Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Judecățile în biserica din Corint

61Îndrăznește cineva dintre voi, având o treabă împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepți și nu înaintea sfinților? 2Sau nu știți că sfinții

6.2
Ps. 49.14Dan. 7.22Mat. 19.28Lc. 22.30Ap. 2.26
3.21
20.4
vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, sunteți voi oare nevrednici de cele mai neînsemnate judecăți? 3Nu știți că noi vom judeca
6.3
2 Pet. 2.4Iuda 6
pe îngeri? Cu cât mai mult cele ce țin de viața aceasta! 4Deci
6.4
Cap. 5.12.
dacă aveți judecăți pentru cele ce țin de viața aceasta, oare puneți judecători pe cei ce sunt disprețuiți în biserică? 5Spre rușinea voastră zic. Astfel nu este între voi niciunul înțelept, care va putea hotărî între frații săi? 6Dar frate cu frate se judecă și aceasta la necredincioși! 7Deci acum este cu totul o greșeală în voi, că aveți judecăți unii cu alții. Pentru ce
6.7
Prov. 20.22Mat. 5.39,40Lc. 6.29Rom. 12.17,191 Tes. 5.15
nu lăsați mai bine să vi se facă nedreptate? Pentru ce nu lăsați mai bine să vi se facă pagubă? 8Ci voi înșivă faceți nedreptate și pricinuiți pagubă, și
6.8
1 Tes. 4.6
aceasta fraților! 9Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu fiți înșelați; nici
6.9
Cap. 15.50.
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici cei ce se împreună cu parte bărbătească, 10nici hoții, nici cei lacomi de bani, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și astfel erați unii
6.11
Cap. 12.2.
! Dar
6.11
Cap. 1.30.
v‐ați spălat, dar ați fost sfințiți, dar ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12Toate

6.12
Cap. 10.23.
îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar eu nu voi fi stăpânit de ceva. 13Mâncările
6.13
Mat. 15.17Rom. 14.17Col. 2.22,23
sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncări; dar Dumnezeu va desființa și pe acesta și pe acelea. Dar trupul nu este pentru curvie, ci pentru
6.13
Vers. 15, 19, 20.
Domnul și
6.13
Ef. 5.23
Domnul pentru trup. 14Iar Dumnezeu
6.14
Rom. 6.5,8
8.112 Cor. 4.14
a sculat și pe Domnul și pe noi ne va scula prin
6.14
Ef. 1.19,20
puterea sa. 15Nu știți că trupurile
6.15
Rom. 12.5Ef. 4.12,15,16
5.30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Deci voi ridica eu mădularele lui Hristos și le voi face mădulare ale unei curve? Să nu fie așa. 16Sau nu știți că cel ce se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci: Cei doi, zice, vor fi
6.16
Gen. 2.24Mat. 19.5Ef. 5.31
o singură carne, 17iar
6.17
In. 17.21‐23Ef. 4.4
5.30
cel ce se lipește de Domnul este un singur duh. 18Fugiți
6.18
Rom. 6.12,13Evr. 13.4
de curvie. Orice păcat pe care îl face un om este afară din trup; dar cel ce curvește păcătuiește
6.18
Rom. 1.241 Tes. 4.4
împotriva chiar trupului său. 19Sau nu
6.19
Cap. 3.16.
știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care‐l aveți de la Dumnezeu? Și
6.19
Rom. 14.7,8
voi nu sunteți ai voștri înșivă; 20căci
6.20
Fapte. 20.28Gal. 3.13Evr. 9.122 Pet. 2.1Ap. 5.9
ați fost cumpărați cu preț; slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru.

7

Despre căsătorie

71Iar despre cele ce mi‐ați scris, bine

7.1
Vers. 8.26.
este pentru om să n‐atingă femeie. 2Dar din pricina curvarilor fiecare bărbat să‐și aibă nevasta sa și fiecare femeie să‐și aibă bărbatul ei. 3Bărbatul
7.3
Ex. 21.101 Pet. 3.7
să dea nevestei ce‐i datorește, asemenea și nevasta bărbatului. 4Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul; asemenea și bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. 5Nu
7.5
Ioel 2.16Zah. 7.3Ex. 19.151 Sam. 21.4,5
vă lipsiți unul de altul, afară numai dacă este din învoială pentru o vreme cuvenită, ca să vă îndeletniciți cu rugăciunea, și iarăși să fiți la un loc, ca să
7.5
1 Tes. 3.5
nu vă ispitească Satana din pricina neînfrânării voastre. 6Iar aceasta o zic ca îngăduință, nu
7.6
Vers. 12, 25.
ca o poruncă. 7Totuși aș
7.7
Fapte. 26.29
vrea ca toți oamenii să fie ca
7.7
Cap. 9.5.
mine însumi; dar
7.7
Mat. 19.12
fiecare are darul său de la Dumnezeu, unul într‐un fel, iar altul într‐altul. 8Iar celor necăsătoriți și văduvelor le zic: este bine
7.8
Vers. 1, 26.
pentru ei dacă vor rămâne ca și mine. 9Dar dacă
7.9
1 Tim. 5.14
nu se înfrânează, să se căsătorească: căci este mai bine să se căsătorească decât să ardă. 10Iar celor căsătoriti le poruncesc nu
7.10
Vers. 12, 25, 40.
eu, ci Domnul: Nevasta
7.10
Mal. 2.14,16Mat. 5.32
19.6,9Mc. 10.11,12Lc. 16.18
să nu se despartă de bărbat 11(iar și dacă e despărțită să rămână necăsătorită sau să fie împăcată cu bărbatul ei); și bărbatul să nu‐și lase nevasta.

Despărțirea între soții credincioși și cei necredincioși

12Iar celorlalți le zic eu, nu

7.12
Vers. 6.
Domnul: Dacă vreun frate are o nevastă necredincioasă și ea se învoiește să locuiească cu el, să n‐o lase. 13Și dacă vreo femeie are un bărbat necredincios și el se învoiește să locuiească cu ea, să nu‐și lase bărbatul. 14Căci bărbatul necredincios este sfințit în nevasta sa și nevasta necredincioasă este sfințită în fratele; altfel copiii voștri ar
7.14
Mal. 2.15
fi necurați, dar acum sunt sfinți. 15Totuși dacă necredinciosul se desparte, să se despartă; fratele sau sora nu este robit în unele ca acestea. Ci Dumnezeu ne‐a chemat în
7.15
Rom. 12.18
14.19Evr. 12.14
pace. 16Căci ce știi tu, nevastă, dacă vei mântui
7.16
1 Pet. 3.1
pe bărbatul tău? Sau ce știi tu bărbate, dacă vei mântui pe nevastă‐ta?

Fiecare la locul lui

17Decât numai cum a împărțit fiecăruia Domnul, cum a chemat Dumnezeu pe fiecare, așa să umble. Și așa

7.17
Cap. 4.17.
rânduiesc eu în toate bisericile. 18A fost cineva chemat tăiat împrejur? Să nu se facă netăiat împrejur. A fost cineva chemat în netăiere împrejur? Să nu se facă tăiat împrejur
7.18
Fapte. 15.1,5,19,24,28Gal. 5.2
. 19Tăierea împrejur
7.19
Gal. 5.6
6.15
nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci
7.19
In. 15.141 In. 2.3
3.24
ținerea poruncilor lui Dumnezeu. 20Fiecare să rămână în chemarea aceea în care a fost chemat. 21Ai fost chemat rob? Nu‐ți fie grijă; ci și dacă poți să ajungi slobod, folosește‐te mai degrabă. 22Căci robul chemat în Domnul este un
7.22
In. 8.36Rom. 6.18,22Flm. 16
slobozit al Domnului; asemenea și cel slobod care a fost chemat este rob
7.22
Cap. 9.21.
al lui Hristos. 23Voi ați fost cumpărați cu
7.23
Cap. 6.20.
preț, nu vă faceți robi ai oamenilor. 24Fraților, fiecare
7.24
Vers. 20.
să rămână la Dumnezeu în aceea ce a fost chemat.

Despre fetele fecioare

25Iar despre fecioare n‐am

7.25
Vers. 6, 10, 40.
poruncă de la Domnul, dar îmi dau o părere ca unul care
7.25
1 Tim. 1.16
a căpătat milă de la Domnul ca să fie
7.25
Cap. 4.2.
credincios. 26Socotesc deci că aceasta este bine pentru nevoia de acum, adică este
7.26
Vers. 1, 8.
bine pentru om să fie așa cum este. 27Ești legat cu nevastă? Nu căuta dezlegare. Ești dezlegat de nevastă? Nu căuta nevastă. 28Dar și dacă te‐ai însura, n‐ai păcătuit; și fecioara dacă se mărită, n‐a păcătuit: dar unii ca aceștia vor avea necaz în carne și eu aș vrea să vă cruț. 29Dar zic aceasta
7.29
Rom. 13.111 Pet. 4.71 Pet. 3.8,9
, fraților, vremea este scurtă de tot: de aici înainte și cei ce au neveste să fie ca și cum n‐ar avea, 30și cei ce plâng ca și cum n‐ar plânge, și cei ce se bucură ca și cum nu s‐ar bucura, și cei ce cumpără ca și cum n‐ar stăpâni, 31și cei ce se folosesc de lume ca și cum nu s‐ar
7.31
Cap. 9.18.
folosi din plin; căci
7.31
Ps. 39.6Iac. 1.10
4.141 Pet. 1.24
1.7In. 2.17
înfățișarea lumii acesteia trece. 32Și voiesc ca să fiți fără griji. Cel
7.32
1 Tim. 5.5
neînsurat se îngrijește de cele ale Domnului, cum să placă Domnului; 33dar cel ce este însurat îngrijește de cele ale lumii, cum să placă nevestei sale. 34Și este o deosebire și între nevastă și fecioară: cea nemăritată se
7.34
Lc. 10.40
îngrijește de cele ale Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul; iar cea care s‐a măritat îngrijește de cele ale lumii, cum să placă bărbatului ei. 35Și aceasta o zic spre folosul vostru chiar, nu ca să arunc asupra voastră un laț, ci pentru ceea ce este cuviincios și ca să slujiți Domnului fără împărțire. 36Iar dacă socotește cineva că se poartă urât față de fecioara sa, dacă este trecută de floarea vârstei sale și dacă trebuie să fie astfel, să facă ce voiește; nu păcătuiește — să se căsătorească. 37Cine stă însă nemișcat în inima sa, neavând nevoie, ci are stăpânire peste voința sa, și a judecat aceasta în inima sa ca să țină pe fecioară‐sa, bine va face. 38Astfel
7.38
Evr. 13.4
și cel ce mărită pe fecioară‐sa face bine, și cel ce n‐o mărită mai bine va face. 39Nevasta
7.39
Rom. 7.2
este legată câtă vreme trăiește bărbatul ei; iar dacă bărbatul a adormit, este slobodă să se mărite cu cine voiește, numai în
7.39
2 Cor. 6.14
Domnul. 40Dar, după
7.40
Vers. 25.
părerea mea, mai fericită este dacă rămâne așa cum este; și mi se pare
7.40
1 Tes. 4.8
că și eu am Duhul lui Dumnezeu.

8

Carnea rămasă de la jertfe

81Iar despre

8.1
Fapte. 15.20,29
cele înjunghiate idolilor, știm că toți avem cunoștință
8.1
Rom. 14.14,22
. Cunoștința
8.1
Rom. 14.3,10
îngâmfă, dar dragostea zidește. 2Dacă
8.2
Cap. 13.8, 9, 12.
i se pare cuiva că a cunoscut ceva, n‐a cunoscut încă după cum trebuie să cunoască. 3Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este
8.3
Ex. 33.12,17Naum 1.7Mat. 7.23Gal. 4.92 Tim. 2.19
cunoscut de el. 4Deci despre mâncarea celor înjunghiate idolilor știm că un idol
8.4
Is. 41.24
nu este nimic în lume și
8.4
Deut. 4.39
6.4Is. 44.8Mc. 12.29Ef. 4.61 Tim. 2.5
că nu este alt Dumnezeu decât numai Unul singur. 5Căci și dacă sunt așa‐ziși
8.5
In. 10.34
dumnezei fie în cer, fie pe pământ, ca și cum ar fi mulți dumnezei și mulți domni, 6totuși pentru noi
8.6
Mal. 2.10Ef. 4.6
este un singur Dumnezeu: Tatăl, din
8.6
Fapte. 17.28Rom. 11.36
care sunt toate și noi pentru el; și un
8.6
In. 13.13Fapte. 2.36Ef. 4.5Fil. 2.11
singur Domn, Isus Hristos, prin
8.6
In. 1.3Col. 1.16Evr. 1.2
care sunt toate și noi prin el. 7Dar nu în toți este cunoștința aceasta; ci unii în cugetul pe care‐l au până acum despre idol mănâncă din ele ca fiind înjunghiate idolului și cugetul lor fiind slab se întinează
8.7
Cap. 10.28, 29.
. 8Iar o mâncare
8.8
Rom. 14.17
nu ne va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu; nici dacă nu vom mânca, n‐avem lipsă, nici dacă vom mânca, nu prisosim. 9Luați însă seama
8.9
Gal. 5.13
ca nu cumva această slobozenie a voastră să fie o piatră de poticnire
8.9
Rom. 14.13,20
pentru cei slabi. 10Căci dacă te va vedea cineva pe tine, care ai cunoștință, șezând la masă în templu de idoli, oare cugetul
8.10
Cap. 10.28, 32.
lui, dacă el este slab, nu va fi îmbărbătat ca să mănânce cele înjunghiate idolului? 11Căci prin
8.11
Rom. 14.15,20
cunoștința ta piere cel slab, fratele pentru care a murit Hristos. 12Și astfel
8.12
Mat. 25.40,45
, păcătuind împotriva fraților și vătămând cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. 13Chiar de aceea, dacă
8.13
Rom. 14.212 Cor. 11.29
o mâncare face pe fratele meu să se poticnească, nu voi mânca în veac carne, ca să nu fac pe fratele meu să se poticnească.