Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cuvântul vieții

11Ce

1.1
In. 1.1
era de la început, ce am auzit, ce
1.1
In. 1.142 Pet. 1.16
am văzut cu ochii noștri, ce am privit și au pipăit mâinile
1.1
Lc. 24.39In. 20.27
noastre, despre Cuvântul vieții; 2și viața
1.2
In. 1.4
11.25
14.6
s‐a arătat
1.2
Rom. 16.261 Tim. 3.16
și noi am văzut și
1.2
In. 21.24Fapte. 2.32
mărturisim și
1.2
Cap. 5.20.
vă vestim viața cea veșnică, cea care
1.2
In. 1.1,2
era la Tatăl și ni s‐a arătat; 3ce
1.3
Fapte. 4.20
am văzut și am auzit vă veștim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia
1.3
In. 17.211 Cor. 1.9
noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Isus Hristos. 4Și scriem acestea, ca bucuria
1.4
In. 15.11
16.242 In. 12
voastră să fie împlinită.

Dumnezeu este lumină

5Și aceasta este solia

1.5
Cap. 3.11.
pe care am auzit‐o de la el și pe care v‐o vestim: că Dumnezeu
1.5
In. 1.9
8.12
9.5
12.35,36
este lumină și în el nu este niciun întuneric. 6Dacă
1.6
2 Cor. 6.14
zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu facem adevărul. 7Iar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele
1.7
1 Cor. 6.11Ef. 1.7Evr. 9.141 Pet. 1.19Ap. 1.5
lui Isus, Fiul său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă
1.8
1 Reg. 8.462 Cron. 6.36Iov 9.2
15.14
25.4Prov. 20.9Ecl. 7.20Iac. 3.2
zicem că n‐avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și
1.8
Cap. 2.4.
adevărul nu este în noi. 9Dacă
1.9
Ps. 32.5Prov. 28.13
ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1.9
Ps. 5.2
ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‐am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.

2

21Copilașii mei, acestea vi le scriu ca să nu păcătuiți. Și dacă a păcătuit cineva, avem

2.1
Rom. 8.311 Tim. 2.5Evr. 7.25
9.24
un Avocat la Tatăl, pe Isus Hristos cel drept. 2Și el însuși este
2.2
Rom. 3.252 Cor. 5.181.10
ispășirea pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci
2.2
In. 1.29
4.12
11.51,52
și pentru ale lumii întregi.

Păzirea poruncilor

3Și prin aceasta cunoaștem că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. 4Cine

2.4
Cap. 1.6;
zice: Îl cunosc! și nu păzește poruncile lui, este un
2.4
Cap. 1.8.
mincinos și adevărul nu este în el. 5Iar cine
2.5
In. 14.21,23
păzește cuvântul lui, în el
2.5
Cap. 4.12.
iubirea lui Dumnezeu este cu adevărat desăvârșită. Prin
2.5
Cap. 4.13.
aceasta cunoaștem că suntem în el. 6Cine
2.6
In. 15.4,5
zice că rămâne în el, este dator ca și el însuși să umble
2.6
Mat. 11.29In. 13.151 Pet. 2.21
astfel cum a umblat el.

Dragostea frățească

7Preaiubiților, nu

2.7
2 In. 5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2.7
Cap. 3.11.
ați avut‐o de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l‐ați auzit. 8Iarăși vă scriu o poruncă
2.8
In. 13.34
15.12
nouă, ceea ce este adevărat în el și în voi, fiindcă
2.8
Rom. 13.12Ef. 5.81 Tes. 5.5,8
întunericul trece și lumina
2.8
In. 1.9
8.12
12.35
adevărată strălucește acum. 9Cine
2.9
1 Cor. 132 Pet. 1.9
zice că este în lumină și urăște pe fratele său este în întuneric până acum. 10Cine
2.10
Cap. 3.14.
iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el
2.10
2 Pet. 1.10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Iar cine urăște pe fratele său, este în întuneric și umblă
2.11
In. 12.35
în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul i‐a orbit ochii.

Dezlipirea de lume

12Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele

2.12
Lc. 24.47Fapte. 4.12
10.43
13.38
vă sunt iertate prin numele lui. 13Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la
2.13
Cap. 1.1.
început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Vă scriu, copilașilor, fiindcă că ați cunoscut pe Tatăl. 14V‐am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V‐am scris, tinerilor, fiindcă sunteți
2.14
Ef. 6.10
tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. 15Nu
2.15
Rom. 12.2
iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă
2.15
Mat. 6.24Gal. 1.10Iac. 4.4
iubește cineva lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16Fiindcă tot ce este în lume, pofta cărnii și pofta ochilor
2.16
Ecl. 5.11
și trufia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. 17Și lumea
2.17
1 Cor. 7.31Iac. 1.10
4.141 Pet. 1.24
trece și pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

Antihriștii

18Copilașilor

2.18
In. 21.5
, este
2.18
Evr. 1.2
ceasul de pe urmă; și după cum ați auzit că vine antihrist
2.18
2 Tes. 2.32 Pet. 2.1
, și acum
2.18
Mat. 24.5,242 In. 7
sunt mulți antihriști, de unde cunoaștem că
2.18
1 Tim. 4.12 Tim. 3.1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit dintre
2.19
Deut. 13.13Ps. 41.9Fapte. 20.30
noi, dar nu erau dintre noi; căci dacă
2.19
Mat. 24.21In. 6.37
10.28,292 Tim. 2.19
ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca
2.19
1 Cor. 11.19
să se arate că nu toți sunt dintre noi. 20Și voi
2.20
2 Cor. 1.21Evr. 1.9
aveți ungerea de la
2.20
Mc. 1.24Fapte. 3.14
Cel Sfânt și știți
2.20
In. 10.4,5
14.26
16.13
toate. 21Nu v‐am scris fiindcă nu știți adevărul, ci pentru că‐l știți și pentru că orice minciună nu este din adevăr. 22Cine
2.22
Cap. 4.3.
este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acesta este antihristul, adică cel ce tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2.23
In. 15.232 In. 9
care tăgăduiește pe Fiul n‐are nici pe Tatăl; cine
2.23
In. 14.7,9,10
mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 24Cât despre voi, ce
2.24
2 In. 6
ați auzit de la început să rămână în voi. Dacă va rămâne în voi ce ați auzit de la început, veți
2.24
In. 14.23
rămâne și voi în Fiul și în Tatăl. 25Și
2.25
In. 17.35.11
aceasta este făgăduința pe care el însuși ne‐a făgăduit‐o: viața veșnică. 26V‐am scris acestea despre
2.26
Cap. 3.7.
cei ce vă amăgesc. 27Și cât despre voi, ungerea
2.27
Vers. 20.
pe care ați primit‐o de la el rămâne în voi și n‐aveți
2.27
Ier. 31.33,34Evr. 8.10,11
trebuință să vă
2.27
In. 14.26
16.13
învețe cineva; ci, după cum ungerea lui vă învață despre toate și este adevărată și nu este o minciună și după cum v‐a învățat ea, rămâneți în el.

Copiii lui Dumnezeu

28Și acum, copilașilor, rămâneți în el; ca, atunci când

2.28
Cap. 3.2.
se va arăta el, să
2.28
Cap. 4.17.
avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine de el la venirea lui. 29Dacă
2.29
Fapte. 14.22
știți că el este drept, cunoașteți și că oricine
2.29
Cap. 3.7, 10.
care face dreptatea este născut din el.

3

31Vedeți ce fel de iubire ne‐a dăruit Tatăl, ca să

3.1
In. 1.12
fim numiți copii ai lui Dumnezeu; și suntem. Pentru aceea
3.1
In. 15.18,19
16.3
17.25
lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l‐a cunoscut pe el. 2Preaiubiților, acum
3.2
Is. 56.5Rom. 8.15Gal. 3.26
4.6
suntem copii ai lui Dumnezeu și nu s‐a arătat încă
3.2
Rom. 8.182 Cor. 4.17
ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta el, vom
3.2
Rom. 8.291 Cor. 15.49Fil. 3.21Col. 3.42 Pet. 1.4
fi asemenea lui; fiindcă îl
3.2
Iov 19.26Ps. 16.11Mat. 5.81 Cor. 13.122 Cor. 5.7
vom vedea cum este. 3Și oricine
3.3
Cap. 4.17.
care are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el este curat. 4Oricine care face păcatul, face și nelegiuire
3.4
Rom. 4.15
și păcatul este nelegiuire. 5Și voi știți că
3.5
Cap. 4.2.
el s‐a arătat ca să
3.5
Is. 53.5,6,111 Tim. 1.15Evr. 1.3,91 Pet. 2.24
ridice păcatele; și în el
3.5
2 Cor. 5.21Evr. 4.15
9.181 Pet. 2.24
nu este păcat. 6Oricine care rămâne în el nu păcătuiește; oricine
3.6
Cap. 2.4;
care păcătuiește, nu l‐a văzut, nici nu l‐a cunoscut. 7Copilașilor, nimeni
3.7
Cap. 2.26.
să nu vă amăgească: cine
3.7
Ezec. 18.5,9Rom. 2.13
face dreptatea este drept, după cum și el este drept. 8Cine
3.8
Mat. 13.38In. 8.44
face păcatul este din diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceea s‐a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca
3.8
Gen. 3.15Lc. 10.18In. 16.11Evr. 2.14
să sfărâme lucrările diavolului. 9Oricine
3.9
Cap. 5.18.
care este născut din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța
3.9
1 Pet. 1.23
lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta sunt învederați copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului: oricine
3.10
Cap. 2.29.
care nu face dreptatea nu este din Dumnezeu, nici
3.10
Cap. 4.8.
cine nu iubește pe fratele său.

Iubirea cu fapta

11Pentru că aceasta

3.11
Cap. 1.5;
este solia pe care ați auzit‐o de la început, ca să ne iubim
3.11
In. 13.34
15.122 In. 5
unii pe alții. 12Nu după cum era Cain
3.12
Gen. 4.4,8Evr. 11.4Iuda 11
din cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l‐a ucis? Fiindcă lucrările lui erau rele, iar ale fratelui său drepte. 13Nu vă mirați, fraților, dacă vă
3.13
In. 15.18,19
17.112 Tim. 3.12
urăște lumea. 14Noi
3.14
Cap. 2.10.
știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați: cine
3.14
Cap. 2.9, 11.
nu iubește, rămâne în moarte. 15Oricine
3.15
Mat. 5.21,22
care urăște pe fratele său este omorâtor de oameni; și știți că orice omorâtor
3.15
Gal. 5.21Ap. 21.8
de oameni n‐are viață veșnică rămânând în el. 16Prin aceasta am cunoscut
3.16
In. 3.16
15.13Rom. 5.8Ef. 5.2,25
iubirea, pentru că el și‐a pus viața pentru noi; și noi suntem datori să ne punem viețile pentru frați. 17Iar cine
3.17
Deut. 15.7Lc. 3.11
are bunurile lumii și privește pe fratele său care are trebuință și își închide inima de la el, cum rămâne
3.17
Cap. 4.
în el iubirea lui Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3.18
Ezec. 33.31Rom. 12.9Ef. 4.15Iac. 2.15,161 Pet. 3.22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci în faptă și în adevăr. 19Și prin aceasta vom cunoaște că
3.19
In. 18.37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui: 20că dacă
3.20
1 Cor. 4.4
ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate. 21Preaiubiților
3.21
Iov 22.26
, dacă inima noastră nu ne osândește, avem
3.21
Evr. 10.22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și orice
3.22
Ps. 34.15
145.18,19Prov. 15.29Ier. 29.12Mat. 7.8
21.22Mc. 11.24In. 14.13
15.7
16.23,24Iac. 5.16
cerem, primim de la el, pentru că păzim poruncile lui și
3.22
In. 8.29
9.31
facem cele plăcute înaintea lui. 23Și
3.23
In. 6.29
17.3
aceasta este porunca lui, ca să credem în numele Fiului său Isus Hristos și să
3.23
Mat. 22.39In. 13.34
5.12Ef. 5.21 Tes. 4.91 Pet. 4.8
ne iubim unii pe alții, după cum
3.23
Cap. 2.8, 10.
ne‐a dat poruncă. 24Și cine
3.24
In. 14.23
15.10
păzește poruncile lui rămâne în el, și el în el
3.24
In. 17.21
; și
3.24
Rom. 8.9,14,16
prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l‐a dat.