Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Războiul lui Saul cu filistenii

131Saul era de (treizeci) de ani când s‐a făcut împărat. Și a domnit doi ani peste Israel. 2Și Saul și‐a ales trei mii de bărbați din Israel: două mii erau cu Saul în Micmaș și pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan în Ghibea

13.2
Cap. 10.26.
lui Beniamin, și a trimis rămășița poporului pe fiecare om la cortul său. 3Și Ionatan a bătut straja
13.3
Cap. 10.5.
filistenilor care era în Gheba. Și filistenii au auzit. Și Saul a suflat în trâmbiță prin toată țara zicând: Să audă evreii. 4Și tot Israelul a auzit zicându‐se: Saul a bătut straja filistenilor și Israel s‐a făcut urâcios filistenilor. Și poporul a fost chemat împreună după Saul la Ghilgal. 5Și filistenii s‐au adunat să se lupte cu Israel, treizeci de mii de care și șase mii de călăreți și popor la mulțime, ca nisipul care este pe țărmul mării. Și s‐au suit și au tăbărât la Micmaș spre răsărit de Bet‐Aven. 6Și bărbații lui Israel au văzut că erau în strâmtoare, căci poporul era strâns de aproape și poporul s‐a ascuns
13.6
Jud. 2.6
în peșteri și în stufișuri și în stânci și în întărituri și în gropi. 7Și evreii trecuseră Iordanul ca să meargă în țara lui Gad și în Galaad; iar Saul era încă în Ghilgal și tot poporul îl urma tremurând. 8Și Saul a așteptat
13.8
Cap. 10.8.
șapte zile, până la sorocul pe care‐l hotărâse Samuel; și Samuel nu venea la Ghilgal; și poporul se împrăștia de la el. 9Și Saul a zis: Aduceți încoace la mine arderea de tot și jertfele de pace. Și a jertfit arderea de tot. 10Și a fost așa: de îndată ce a sfârșit de jertfit arderea de tot, iată, Samuel venea. Și Saul i‐a ieșit în întâmpinare ca să‐l binecuvânteze. 11Și Samuel a zis: Ce ai făcut? Și Saul a zis: Pentru că vedeam că poporul se împrăștia de la mine, și tu nu veneai în ziua hotărâtă și filistenii se adunaseră la Micmaș, 12de aceea am zis: filistenii se vor coborî acum asupra mea la Ghilgal, și n‐am cerut bunăvoința Domnului! Și mi‐am făcut silă și am adus arderea de tot. 13Și Samuel a zis lui Saul: Ai lucrat
13.13
2 Cron. 16.9
nebunește; n‐ai păzit
13.13
Cap. 15.11.
porunca Domnului Dumnezeului tău pe care ți‐o poruncise; căci Domnul ar fi întărit acum domnia ta peste Israel în veac. 14Dar acum
13.14
Cap. 15.28.
domnia ta nu va ținea. Domnul
13.14
Ps. 89.20Fapte. 13.22
și‐a căutat un om după inima sa și Domnul l‐a poruncit povățuitor peste poporul său, pentru că tu n‐ai păzit ce‐ți poruncise Domnul. 15Și Samuel s‐a sculat și s‐a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Și Saul a numărat poporul care se afla cu el, ca la
13.15
Cap. 14.2.
șase sute de inși. 16Și Saul și Ionatan, fiul său, și poporul care se afla cu ei locuiau în Ghibea lui Beniamin. 17Și filistenii au tăbărât în Micmaș. Și pustiitorii au ieșit din tabăra filistenilor în trei cete: o ceată a luat calea spre Ofra
13.17
Ios. 18.23
în pământul Șual 18și altă ceată a luat calea către Bet‐Horon
13.18
Ios. 16.3
18.13‐14
și a treia ceată a luat calea către hotarul care privește spre valea Țeboim
13.18
Neem. 11.34
spre pustie. 19Și în toată țara lui Israel nu
13.19
2 Reg. 24.14Ier. 24.1
se afla niciun fierar, căci filistenii ziseseră: Să nu‐și facă evreii săbii sau sulițe. 20Și tot Israelul se pogora la filisteni să‐și ascută fiecare om fierul plugului și coasa și securea și secerea, 21când erau tocite fiarele plugului și al coaselor și al furcilor cu trei coarne și al securilor, și să facă vârf priboiului pentru mânat. 22Și a fost așa: în ziua luptei nu
13.22
Jud. 5.8
se găsea nici sabie nici suliță în mâna niciunuia din poporul care era cu Saul și cu Ionatan, iar la Saul și la Ionatan, fiul său, se afla. 23Și straja
13.23
Cap. 14.1, 4.
filistenilor a ieșit la trecătoarea Micmașului.

14

Vitejia lui Ionatan

141Și a fost așa: într‐o zi Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care‐i purta armele: Vino și să trecem la straja filistenilor care este de cealaltă parte. Dar n‐a spus tatălui său. 2Și Saul locuia la marginea Ghibei sub Rimon, care este în Migron, și poporul care era cu el era ca la șase

14.2
Cap. 13.15.
sute de oameni. 3Și Ahia
14.3
Cap. 22.9, 11, 20.
, fiul lui Ahitub, fratele lui I‐Cabod
14.3
Cap. 4.21.
, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului în Silo, purta
14.3
Cap. 2.28.
efodul. Și poporul nu știa că Ionatan se dusese. 4Și între trecătorile, peste care căuta Ionatan să treacă la straja
14.4
Cap. 13.23.
filistenilor, era un dinte de stâncă de o parte și un dinte de stâncă de cealaltă parte și numele unuia era Boțeț și numele celuilalt Sene. 5Și un dinte se înălța în partea de miazănoapte, în dreptul Micmașului, și celălalt spre miazăzi în dreptul Ghebei. 6Și Ionatan a zis tânărului care‐i purta armele: Vino și să trecem la straja acestor netăiați împrejur; poate că Domnul va lucra pentru noi; căci pe Domnul nimic nu‐l împiedecă să mântuiască
14.6
Jud. 7.4,72 Cron. 14.11
prin mulți sau prin puțini. 7Și purtătorul armelor sale i‐a zis: Fă tot ce este în inima ta; abate‐te, iată‐mă sunt cu tine, după inima ta. 8Și Ionatan a zis: Iată vom trece la acei bărbați și ne vom arăta lor. 9Dacă ne vor vorbi așa: Stați până vom veni la voi! Atunci vom sta în locul nostru și nu ne vom sui la ei. 10Iar dacă vor zice așa: Suiți‐vă la noi! Atunci ne vom sui, căci Domnul i‐a dat în mâna noastră. Și acesta
14.10
Gen. 24.14Jud. 7.11
ne va fi semnul. 11Și amândoi s‐au arătat străjii filistenilor și filistenii au zis: Iată evreii ies din găurile unde s‐au ascuns. 12Și bărbații străjii au răspuns lui Ionatan și purtătorului armelor sale și au zis: Suiți‐vă la noi și vă vom arăta ceva. Și Ionatan a zis purtătorului armelor sale: Suie‐te după mine, căci Domnul i‐a dat în mâna lui Israel. 13Și Ionatan s‐a suit pe mâini și pe picioare și purtătorul armelor sale după el. Și ei au căzut înaintea lui Ionatan și purtătorul armelor sale îi ucidea în urma lui. 14Și această întâie măcelărire, pe care a făcut‐o Ionatan și purtătorul armelor sale, a fost ca de douăzeci de oameni, pe o întindere ca de o jumătate de pogon de pământ. 15Și a fost un tremur
14.15
2 Reg. 7.7Iov 18.11
în tabără, în câmp, și în tot poporul; straja și prădătorii
14.15
Cap. 13.17.
au tremurat și ei, și pământul s‐a cutremurat, căci era un tremur
14.15
Gen. 35.5
al lui Dumnezeu. 16Și străjerii lui Saul din Ghibea lui Beniamin s‐au uitat și iată mulțimea se desfăcea și se risipea
14.16
Vers. 20.
în toate părțile. 17Și Saul a zis poporului care era cu el: Numărați acum și vedeți cine s‐a dus de la noi. Și au numărat și iată Ionatan și purtătorul armelor sale nu erau acolo. 18Și Saul a zis lui Ahia: Adu încoace chivotul lui Dumnezeu. Căci chivotul lui Dumnezeu era în acele zile cu copiii lui Israel. 19Și a fost așa:: pe când vorbea
14.19
Num. 27.21
Saul cu preotul, vuietul care era în tabăra filistenilor mergea tot crescând și Saul a zis preotului: Trage‐ți mâna! 20Și Saul și tot poporul care era cu el au fost chemați împreună și au venit la luptă și iată sabia
14.20
Jud. 7.222 Cron. 20.23
fiecărui om era împotriva semenului său și a fost o foarte mare învălmășeală. 21Și evreii, care erau la filisteni ca mai înainte și care se suiseră cu ei în tabăra de primprejur, s‐au unit și ei cu Israeliții care erau cu Saul și Ionatan. 22Și toți bărbații lui Israel care se
14.22
Cap. 13.6.
ascunseseră în ținutul muntos al lui Efraim au auzit că filistenii fugeau și i‐au urmărit și ei în luptă. 23Și Domnul a mântuit pe Israel în ziua
14.23
Ex. 14.30Ps. 44.6,7Osea 1.7
aceea, și lupta s‐a întins dincolo
14.23
Cap. 13.5.
de Bet‐Aven.

Ionatan în primejdie

24Și bărbații lui Israel erau foarte obosiți în ziua aceea. Căci Saul pusese sub jurământ

14.24
Ios. 6.26
poporul zicând: Blestemat să fie omul care va gusta pâine până de seară și până îmi voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni din tot poporul n‐a gustat pâine. 25Și toți
14.25
Deut. 9.28Mat. 3.5
ai țării au venit într‐o pădure și era miere
14.25
Ex. 3.8Num. 13.27Mat. 3.4
pe fața câmpiei. 26Și poporul a venit în pădure și iată mierea curgea, dar nimeni nu și‐a pus mâna la gură, căci poporul se temea de jurământ. 27Dar Ionatan nu auzise când pusese tatăl său poporul sub jurământ și și‐a întins capătul toiagului care era în mâna sa și l‐a muiat în fagurul de miere și și‐a pus mâna la gură și ochii i s‐au luminat. 28Și unul din popor a răspuns și a zis: Tatăl tău a pus cu tărie poporul sub un jurământ zicând: Blestemat să fie omul care va gusta pâine astăzi. Și poporul era sleit. 29Și Ionatan a zis: Tatăl meu a tulburat țara! Vedeți, vă rog, că mi s‐au luminat ochii, pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. 30Cu cât mai mult dacă poporul ar fi mâncat astăzi în voie din prada vrăjmașilor săi, pe care a aflat‐o? Căci n‐ar fi fost oare acum mai mare măcel între filisteni? 31Și au bătut în ziua aceea pe filisteni de la Micmaș până la Aialon. Și poporul era foarte sleit. 32Și poporul a căzut asupra prăzii și au luat oi și boi și viței și i‐au junghiat pe pământ și poporul a mâncat cu
14.32
Lev. 3.17
7.26
17.10
19.26Deut. 12.16,23,24
sânge. 33Și au spus lui Saul zicând: Iată poporul păcătuiește împotriva Domnului mâncând cu sânge. Și el a zis: Ați făcut nelegiuire! Rostogoliți‐mi astăzi o piatră mare. 34Și Saul a zis: Imprăștiați‐vă prin popor și ziceți‐le: Aduceți la mine fiecare boul său și fiecare oaia sa și junghiați‐le aici și mâncați și nu păcătuiți împotriva Domnului mâncând cu sânge. Și în noaptea aceea tot poporul a adus fiecare om boul său cu el și i‐au junghiat acolo. 35Și Saul a zidit un altar
14.35
Cap. 7.17.
Domnului; acesta a fost întâiul altar pe care l‐a zidit el Domnului. 36Și Saul a zis: Să ne pogorâm după filisteni noaptea și să‐i prădăm până se va lumina de ziuă și să nu lăsăm un om din ei. Și au zis: Fă tot ce este bun în ochii tăi. Și preotul a zis: Să ne apropiem aici de Dumnezeu. 37Și Saul a întrebat pe Dumnezeu: Să mă pogor după filisteni? Îi vei da în mâna lui Israel? Și nu i‐a răspuns
14.37
Cap. 28.6.
în ziua aceea. 38Și Saul a zis: Apropiați‐vă
14.38
Ios. 7.14
aici toate căpeteniile poporului și cunoașteți și vedeți prin ce a fost păcatul acesta astăzi. 39Căci viu
14.39
2 Sam. 12.15
este Domnul care mântuiește pe Israel: dacă ar fi chiar prin Ionatan, fiul meu, va muri. Și nimeni din tot poporul nu i‐a răspuns. 40Și a zis către tot Israelul: Voi stați deoparte și eu și Ionatan, fiul meu, de cealaltă parte. Și poporul a zis lui Saul: Fă ce este bun în ochii tăi. 41Și Saul a zis către Domnul Dumnezeul lui Israel: Dă
14.41
Prov. 16.33Fapte. 1.24
un sorț
14.41
Ios. 7.16
desăvârșit! Și Saul și Ionatan au fost luați și poporul a scăpat. 42Și Saul a zis: Aruncați sorți între mine și Ionatan, fiul meu. Și a fost luat Ionatan. 43Și Saul a zis lui Ionatan: Spune‐mi
14.43
Ios. 7.19
ce ai făcut. Și Ionatan i‐a spus și a zis: Am
14.43
Vers. 27.
gustat puțină miere, cu capul toiagului care este în mâna mea, iată voi muri! 44Și Saul a zis: Așa să‐mi facă Dumnezeu
14.44
Rut 1.17
și încă și mai mult de
14.44
Vers. 27.
nu vei muri, Ionatane! 45Și poporul a zis lui Saul: Să moară Ionatan care a lucrat această mare mântuire în Israel? Departe una ca aceasta! Viu
14.45
2 Sam. 14.111 Reg. 1.52Lc. 21.18
este Domnul, de va cădea un păr din capul său la pământ, căci a lucrat cu Dumnezeu astăzi. Și poporul a răscumpărat pe Ionatan ca să nu moară. 46Și Saul s‐a suit de la urmărirea filistenilor și filistenii s‐au dus la locul lor.

Războaiele lui Saul și neamul lui

47Și Saul a luat domnia peste Israel și a luptat împotriva vrăjmașilor săi de jur împrejur, împotriva Moabului și împotriva copiilor lui Amon

14.47
Cap. 11.11.
și împotriva Edomului și împotriva împăraților din Toba
14.47
2 Sam. 10.6
și împotriva filistenilor. Și ori încotro se întorcea îi punea în învălmășală. 48Și s‐a arătat viteaz și a bătut
14.48
Cap. 15.3, 7.
pe Amalec și a scăpat pe Israel din mâna jefuitorilor săi. 49Și fiii
14.49
Cap. 31.2.
lui Saul au fost: Ionatan și Ișvi și Malchișua. Și numele celor două fete ale sale au fost: numele celei întâi‐născute Merab și numele celei mai tinere Mical. 50Și numele nevestei lui Saul a fost Ahinoam, fata lui Ahimaaț. Și numele mai marelui oștirii sale: Abner, fiul lui Ner, unchiul lui Saul. 51Și Chis
14.51
Cap. 9.1.
era tatăl lui Saul și Ner, tatăl lui Abner, era fiul lui Abiel. 52Și a fost greu război împotriva filistenilor în toate zilele lui Saul. Și când vedea Saul pe vreun bărbat tare sau viteaz, îl strângea
14.52
Cap. 8.11.
la sine.

15

Războiul cu amaleciții

151Și Samuel a zis lui Saul: Domnul

15.1
Cap. 9.16.
m‐a trimis să te ung impărat peste poporul său, peste Israel. Și acum ascultă glasul cuvintelor Domnului. Așa zice Domnul oștirilor: 2Am însemnat ce a făcut Amalec lui Israel, cum i
15.2
Ex. 17.8,14Num. 24.20Deut. 25.17,18,19
s‐a împotrivit pe cale când se suia din Egipt. 3Acum du‐te și bate pe Amalec și stârpește
15.3
Ios. 6.17,21
tot ce este al lui și nu‐l cruța, ci omoară și bărbat și femeie, copil și sugător, bou și oaie, cămilă și măgar. 4Și Saul a chemat poporul și l‐a numărat în Telaim: două sute de mii de pedeștri și zece mii de bărbați ai lui Iuda. 5Și Saul a venit până la cetatea lui Amalec și a pus o pândă în vale. 6Și Saul a zis
15.6
Num. 24.21Jud. 1.16
4.11
cheniților: Duceți‐vă, plecați
15.6
Gen. 18.25
19.12,14Ap. 18.4
și coborâți‐vă din mijlocul amaleciților ca să nu vă nimicesc cu ei
15.6
Ex. 18.10,19Num. 10.29,32
: căci voi ați arătat îndurare tuturor copiilor lui Israel când se suiau din Egipt. Și chenitul a plecat din mijlocul amaleciților. 7Și Saul
15.7
Cap. 14.48.
a bătut pe amaleciți de la Havila
15.7
Gen. 2.11
25.18
cum vii la Șur
15.7
Gen. 16.7
care este în fața Egiptului. 8Și a prins
15.8
1 Reg. 20.34,35
viu pe Agag, împăratul amaleciților, și a stârpit pe tot poporul lui cu
15.8
Cap. 30.1.
ascuțișul sabiei. 9Și Saul și poporul au cruțat
15.9
Vers. 3.15.
pe Agag și cele mai bune din oi și boi și vite grase și miei și tot ce era bun și n‐au voit să le stârpească; dar orice lucru care era prost și slab pe acela l‐au stârpit.

Neascultarea lui Saul

10Și cuvântul Domnului a fost către Samuel zicând: 11Mă căiesc

15.11
Vers. 25.
că am pus pe Saul împărat, căci s‐a abătut
15.11
Ios. 22.161 Reg. 9.6
de pe urma mea și n‐a împlinit
15.11
Cap. 13.13. Vers. 3.9.
cuvintele mele. Și Samuel s‐a mâhnit
15.11
Vers. 35. Cap. 16.1.
foarte mult și a strigat către Domnul toată noaptea. 12Și Samuel s‐a sculat de dimineață să întâmpine pe Saul dimineața. Și s‐a spus lui Samuel zicând: Saul a venit la Carmel
15.12
Ios. 15.55
și iată și‐a înălțat un semn de biruință, și s‐a întors și a trecut mai departe și s‐a pogorât la Ghilgal. 13Și Samuel a venit la Saul. Și Saul i‐a zis: Binecuvântat
15.13
Gen. 14.19Jud. 17.2Rut 3.10
ești de Domnul! Am împlinit cuvântul Domnului. 14Și Samuel a zis: Ce este atunci behăitul acesta de oi în urechile mele și mugetul boilor pe care‐l aud? 15Și Saul a zis: Le‐au adus de la amaleciți, căci poporul a cruțat
15.15
Vers. 9, 21.
cele mai bune din oi și din boi ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău, și noi am stârpit rămășița. 16Și Samuel a zis lui Saul: Stai și‐ți voi spune ce mi‐a zis Domnul în noaptea aceasta. Și i‐a zis: Spune! 17Și Samuel a zis: Oare nu când
15.17
Cap. 9.21.
erai mic în ochii tăi, ai fost făcut capul semințiilor lui Israel? Și Domnul te‐a uns împărat peste Israel. 18Și Domnul te‐a trimis pe cale și a zis: Du‐te și stârpește pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, și luptă‐te împotriva lor până vor fi nimiciți. 19De ce dar n‐ai ascultat de glasul Domnului, ci ai căzut asupra prăzii și ai făcut rău în ochii Domnului? 20Și Saul a zis lui Samuel: Am
15.20
Vers. 13.
ascultat în adevăr de glasul Domnului și m‐am dus pe calea pe care m‐a trimis Domnul și am adus pe Agag, împăratul amaleciților, și am stârpit pe amaleciți. 21Dar
15.21
Vers. 15.
poporul a luat din pradă, oi și boi, cele dintâi din cele de stârpit, ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău în Ghilgal. 22Și Samuel a zis: Oare‐i plac
15.22
Ps. 50.8,9Prov. 21.3Is. 1.11,12,13,16,17Ier. 7.22,23Mica 6.6,7,8Evr. 10.6,7,8,9
Domnului arderi de tot și jertfe ca ascultarea de glasul Domnului? Iată ascultarea
15.22
Ecl. 5.1Osea 6.6Mat. 5.24
9.13
12.7Mc. 12.33
este mai bună decât jertfa și luarea aminte decât grăsimea berbecilor. 23Căci răzvrătirea este ca și păcatul ghicirii și încăpățânarea este ca nelegiuirea și ca închinarea la idoli. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, și el
15.23
Cap. 13.14.
te‐a lepădat de a fi împărat. 24Și Saul
15.24
2 Sam. 12.13
a zis lui Samuel: Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și cuvintele tale, căci m‐am temut
15.24
Ex. 23.2Prov. 29.25Is. 51.12,13
de popor și am ascultat de glasul lor. 25Și acum, iartă‐mi, te rog, păcatul meu, și întoarce‐te iarăși cu mine ca să mă închin Domnului. 26Și Samuel a zis lui Saul: Nu mă voi întoarce iarăși cu tine, căci ai lepădat
15.26
Cap. 2.30.
cuvântul Domnului și Domnul te‐a lepădat de a fi împărat peste Israel. 27Și Samuel s‐a întors să plece și Saul l‐a apucat
15.27
1 Reg. 11.30
de colțul hainei sale și s‐a rupt. 28Și Samuel i‐a zis: Domnul a rupt astăzi
15.28
Cap. 28.17, 18.
împărăția lui Israel de peste tine și a dat‐o aproapelui tău care este mai bun decât tine. 29Și Tăria lui Israel nu
15.29
Num. 23.19Ezec. 24.142 Tim. 2.13Tit 1.2
va minți nici nu se va căi, căci el nu este un om ca să se căiască. 30Și el a zis: Am păcătuit, cinstește‐mă
15.30
In. 5.44
12.43
acum, te rog, înaintea bătrânilor poporului meu și înaintea lui Israel, și întoarce‐te iarăși cu mine ca să mă închin Domnului Dumnezeului tău. 31Și Samuel s‐a întors iarăși după Saul și Saul s‐a închinat Domnului. 32Și Samuel a zis: Aduceți la mine pe Agag, împăratul amaleciților. Și Agag a venit la el cu veselie. Și Agag zicea: Negreșit amărăciunea morții a trecut! 33Și Samuel a zis: Cum
15.33
Ex. 17.11Num. 14.45Jud. 1.7
a lipsit sabia ta pe femei de copii, așa să fie lipsită de copii mama ta între femei! Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului în Ghilgal. 34Și Samuel s‐a dus la Rama și Saul s‐a suit la casa sa în Ghibea
15.34
Cap. 11.4.
lui Saul. 35Și Samuel
15.35
Cap. 19.24.
n‐a mai văzut pe Saul până în ziua morții sale, căci Samuel se jelea
15.35
Vers. 11. Cap. 16.1.
pentru Saul. Și Domnul s‐a căit
15.35
Vers. 11.
că făcuse pe Saul împărat peste Israel.