste cămările și vistieriile casei lui Dumnezeu. 27Și ei mâneau împrejurul casei lui Dumnezeu, căci a lor era paza și ei aveau cheia ei în fiecare dimineață. 28Și unii din ei erau puși peste vasele de slujbă: căci ei le aduceau înăuntru după număr și le scoteau după număr. 29Și unii din ei erau puși peste vasele, peste toate uneltele sfinte și peste floarea făinii și peste vin și untdelemn și tămâie și mirodenii. 30Și unii din fiii preoților pregăteau mirul
9.30
Ex. 30.23
din mirodenii. 31Și Matitia din leviți, întâiul născut al lui Șalum, Coreitul, era în slujbă
9.31
Lev. 2.5
6.21
peste ce se făcea în tigăi. 32Și alții dintre fiii chehatiților, frații lor, erau peste pâinile
9.32
Lev. 21.8
de pus în șiruri, ca să le pregătească în fiecare sabat. 33Și aceștia erau cântăreții
9.33
Cap. 6.31;
25.1
, copiii părinților leviților și ei ședeau în odăi, fără slujbă, căci erau întrebuințați în lucrul lor, ziua și noaptea. 34Aceștia sunt capii caselor părintești ai leviților, după cărțile neamurilor lor; capii aceștia au locuit în Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul

35Și în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon, Ieiel; și numele nevestei sale era Maaca

9.35
Cap. 8.29.

. 36Și fiul său întâiul născut era Abdon și Țur și Chis și Baal și Ner și Nadab, 37și Ghedor și Ahio și Zaharia și Miclot. 38Și Miclot a născut pe Șimeam. Și ei au locuit în fața fraților lor, cu frații lor în Ierusalim. 39Și Ner
9.39
Cap. 8.33.

a născut pe Chis și Chis a născut pe Saul și Saul a născut pe Ionatan și Malchi‐Șua și Abinadab și Eșbaal. 40Și fiul lui Ionatan era Merib‐Baal și Merib‐Baal a născut pe Mica. 41Și fiii lui Mica: Piton și Melec și Tahrea și Aha. 42Și Ahaz
9.42
Cap. 8.35.

a născut pe Iaera și Iaera a născut pe Alemet și Azmavet și Zimri și Zimri a născut pe Moța 43și Moța a născut pe Binea și Rafaia fiul său; Eleasa, fiul său; Ațel, fiul său. 44Și Ațel avea șase fii și acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru și Ismael și Șearia și Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.