Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Căsătoria lui Solomon

31Și Solomon

3.1
Cap. 7.8;
s‐a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, și a luat pe fiica lui Faraon și a adus‐o în cetatea
3.1
2 Sam. 5.7
lui David, până să sfârșească de zidit casa
3.1
Cap. 7.1.
sa și casa
3.1
Cap. 6.
Domnului și zidul
3.1
Cap. 9.15, 19.
Ierusalimului de jur împrejur. 2Dar poporul
3.2
Lev. 17.3,4,5Deut. 12.2,4,5
jertfea pe înălțimi, căci nu era zidită o casă numelui Domnului până în zilele acelea. 3Și Solomon iubea
3.3
Deut. 6.5
30.16,20Ps. 31.23Rom. 8.281 Cor. 8.3
pe Domnul umblând
3.3
Vers. 6, 14.
în așezămintele lui David, tatăl său, numai că jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 4Și împăratul s‐a dus
3.4
2 Cron. 1.3
la Gabaon ca să jertfească acolo căci
3.4
1 Cron. 16.392 Cron. 1.3
aceasta era înălțimea cea mare. Solomon a adus o mie de arderi de tot pe acest altar.

Visul lui Solomon

5Domnul s‐a arătat lui Solomon la Gabaon

3.5
Cap. 9.2.
într‐un vis
3.5
Num. 12.6Mat. 1.20
2.13,19
de noapte. Și Dumnezeu a zis: Cere ce să‐ți dau. 6Și Solomon
3.6
2 Cron. 1.8
a zis: Tu ai arătat mare îndurare robului tău David tatăl meu, după cum el a umblat
3.6
Cap. 2.4; 9 1.
înaintea ta în adevăr și în dreptate și în întregime de inimă cu tine și i‐ai păstrat această mare îndurare și i‐ai dat un fiu
3.6
Cap. 1.48.
, care șade pe scaunul său de domnie ca astăzi. 7Și acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai făcut pe robul tău împărat în locul lui David, tatăl meu, și eu sunt un copil
3.7
1 Cron. 29.1
mic, nu știu nici să ies nici să intru
3.7
Num. 27.17
. 8Și robul tău este în mijlocul poporului tău pe care l‐ai
3.8
Deut. 7.6
ales, un popor mare care nu se poate socoti nici
3.8
Gen. 13.16
15.5
număra de mulțime. 9Deci
3.9
2 Cron. 1.10Prov. 2.3‐9Iac. 1.5
dă robului tău o inimă care aude, ca să jude ce pe poporul tău, ca să deosebească
3.9
Ps. 72.1,2
între bine și rău; căci cine poate
3.9
Evr. 5.14
judeca pe poporul tău acesta așa de mare? 10Și cuvântul a fost bun în ochii Domnului că Solomon a cerut acest lucru. 11Și Dumnezeu i‐a zis: Pentru că ai cerut acest lucru și n‐ai cerut
3.11
Iac. 4.3
pentru tine zile multe și n‐ai cerut pentru tine bogății și n‐ai cerut viața vrăjmașilor tăi, ci ai cerut pentru tine cunoștință ca să asculți judecata, 12iată am
3.12
1 In. 5.14,15
făcut după cuvântul tău; ți‐am
3.12
Cap. 1, 29, 30, 31;
dat o inimă înțeleaptă și care aude încât n‐a fost asemenea ție înaintea ta și nu se va scula asemenea ție după tine. 13Și ți‐am dat
3.13
Mat. 6.33Ef. 3.20
și ce n‐ai cerut: bogății
3.13
Cap. 4.21, 24;
și slavă, încât nu va fi nimeni asemenea ție între împărați în toate zilele tale. 14Și dacă vei umbla în căile mele, păzind așezămintele și poruncile mele, cum
3.14
Cap. 15.5.
a umblat David, tatăl tău, atunci îți voi lungi
3.14
Ps. 91.16Prov. 3.2
zilele tale. 15Și Solomon s‐a
3.15
Gen. 41.7
deșteptat și iată a fost un vis. Și a venit la Ierusalim și a stătut înaintea chivotului legământului Domnului și a adus arderi de tot și a adus jertfe de pace și a făcut un ospăț
3.15
Gen. 40.20Est. 1.3Dan. 5.1Mc. 6.21
tuturor slujitorilor săi.

Înțelepciunea lui Solomon la judecată

16Atunci, două femei curve au venit la împărat și au stătut

3.16
Num. 27.2
înaintea lui. 17Și una din femei a zis: Rogu‐mă, domnul meu! Eu și femeia aceasta locuiam într‐o casă și eu am născut cu ea în casă. 18Și a fost așa: a treia zi după ce am născut, a născut și această femeie. Și eram împreună; niciun străin nu era cu noi în casă; numai noi amândouă eram în casă. 19Și fiul acestei femei a murit noaptea pentru că s‐a culcat pe el. 20Și ea s‐a sculat la miezul nopții și a luat pe fiul meu de lângă mine, când roaba ta dormia și l‐a culcat la sânul său și pe fiul ei, care era mort l‐a culcat la sânul meu. 21Și m‐am sculat dimineața să alăptez pe fiul meu și iată era mort! Și m‐am uitat la el dimineața și iată nu era fiul meu pe care‐l născusem. 22Și femeia cealaltă a zis: Ba nu, căci fiul meu este cel viu și fiul tău este cel mort. Și aceea zicea: Ba nu, căci fiul tău este cel mort și fiul meu este cel viu. Așa vorbeau ele înaintea împăratului. 23Și împăratul a zis: Una zice: Acesta cel viu este fiul meu și cel mort este fiul tău și cealaltă zice: Ba nu; căci cel mort este fiul tău și cel viu este fiul meu. 24Și împăratul a zis: Aduceți‐mi o sabie. Și au adus o sabie înaintea împăratului. 25Și împăratul a zis: Tăiați pe copilul cel viu și dați jumătate uneia și jumătate celeilalte. 26Și femeia, al căreia era fiul cel viu, a vorbit împăratului, căci i se tulburaseră
3.26
Gen. 43.30Is. 49.15Ier. 31.20Osea 11.8
măruntaiele pentru fiul ei și a zis: Rogu‐te, domnul meu, dă‐i ei copilul cel viu și nu‐l omorî nicidecum. Și cealaltă a zis: Să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați‐l în două. 27Și împăratul a răspuns și a zis: Dați‐i ei copilul cel viu și nu‐l omorâți, căci ea este mama lui. 28Și tot Israelul a auzit de judecata pe care o judecase împăratul și s‐au temut de împărat, căci au văzul că înțelepciunea
3.28
Vers. 9.11, 12.
lui Dumnezeu era în el ca să facă judecată.

4

Slujbașii lui Solomon

41Și împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Și aceștia sunt mai marii pe care‐i avea: Azaria, fiul lui Țadoc, preotul; 3Elihoref și Ahia, fii ai lui Șișa, scriitori; Iosafat

4.3
2 Sam. 8.16
20.24
, fiul lui Ahilud, scriitor de cronici; 4și Benaia
4.4
Cap. 2.35.
, fiul lui Iehoiada, era peste oaste; și Țadoc și Abiatar
4.4
Cap. 2.27.
erau preoți: 5și Azaria, fiul lui Natan
4.5
Vers. 7.
, era peste dregători; și Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat
4.5
2 Sam. 8.18
20.26
, prieten
4.5
2 Sam. 15.37
16.161 Cron. 27.33
al împăratului; 6și Ahișar, era peste casă; și Adoniram
4.6
Cap. 5.14.
, fiul lui Abda, era peste dări.

Numele celor doisprezece dregători

7Și Solomon avea doisprezece dregători peste tot Israelul și ei aduceau bucate împăratului și casei sale: fiecare avea să aducă aceste bucate o lună pe an. 8Și acestea sunt numele lor: Ben‐Hur, peste muntele Efraim; 9Ben‐Decher, peste Macaț și peste Șaalbim și Bet‐Șemeș și Elon‐Bet‐Hanan; 10Ben‐Hesed, peste Arubot; și el avea Socoul și tot pământul Hefier; 11Ben‐Abinadab, peste tot cuprinsul Dorului; Tafat, fiica lui Solomon, îi era nevastă; 12Baana, fiul lui Ahilud, peste Taanac și Meghido și tot Bet‐Șeanul, care este lângă Țartan, sub Izreel, de la Bet‐Șean, până la Abel‐Mehola, până dincolo de Iocmeam; 13Ben‐Gheber peste Ramot‐Galaad; el avea târgurile

4.13
Num. 32.41
lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; el avea ținutul
4.13
Deut. 3.4
Argob care este în Basan, șaizeci de cetăți mari, cu ziduri și zăvoare de aramă; 14Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim; 15Ahimaaț peste Neftali și el luase de nevastă pe Basmat, fiica lui Solomon; 16Baana, fiul lui Hușai, peste Așer și Bealot; 17Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar; 18Șimei, fiul lui Ela, peste Beniamin; 19Gheber, fiul lui Uri, peste țara Galaad, țara
4.19
Deut. 3.8
lui Sihon, împăratul amoriților, și a lui Og, împăratul Basanului, căci numai el era dregător în această țară.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau mulți ca nisipul

4.20
Gen. 22.17Prov. 14.28
care este lângă mare, în mulțime, mâncând
4.20
Ps. 72.3,7Mica 4.4
și bând și desfătându‐se. 21Și Solomon
4.21
2 Cron. 9.26Ps. 72.8
a stăpânit peste toate împărățiile de la Râu
4.21
Gen. 15.18Ios. 1.4
până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei au adus
4.21
Ps. 68.29
72.10,11
daruri și au slujit lui Solomon în toate zilele vieții sale. 22Și pâinea lui Solomon pentru o zi era: treizeci de cori de floarea făinii și șaizeci cori de făină, 23zece boi îngrășați și douăzeci de boi pășunați și o sută de oi, afară de cerbi și de căprioare și de ciute și de păsări îngrășate. 24Căci stăpânea peste tot dincoace de Râu; de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații
4.24
Ps. 72.11
de dincoace de Râu. Și avea pace
4.24
1 Cron. 22.9
pretutindeni împrejurul lui. 25Și Iuda și Israel au locuit
4.25
Ier. 23.6
la adăpost, fiecare
4.25
Mica 4.4Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său de la Dan
4.25
Jud. 20.1
până la Beer‐Șeba, în toate zilele lui Solomon. 26Și Solomon
4.26
Cap. 10.26.
avea patruzeci de mii de grajduri de cai
4.26
Deut. 17.16
pentru carele sale și douăsprezece mii de călăreți. 27Și dregătorii
4.27
Vers. 7.
aceia aduceau bucate împăratului Solomon și tuturor care veneau la masa împăratului Solomon, fiecare pe luna sa; nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Și aduceau orz și paie pentru cai și armăsari iuți în locul unde se aflau dregătorii, fiecare după însărcinarea sa.

Înțelepciunea lui Solomon

29Și Dumnezeu

4.29
Cap. 3.12.
a dat lui Solomon înțelepciune și foarte mare lărgime de inimă ca nisipul care este pe țărmul mării. 30Și înțelepciunea lui Solomon a întrecut înțelepciunea tuturor copiilor răsăritului
4.30
Gen. 25.6
și toată înțelepciunea
4.30
Fapte. 7.22
Egiptului. 31Și era mai înțelept
4.31
Cap. 3.12.
decât
4.31
1 Cron. 15.19Ps. 8
toți oamenii, decât
4.31
1 Cron. 2.6
6.33
15.19Ps. 88
Etan Ezrahitul și decât Heman și Calcol și Darda, fiii lui Mahol. Și vestea lui era de jur împrejur între toate neamurile. 32Și a rostit
4.32
Prov. 1.1Ecl. 12.9
trei mii de proverbe și cântările lui au fost o mie și cinci
4.32
Cânt. 1.1
. 33Și a vorbit despre copaci, de la cedrul care este în Liban, până la isopul care răsare din zid: și a vorbit despre dobitoace și despre păsări și despre tot ce se târăște și despre pești. 34Și de la toate popoarele veneau
4.34
Cap. 10.1.
să audă înțelepciunea lui Solomon, de la toți împărații pământului care auziseră de înțelepciunea lui.

5

Pregătirea pentru Templu

51Și Hiram

5.1
Vers. 10, 18.
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon. căci auzise că‐l unseseră împărat în locul tatălui său; căci Hiram iubise
5.1
2 Sam. 5.111 Cron. 14.1Amos 1.9
pe David în toate zilele. 2Și Solomon
5.2
2 Cron. 2.3
a trimis la Hiram zicând: 3Știi că David, tatăl meu, n‐a putut să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului său din pricina războiului
5.3
1 Cron. 22.8
28.3
cu care l‐au înconjurat, până ce Domnul i‐a pus sub talpa picioarelor sale. 4Și acum Domnul Dumnezeul meu mi‐a dat odihnă
5.4
Cap. 4.24.
de jur împrejur: nu este niciun potrivnic, nicio întâmplare rea. 5Și iată
5.5
2 Cron. 2.4
am hotărât să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, după cum
5.5
2 Sam. 7.131 Cron. 17.12
22.10
a vorbit Domnul lui David, tatăl meu, zicând: Fiul tău, pe care‐l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. 6Și acum porunca este să‐mi taie cedri
5.6
2 Cron. 2.8,10
din Liban și slujitorii mei vor fi împreună cu slujitorii tăi și‐ți voi da plată pentru slujitorii tăi după toate cele ce‐mi vei zice, căci știi că între noi nu este cine să se priceapă să taie lemne ca sidonienii. 7Și a fost așa: cum a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s‐a bucurat mult și a zis: Binecuvântat fie Domnul astăzi, care a dat lui David un fiu înțelept peste acest popor mare. 8Și Hiram a trimis la Solomon, zicând: Am auzit pentru ce ai trimis la mine; îți voi face toată dorința cu privire la lemnele de cedru și cu privire la lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor pogorî din Liban la mare și
5.9
2 Cron. 2.16
le voi pune pe mare în plute până la locul ce‐mi vei hotărî și le voi desface acolo și le vei lua. Și să‐mi faci și tu dorința mea dând pâine
5.9
Ezra 3.7Ezec. 27.17Fapte. 12.20
casei mele. 10Și Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos, după dorința lui. 11Și Solomon
5.11
2 Cron. 2.10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn pisat. Atât a dat Solomon lui Hiram an de an. 12Și Domnul a dat lui Solomon înțelepciune, cum
5.12
Cap. 3.12.
îi zisese. Și era pace între Hiram și Solomon: și au făcut legământ amândoi. 13Și împăratul Solomon a ridicat oameni de corvoadă din tot Israelul și oamenii de corvoadă au fost treizeci de mii de bărbați. 14Și i‐a trimis în Liban pe rând câte zece mii pe lună; o lună erau în Liban și două luni acasă și Adoniram era peste
5.14
Cap. 4.6.
oamenii de corvoadă. 15Și Solomon
5.15
Cap. 9.21.
avea șaptezeci de mii de purtători de sarcini și optzeci de mii de cioplitori în munți, 16afară de mai marii lui Solomon care erau peste lucru, trei mii trei sute care cârmuiau poporul care lucra la lucru. 17Și împăratul a poruncit și au adus pietre mari, pietre de preț, pietre cioplite
5.17
1 Cron. 22.2
ca să facă temelia casei. 18Și zidarii lui Solomon și zidarii lui Hiram și ghibliții le‐au cioplit și au pregătit lemnul și pietrele pentru zidirea casei.