Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Judecățile în biserica din Corint

61Îndrăznește cineva dintre voi, având o treabă împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepți și nu înaintea sfinților? 2Sau nu știți că sfinții

6.2
Ps. 49.14Dan. 7.22Mat. 19.28Lc. 22.30Ap. 2.26
3.21
20.4
vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, sunteți voi oare nevrednici de cele mai neînsemnate judecăți? 3Nu știți că noi vom judeca
6.3
2 Pet. 2.4Iuda 6
pe îngeri? Cu cât mai mult cele ce țin de viața aceasta! 4Deci
6.4
Cap. 5.12.

dacă aveți judecăți pentru cele ce țin de viața aceasta, oare puneți judecători pe cei ce sunt disprețuiți în biserică? 5Spre rușinea voastră zic. Astfel nu este între voi niciunul înțelept, care va putea hotărî între frații săi? 6Dar frate cu frate se judecă și aceasta la necredincioși! 7Deci acum este cu totul o greșeală în voi, că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce
6.7
Prov. 20.22Mat. 5.39,40Lc. 6.29Rom. 12.17,191 Tes. 5.15
nu lăsați mai bine să vi se facă nedreptate? Pentru ce nu lăsați mai bine să vi se facă pagubă? 8Ci voi înșivă faceți nedreptate și pricinuiți pagubă, și
6.8
1 Tes. 4.6
aceasta fraților! 9Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu fiți înșelați; nici
6.9
Cap. 15.50.
Gal. 5.21Ef. 5.51 Tim. 1.9Evr. 12.14
13.4Ap. 22.15
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici cei ce se împreună cu parte bărbătească, 10nici hoții, nici cei lacomi de bani, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și astfel erați unii
6.11
Cap. 12.2.
Ef. 2.2
4.22
5.8Col. 3.7Tit 3.3
! Dar
6.11
Cap. 1.30.
Evr. 10.22
v‐ați spălat, dar ați fost sfințiți, dar ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12Toate

6.12
Cap. 10.23.

îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar eu nu voi fi stăpânit de ceva. 13Mâncările
6.13
Mat. 15.17Rom. 14.17Col. 2.22,23
sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncări; dar Dumnezeu va desființa și pe acesta și pe acelea. Dar trupul nu este pentru curvie, ci pentru
6.13
Vers. 15, 19, 20.
1 Tes. 4.3,7
Domnul și
6.13
Ef. 5.23
Domnul pentru trup. 14Iar Dumnezeu
6.14
Rom. 6.5,8
8.112 Cor. 4.14
a sculat și pe Domnul și pe noi ne va scula prin
6.14
Ef. 1.19,20
puterea sa. 15Nu știți că trupurile
6.15
Rom. 12.5Ef. 4.12,15,16
5.30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Deci voi ridica eu mădularele lui Hristos și le voi face mădulare ale unei curve? Să nu fie așa. 16Sau nu știți că cel ce se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci: Cei doi, zice, vor fi
6.16
Gen. 2.24Mat. 19.5Ef. 5.31
o singură carne, 17iar
6.17
In. 17.21‐23Ef. 4.4
5.30
cel ce se lipește de Domnul este un singur duh. 18Fugiți
6.18
Rom. 6.12,13Evr. 13.4
de curvie. Orice păcat pe care îl face un om este afară din trup; dar cel ce curvește păcătuiește
6.18
Rom. 1.241 Tes. 4.4
împotriva chiar trupului său. 19Sau nu
6.19
Cap. 3.16.
2 Cor. 6.16
știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care‐l aveți de la Dumnezeu? Și
6.19
Rom. 14.7,8
voi nu sunteți ai voștri înșivă; 20căci
6.20
Fapte. 20.28Gal. 3.13Evr. 9.122 Pet. 2.1Ap. 5.9
ați fost cumpărați cu preț; slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru.