Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel chemat

1.1
Rom. 1.1
să fie apostol al lui Hristos Isus prin
1.1
2 Cor. 1.1Ef. 1.1Col. 1.1
voia lui Dumnezeu și Sosten
1.1
Fapte. 18.17
fratele: 2Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor
1.2
Iuda 1
sfințiți
1.2
In. 17.19Fapte. 15.9
în Hristos Isus, sfinți chemați
1.2
Rom. 1.72 Tim. 1.9
, cu toți cei ce în orice loc cheamă
1.2
Fapte. 9.14,21
22.162 Tim. 2.22
numele Domnului
1.2
Cap. 8.6.
nostru Isus Hristos, Domnul lor și
1.2
Rom. 3.22
10.12
al nostru. 3Har
1.3
Rom. 1.72 Cor. 1.2Ef. 1.21 Pet. 1.2
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul Isus Hristos.

Mulțumire și îndemn la unire

4Mulțumesc

1.4
Rom. 1.8
Dumnezeului meu totdeauna în privința voastră pentru harul lui Dumnezeu care v‐a fost dat în Hristos Isus, 5că în
1.5
Cap. 12.8.
toate ați fost îmbogățiți în el, în orice cuvânt și în orice cunoștință, 6după cum mărturia
1.6
Cap. 2.1.
lui Hristos a fost întărită în voi, 7astfel că n‐ați rămas pe urmă în niciun dar, aștepând
1.7
Fil. 3.20Tit 2.132 Pet. 3.12
descoperirea Domnului nostru Isus Hristos. 8care
1.8
1 Tes. 3.13
vă va și întări până la sfârșit ca
1.8
Col. 1.221 Tes. 5.23
să fiți de neînvinuit în ziua Domnului nostru Isus Hristos, 9Dumnezeu, prin care ați fost chemați la părtășia
1.9
Is. 49.71 Tes. 5.242 Tes. 3.3Evr. 10.23
cu Fiul său Isus Hristos, Domnul nostru, este credincios.
1.9
In. 15.4
17.211 In. 1.3
4.13
10Vă îndemn, fraților, prin numele Domnului nostru Isus Hristos, ca toți să
1.10
Rom. 12.16
15.52 Cor. 13.11Fil. 2.2
3.161 Pet. 3.8
vorbiți aceeași și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți uniți desăvârșit în același gând și în aceeași părere. 11Căci mi s‐a arătat despre voi, frații mei, de ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12Și zic aceasta, pentru că fiecare
1.12
Cap. 3.4.
din voi zice: Eu sunt al lui Pavel. Și eu al lui Apolo
1.12
Fapte. 18.24
19.1
. Și eu al lui Chifa
1.12
In. 1.42
. Și eu al lui Hristos. 13Oare Hristosul
1.13
2 Cor. 11.4Ef. 4.5
este împărțit? Nu cumva Pavel a fost răstignit pentru voi, sau ați fost botezați pentru numele lui Pavel? 14Mulțumesc lui Dumnezeu că n‐am botezat pe niciunul dintre voi, decât pe Crisp
1.14
Fapte. 18.8
și pe Gaiu
1.14
Rom. 16.23
, 15ca să nu zică cineva că ați fost botezați pentru numele meu. 16Am botezat și casa lui Ștefana
1.16
Cap. 16.15, 17.
; încolo nu știu dacă am botezat pe vreun altul.

Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu

17Căci Hristos nu m‐a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia: nu

1.17
Cap. 2.1, 4, 13.
cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu fie făcută zadarnică crucea lui Hristos. 18Căci cuvântul crucii pentru
1.18
2 Cor. 2.15
cei ce pier este o nebunie
1.18
Fapte. 17.18
, dar pentru noi care
1.18
Cap. 15.26.
suntem mântuiți este puterea
1.18
Rom. 1.16
lui Dumnezeu. 19Căci este scris: Voi prăpădi
1.19
Iov 5.12,13Is. 29.14Ier. 8.9
înțelepciunea înțelepților și voi nimici priceperea celor pricepuți. 20Unde
1.20
Is. 33.18
este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certărețul veacului acestuia? Oare n‐a
1.20
Iov 12.17,20,24Is. 44.25Rom. 1.22
făcut Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii? 21Căci
1.21
Mat. 11.25Lc. 10.21Rom. 1.20,21,28
, deoarece în înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n‐a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei, Dumnezeu a binevoit prin nebunia lucrului propovăduit să mântuiască pe cei ce cred. 22Deoarece iudeii
1.22
Mat. 12.38
16.1Mc. 8.11Lc. 11.16In. 4.48
cer semne și grecii caută înțelepciune, 23dar noi propovăduim pe Hristos răstignit, pentru iudei
1.23
Is. 8.14Mat. 11.6
13.57Lc. 2.34In. 6.60,66Rom. 9.32Gal. 5.111 Pet. 2.8
piatră de poticnire, iar pentru Neamuri nebunie
1.23
Vers. 18. Cap. 2.14.
, 24dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, pe Hristos puterea
1.24
Rom. 1.4,16
lui Dumnezeu și înțelepciunea
1.24
Col. 2.3
lui Dumnezeu. 25Căci ce este nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât oamenii și ce este slab al lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26Căci vedeți chemarea voastră, fraților, că nu
1.26
In. 7.48
sunt mulți înțelepți după carne, nu mulți puternici, nu mulți de neam bun:… 27Dar Dumnezeu a ales pe cele
1.27
Mat. 11.25Iac. 2.5Ps. 8.2
nebune ale lumii ca să dea de rușine pe înțelepți, și Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să dea de rușine pe cele tari 28și Dumnezeu a ales pe cele de neam de jos ale lumii și pe cele disprețuite, și pe cele ce
1.28
Rom. 4.17
nu sunt, ca
1.28
Cap. 2.6.
să desființeze pe cele ce sunt: 29ca
1.29
Rom. 3.27Ef. 2.9
nicio carne să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30Și voi din el sunteți în Hristos Isus, care ne‐a fost făcut înțelepciune
1.30
Vers. 24.
de la Dumnezeu și dreptate
1.30
Ier. 23.5,6Rom. 4.252 Cor. 5.21Fil. 3.9
și sfințire
1.30
In. 17.19
și răscumpărare
1.30
Ef. 1.7
, 31pentru ca după cum este scris: Cine
1.31
Ier. 9.23,242 Cor. 10.17
se laudă să se laude în Domnul.

2

Propovăduirea lui Pavel

21Și eu, când am venit la voi, fraților, n‐am

2.1
Cap. 1.17. Vers. 4.13.
venit cu revărsare de cuvânt sau înțelepciune ca să vă vestesc
2.1
Cap. 1.6.
taina lui Dumnezeu. 2Căci n‐am judecat să știu ceva între voi decât
2.2
Gal. 6.14Fil. 3.8
pe Isus Hristos și pe acesta răstignit. 3Și eu am
2.3
Fapte. 18.1,6,12
fost la voi în
2.3
2 Cor. 4.7
10.1,10
11.30
12.5,9Gal. 4.13
slăbiciune și în temere și în multă frică. 4Și vorbirea mea și lucrul propovăduit de mine nu
2.4
Vers. 1. Cap. 1.17.
era în cuvinte înduplecătoare ale înțelepciunii, ci
2.4
Rom. 15.191 Tes. 1.5
în dovedirea Duhului și a puterii, 5pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciune omenească, ci în puterea
2.5
2 Cor. 4.7
6.7
lui Dumnezeu.

Înțelepciunea creștină

6Și noi vorbim înțelepciune între cei desăvârșiți

2.6
Cap. 14.20.
, dar înțelepciune
2.6
Cap. 1.20;
nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorilor veacului acestuia care
2.6
Cap. 1.28.
au să fie desființați. 7Ci vorbim înțelepciunea lui Dumnezeu într‐o taină care a fost ascunsă, pe care
2.7
Rom. 16.25,26Ef. 3.5,9Col. 1.262 Tim. 1.9
Dumnezeu a rânduit‐o mai înainte de veacuri spre slava noastră; 8pe care
2.8
Mat. 11.25In. 7.48Fapte. 13.272 Cor. 3.14
nimeni dintre stăpânitorii veacului acestuia n‐a cunoscut‐o (căci dacă
2.8
Lc. 23.34Fapte. 3.17In. 16.3
ar fi cunoscut‐o, n‐ar fi răstignit pe Domnul slavei:) 9Dar după cum este scris: Cele ce
2.9
Is. 64.4
ochiul n‐a văzut și urechea n‐a auzit și la inimă de om nu s‐au suit, sunt cele ce a pregătit Dumnezeu celor ce‐l iubesc, 10dar nouă Dumnezeu ni
2.10
Mat. 13.11
16.17In. 14.26
16.131 In. 2.27
le‐a descoperit prin Duhul; căci Duhul cercetează toate, chiar și cele adânci ale lui Dumnezeu. 11Căci cine dintre oameni știe cele ale omului
2.11
Prov. 20.27
27.19Ier. 17.9
decât duhul omului care este în el? Tot așa
2.11
Rom. 11.33,34
nimeni nu cunoaște cele ale lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. 12Și noi am primit nu duhul lumii, ci Duhul
2.12
Rom. 8.15
care este de la Dumnezeu ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, 13pe care le și vorbim
2.13
2 Pet. 1.16
nu în cuvinte învățate de la înțelepciune omenească, ci învățate de la Duhul, unind cele duhovnicești cu cele duhovnicești. 14Dar
2.14
Mat. 16.23
omul sufletesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu: căci
2.14
Cap. 1, 18, 23.
ele sunt o nebunie pentru el și
2.14
Rom. 8.5‐7Iuda 19
nu poate să le cunoască, fiindcă se judecă duhovnicește. 15Iar cel duhovnicesc
2.15
Prov. 28.51 Tes. 5.211 In. 4.1
judecă toate, dar el însuși nu este judecat de nimeni. 16Căci
2.16
Iov 15.8Is. 40.13Ier. 23.18Rom. 11.34
cine a cunoscut gândul Domnului ca să‐l învețe? Dar noi
2.16
In. 15.15
avem gândul lui Hristos.

3

Dezbinările din Corint

31Și eu, fraților, n‐am putut să vă vorbesc ca unora duhovnicești

3.1
Cap. 2.15.
, ci ca unora firești,
3.1
Cap. 2.14.
ca unor prunci
3.1
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
în Hristos. 2V‐am hrănit cu lapte
3.2
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
, nu cu bucate; căci
3.2
In. 16.12
nu le puteați suferi încă. Căci nici acum nu puteți încă. 3Căci tot firești sunteți. Căci când
3.3
Cap. 1.11;
între voi este gelozie și ceartă și dezbinări, nu sunteți oare firești și umblați după felul omului? 4Căci când unul zice: Eu
3.4
Cap. 1.12.
sunt al lui Pavel. Iar altul: Eu sunt al lui Apolo, nu sunteți voi oameni? 5Deci ce este Apolo? Și ce este Pavel? Slujitori
3.5
Cap. 4.1.
prin care ați crezut, și după cum
3.5
Rom. 12.3,61 Pet. 4.11
a dat fiecăruia Domnul. 6Eu
3.6
Fapte. 18.4,8,119.1
15.12 Cor. 10.14,15
am sădit, Apolo
3.6
Fapte. 18.24,27
19.1
a udat, dar
3.6
Cap. 1.30;
Dumezeu a făcut să crească. 7Astfel nici
3.7
2 Cor. 12.11Gal. 6.3
cel ce sădește este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă tot una sunt; dar
3.8
Ps. 62.12Rom. 2.6Gal. 6.4,5Ap. 2.23
22.12
fiecare își va lua răsplata potrivit muncii sale. 9Căci
3.9
Fapte. 15.42 Cor. 6.1
suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu; voi sunteți pământul arat al lui Dumnezeu, zidirea
3.9
Ef. 2.20Col. 2.7Evr. 3.3,41 Pet. 2.5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3.10
Rom. 1.5
12.3
harul lui Dumnezeu care mi‐a fost dat, ca un meșter zidar înțelept eu am pus temelia
3.10
Rom. 15.20Ap. 21.14
și altul zidește deasupra. Dar fiecare
3.10
1 Pet. 4.11
să ia seama cum zidește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea
3.11
Is. 28.16Mat. 16.182 Cor. 11.4Gal. 1.7
pusă, care
3.11
Ef. 2.20
este Isus Hristos. 12Iar dacă cineva zidește deasupra pe temelie aur, argint, pietre de preț, lemne, fân, trestie, 13lucrul fiecăruia
3.13
Cap. 4.5.
se va arăta: pentru că ziua îl va face cunoscut, căci se descoperă
3.13
1 Pet. 1.7
4.12
în foc
3.13
Lc. 2.35
și focul însuși va încerca ce fel este lucrul fiecăruia. 14Dacă lucrul cuiva, pe care‐l va zidi deasupra, va rămâne, va
3.14
Cap. 4.5.
lua o răsplată; 15iar dacă lucrul cuiva va fi ars de tot, el va fi păgubit, dar el însuși va fi mântuit, însă așa
3.15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3.16
Cap. 6.19.
știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă strică cineva Templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. 18Nimeni
3.18
Prov. 3.7Is. 5.21
să nu se amăgească pe sine însuși; dacă i se pare cuiva că este înțelept între voi în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. 19Căci
3.19
Cap. 1.20;
înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Căci este scris: Cel ce
3.19
Iov 5.13
prinde cu mâna pe înțelepți în viclenia lor. 20Și iarăși: Domnul
3.20
Ps. 94.11
cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșerte. 21De aceea nimeni
3.21
Cap. 1.12;
să nu se laude în oameni; căci toate sunt ale voastre. 22Fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lume, fie viață, fie moarte, fie cele de față, fie cele viitoare, toate
3.22
2 Cor. 4.5,15
sunt ale voastre, 23iar
3.23
Rom. 11.82 Cor. 10.7Gal. 3.29
voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.