Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Slujbașii lui Solomon

41Și împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Și aceștia sunt mai marii pe care‐i avea: Azaria, fiul lui Țadoc, preotul; 3Elihoref și Ahia, fii ai lui Șișa, scriitori; Iosafat

4.3
2 Sam. 8.16
20.24
, fiul lui Ahilud, scriitor de cronici; 4și Benaia
4.4
Cap. 2.35.

, fiul lui Iehoiada, era peste oaste; și Țadoc și Abiatar
4.4
Cap. 2.27.

erau preoți: 5și Azaria, fiul lui Natan
4.5
Vers. 7.

, era peste dregători; și Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat
4.5
2 Sam. 8.18
20.26
, prieten
4.5
2 Sam. 15.37
16.161 Cron. 27.33
al împăratului; 6și Ahișar, era peste casă; și Adoniram
4.6
Cap. 5.14.

, fiul lui Abda, era peste dări.

Numele celor doisprezece dregători

7Și Solomon avea doisprezece dregători peste tot Israelul și ei aduceau bucate împăratului și casei sale: fiecare avea să aducă aceste bucate o lună pe an. 8Și acestea sunt numele lor: Ben‐Hur, peste muntele Efraim; 9Ben‐Decher, peste Macaț și peste Șaalbim și Bet‐Șemeș și Elon‐Bet‐Hanan; 10Ben‐Hesed, peste Arubot; și el avea Socoul și tot pământul Hefier; 11Ben‐Abinadab, peste tot cuprinsul Dorului; Tafat, fiica lui Solomon, îi era nevastă; 12Baana, fiul lui Ahilud, peste Taanac și Meghido și tot Bet‐Șeanul, care este lângă Țartan, sub Izreel, de la Bet‐Șean, până la Abel‐Mehola, până dincolo de Iocmeam; 13Ben‐Gheber peste Ramot‐Galaad; el avea târgurile

4.13
Num. 32.41
lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; el avea ținutul
4.13
Deut. 3.4
Argob care este în Basan, șaizeci de cetăți mari, cu ziduri și zăvoare de aramă; 14Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim; 15Ahimaaț peste Neftali și el luase de nevastă pe Basmat, fiica lui Solomon; 16Baana, fiul lui Hușai, peste Așer și Bealot; 17Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar; 18Șimei, fiul lui Ela, peste Beniamin; 19Gheber, fiul lui Uri, peste țara Galaad, țara
4.19
Deut. 3.8
lui Sihon, împăratul amoriților, și a lui Og, împăratul Basanului, căci numai el era dregător în această țară.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau mulți ca nisipul

4.20
Gen. 22.17Prov. 14.28
care este lângă mare, în mulțime, mâncând
4.20
Ps. 72.3,7Mica 4.4
și bând și desfătându‐se. 21Și Solomon
4.21
2 Cron. 9.26Ps. 72.8
a stăpânit peste toate împărățiile de la Râu
4.21
Gen. 15.18Ios. 1.4
până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei au adus
4.21
Ps. 68.29
72.10,11
daruri și au slujit lui Solomon în toate zilele vieții sale. 22Și pâinea lui Solomon pentru o zi era: treizeci de cori de floarea făinii și șaizeci cori de făină, 23zece boi îngrășați și douăzeci de boi pășunați și o sută de oi, afară de cerbi și de căprioare și de ciute și de păsări îngrășate. 24Căci stăpânea peste tot dincoace de Râu; de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații
4.24
Ps. 72.11
de dincoace de Râu. Și avea pace
4.24
1 Cron. 22.9
pretutindeni împrejurul lui. 25Și Iuda și Israel au locuit
4.25
Ier. 23.6
la adăpost, fiecare
4.25
Mica 4.4Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său de la Dan
4.25
Jud. 20.1
până la Beer‐Șeba, în toate zilele lui Solomon. 26Și Solomon
4.26
Cap. 10.26.
2 Cron. 1.14
9.25
avea patruzeci de mii de grajduri de cai
4.26
Deut. 17.16
pentru carele sale și douăsprezece mii de călăreți. 27Și dregătorii
4.27
Vers. 7.

aceia aduceau bucate împăratului Solomon și tuturor care veneau la masa împăratului Solomon, fiecare pe luna sa; nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Și aduceau orz și paie pentru cai și armăsari iuți în locul unde se aflau dregătorii, fiecare după însărcinarea sa.

Înțelepciunea lui Solomon

29Și Dumnezeu

4.29
Cap. 3.12.

a dat lui Solomon înțelepciune și foarte mare lărgime de inimă ca nisipul care este pe țărmul mării. 30Și înțelepciunea lui Solomon a întrecut înțelepciunea tuturor copiilor răsăritului
4.30
Gen. 25.6
și toată înțelepciunea
4.30
Fapte. 7.22
Egiptului. 31Și era mai înțelept
4.31
Cap. 3.12.

decât
4.31
1 Cron. 15.19Ps. 8
toți oamenii, decât
4.31
1 Cron. 2.6
6.33
15.19Ps. 88
Etan Ezrahitul și decât Heman și Calcol și Darda, fiii lui Mahol. Și vestea lui era de jur împrejur între toate neamurile. 32Și a rostit
4.32
Prov. 1.1Ecl. 12.9
trei mii de proverbe și cântările lui au fost o mie și cinci
4.32
Cânt. 1.1
. 33Și a vorbit despre copaci, de la cedrul care este în Liban, până la isopul care răsare din zid: și a vorbit despre dobitoace și despre păsări și despre tot ce se târăște și despre pești. 34Și de la toate popoarele veneau
4.34
Cap. 10.1.
2 Cron. 9.1,23
să audă înțelepciunea lui Solomon, de la toți împărații pământului care auziseră de înțelepciunea lui.