Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Propovăduirea lui Pavel

21Și eu, când am venit la voi, fraților, n‐am

2.1
Cap. 1.17. Vers. 4.13.
venit cu revărsare de cuvânt sau înțelepciune ca să vă vestesc
2.1
Cap. 1.6.
taina lui Dumnezeu. 2Căci n‐am judecat să știu ceva între voi decât
2.2
Gal. 6.14Fil. 3.8
pe Isus Hristos și pe acesta răstignit. 3Și eu am
2.3
Fapte. 18.1,6,12
fost la voi în
2.3
2 Cor. 4.7
10.1,10
11.30
12.5,9Gal. 4.13
slăbiciune și în temere și în multă frică. 4Și vorbirea mea și lucrul propovăduit de mine nu
2.4
Vers. 1. Cap. 1.17.
era în cuvinte înduplecătoare ale înțelepciunii, ci
2.4
Rom. 15.191 Tes. 1.5
în dovedirea Duhului și a puterii, 5pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciune omenească, ci în puterea
2.5
2 Cor. 4.7
6.7
lui Dumnezeu.

Înțelepciunea creștină

6Și noi vorbim înțelepciune între cei desăvârșiți

2.6
Cap. 14.20.
, dar înțelepciune
2.6
Cap. 1.20;
nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorilor veacului acestuia care
2.6
Cap. 1.28.
au să fie desființați. 7Ci vorbim înțelepciunea lui Dumnezeu într‐o taină care a fost ascunsă, pe care
2.7
Rom. 16.25,26Ef. 3.5,9Col. 1.262 Tim. 1.9
Dumnezeu a rânduit‐o mai înainte de veacuri spre slava noastră; 8pe care
2.8
Mat. 11.25In. 7.48Fapte. 13.272 Cor. 3.14
nimeni dintre stăpânitorii veacului acestuia n‐a cunoscut‐o (căci dacă
2.8
Lc. 23.34Fapte. 3.17In. 16.3
ar fi cunoscut‐o, n‐ar fi răstignit pe Domnul slavei:) 9Dar după cum este scris: Cele ce
2.9
Is. 64.4
ochiul n‐a văzut și urechea n‐a auzit și la inimă de om nu s‐au suit, sunt cele ce a pregătit Dumnezeu celor ce‐l iubesc, 10dar nouă Dumnezeu ni
2.10
Mat. 13.11
16.17In. 14.26
16.131 In. 2.27
le‐a descoperit prin Duhul; căci Duhul cercetează toate, chiar și cele adânci ale lui Dumnezeu. 11Căci cine dintre oameni știe cele ale omului
2.11
Prov. 20.27
27.19Ier. 17.9
decât duhul omului care este în el? Tot așa
2.11
Rom. 11.33,34
nimeni nu cunoaște cele ale lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. 12Și noi am primit nu duhul lumii, ci Duhul
2.12
Rom. 8.15
care este de la Dumnezeu ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, 13pe care le și vorbim
2.13
2 Pet. 1.16
nu în cuvinte învățate de la înțelepciune omenească, ci învățate de la Duhul, unind cele duhovnicești cu cele duhovnicești. 14Dar
2.14
Mat. 16.23
omul sufletesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu: căci
2.14
Cap. 1, 18, 23.
ele sunt o nebunie pentru el și
2.14
Rom. 8.5‐7Iuda 19
nu poate să le cunoască, fiindcă se judecă duhovnicește. 15Iar cel duhovnicesc
2.15
Prov. 28.51 Tes. 5.211 In. 4.1
judecă toate, dar el însuși nu este judecat de nimeni. 16Căci
2.16
Iov 15.8Is. 40.13Ier. 23.18Rom. 11.34
cine a cunoscut gândul Domnului ca să‐l învețe? Dar noi
2.16
In. 15.15
avem gândul lui Hristos.

3

Dezbinările din Corint

31Și eu, fraților, n‐am putut să vă vorbesc ca unora duhovnicești

3.1
Cap. 2.15.
, ci ca unora firești,
3.1
Cap. 2.14.
ca unor prunci
3.1
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
în Hristos. 2V‐am hrănit cu lapte
3.2
Evr. 5.12,131 Pet. 2.2
, nu cu bucate; căci
3.2
In. 16.12
nu le puteați suferi încă. Căci nici acum nu puteți încă. 3Căci tot firești sunteți. Căci când
3.3
Cap. 1.11;
între voi este gelozie și ceartă și dezbinări, nu sunteți oare firești și umblați după felul omului? 4Căci când unul zice: Eu
3.4
Cap. 1.12.
sunt al lui Pavel. Iar altul: Eu sunt al lui Apolo, nu sunteți voi oameni? 5Deci ce este Apolo? Și ce este Pavel? Slujitori
3.5
Cap. 4.1.
prin care ați crezut, și după cum
3.5
Rom. 12.3,61 Pet. 4.11
a dat fiecăruia Domnul. 6Eu
3.6
Fapte. 18.4,8,119.1
15.12 Cor. 10.14,15
am sădit, Apolo
3.6
Fapte. 18.24,27
19.1
a udat, dar
3.6
Cap. 1.30;
Dumezeu a făcut să crească. 7Astfel nici
3.7
2 Cor. 12.11Gal. 6.3
cel ce sădește este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă tot una sunt; dar
3.8
Ps. 62.12Rom. 2.6Gal. 6.4,5Ap. 2.23
22.12
fiecare își va lua răsplata potrivit muncii sale. 9Căci
3.9
Fapte. 15.42 Cor. 6.1
suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu; voi sunteți pământul arat al lui Dumnezeu, zidirea
3.9
Ef. 2.20Col. 2.7Evr. 3.3,41 Pet. 2.5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3.10
Rom. 1.5
12.3
harul lui Dumnezeu care mi‐a fost dat, ca un meșter zidar înțelept eu am pus temelia
3.10
Rom. 15.20Ap. 21.14
și altul zidește deasupra. Dar fiecare
3.10
1 Pet. 4.11
să ia seama cum zidește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea
3.11
Is. 28.16Mat. 16.182 Cor. 11.4Gal. 1.7
pusă, care
3.11
Ef. 2.20
este Isus Hristos. 12Iar dacă cineva zidește deasupra pe temelie aur, argint, pietre de preț, lemne, fân, trestie, 13lucrul fiecăruia
3.13
Cap. 4.5.
se va arăta: pentru că ziua îl va face cunoscut, căci se descoperă
3.13
1 Pet. 1.7
4.12
în foc
3.13
Lc. 2.35
și focul însuși va încerca ce fel este lucrul fiecăruia. 14Dacă lucrul cuiva, pe care‐l va zidi deasupra, va rămâne, va
3.14
Cap. 4.5.
lua o răsplată; 15iar dacă lucrul cuiva va fi ars de tot, el va fi păgubit, dar el însuși va fi mântuit, însă așa
3.15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3.16
Cap. 6.19.
știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă strică cineva Templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. 18Nimeni
3.18
Prov. 3.7Is. 5.21
să nu se amăgească pe sine însuși; dacă i se pare cuiva că este înțelept între voi în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. 19Căci
3.19
Cap. 1.20;
înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Căci este scris: Cel ce
3.19
Iov 5.13
prinde cu mâna pe înțelepți în viclenia lor. 20Și iarăși: Domnul
3.20
Ps. 94.11
cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșerte. 21De aceea nimeni
3.21
Cap. 1.12;
să nu se laude în oameni; căci toate sunt ale voastre. 22Fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lume, fie viață, fie moarte, fie cele de față, fie cele viitoare, toate
3.22
2 Cor. 4.5,15
sunt ale voastre, 23iar
3.23
Rom. 11.82 Cor. 10.7Gal. 3.29
voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

4

Ce sunt apostolii

41Așa să ne socotească pe noi omul: ca

4.1
Mat. 24.459.172 Cor. 6.4Col. 1.25
slujitori ai lui Hristos și ca economi
4.1
Lc. 12.42Tit 1.71 Pet. 4.10
ai tainelor lui Dumnezeu. 2Aici însă ce se cere unor economi este ca omul să fie găsit credincios. 3Dar pentru mine este ceva foarte neînsemnat ca să fiu judecat de voi sau de vreo judecată omenească: da, nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4Căci nu cunosc nimic împotriva mea însumi, dar
4.4
Iov 9.2Ps. 130.3
143.2Prov. 21.2Rom. 3.20
4.2
nu prin aceasta sunt îndreptățit; cel ce mă judecă este Domnul. 5De aceea
4.5
Mat. 7.1Rom. 2.1,16
14.4,10,13Ap. 20.12
nu judecați nimic mai înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care
4.5
Cap. 3.13.
va și da la lumină cele ascunse ale întunericului și va face cunoscut sfaturile inimilor: și atunci
4.5
Rom. 2.29
fiecare își va avea lauda de la Dumnezeu. 6Dar acestea
4.6
In. 1.12
3.4
, fraților, le‐am strămutat la mine însumi și la Apolo pentru voi, ca
4.6
Rom. 12.3
să învățați în noi să
4.6
Cap. 3.21;
nu treceți peste cele ce sunt scrise, ca să nu vă făliți unul cu câte unul împotriva celuilalt. 7Căci cine te deosebește? Și ce
4.7
In. 3.27Iac. 1.171 Pet. 4.10
ai, ce n‐ai primit? Iar dacă ai primit, pentru ce te lauzi ca și cum n‐ai fi primit?

Priveliștea apostolilor

8Acum sunteți și sătui; acum v‐ați

4.8
Ap. 3.17
și îmbogățit; fără noi ați și domnit; și dacă ați fi domnit măcar, ca să domnim și noi împreună cu voi! 9Căci, mi se pare, Dumnezeu ne‐a arătat pe noi apostolii ca pe cei din urmă, ca pe niște
4.9
Ps. 44.22Rom. 8.362 Cor. 4.11
6.6
osândiți la moarte, pentru că
4.9
Evr. 10.33
suntem făcuți o priveliște lumii, atât îngerilor, cât și oamenilor. 10Noi
4.10
Cap. 2.3.
suntem nebuni
4.10
Fapte. 17.18
26.243.182 Reg. 9.11
pentru Hristos; iar voi sunteți cuminți în Hristos! noi
4.10
2 Cor. 13.9
suntem neputincioși, iar voi tari! voi în slavă, iar noi în dispreț. 11Până
4.11
2 Cor. 4.8
11.23‐27Fil. 4.12
în ceasul de acum și flămânzim și însetăm și suntem goi
4.11
Iov 22.6Rom. 8.35
și suntem bătuți
4.11
Fapte. 23.2
cu pumnii și suntem fără locuință statornică. 12Și ne
4.12
Fapte. 18.3
20.341 Tes. 2.92 Tes. 3.81 Tim. 4.10
ostenim lucrând cu mâinile noastre; înfruntați
4.12
Mat. 5.44Lc. 6.28
23.34Fapte. 7.60Rom. 12.14,201 Pet. 2.23
3.9
, binecuvântăm; prigoniți, suferim. 13Vorbiți de rău, ne rugăm; am ajuns ca
4.13
Plâng. 3.45
gunoaiele lumii, lepădătura tuturor până acum. 14Nu ca să vă rușinez scriu acestea, ci mustrându‐vă ca
4.14
1 Tes. 2.11
pe copiii mei iubiți. 15Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în
4.15
Fapte. 18.11Rom. 15.20Gal. 4.19Flm. 10Iac. 1.18
Hristos, nu aveți însă mulți părinți; căci eu v‐am născut în Hristos Isus prin evanghelie. 16Deci vă îndemn, luați‐vă după
4.16
Cap. 11.1.
mine. 17Pentru aceasta chiar v‐am trimis pe Timotei
4.17
Fapte. 19.22Fil. 2.191 Tes. 3.2
, care
4.17
1 Tim. 1.2
este copilul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
4.17
Cap. 11.2.
căile mele cele în Hristos, după cum îi învăț
4.17
Cap. 7.17.
pretutindene în
4.17
Cap. 14.33.
orice biserică.

Împărăția lui Dumnezeu

18Dar unii

4.18
Cap. 5.2.
s‐au fălit ca și cum n‐aș veni la voi. 19Dar
4.19
Fapte. 19.212 Cor. 1.15,23
voi veni în curând la voi, dacă va voi Domnul
4.19
Fapte. 18.21Rom. 15.32Evr. 6.3Iac. 4.15
, și voi cunoaște nu vorba celor ce s‐au fălit, ci puterea lor; 20căci Împărăția
4.20
Cap. 2.4.
lui Dumnezeu nu este în vorbă, ci în putere. 21Ce voiți? Să vin la voi cu
4.21
2 Cor. 10.2
13.10
o nuia, sau cu iubire și un duh de blândețe?