Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Abiam

151Și în al optsprezecelea

15.1
2 Cron. 13.1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să domnească Abiam. 2El a domnit trei ani în Ierusalim și numele
15.2
2 Cron. 11.20,21,22
mamei lui era Maaca
15.2
2 Cron. 13.2
, fiica lui Abisalom. 3Și a umblat în toate păcatele tatălui său pe care le făcuse înaintea lui și inima
15.3
Cap. 11.4.
lui n‐a fost desăvârșită cu Domnul Dumnezeul lui, ca inima lui David, tatăl său. 4Dar pentru
15.4
Cap. 11.32.36.
David, Domnul Dumnezeul său i‐a dat o candelă în Ierusalim, înălțând pe fiul său după el și întărind Ierusalimul. 5Fiindcă David făcuse
15.5
Cap. 14.8.
ce era drept în ochii Domnului și nu se abătuse în toate zilele vieții sale de la tot ce îi poruncise el, afară
15.5
2 Sam. 11.4,15
12.9
de fapta lui Urie, Hetitul. 6Și între Roboam și Ieroboam a fost război
15.6
Cap. 14.30.
, în toate zilele vieții lui. 7Și celelalte
15.7
2 Cron. 13.3‐21
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Și a fost război între Abiam și Ieroboam. 8Și Abiam
15.8
2 Cron. 14.1
a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David, și în locul său a domnit Asa, fiul său.

Asa

9Și în anul al douăzecilea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească Asa peste Iuda. 10Și el a domnit patruzeci și unu de ani în Ierusalim și numele mamei lui era Maaca, fiica lui Abisalom. 11Și Asa

15.11
2 Cron. 14.2
a făcut ce este drept în ochii Domnului ca și David, tatăl său. 12Și a alungat
15.12
Cap. 14.24;
din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii, pe care‐i făcuse tatăl său. 13Chiar și pe mamă‐sa
15.13
2 Cron. 15.16
Maaca, a îndepărtat‐o să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol Astarteei. Și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a ars
15.13
Ex. 32.20
în valea Chedron. 14Dar înălțimile
15.14
Cap. 22.43.
n‐au fost îndepărtate; totuși inima
15.14
Vers. 3.
lui Asa a fost desăvârșită cu Domnul în toate zilele sale. 15Și a adus în casa Domnului lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și vase. 16Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în toate zilele lor. 17Și Baeșa
15.17
2 Cron. 16.1
, împăratul lui Israel, s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama
15.17
Ios. 18.25
, ca să
15.17
Cap. 12.27.
nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 18Și Asa a luat tot argintul și aurul, care rămăseseră în vistieriile casei Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a dat în mâna slujitorilor săi, și împăratul Asa i‐a trimis la Ben‐Hadad
15.18
2 Cron. 16.2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia în Damasc
15.18
Cap. 11.23, 24.
, zicând: 19Este un legământ între mine și tine, între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit un dar de argint și aur; mergi, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 20Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Iionul
15.20
2 Reg. 15.29
și Danul
15.20
Jud. 18.29
și Abel‐Bet‐Maaca
15.20
2 Sam. 20.14
și tot Chinerotul, împreună cu toată țara lui Neftali. 21Și a fost a șa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a locuit în Tirța. 22Și împăratul Asa a chemat
15.22
2 Cron. 16.6
pe tot Iuda: nimeni n‐a fost cruțat; și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele cu care zidise Baeșa, și împăratul Asa a zidit cu ele Gheba
15.22
Ios. 21.17
lui Beniamin și Mițpa
15.22
Ios. 18.26
. 23Și toate celelalte fapte ale lui Asa și toată puterea lui și tot ce a făcut și cetățile ce a zidit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși la vremea bătrâneții
15.23
2 Cron. 16.12
sale s‐a îmbolnăvit de picioare. 24Și Asa a adormit cu părinții săi, și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său; și în
15.24
2 Cron. 17.1
locul său a domnit Iosafat
15.24
Mat. 1.8
, fiul său.

Nadab

25Și Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit peste Israel doi ani. 26Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea tatălui său și în păcatul

15.26
Cap. 12.30;
lui prin care a tras pe Israel în păcat. 27Și Baeșa
15.27
Cap. 14.14.
, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui, și Baeșa l‐a bătut în Ghibetonul
15.27
Ios. 19.44
21.23
care era al filistenilor, când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Și Baeșa l‐a ucis în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 29Și a fost a șa: cum s‐a făcut împărat, a stârpit toată casa lui Ieroboam și n‐a lăsat lui Ieroboam nimic care sufla până ce l‐a nimicit, după cuvântul
15.29
Cap. 14.10, 14.
pe care‐l vorbise Domnul prin robul său Ahia, Silonitul, 30pentru păcatele
15.30
Cap. 14.9, 16.
lui Ieroboam, cu care păcătuise și prin care trăsese pe Israel în păcat, prin mânia cu care mâniase pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Și celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 32Și între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15.32
Vers. 16.
în toate zilele lor.

Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Baeșa, fiul lui Ahia, peste tot Israelul în Tirța, și a domnit douăzeci și patru de ani. 34Și a făcut rău în ochii Domnului și a umblat în calea

15.34
Cap. 12.28, 29;
lui Ieroboam și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat.

16

Moartea lui Baeșa

161Și cuvântul Domnului a fost către Iehu

16.1
Vers. 7.
, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa, zicând: 2Fiindcă te‐am ridicat
16.2
Cap. 14.7.
din țărână și te‐am pus domn peste poporul meu Israel, și ai umblat în calea
16.2
Cap. 15.34.
lui Ieroboam și ai tras pe poporul meu Israel în păcat, mâniindu‐mă prin păcatele lor, 3iată voi mătura
16.3
Vers. 11.
cu desăvârșire pe Baeșa și casa lui, și voi face casa ta ca și casa lui
16.3
Cap. 14.10;
Ieroboam, fiul lui Nebat. 4Cine
16.4
Cap. 14.11.
din Baeșa va muri în cetate, câinii îl vor mânca; și cine din ai lui va muri în câmp, îl vor mânca păsările cerurilor. 5Și celelalte fapte ale lui Baeșa și ce a făcut și puterea sa, oare nu sunt scrise
16.5
2 Cron. 16.1
în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 6Și Baeșa a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Tirța
16.6
Cap. 14.17;
, și în locul său a domnit Ela, fiul său. 7Și cuvântul Domnului a fost prin Iehu
16.7
Vers. 1.
, prorocul, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pentru tot răul pe care‐l făcuse în ochii Domnului, mâniindu‐l, prin lucrarea mâinilor sale, fiind ca și casa lui Ieroboam; și pentru că l‐a lovit
16.7
Cap. 15.17, 27, 29.
.

Ela

8În anul al douăzeci și șaselea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Tirța, Ela, fiul lui Baeșa, și a domnit doi ani peste Israel. 9Și slujitorul său Zimri, mai marele jumătății carelor lui, a uneltit

16.9
2 Reg. 9.31
împotriva sa, și el era în Tirța bând și îmbătându‐se în casa lui Arța, care era economul casei sale în Tirța. 10Și Zimri a intrat, l‐a lovit și l‐a ucis, în anul al douăzeci și șaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit în locul său. 11Și a fost așa: când a început să domnească, îndată ce a șezut pe scaunul său de domnie, a lovit toată casa lui Baeșa; nu i‐a lăsat niciun
16.11
1 Sam. 25.22
suflet de parte bărbătească, nici din rude, nici din prietenii lui. 12Și Zimri a stârpit toată casa lui Baeșa, după
16.12
Vers. 3.
cuvântul Domnului pe care‐l vorbise împotriva lui Baeșa prin Iehu
16.12
Vers. 1.
, prorocul, 13pentru toate păcatele lui Baeșa și păcatele lui Ela, fiul său, cu care păcătuiseră, și prin care trăseseră pe Israel în păcat, mâniind pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cu deșertăciunile
16.13
Deut. 32.211 Sam. 12.21Is. 41.29In. 2.81 Cor. 8.4
10.19
lor. 14Și celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel?

Zimri

15În anul al douăzeci și șaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a domnit Zimri șapte zile în Tirța. Și poporul tăbărâse împotriva Ghibetonului

16.15
Cap. 15.27.
, care era al filistenilor. 16Și poporul care se afla în tabără a auzit, zicându‐se: Zimri a uneltit și chiar a lovit pe împărat. Și în ziua aceea în tabără tot Israelul a făcut pe Omri, mai marele oastei, împărat peste Israel. 17Și Omri s‐a suit de la Ghibeton și tot Israelul cu el și au împresurat Tirța. 18Și a fost așa: când a văzut Zimri că cetatea fusese luată, a intrat în întăritura casei împăratului și a ars cu foc casa împăratului peste el și a murit 19pentru păcatele sale cu care păcătuise, făcând rău în ochii Domnului, fiindcă umblase
16.19
Cap. 12.28;
în calea lui Ieroboam și în păcatul lui, pe care‐l făptuise trăgând pe Israel în păcat. 20Și celelalte fapte ale lui Zimri și uneltirea lui pe care a făcut‐o, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 21Atunci poporul lui Israel s‐a despărțit în două părți: jumătatea poporului a urmat pe Tibni, fiul lui Ghinat, ca să‐l facă împărat și jumătate a urmat pe Omri. 22Dar poporul care a urmat pe Omri, a răpus pe poporul care urma pe Tibni, fiul lui Ghinat, și Tibni a murit și Omri a domnit.

Omri

23În anul al treizeci și unulea al lui Asa, împăratul Iuda, a început să domnească Omri peste Israel și a domnit doisprezece ani. În Tirța a domnit șase ani. 24Și a cumpărat de la Șemer dealul Samariei

16.24
Cap. 13.32.
cu doi talanți de argint și a zidit pe deal și a pus numele cetății pe care o zidise Samaria, după numele lui Șemer, stăpânul dealului. 25Și Omri
16.25
Mica 6.16
a făcut rău în ochii Domnului, și a făcut mai rău decât toți care au fost înaintea lui. 26Și a umblat
16.26
Vers. 19.
în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și în păcatele lui, prin care trăsese pe Israel în păcat, și au mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu deșertăciunile
16.26
Vers. 13.
lor. 27Și celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut și puterea lui pe care a arătat‐o, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 28Și Omri a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Samaria, și în locul său a domnit Ahab, fiul său.

Ahab și Izabela

29Și Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în anul al treizeci și optulea al lui Asa, împăratul lui Iuda; și Ahab, fiul lui Omri, a domnit peste Israel în Samaria douăzeci și doi de ani. 30Și Ahab, fiul lui Omri, a făcut rău în ochii Domnului mai mult decât toți cei ce au fost înaintea lui. 31Și a fost a șa: ca și cum i‐ar fi fost puțin lucru să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de nevastă

16.31
Deut. 7.3
pe Izabela, fiica lui Etbaal, împăratul sidonienilor
16.31
Jud. 18.7
, și a mers și a
16.31
Cap. 21.25, 26.
slujit lui Baal și s‐a închinat înaintea lui, 32și a ridicat un altar lui Baal înăuntrul casei
16.32
2 Reg. 10.21,26,27
lui Baal, pe care a zidit‐o în Samaria. 33Și Ahab a făcut
16.33
2 Reg. 13.6
17.10
21.3Ier. 17.2
o Astartee; și Ahab
16.33
Vers. 30. Cap. 21.25.
a făcut și mai mult ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel decât toți împărații lui Israel, care au fost înaintea lui. 34În zilele lui Hiel din Betel, a zidit Ierihonul, i‐a pus temelia pe Abiram, întâiul său născut, și i‐a pus porțile pe Segub, cel mai mic al său, după
16.34
Ios. 6.26
cuvântul pe care îl vorbise Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.

17

Ilie. Văduva din Sarepta

171Și Ilie, Tișbitul, din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu

17.1
2 Reg. 3.14
este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea
17.1
Deut. 10.8
căruia stau, că
17.1
Lc. 3.25
nu va fi în
17.1
Iac. 4.17
anii aceștia nici rouă nici ploaie, decât numai prin cuvântul meu. 2Și cuvântul Domnului a fost către el, zicând: 3Du‐te de aici și apucă spre răsărit și ascunde‐te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. 4Și va fi așa: vei bea din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. 5Și s‐a dus și a făcut după cuvântul Domnului; s‐a dus și a șezut lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. 6Și corbii îi aduceau dimineața pâine și carne și seara pâine și carne și bea din pârâu. 7Și a fost așa: după câteva zile, pârâul a secat, fiindcă nu era ploaie în țară. 8Și cuvântul Domnului a fost către el, zicând: 9Scoală‐te, du‐te la Sarepta
17.9
Obad. 20Lc. 4.26
Sidonului, și locuiește acolo, căci iată am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. 10Și s‐a sculat și s‐a dus la Sarepta. Și a venit la intrarea cetății, și iată acolo era o femeie văduvă strângând vreascuri. Și a strigat către ea și a zis: Adu‐mi, rogu‐te, puțină apă în vas, ca să beau. 11Și ea s‐a dus să aducă. Și el a strigat la ea și a zis: Adu‐mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. 12Și ea a zis: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n‐am o bucată de pâine coaptă, decât un pumn de făină într‐o vadră și puțin untdelemn într‐un ulcior; și iată strâng două lemnișoare, ca să intru și s‐o pregătesc pentru mine și pentru fiul meu, și o vom mânca și vom muri. 13Și Ilie i‐a zis: Nu te teme; mergi, fă după cuvântul tău, dar fă mai întâi o mică turtă pentru mine și adumi‐o și apoi fă și pentru tine și pentru fiul tău. 14Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Oala cu făină nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când Domnul va trimite ploaie pe fața pământului. 15Și a mers și a făcut după cuvântul lui Ilie, și a mâncat ea și el și casa ei multe zile. 16Făina din oală n‐a scăzut și untdelemnul din ulcior nu s‐a împuținat, după cuvântul Domnului, pe care‐l vorbise prin Ilie. 17Și a fost așa: după aceste lucruri, fiul femeii, stăpâna casei, s‐a îmbolnăvit și boala lui a fost grea, așa că n‐a mai rămas suflare în el. 18Și ea a zis lui Ilie: Ce am
17.18
Lc. 5.8
eu a face cu tine om al lui Dumnezeu? Ai venit la mine să chemi în amintire nelegiuirea mea și să omori pe fiul meu? 19Și el i‐a zis: Dă‐mi pe fiul tău. Și l‐a luat din sânul ei și l‐a suit în odaia de sus, unde locuia el, și l‐a culcat pe patul său. 20Și a strigat către Domnul și a zis: Doamne, Dumnezeul meu! Oare și tu ai adus rău peste văduva, la care stau vremelnic, ca să omori pe fiul ei? 21Și s‐a întins
17.21
2 Reg. 4.34,35
de trei ori peste copil și a strigat către Domnul și a zis: Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă, te rog, sufletul copilului acestuia în el! 22Și Domnul a auzit glasul lui Ilie; și a întors sufletul copilului în el și a trăit. 23Și Ilie a luat
17.23
Evr. 11.35
pe copil și l‐a pogorât din odaia de sus în casă și l‐a dat mamei sale. Și Ilie a zis: Vezi, fiul tău trăiește! 24Și femeia a zis lui Ilie: Acum din aceasta cunosc
17.24
In. 3.2
16.30
că ești un om al lui Dumnezeu că cuvântul Domnului în gura ta este adevărul.