Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Slujbașii lui Solomon

41Și împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Și aceștia sunt mai marii pe care‐i avea: Azaria, fiul lui Țadoc, preotul; 3Elihoref și Ahia, fii ai lui Șișa, scriitori; Iosafat

4.3
2 Sam. 8.16
20.24
, fiul lui Ahilud, scriitor de cronici; 4și Benaia
4.4
Cap. 2.35.
, fiul lui Iehoiada, era peste oaste; și Țadoc și Abiatar
4.4
Cap. 2.27.
erau preoți: 5și Azaria, fiul lui Natan
4.5
Vers. 7.
, era peste dregători; și Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat
4.5
2 Sam. 8.18
20.26
, prieten
4.5
2 Sam. 15.37
16.161 Cron. 27.33
al împăratului; 6și Ahișar, era peste casă; și Adoniram
4.6
Cap. 5.14.
, fiul lui Abda, era peste dări.

Numele celor doisprezece dregători

7Și Solomon avea doisprezece dregători peste tot Israelul și ei aduceau bucate împăratului și casei sale: fiecare avea să aducă aceste bucate o lună pe an. 8Și acestea sunt numele lor: Ben‐Hur, peste muntele Efraim; 9Ben‐Decher, peste Macaț și peste Șaalbim și Bet‐Șemeș și Elon‐Bet‐Hanan; 10Ben‐Hesed, peste Arubot; și el avea Socoul și tot pământul Hefier; 11Ben‐Abinadab, peste tot cuprinsul Dorului; Tafat, fiica lui Solomon, îi era nevastă; 12Baana, fiul lui Ahilud, peste Taanac și Meghido și tot Bet‐Șeanul, care este lângă Țartan, sub Izreel, de la Bet‐Șean, până la Abel‐Mehola, până dincolo de Iocmeam; 13Ben‐Gheber peste Ramot‐Galaad; el avea târgurile

4.13
Num. 32.41
lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; el avea ținutul
4.13
Deut. 3.4
Argob care este în Basan, șaizeci de cetăți mari, cu ziduri și zăvoare de aramă; 14Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim; 15Ahimaaț peste Neftali și el luase de nevastă pe Basmat, fiica lui Solomon; 16Baana, fiul lui Hușai, peste Așer și Bealot; 17Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar; 18Șimei, fiul lui Ela, peste Beniamin; 19Gheber, fiul lui Uri, peste țara Galaad, țara
4.19
Deut. 3.8
lui Sihon, împăratul amoriților, și a lui Og, împăratul Basanului, căci numai el era dregător în această țară.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau mulți ca nisipul

4.20
Gen. 22.17Prov. 14.28
care este lângă mare, în mulțime, mâncând
4.20
Ps. 72.3,7Mica 4.4
și bând și desfătându‐se. 21Și Solomon
4.21
2 Cron. 9.26Ps. 72.8
a stăpânit peste toate împărățiile de la Râu
4.21
Gen. 15.18Ios. 1.4
până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei au adus
4.21
Ps. 68.29
72.10,11
daruri și au slujit lui Solomon în toate zilele vieții sale. 22Și pâinea lui Solomon pentru o zi era: treizeci de cori de floarea făinii și șaizeci cori de făină, 23zece boi îngrășați și douăzeci de boi pășunați și o sută de oi, afară de cerbi și de căprioare și de ciute și de păsări îngrășate. 24Căci stăpânea peste tot dincoace de Râu; de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații
4.24
Ps. 72.11
de dincoace de Râu. Și avea pace
4.24
1 Cron. 22.9
pretutindeni împrejurul lui. 25Și Iuda și Israel au locuit
4.25
Ier. 23.6
la adăpost, fiecare
4.25
Mica 4.4Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său de la Dan
4.25
Jud. 20.1
până la Beer‐Șeba, în toate zilele lui Solomon. 26Și Solomon
4.26
Cap. 10.26.
avea patruzeci de mii de grajduri de cai
4.26
Deut. 17.16
pentru carele sale și douăsprezece mii de călăreți. 27Și dregătorii
4.27
Vers. 7.
aceia aduceau bucate împăratului Solomon și tuturor care veneau la masa împăratului Solomon, fiecare pe luna sa; nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Și aduceau orz și paie pentru cai și armăsari iuți în locul unde se aflau dregătorii, fiecare după însărcinarea sa.

Înțelepciunea lui Solomon

29Și Dumnezeu

4.29
Cap. 3.12.
a dat lui Solomon înțelepciune și foarte mare lărgime de inimă ca nisipul care este pe țărmul mării. 30Și înțelepciunea lui Solomon a întrecut înțelepciunea tuturor copiilor răsăritului
4.30
Gen. 25.6
și toată înțelepciunea
4.30
Fapte. 7.22
Egiptului. 31Și era mai înțelept
4.31
Cap. 3.12.
decât
4.31
1 Cron. 15.19Ps. 8
toți oamenii, decât
4.31
1 Cron. 2.6
6.33
15.19Ps. 88
Etan Ezrahitul și decât Heman și Calcol și Darda, fiii lui Mahol. Și vestea lui era de jur împrejur între toate neamurile. 32Și a rostit
4.32
Prov. 1.1Ecl. 12.9
trei mii de proverbe și cântările lui au fost o mie și cinci
4.32
Cânt. 1.1
. 33Și a vorbit despre copaci, de la cedrul care este în Liban, până la isopul care răsare din zid: și a vorbit despre dobitoace și despre păsări și despre tot ce se târăște și despre pești. 34Și de la toate popoarele veneau
4.34
Cap. 10.1.
să audă înțelepciunea lui Solomon, de la toți împărații pământului care auziseră de înțelepciunea lui.

5

Pregătirea pentru Templu

51Și Hiram

5.1
Vers. 10, 18.
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon. căci auzise că‐l unseseră împărat în locul tatălui său; căci Hiram iubise
5.1
2 Sam. 5.111 Cron. 14.1Amos 1.9
pe David în toate zilele. 2Și Solomon
5.2
2 Cron. 2.3
a trimis la Hiram zicând: 3Știi că David, tatăl meu, n‐a putut să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului său din pricina războiului
5.3
1 Cron. 22.8
28.3
cu care l‐au înconjurat, până ce Domnul i‐a pus sub talpa picioarelor sale. 4Și acum Domnul Dumnezeul meu mi‐a dat odihnă
5.4
Cap. 4.24.
de jur împrejur: nu este niciun potrivnic, nicio întâmplare rea. 5Și iată
5.5
2 Cron. 2.4
am hotărât să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, după cum
5.5
2 Sam. 7.131 Cron. 17.12
22.10
a vorbit Domnul lui David, tatăl meu, zicând: Fiul tău, pe care‐l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. 6Și acum porunca este să‐mi taie cedri
5.6
2 Cron. 2.8,10
din Liban și slujitorii mei vor fi împreună cu slujitorii tăi și‐ți voi da plată pentru slujitorii tăi după toate cele ce‐mi vei zice, căci știi că între noi nu este cine să se priceapă să taie lemne ca sidonienii. 7Și a fost așa: cum a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s‐a bucurat mult și a zis: Binecuvântat fie Domnul astăzi, care a dat lui David un fiu înțelept peste acest popor mare. 8Și Hiram a trimis la Solomon, zicând: Am auzit pentru ce ai trimis la mine; îți voi face toată dorința cu privire la lemnele de cedru și cu privire la lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor pogorî din Liban la mare și
5.9
2 Cron. 2.16
le voi pune pe mare în plute până la locul ce‐mi vei hotărî și le voi desface acolo și le vei lua. Și să‐mi faci și tu dorința mea dând pâine
5.9
Ezra 3.7Ezec. 27.17Fapte. 12.20
casei mele. 10Și Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos, după dorința lui. 11Și Solomon
5.11
2 Cron. 2.10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn pisat. Atât a dat Solomon lui Hiram an de an. 12Și Domnul a dat lui Solomon înțelepciune, cum
5.12
Cap. 3.12.
îi zisese. Și era pace între Hiram și Solomon: și au făcut legământ amândoi. 13Și împăratul Solomon a ridicat oameni de corvoadă din tot Israelul și oamenii de corvoadă au fost treizeci de mii de bărbați. 14Și i‐a trimis în Liban pe rând câte zece mii pe lună; o lună erau în Liban și două luni acasă și Adoniram era peste
5.14
Cap. 4.6.
oamenii de corvoadă. 15Și Solomon
5.15
Cap. 9.21.
avea șaptezeci de mii de purtători de sarcini și optzeci de mii de cioplitori în munți, 16afară de mai marii lui Solomon care erau peste lucru, trei mii trei sute care cârmuiau poporul care lucra la lucru. 17Și împăratul a poruncit și au adus pietre mari, pietre de preț, pietre cioplite
5.17
1 Cron. 22.2
ca să facă temelia casei. 18Și zidarii lui Solomon și zidarii lui Hiram și ghibliții le‐au cioplit și au pregătit lemnul și pietrele pentru zidirea casei.

6

Zidirea Templului

61Și a fost așa: în

6.1
2 Cron. 3.1,2
anul patru sute optzeci de la ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în anul al patrulea al domniei lui Solomon
6.1
Fapte. 7.47
peste Israel, în luna ziv, care este luna a doua, a început Solomon a zidi casa Domnului. 2Și casa
6.2
Ezec. 41.1
pe care a zidit‐o împăratul Solomon Domnului avea lungimea de șaizeci de coți și lățimea de douăzeci și înălțimea de treizeci de coți. 3Și pridvorul dinaintea templului casei avea lungimea de douăzeci de coți după lățimea casei, și lățimea de zece coți înaintea casei. 4Și a făcut la casă ferestre
6.4
Ezec. 40.16
41.16
largi înăuntru și strâmte în afară. 5Și a zidit pe zidul casei caturi
6.5
Ezec. 41.6
de jur împrejur pe zidurile casei de jur împrejurul templului
6.5
Vers. 16, 19, 20, 21, 31.
și părții dinapoi; și a făcut odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Lățimea catului de jos era de cinci coți și lățimea celui din mijloc de șase coți și lățimea celui de al treilea de șapte coți; căci pe din afara casei a făcut arcade strâmte de jur împrejur ca nimic să nu fie prins în zidurile casei. 7Și casa
6.7
Deut. 27.5,6
, când a fost zidită, era zidită din piatră pregătită în totul mai înainte de a fi adusă și nu s‐a auzit nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier, în casă, când a fost zidită. 8Intrarea odăilor lăturalnice de la mijloc era în latura dreaptă a casei și se suiau la catul de mijloc pe o scară cotită și de la cel din mijloc la al treilea. 9Și a zidit casa și a sfârșit‐o
6.9
Vers. 14, 28.
și a acoperit casa cu grinzi și cu șiruri de cedru. 10Și a zidit caturile împrejurul întregii case de cinci coți înălțime și erau prinse de casă prin lemnele de cedru. 11Și cuvântul Domnului a fost către Solomon zicând: 12Cât despre casa aceasta pe care o zidești, dacă vei
6.12
Cap. 2.4;
umbla în așezămintele mele și vei face judecățile mele și vei păzi toate poruncile mele, umblând în ele, voi întări cu tine cuvântul
6.12
2 Sam. 7.131 Cron. 22.10
meu pe care l‐am vorbit lui David, tatăl tău. 13Și voi
6.13
Ex. 25.8Lev. 26.112 Cor. 6.16Ap. 21.3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6.13
Deut. 31.6
pe poporul meu Israel. 14Și Solomon a zidit casa și a
6.14
Vers. 38.
sfârșit‐o. 15Și a zidit pereții casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala casei până la pereții tavanului i‐a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru și a îmbrăcat pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16Și a zidit cu scânduri de cedru cei douăzeci de coți în fundul casei de la pardoseală și ziduri și i‐a zidit pe dinăuntru, ca să fie partea dinapoi, Sfânta Sfintelor
6.16
Ex. 26.33Lev. 16.22 Cron. 3.8Ezec. 45Evr. 9.3
. 17Și casa, adică templul, dinainte era de patruzeci de coți. 18Și cedrul care îmbrăca și casa pe dinăuntru era cu săpături de colocinți și flori pe jumătate deschise; totul era cedru, piatră nu se vedea. 19Și a gătit partea dinapoi în mijlocul casei înăuntru ca să pună acolo chivotul legământului Domnului. 20Și partea dinapoi înăuntru avea douăzeci de coți lungime și douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime: și a acoperit‐o cu aur curat și a acoperit și altarul cu cedru. 21Și Solomon a acoperit casa pe dinăuntru cu aur curat și a întins lanțuri de aur dinaintea părții dinapoi și l‐a acoperit cu aur. 22Și a acoperit cu aur toată casa până ce a fost sfârșită toată casa; a acoperit cu aur și tot altarul
6.22
Ex. 39.1,3,6
care ținea de partea dinapoi. 23Și a făcut
6.23
Ex. 37.7,8,92 Cron. 3.10,11,12
în partea dinapoi doi heruvimi de lemn de măslin de zece coți înălțime. 24Și o aripă a heruvimului era de cinci coți și cealaltă aripă a heruvimului de cinci coți: erau zece coți de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi. 25Și celălalt heruvim era de zece coți; amândoi heruvimii erau de aceeași măsură și în același chip. 26Înălțimea unui heruvim era de zece coți, tot așa și a celuilalt heruvim. 27Și a pus heruvimii în mijlocul casei dinăuntru și aripile heruvimilor erau întinse
6.27
Ex. 25.20
37.92 Cor. 5.8
, așa că aripa unuia atingea peretele și aripa celuilalt heruvim atingea celălalt perete. Și aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei. 28Și a acoperit heruvimii cu aur. 29Și pe toți pereții casei de jur împrejur a săpat chipuri săpate de heruvimi și de finici și de flori pe jumătate deschise pe dinăuntru și pe dinafară. 30Și pardoseala casei a acoperit‐o cu aur pe dinăuntru și pe dinafară. 31Și la intrarea părții dinapoi a făcut uși de lemn de măslin: pragul de sus și ușiorii ușilor erau a cincea parte din zid. 32Cele două uși erau din lemn de măslin și a săpat pe ele săpături de heruvimi și finici și flori jumătate deschise și le‐a acoperit cu aur și a întins aurul peste heruvimi și peste finici. 33Și a făcut și la intrarea templului ușiori de lemn de măslin din a patra parte a zidului. 34Și amândouă ușile erau de lemn de chiparos: cele două bucăți
6.34
Ezec. 41.23,24,25
ale unei uși erau canaturi și celelalte două bucăți ale ușii a doua crau canaturi. 35Și a săpat pe ele heruvimi și finici și flori pe jumătate deschise și le‐a îmbrăcat cu aur potrivit bine peste săpături. 36Și a zidit curtea dinăuntru cu trei rânduri de piatră cioplită și un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6.37
Vers. 1.
patrulea, luna ziv, s‐a pus temeliile casei Domnului. 38Și în anul al unsprezecelea, în luna bul, care este luna a opta, s‐a sfârșit casa, în toate părțile ei și după toată fățuiala ei. Și a zidit‐o în șapte
6.38
Vers. 1.
ani.