Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei din Împrăștiere în

1.1
In. 7.35Fapte. 2.5,9,10Iac. 1.1
Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, care stau vremelnic, aleși 2după
1.2
Ef. 1.4
știința de mai înainte a lui Dumnezeu Tatăl, în
1.2
Rom. 8.29
11.2
sfințirea Duhului, pentru ascultarea și stropirea
1.2
2 Tes. 2.13
cu sângele lui Isus Hristos: Har
1.2
Evr. 10.22
12.24
vouă și pacea
1.2
Rom. 1.71 Pet. 1.2Iuda 2
să fie înmulțită.

Mulțumiri pentru nădejdea mântuirii

3Binecuvântat

1.3
2 Cor. 1.3Ef. 1.3
este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
1.3
Tit 3.5
mare mila sa, ne‐a
1.3
In. 3.3,5Iac. 1.18
născut din nou pentru o nădejde vie prin
1.3
1 Cor. 15.201 Tes. 4.14
învierea lui Isus Hristos dintre cei morți, 4pentru o moștenire care nu putrezește
1.4
Cap. 5.4.
și fără pată și neveștejită, păstrată
1.4
Col. 1.52 Tim. 4.8
în ceruri pentru voi, 5
1.5
In. 10.28,29
17.11,12,15Iuda 1
care sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu prin credință pentru o mântuire gata să fie descoperită în vremea de apoi, 6în
1.6
Mat. 5.12Rom. 12.122 Cor. 6.10
care vă veseliți, deși dacă trebuie, sunteți întristați
1.6
2 Cor. 4.17
puțin acum în felurite ispite, 7pentru ca cercarea
1.7
Iac. 1.2
credinței voastre, mai de preț decât a aurului pieritor, care este totuși cercat
1.7
Iac. 1.3,12
prin foc
1.7
Iov 23.10Ps. 66.10Prov. 17.3Is. 48.10Zah. 13.91 Cor. 3.13
, să fie aflată spre laudă
1.7
Rom. 2.7,101 Cor. 4.52 Tes. 1.7‐12
și slavă și cinste la descoperirea lui Isus Hristos: 8pe
1.8
1 In. 4.20
care, deși nu l‐ați văzut, îl iubiți; în
1.8
In. 20.292 Cor. 5.7Evr. 11.1,27
care, deși nu‐l vedeți acum, dar crezând, vă veseliți cu bucurie de nespus și slăvită, 9primind sfârșitul
1.9
Rom. 6.22
credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. 10Despre
1.10
Gen. 49.10Dan. 2.44Hag. 2.7Zah. 6.12Mat. 13.17Lc. 10.242 Pet. 1.19‐21
această mântuire, prorocii, care au prorocit despre harul rânduit pentru voi, au căutat cu stăruință și au cercetat cu de‐amănuntul, 11cercetând ce vreme sau ce fel de vreme arăta Duhul
1.11
Cap. 3.19.
lui Hristos, care era în ei, când mărturisea mai dinainte patimile
1.11
Ps. 22.6Is. 53.3Dan. 9.26Lc. 24.25,26,44,46In. 12.41Fapte. 26.22,23
rânduite pentru Hristos și slavele urmând după acestea. 12Și
1.12
Dan. 9.24
12.9,13
le‐a fost descoperit că nu
1.12
Evr. 11.13,39,40
pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri, care v‐au fost vestite acum prin cei ce v‐au vestit evanghelia prin Duhul
1.12
Fapte. 2.4
Sfânt trimis din cer; la care
1.12
Ex. 25.20Dan. 8.13
5.6Ef. 3.10
lucruri îngerii doresc să se uite de aproape.

Îndemn la sfințenie

13Pentru aceea, încingându‐vă

1.13
Lc. 12.35Ef. 6.14
coapsele gândirii voastre, fiți
1.13
Lc. 21.34Rom. 13.131 Tes. 5.6,85.8
treji și nădăjduiți în chip desăvârșit în harul care vi se va aduce la descoperirea
1.13
Lc. 17.301 Cor. 1.72 Tes. 1.7
lui Isus Hristos. 14Ca niște copii ai ascultării, neasemănându‐vă
1.14
Rom. 12.2
poftelor de mai înainte când erați în
1.14
Fapte. 17.301 Tes. 4.5
neștiința voastră: 15ci
1.15
Lc. 1.74,752 Cor. 7.11 Tes. 4.3,4,7Evr. 12.142 Pet. 3.11
, după cum Cel ce v‐a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în orice purtare a voastră; 16pentru că scris este: Fiți
1.16
Lev. 11.44
19.2
20.7
sfinți pentru că eu sunt sfânt. 17Și dacă chemați ca Tată pe cel ce
1.17
Deut. 10.17Fapte. 10.34Rom. 2.11
fără căutare la față judecă după fapta fiecăruia, purtați‐vă
1.17
2 Cor. 7.1Fil. 2.12Evr. 12.28
cu temere în timpul vremelniciei
1.17
2 Cor. 5.6Evr. 11.13
voastre, 18deoarece știți că
1.18
1 Cor. 6.20
7.23
nu prin cele putrezitoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din purtarea voastră deșartă învățată
1.18
Ex. 20.18
de la părinți; 19ci cu
1.19
Fapte. 20.28Ef. 1.7Evr. 9.12,14Ap. 5.9
sângele scump al lui Hristos, ca al unui miel
1.19
Ezec. 12.5Is. 53.7In. 1.29,361 Cor. 5.7
fără cusur și fără pată, 20
1.20
Rom. 3.25
16.25,26Ef. 3.9,11Col. 1.262 Tim. 1.9,10Tit 1.2,3Ap. 13.8
cunoscut fiind într‐adevăr mai înainte de întemeierea lumii, dar arătat la
1.20
Gal. 4.4Ef. 1.10Evr. 1.2
9.26
sfârșitul vremurilor pentru voi, 21care prin el credeți în Dumnezeu, care l‐a
1.21
Fapte. 2.24
sculat dintre cei morți și i‐a
1.21
Mat. 28.18Fapte. 2.33
3.13Ef. 1.20Fil. 2.9Evr. 2.9
dat slavă; astfel încât credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 22După ce
1.22
Fapte. 15.9
v‐ați curățit sufletele prin ascultarea adevărului, ca să aveți iubire
1.22
Rom. 12.9,101 Tes. 4.91 Tim. 1.5Evr. 13.13.8
4.82 Pet. 1.71 In. 3.18
4.7,21
frățească fără fățărnicie, iubiți‐vă cu căldură din inimă unii pe alții, 23
1.23
In. 1.13
3.5
voi care sunteți născuți din nou, nu dintr‐o sămânță putrezitoare, ci neputrezitoare, prin
1.23
Iac. 1.181 In. 3.9
Cuvântul cel viu și care rămâne al lui Dumnezeu. 24Pentru că
1.24
Ps. 103.15Is. 40.6
51.12Iac. 1.10
: Orice carne este ca iarba și orice slavă a ei ca floarea ierbii; iarba s‐a uscat și floarea a căzut: 25Dar
1.25
Ps. 102.12,26Is. 40.8Lc. 16.17
Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și
1.25
In. 1.1,141 In. 1.1,3
acesta este cuvântul evangheliei care v‐a fost vestit.

2

Hristos, piatra din unghi

21Deci, ca unii care ați lepădat

2.1
Ef. 4.22,25,31Col. 3.8Evr. 12.1Iac. 1.21
5.9
orice răutate și orice viclenie și fățărnicie și pizmuiri și orice vorbiri de rău, 2ca
2.2
Mat. 18.3Mc. 10.15Rom. 6.41 Cor. 14.20
niște prunci născuți de curând, doriți cu înfocare laptele
2.2
1 Cor. 3.2Evr. 5.12,13
duhovnicesc neprefăcut, ca să creșteți prin el spre mântuire, 3dacă totuși ați gustat
2.3
Ps. 34.8Evr. 6.5
că Domnul este bun; 4de care apropiindu‐vă ca de piatra cea vie, lepădată
2.4
Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11
în adevăr de oameni, dar aleasă și de preț la Dumnezeu, 5și
2.5
Ef. 2.21,22
voi înșivă ca niște pietre vii, sunteți zidiți o casă
2.5
Evr. 3.6
duhovnicească, o preoție
2.5
Is. 61.6
66.21
sfântă, ca să aduceți jertfe
2.5
Osea 14.2Mal. 1.11Rom. 12.11Evr. 13.15,16
duhovnicești bine primite
2.5
Fil. 4.18
lui Dumnezeu prin Isus Hristos. 6Pentru că se cuprinde în scriptură: Iată
2.6
Is. 28.16Rom. 9.32
eu pun în Sion o piatră cap din unghi, aleasă, de preț: și cine crede în el nu va fi rușinat. 7Deci pentru voi care credeți, ea are prețul acesta; iar pentru cei necredincioși, piatra
2.7
Ps. 118.22Mat. 21.42Fapte. 4.11
pe care au lepădat‐o ziditorii, aceasta a fost făcută cap de unghi; 8și: o piatră
2.8
Is. 8.14Lc. 2.34Rom. 9.33
de poticnire și o stâncă de cădere, căci ei
2.8
1 Cor. 1.23
se poticnesc de cuvânt, fiind neascultători: la aceasta
2.8
Ex. 9.16Rom. 9.221 Tes. 5.9Iuda 4
au și fost rânduiți. 9Dar voi sunteți o seminție
2.9
Deut. 10.15
aleasă, o preoție
2.9
Ex. 19.5,6Ap. 1.6
5.10
împărătească, un neam
2.9
In. 17.191 Cor. 3.172 Tim. 1.9
sfânt, un popor
2.9
Deut. 4.20
7.6
14.2
26.18,19Fapte. 20.28Ef. 1.14Tit 2.14
dobândit pentru Sine, ca să vestiți minunățiile celui ce v‐a chemat din întuneric
2.9
Fapte. 26.18Ef. 5.8Col. 1.131 Tes. 5.4,5
la lumina lui minunată; 10voi care
2.10
Osea 1.9,10
2.23Rom. 9.25
altădată nu erați popor, dar acum sunteți popor al lui Dumnezeu, care nu căpătaserăți milă, dar acum ați căpătat milă.

Buna purtare

11Iubiților, vă îndemn, fiindcă

2.11
1 Cron. 29.15Ps. 39.12
119.19Evr. 11.13
sunteți locuitori vremelnici și trecători, să
2.11
Rom. 13.14Gal. 5.16
vă feriți de poftele ce țin de carne, ca unele care
2.11
Iac. 4.1
se războiesc împotriva sufletului, 12având
2.12
Rom. 12.172 Cor. 8.21Fil. 2.15Tit 2.8
o purtare bună între Neamuri, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, să slăvească pe Dumnezeu în
2.12
Mat. 5.16
ziua cercetării pentru
2.12
Lc. 19.44
faptele voastre bune pe care le privesc. 13Supuneți‐vă
2.13
Mat. 22.21Rom. 13.1Tit 3.1
oricărei întocmiri omenești pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie dregătorilor, ca trimiși de el spre
2.14
Rom. 13.4
răzbunarea împotriva făcătorilor de rele și spre
2.14
Rom. 13.3
lauda făcătorilor de bine. 15Pentru că așa este voia lui Dumnezeu, ca
2.15
Tit 2.8
făcând binele să astupați gura neștiinței oamenilor fără minte; 16ca
2.16
Gal. 5.1,13
fiind slobozi și nu ca și cum ați avea slobozenia drept acoperământ al răutății, ci ca niște robi
2.16
1 Cor. 7.22
ai lui Dumnezeu. 17Cinstiți
2.17
Rom. 12.10Fil. 2.23
pe toți oamenii. Iubiți
2.17
Evr. 13.1
frăția. Temeți‐vă
2.17
Prov. 24.21Mat. 22.21Rom. 13.7
de Dumnezeu. Cinstiți pe împăratul.

Datoriile slugilor

18Voi, slugi

2.18
Ef. 6.5Col. 3.221 Tim. 6.1Tit 2.9
de casă, supuneți‐vă cu toată temerea stăpânilor, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor suciți. 19Căci acesta este un har
2.19
Mat. 5.10Rom. 13.5
dacă cineva din pricina cugetului față de Dumnezeu suferă întristări, pătimind pe nedrept. 20Căci ce
2.20
Cap. 3.14;
fel de laudă este dacă veți răbda după ce păcătuiți și sunteți pălmuiți? Ci dacă veți răbda după ce faceți bine și pătimiți, aceasta este un har la Dumnezeu. 21Căci la
2.21
Mat. 16.24Fapte. 14.221 Tes. 3.32 Tim. 3.12
aceasta ați fost chemați: pentru că și Hristos
2.21
Cap. 3.18.
a pătimit pentru voi, lăsându‐vă o pildă
2.21
In. 13.15Fil. 2.51 In. 2.6
ca să urmați de aproape urmele lui: 22
2.22
Is. 53.9Lc. 23.41In. 8.462 Cor. 5.21Evr. 4.15
Care n‐a făcut păcat, nici nu s‐a aflat viclenie în gura lui, 23care, fiind
2.23
Is. 53.7Mat. 27.39In. 8.48,49Evr. 12.3
înfruntat, nu răspundea prin înfruntări; pătimind, nu amenința, dar se
2.23
Lc. 23.46
încredința pe sine celui ce judecă drept; 24
2.24
Is. 53.4,5,6,11Mat. 8.17Evr. 9.28
care a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, ca
2.24
Rom. 6.2,11
7.6
noi, după ce am murit față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin
2.24
Is. 53.5
ale cărui semne de lovituri ați fost vindecați. 25Căci vă rătăceați
2.25
Is. 53.6Ezec. 34.6
ca niște oi, dar acum v‐ați întors la
2.25
Ezec. 34.23
37.24In. 10.11,14,16Evr. 13.20
Păstorul și Episcopul sufletelor voastre.

3

Datoriile soților

31De asemenea, voi nevestelor

3.1
1 Cor. 14.34Ef. 5.22Col. 3.18Tit 2.5
, fiți supuse bărbaților voștri, ca chiar dacă unii n‐ascultă de cuvânt
3.1
1 Cor. 7.16
, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea
3.1
Mat. 18.151 Cor. 9.19‐22
nevestelor lor, 2văzând
3.2
Cap. 2.12.
de aproape purtarea voastră curată în temere, 3a căror podoabă
3.3
1 Tim. 2.9Tit 2.3
să nu fie cea de afară, a împletirii părului și a punerii de scule de aur sau îmbrăcării de haine, 4ci să fie omul
3.4
Ps. 45.13Rom. 2.29
7.222 Cor. 4.16
ascuns al inimii, în podoaba neputrezitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mult preț înaintea lui Dumnezeu. 5Căci astfel se împodobeau altădată și sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându‐se bărbaților lor, 6după cum Sara asculta de Avraam, numindu‐l
3.6
Gen. 18.12
domn, ale cărei fete v‐ați făcut, făcând binele și netemându‐vă de nicio frică. 7Voi
3.7
1 Cor. 7.3Ef. 5.25Col. 3.19
, bărbaților, deasemenea, locuiți împreună cu ele după cunoștință, dând cinste vasului femeiesc ca mai slab, ca
3.7
1 Cor. 12.231 Tes. 4.4
fiind împreună moștenitoare ale harului vieții, ca
3.7
Iov 42.8Mat. 5.23,24
18.19
să nu fie curmate rugăciunile voastre.

Îndemn la răbdare și pace

8În sfârșit, fiți toți

3.8
Rom. 12.16
15.5Fil. 3.16
de același gând, împreună pătimitori, iubitori de frați
3.8
Rom. 12.10Evr. 13.1
, miloși
3.8
Ef. 4.32Col. 3.12
, smeriți; 9nerăsplătind
3.9
Prov. 17.13
20.22Mat. 5.39Rom. 12.14,171 Cor. 4.121 Tes. 5.15
rău pentru rău sau aspră înfruntare pentru aspră înfruntare, dimpotrivă binecuvântând; pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să
3.9
Mat. 25.34
moșteniți o binecuvântare. 10Căci cine
3.10
Ps. 34.12
voiește să iubească viața și să vadă zile bune să‐și
3.10
Iac. 1.26Ap. 14.5
oprească limba de la rău și buzele ca să nu vorbească viclenie; 11și să se abată
3.11
Ps. 37.27Is. 1.16,173 In. 11
de la rău și să facă binele
3.11
Rom. 12.18
14.19Evr. 12.14
, să caute pacea și s‐o urmărească. 12Pentru că ochii Domnului sunt peste cei drepți și
3.12
In. 9.31Iac. 5.16
urechile lui spre cererea lor; dar fața Domnului este împotriva făcătorilor de rele. 13Și
3.13
Prov. 16.7Rom. 8.28
cine este acela care să vă facă rău, dacă sunteți râvnitori de bine? 14Dar
3.14
Mat. 5.10‐12Iac. 1.124.14
și dacă ați suferi pentru dreptate, fericiți sunteți. Și nu
3.14
Is. 8.12,13Ier. 1.8In. 14.1,27
vă temeți de teama lor, nici nu vă tulburați, 15ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn: fiți gata
3.15
Ps. 119.46Fapte. 4.8Col. 4.62 Tim. 2.25
totdeauna să dați răspuns la oricine vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, însă cu blândețe și cu temere, 16având
3.16
Evr. 13.18
un cuget bun, ca
3.16
Tit 2.8
în ceea ce sunteți vorbiți de rău să fie dați de rușine cei ce disprețuiesc purtarea voastră bună în Hristos. 17Căci mai bine este ca să suferiți făcând binele, dacă așa ar vrea voia lui Dumnezeu, decât făcând răul.

Pilda lui Isus Hristos

18Pentru că și Hristos a suferit pentru păcate o singură dată

3.18
Rom. 5.6Evr. 9.26,284.1
, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu; fiind omorât
3.18
2 Cor. 13.4
în carne
3.18
Col. 1.21,22
, dar făcut viu
3.18
Rom. 1.4
8.11
în duh; 19în care s‐a și dus și a propovăduit
3.19
Cap. 1.12;
duhurilor în
3.19
Is. 42.7
49.9
61.1
închisoare, 20neascultătoare altădată, când aștepta
3.20
Gen. 6.3,5,13
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, în zilele lui Noe, pe când se pregătea corabia
3.20
Evr. 11.7
în
3.20
Gen. 7.7
8.182 Pet. 2.5
care puțini, adică opt suflete, au fost scăpați prin apă; 21care icoană
3.21
Ef. 5.26
închipuitoare vă mântuiește acum și pe voi, adică botezul, nu lepădarea necurățeniei
3.21
Tit 3.5
cărnii, ci
3.21
Rom. 10.10
cererea unui cuget bun către Dumnezeu, prin învierea
3.21
Cap. 1.3.
lui Isus Hristos, 22care
3.22
Ps. 110.1Rom. 8.34Ef. 1.20Col. 3.1Evr. 1.3
este la dreapta lui Dumnezeu, fiind dus în cer, fiindu‐i supuși
3.22
Rom. 8.381 Cor. 15.24Ef. 1.21
îngeri și stăpâniri și puteri.