Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Învierea și arătările lui Hristos

151Vă fac cunoscut, fraților, evanghelia pe care

15.1
Gal. 1.11
v‐am binevestit‐o, pe care ați primit‐o
15.1
Rom. 5.2
, în care și stați, 2prin
15.2
Rom. 1.16
care și sunteți mântuiți, dacă țineți cu tărie cuvântul cu care v‐am binevestit, afară numai dacă în zadar ați
15.2
Gal. 3.4
crezut. 3Căci v‐am
15.3
Cap. 11.2, 23.

dat mai întâi ceea ce
15.3
Gal. 1.12
am și primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit
15.3
Ps. 22.15Is. 53.5,6Dan. 9.26Zah. 13.7Lc. 24.26,46Fapte. 3.18
26.231 Pet. 1.11
2.24
scripturilor. 4și că a fost înmormântat și că a înviat a treia zi potrivit scripturilor
15.4
Ps. 2.7
16.10Is. 53.10Osea 6.2Lc. 24.26,46Fapte. 2.25‐31
13.33‐35
26.22,231 Pet. 1.11
, 5și
15.5
Lc. 24.34
că s‐a arătat lui Chifa, după aceea celor
15.5
Mat. 28.17Mc. 16.14Lc. 24.36In. 20.19,26Fapte. 10.41
doisprezece. 6În urmă s‐a arătat deodată la peste cinci sute de frați, dintre care cel mai mulți rămân până acum, iar unii au adormit. 7După aceea s‐a arătat lui Iacov, în urmă tuturor
15.7
Lc. 24.50Fapte. 1.3,4
apostolilor. 8Iar la urma
15.8
Fapte. 9.4,17
22.14,18
tuturor, ca unei stârpituri. mi s‐a arătat și mie. 9Căci eu sunt cel mai
15.9
Ef. 3.8
mic dintre apostoli, ca unul care nu sunt destoinic să fiu numit apostol, pentru că am
15.9
Fapte. 8.3
9.1Gal. 1.13Fil. 3.61 Tim. 1.13
prigonit biserica lui Dumnezeu. 10Însă prin
15.10
Ef. 3.7,8
harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt: și harul său față de mine nu s‐a făcut zadarnic, ci am
15.10
2 Cor. 11.23
12.11
muncit mai mult decât ei toți: dar
15.10
Mat. 10.20Rom. 15.18,192 Cor. 3.5Gal. 2.8Ef. 3.7Fil. 2.13
nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. 11Deci fie eu, fie ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut.

Însemnătatea învierii lui Hristos

12Iar dacă se propovăduiește că Hristos a fost sculat dintre cei morți, cum zic unii între voi că nu este o înviere a morților? 13Iar dacă nu este o înviere a morților, nici

15.13
1 Tes. 4.14
Hristos n‐a fost sculat: 14Iar dacă Hristos n‐a fost sculat, propovăduirea noastră este zadarnică și credința voastră este zadarnică și ea; 15dar suntem aflați și martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit
15.15
Fapte. 2.24,32
4.10,33
13.30
împotriva lui Dumnezeu, că a sculat pe Hristos pe care nu l‐a sculat, dacă cu adevărat morții nu se scoală. 16Căci dacă morții nu se scoală, nici Hristos n‐a fost sculat; 17și dacă Hristos n‐a fost sculat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă
15.17
Rom. 4.25
în păcatele voastre. 18Deci și cei adormiți în Hristos sunt pierduți. 19Dacă
15.19
2 Tim. 3.12
numai în viața aceasta am nădăjduit în Hristos, suntem mai de plâns decât toți oamenii. 20Acum însă Hristos
15.20
1 Pet. 1.3
a fost sculat dintre cei morți, pârga
15.20
Fapte. 26.23Col. 1.18Ap. 1.5
celor adormiți. 21Căci deoarece
15.21
Rom. 5.12,17
prin om este moartea, prin
15.21
In. 11.25Rom. 6.23
om este și învierea morților. 22Căci după cum în Adam toți mor, astfel și în Hristos toți vor fi făcuți vii. 23Dar fiecare
15.23
Vers. 20.
1 Tes. 4.15‐17
în ceata sa: pârga este Hristos, apoi cei ce sunt ai lui Hristos la venirea sa, 24după aceea vine sfârșitul, când el va da lui Dumnezeu și Tatăl Împărăția
15.24
Dan. 7.14,27
, când va fi desființat orice domnie și orice stăpânire și putere. 25Căci trebuie ca el să împărățească până
15.25
Ps. 110.1Fapte. 2.34,35Ef. 1.22Evr. 1.13
10.13
va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. 26Cel din urmă vrăjmaș
15.26
2 Tim. 1.10Ap. 20.14
care va fi desființat este moartea. 27Căci El a
15.27
Ps. 8.6Mat. 28.18Evr. 2.81 Pet. 3.22
supus toate sub picioarele lui. Iar când zice că toate au fost supuse, este vădit că afară de Cel ce i‐a supus toate. 28Iar când
15.28
Fil. 3.21
îi va supune toate, atunci
15.28
Cap. 3.23;
11.3
și Fiul însuși va fi supus Celui ce i‐a supus toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți. 29Altfel ce vor face cei ce sunt botezați pentru cei morți? Dacă morții nu se scoală nicidecum, pentru ce mai sunt botezați pentru ei? 30Pentru ce
15.30
2 Cor. 11.26Gal. 5.11
suntem și noi în primejdie în fiecare ceas? 31Pe lauda
15.31
1 Tes. 2.19
voastră, fraților, pe care o am în Hristos Isus Domnul nostru, eu
15.31
Rom. 8.362 Cor. 4.10,11
11.23
mor în fiecare zi. 32Dacă după felul oamenilor m‐am
15.32
2 Cor. 1.8
luptat cu fiarele în Efes, care‐mi este folosul? Dacă morții nu se scoală, să
15.32
Ecl. 2.24Is. 22.13
56.12Lc. 12.19
mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. 33Nu vă amăgiți: tovărășiile
15.33
Cap. 5.6.

rele strică obiceiurile bune. 34Treziți‐vă
15.34
Rom. 13.11Ef. 5.14
, cum e drept, și nu păcătuiți; căci
15.34
1 Tes. 4.5
unii n‐au nicio cunoștință de Dumnezeu, spre
15.34
Cap. 6.5.

rușinea voastră o spun.

Cum vor învia morții

35Dar va zice cineva: Cum

15.35
Ezec. 37.3
se scoală morții? Și cu ce fel de trup vin ei? 36Nechibzuitule, tu ce
15.36
In. 12.24
semeni nu este făcut viu dacă nu moare de tot; 37și ce semeni, nu semeni trupul care are să fie, ci un grăunte gol, cum se nimerește, de grâu sau de ceva din celelalte semințe. 38Iar Dumnezeu îi dă un trup după cum a voit și fiecăreia dintre semințe trupul ei. 39Nu orice carne este aceeași carne; ci alta este cea de oameni și alta carnea de dobitoace și alta carnea de păsări și alta de pești. 40Și sunt și trupuri cerești și trupuri pământești; dar alta este slava celor cerești și alta a celor pământești. 41Alta este slava soarelui și alta slava lunii și alta slava stelelor; căci stea se deosebește de stea în slavă. 42Astfel
15.42
Dan. 12.3Mat. 13.43
este și învierea morților. Este semănat în putrezire, se scoală în neputrezire; 43este
15.43
Fil. 3.21
semănat în necinste, se scoală în slavă; este semănat în slăbiciune, se scoală în putere; 44este semănat trup sufletesc, se scoală trup duhovnicesc; dacă este un trup sufletesc este și unul duhovnicesc. 45Astfel și este scris: Cel dintâi om Adam s‐a făcut
15.45
Gen. 2.7
un suflet viu; cel din urmă Adam
15.45
Rom. 5.14
, un duh
15.45
In. 5.21
6.33,39,40,54,57Fil. 3.21Col. 3.4
dătător de viață. 46Dar nu cel duhovnicesc este întâi, ci cel sufletesc, după aceea cel duhovnicesc. 47Cel dintâi om
15.47
In. 3.31
este din pământ
15.47
Gen. 2.7
3.19
, țărână, al doilea om este din
15.47
In. 3.13,31
cer. 48Cum este cel ce este țărână, astfel sunt și cei ce sunt țărână, și cum
15.48
Fil. 3.20,21
este cel ceresc astfel sunt și cei cerești. 49Și după cum
15.49
Gen. 5.3
am purtat chipul celui ce este țărână, vom
15.49
Rom. 8.292 Cor. 3.18
4.11Fil. 3.211 In. 3.2
purta și chipul celui ceresc. 50Însă zic aceasta, fraților: carnea
15.50
Mat. 16.11In. 3.3,5
și sângele nu pot să moștenească Împărăția lui Dumnezeu, nici putrezirea nu moștenește neputrezirea. 51Iată, vă spun o taină; nu
15.51
1 Tes. 4.15‐17
toți vom adormi, dar
15.51
Fil. 3.21
toți vom fi schimbați, 52într‐o clipă, într‐o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță
15.52
Zah. 9.14Mat. 24.31In. 5.251 Tes. 4.16
; căci trâmbița va suna și morții se vor scula fără putrezire și noi vom fi schimbați. 53Căci trebuie ca acest trup
15.53
2 Cor. 5.4
supus putrezirii să îmbrace neputrezirea și muritorul acesta să îmbrace nemurirea. 54Dar când trupul acesta supus putrezirii va îmbrăca neputrezirea și muritorul acesta va îmbrăca nemurirea, atunci se va întâmpla cuvântul care este scris: Moartea
15.54
Is. 25.8Evr. 2.14,15Ap. 20.14
a fost înghițită în biruință. 55Unde îți este, moarte
15.55
Osea 13.14
, biruința? Unde îți este, moarte, boldul? 56Boldul morții este păcatul și puterea
15.56
Rom. 4.15
5.13
7.5,13
păcatului este legea. 57Dar
15.57
Rom. 7.25
mulțumită fie lui Dumnezeu, care ne dă biruința
15.57
1 In. 5.4,5
prin Domnul nostru Isus Hristos. 58De aceea
15.58
2 Pet. 3.14
, frații mei iubiți, fiți nemișcați, neclintiți, prisosind totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că
15.58
Cap. 3.8.

osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul.