Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

David uns împărat

161Și Domnul a zis lui Samuel: Până

16.1
Cap. 15.35.
când te vei jeli pentru Saul, pentru că l‐am
16.1
Cap. 15.23.
lepădat de a fi împărat peste Israel? Umple‐ți
16.1
Cap. 9.16.
cornul cu untdelemn și du‐te, te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci mi‐am ales
16.1
Ps. 78.70
89.19,20Fapte. 13.22
un împărat dintre fiii săi. 2Și Samuel a zis: Cum să mă duc? Dacă va auzi Saul, mă va ucide. Și Domnul a zis: Ia cu tine o vacă tânără și zi: Am venit să jertfesc
16.2
Cap. 9.12;
Domnului. 3Și cheamă pe Isai la jertfă și îți voi spune
16.3
Ex. 4.15
ce ai să faci și îmi vei unge
16.3
Cap. 9.16.
pe cel ce‐ți voi spune. 4Și Samuel a făcut ce a zis Domnul și a venit la Betleem. Și bătrânii cetății i‐au ieșit înainte tremurând
16.4
Cap. 21.1.
și au zis: Pace
16.4
1 Reg. 2.132 Reg. 9.22
este venirea ta? 5Și el a zis: Pace! Am venit să jertfesc Domnului. Sfințiți‐vă
16.5
Ex. 19.10,14
și veniți cu mine la jertfă. Și a sfințiț pe Isai și pe fiii săi și i‐a chemat la jertfă. 6Și a fost așa: când intrau ei, s‐a uitat la Eliab
16.6
Cap. 17.13.
și a zis
16.6
1 Reg. 12.26
: Negreșit unsul Domnului este înaintea lui. 7Și Domnul a zis lui Samuel: Nu te uita la fața lui
16.7
Ps. 147.10,11
nici la înălțimea staturii lui, căci l‐am lepădat; căci Domnul nu se uită cum se uită omul, căci omul se uită la ochi
16.7
Is. 55.8
, dar Domnul
16.7
2 Cor. 10.7
se uită la inimă
16.7
1 Reg. 8.391 Cron. 28.9Ps. 7.9Ier. 11.20
17.10
20.12Fapte. 1.24
. 8Și Isai a chemat pe Abinadab
16.8
Cap. 17.13.
și l‐a trecut înaintea lui Samuel. Și el a zis: Nici pe acesta nu l‐a ales Domnul. 9Și Isai a trecut pe Șama
16.9
Cap. 17.13.
. Și el a zis: Nici pe acesta nu l‐a ales Domnul. 10Și Isai a trecut pe șapte din fiii săi pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai: Domnul n‐a ales pe aceștia. 11Și Samuel a zis lui Isai: Aceștia sunt toți tinerii? Și el a zis: A mai rămas
16.11
Cap. 17.12.
cel mai tânăr, și iată paște oile. Și Samuel a zis lui Isai: Trimite
16.11
2 Sam. 7.8Ps. 78.70
și ia‐l. Căci nu vom ședea la masă până nu va veni el aici. 12Și a trimis și l‐au adus. Și el era roșietic
16.12
Cap. 17.42.
și cu ochii frumoși și cu fața frumoasă. Și Domnul
16.12
Cap. 9.17.
a zis: Scoală‐te, unge‐l, căci acesta este! 13Și Samuel a luat cornul cu untdelemn și l‐a uns
16.13
Cap. 10.1.
în mijlocul fraților săi. Și Duhul
16.13
Num. 27.18Jud. 11.29
13.25
14.6
Domnului a venit peste David din ziua aceea încolo. Și Samuel s‐a sculat și s‐a dus la Rama.

David cântă lui Saul

14Și Duhul

16.14
Cap. 11.6;
Domnului s‐a depărtat de la Saul și un
16.14
Jud. 9.2319.9
duh rău de la Domnul îl tulbura. 15Și slujitorii lui Saul i‐au zis: Iată acum un duh rău de la Dumnezeu te turbură. 16Să vorbească acum domnul nostru: slujitorii tăi sunt înaintea
16.16
Gen. 41.461 Reg. 10.8
ta, ei să caute un bărbat care să fie cântăreț iscusit din harfă și va fi așa: când duhul cel rău de la Dumnezeu va fi asupra ta, el va cânta cu mâna
16.16
Vers. 23.
sa și vei fi bine. 17Și Saul a zis slujitorilor săi: Găsiți‐mi acum un bărbat care știe să cânte bine și aduceți‐l la mine. 18Și unul din tineri a răspuns și a zis: Iată am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul, care știe să cânte și este un om viteaz și un om de război
16.18
Cap. 17.32, 34, 35, 36.
și iscusit la vorbire și frumos la chip și Domnul
16.18
Cap. 3.19;
este cu el. 19Și Saul a trimis soli la Isai și a zis: Trimite‐mi pe David, fiul tău, care este cu
16.19
Vers. 11. Cap. 17.15, 34.
oile. 20Și Isai a luat
16.20
Cap. 10.27;
un măgar, încărcat cu pâine, și un burduf cu vin și un ied și i‐a trimis lui Saul prin David, fiul său. 21Și David a venit la Saul și
16.21
Gen. 41.461 Reg. 10.8Prov. 22.29
a stătut înaintea lui. Și Saul l‐a iubit mult și a ajuns purtătorul armelor sale. 22Și Saul a trimis la Isai zicând: Să stea, rogu‐te, David înaintea mea, căci a aflat har în ochii mei. 23Și a fost așa: când duhul
16.23
Vers. 14, 16.
de la Dumnezeu era peste Saul, David lua harfa și cânta cu mâna sa și Saul se ușura și era bine și duhul cel rău se depărta de la el.

17

Războiul cu filistenii

171Și filistenii și‐au adunat

17.1
Cap. 13.5.
oștirile pentru luptă și s‐au strâns la Soco
17.1
Ios. 15.352 Cron. 28.18
, care ține de Iuda, și au tăbărât între Soco și Azeca în Efes‐Damim. 2Și Saul și bărbații lui Israel s‐au strâns, și au tăbărât în valea Ela și s‐au rânduit în șir de bătaie împotriva filistenilor. 3Și filistenii stăteau pe muntele de dincolo și Israel stătea pe muntele de dincoace și între ei era o vale. 4Și din tabăra filistenilor a ieșit un luptător între ei: numele lui era Goliat
17.4
2 Sam. 21.19
, era din
17.4
Ios. 11.22
Gat; înălțimea lui era de șase coți și o palmă. 5Și avea un coif de aramă pe capul său și era îmbrăcat cu zale de solzi; și greutatea zalei era de cinci mii de sicli de aramă. 6Și avea tureci de aramă peste fluierele picioarelor sale și o suliță de aramă între umerii săi. 7Și mânerul
17.7
2 Sam. 21.19
suliței sale era ca sulul unui țesător și capul suliței sale era de șase sute de sicli de fier; și purtătorul pavezei lui mergea înaintea lui. 8Și el sta și striga către rândurile lui Israel și le zicea: De ce ieșiți să vă rânduiți de bătaie? Oare nu sunt eu filistean și voi robii
17.8
Cap. 8.17.
lui Saul? Alegeți‐vă un bărbat și să se pogoare la mine. 9Dacă va putea să se lupte cu mine și să mă ucidă, atunci noi vom fi robii voștri; dar de‐l voi birui eu și‐l voi ucide, voi să fiți robii noștri și să ne
17.9
Cap. 11.1.
slujiți nouă. 10Și filisteanul a zis: Eu am batjocorit
17.10
Vers. 26.
astăzi rândurile lui Israel, dați‐mi un bărbat, ca să ne luptăm împreună. 11Și Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, și s‐au înfricoșat și s‐au temut foarte mult.

David și Goliat

12Și David era

17.12
Vers. 58.
fiul Efratitului
17.12
Gen. 35.19
aceluia din Betleemul lui Iuda, cu numele Isai; și el avea opt
17.12
Cap. 16.10, 11.
fii. Și omul era bătrân în zilele lui Saul, înaintat în ani între oameni. 13Și cei trei fii mai mari ai lui Isai se duseseră și urmaseră pe Saul la luptă. Și numele celor trei fii ai săi care se duseseră la luptă erau: Eliab
17.13
Cap. 16.6, 8, 9.
, întâiul născut, și al doilea Abinadab, și al treilea Șama. 14Iar David era cel mai tânăr, și cei trei mai mari urmaseră pe Saul. 15Și David se ducea și se întorcea de la Saul ca să pască
17.15
Cap. 16.19.
oile tatălui său în Betleem. 16Și filisteanul se apropia dimineața și seara și s‐a înfățișat patruzeci de zile. 17Și Isai a zis lui David, fiul său: Ia, te rog, pentru frații tăi această efă de grăunțe prăjite și aceste zece pâini și du‐le repede în tabără la frații tăi. 18Și aceste zece cașuri, du‐le mai marelui peste mie și cercetează pe frații tăi să vezi cum
17.18
Gen. 37.14
sunt și adu o dovadă de la ei. 19Și Saul și ei și toți bărbații lui Israel erau în Valea Ela luptându‐se cu filistenii. 20Și David s‐a sculat de dimineață și a lăsat oile cu un păzitor, și și‐a luat sarcina și s‐a dus cum îi poruncise Isai. Și a venit la locul carelor și oștirea ieșea să se rânduiască de bătaie, și au scos un strigăt de luptă. 21Și israeliții și filistenii s‐au rânduit de bătaie oaste către oaste. 22Și David a lăsat sarcina pe care o purta în mâna celui ce păzea sarcinile și a alergat la oaste și a venit și a întrebat pe frații săi de sănătate. 23Și pe când vorbea el cu ei, iată s‐a suit din rândurile filistenilor luptătorul de la mijloc, filisteanul din Gat, cu numele Goliat, și a vorbit cu aceleași cuvinte
17.23
Vers. 8.
și David le‐a auzit. 24Și toți bărbații lui Israel, când au văzut pe bărbat, au fugit dinaintea lui și s‐au temut foarte mult. 25Și bărbații lui Israel au zis: Ați văzut pe acest bărbat care se suie? Căci s‐a suit ca să batjocorească pe Israel. Și va fi așa: bărbatul care‐l va ucide, împăratul îl va îmbogăți cu mari bogății și‐i va da pe
17.25
Ios. 15.16
fata sa, și va face casa tatălui său slobodă în Israel. 26Și David a vorbit bărbaților care stăteau lângă el, zicând: Ce se va face omului care va ucide pe filisteanul acesta și va depărta ocara
17.26
Cap. 11.2.
de peste Israel? Căci cine e acest filistean netăiat
17.26
Cap. 14.6.
împrejur ca să batjocorească
17.26
Vers. 10.
oștirile
17.26
Deut. 5.26
Dumnezeului celui viu? 27Și poporul i‐a spus după cuvântul acela zicând: Așa
17.27
Vers. 25.
se va face bărbatului care‐l va ucide. 28Și Eliab, fratele său cel mai mare, a auzit când a vorbit el cu bărbații și mânia lui Eliab s‐a
17.28
Gen. 37.4,8,11Mat. 10.36
aprins împotriva lui David și a zis: De ce te‐ai pogorât? Și cu cine ai lăsat acele puține oi în pustie? Cunosc mândria ta și răutatea inimii tale, căci te‐ai pogorât ca să vezi lupta. 29Și David a zis: Ce am făcut acum? Nu este
17.29
Vers. 17.
o pricină? 30Și s‐a întors de la el către un altul și a vorbit cu
17.30
Vers. 26, 27.
aceleași cuvinte, și poporul i‐a răspuns iarăși ca întâia dată. 31Și cuvintele pe care le‐a vorbit David s‐au auzit și le‐au spus înaintea lui Saul și a trimis după el. 32Și David a zis lui Saul: Nimănui
17.32
Deut. 20.1,3
să nu‐i tremure inima de el! Robul
17.32
Cap. 16.18.
tău va merge și se va lupta cu acest filistean. 33Și Saul a zis lui David: Nu poți
17.33
Num. 13.31Deut. 9.2
să mergi împotriva filisteanului acestuia ca să te lupți cu el, căci tu ești tânăr și el un bărbat de război din tinerețea lui. 34Și David a zis lui Saul: Robul tău păștea oile tatălui său și a venit un leu și un urs și au răpit un miel din turmă. 35Și am ieșit după el și l‐am lovit și l‐am scăpat din gura lui; și când s‐a sculat împotriva mea, l‐am apucat de barbă și l‐am lovit și l‐am ucis. 36Robul tău a ucis și pe leu și pe urs; și acest filistean netăiat împrejur va fi ca unul din ei, căci a batjocorit oștirile Dumnezeului celui viu. 37Și David a zis: Domnul
17.37
Ps. 18.16,17
63.7
77.112 Cor. 4.102 Tim. 4.17,18
, care m‐a scăpat din laba leului și din laba ursului, mă va scăpa din mâna filisteanului acestuia. Și Saul a zis lui David: Du‐te și Domnul
17.37
Cap. 20.13.
să fie cu tine. 38Și Saul a îmbrăcat pe David cu veșmintele sale și i‐a pus un coif de aramă pe cap și l‐a îmbrăcat cu zale. 39Și David a încins sabia lui peste veșmintele lui și căuta să meargă, căci nu încercase. Și David a zis lui Saul: Nu pot să merg cu acestea, căci n‐am încercat. Și David le‐a luat de pe el. 40Și și‐a luat toiagul în mână și și‐a ales cinci pietre netede din pârâu, și le‐a pus în sacul de păstor pe care‐l avea, în glugă, și praștia lui era în mâna lui. Și s‐a apropiat de filistean. 41Și filisteanul a înaintat și s‐a apropiat de David și omul care purta pavăza era înaintea lui. 42Și filisteanul s‐a uitat și a văzut pe David și l‐a disprețuit
17.42
Ps. 123.3,41 Cor. 1.27,28
, căci era lânăr și roșiatic
17.42
Cap. 16.12.
și totodată frumos la față. 43Și filisteanul a zis lui David: Oare câine
17.43
Cap. 24.14.
sunt eu de vii la mine cu toiege? Și filisteanul a blestemat pe David pe dumnezeii săi. 44Și filisteanul a zis
17.44
1 Reg. 20.10,40
lui David: Vino la mine și voi da carnea la păsărilor cerurilor și fiarelor câmpului. 45Și David a zis filisteanului: Tu vii la mine cu sabie și cu suliță și cu lance, dar
17.45
2 Sam. 22.34,35Ps. 124.8
125.12 Cor. 10.4Evr. 11.33,34
eu vin la tine în numele Domnului oștirilor, Dumnezeul oștirilor lui Israel pe care
17.45
Vers. 10.
l‐ai batjocorit. 46În ziua aceasta Domnul te va da în mâna mea și te voi lovi și‐ți voi lua capul de pe tine și voi da astăzi stârvurile
17.46
Deut. 28.26
oastei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pâmăntului. Și tot pământul va cunoaște
17.46
Ios. 4.241 Reg. 8.43
18.362 Reg. 19.19Is. 52.10
că este un Dumnezeu în Israel. 47Și toată această obște va cunoaște că nu prin sabie
17.47
Ps. 44.6,7Osea 1.7Zah. 1.6
, nici prin suliță, mântuiește Domnul, căci lupta
17.47
2 Cron. 20.15
este a Domnului și el vă va da în mâna noastră. 48Și a fost așa: pe când se scula filisteanul și înainta și se apropia spre întâmpinarea lui David, David s‐a grăbit, și a alergat spre rândurile de luptă, spre întâmpinarea filisteanului. 49Și David și‐a pus mâna în sac și a luat de acolo o piatră și a aruncat‐o cu praștia și a lovit pe filistean în frunte și piatra s‐a înfipt în fruntea lui și el a căzut pe față la pământ. 50Și David cu o praștie și o piatră a fost mai tare
17.50
Cap. 21.9.
decât filistean și a lovit pe filistean și l‐a ucis și nu era nicio sabie în mâna lui David. 51Și David a alergat și a stătut peste filistean și i‐a luat sabia și a scos‐o din teacă și l‐a ucis și i‐a tăiat capul cu ea. Și când au văzut filistenii că a murit viteazul lor, au
17.51
Evr. 11.34
fugit. 52Și bărbații lui Israel și ai lui Iuda s‐au sculat și au strigat de bucurie și au urmărit pe filisteni până vii la Gat și până la porțile Ecronului. Și răniții filistenilor au căzut pe calea
17.52
Ios. 15.36
Șaaraimului până la Gat și până la Ecron. 53Și copiii lui Israel s‐au întors de la urmărirea filistenilor și le‐au prădat tabăra. 54Și David a luat capul filisteanului și l‐a dus la Ierusalim; și armele sale le‐a pus în cortul său. 55Și când a văzut Saul pe David ieșind împotriva filisteanului, zisese lui Abner, mai marele oștirii: Al
17.55
Cap. 16.21, 22.
cui este acest tânăr. Abner? Și Abner zisese: Viu este sufletul tău, împărate, nu știu. 56Și împăratul a zis: Întreabă al cui fiu este flăcăul. 57Și pe când se întorcea David de la uciderea filisteanului, Abner l‐a luat și l‐a adus înaintea lui Saul cu capul
17.57
Vers. 54.
filisteanului în mână. 58Și Saul i‐a zis: Al cui ești, tinere? Și David a răspuns: Eu sunt fiul robului
17.58
Vers. 12.
tău Isai, Betleemitul.

18

Ionatan și David

181Și a fost așa: când a sfârșit el de vorbit lui Saul, sufletul

18.1
Gen. 44.30
lui Ionatan s‐a legat de sufletul lui David și Ionatan
18.1
Cap. 19.2;
l‐a iubit ca pe sufletul său. 2Și Saul l‐a luat în ziua aceea și nu l‐a
18.2
Cap. 17.15.
lăsat să se întoarcă la casa tatălui său. 3Și Ionatan și David au făcut legământ, căci îl iubea ca pe sufletul său. 4Și Ionatan și‐a dezbrăcat mantia, care era pe el, și a dat‐o lui David și veșmintele sale până și sabia sa și arcul său și cingătoarea sa. 5Și David ieșea: ori încotro îl trimitea Saul izbândea. Și Saul l‐a pus peste bărbații de război. Și era bun în ochii întregului popor și chiar și în ochii robilor lui Saul.

Cântarea femeilor

6Și a fost așa: când veneau ei, când se întorcea David de la măcelărirea filisteanului, femeile

18.6
Ex. 15.20Jud. 11.34
au ieșit din toate cetățile lui Israel, cântând și jucând ca să întâmpine pe împăratul Saul, cu timpane, cu bucurie și cu instrumente de muzică. 7Și femeile răspundeau
18.7
Ex. 15.21
una alteia cântând și zicând: Saul
18.7
Cap. 21.11;
a ucis miile sale, iar David zecile sale de mii. 8Și Saul s‐a mâniat foarte tare și acest cuvânt a fost
18.8
Ecl. 4.4
rău în ochii săi și a zis: Lui David i‐au dat zece mii și mie mi‐au dat mii; și nu mai
18.8
Cap. 15.28.
este pentru el decât domnia. 9Și din ziua aceea încolo Saul a pus ochiul pe David. 10Și a fost așa: a doua zi un duh
18.10
Cap. 16.14.
rău de la Dumnezeu a venit peste Saul, și el
18.10
Cap. 19.21.
a prorocit în mijlocul casei sale; și David cânta cu mâna sa, cum făcea zi de zi. Și Saul avea sulița
18.10
Cap. 19.9.
sa în mână. 11Și Saul a aruncat
18.11
Cap. 19.10;
sulița și a zis: Voi pironi pe David în perete. Și David s‐a abătut dinaintea lui de două ori. 12Și Saul se temea
18.12
Vers. 15.29.
de David pentru că Domnul
18.12
Cap. 16.13, 18.
era cu el, iar de la Saul se depărtase
18.12
Cap. 16.14;
. 13Și Saul l‐a îndepărtat de la sine și l‐a făcut mai mare al său peste o mie și ieșea
18.13
Vers. 10.
și intra înaintea poporului. 14Și David izbândea în toate căile sale și Domnul
18.14
Gen. 39.2,3,23Ios. 6.27
era cu el. 15Și Saul a văzut că izbândea mult și‐i era frică de el. 16Și tot
18.16
Vers. 5.
Israelul și Iuda iubeau pe David, căci ieșea și intra înaintea lor.

David, ginerele împăratului

17Și Saul a zis lui David: Iată Merab, fiica mea cea mai mare, ți‐o voi da de nevastă

18.17
Cap. 17.25.
, numai fii viteaz pentru mine și luptă luptele
18.17
Num. 32.20,27,29
Domnului. Căci Saul zicea: Să nu fie mâna
18.17
Vers. 21.25.
mea asupra lui, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. 18Și David a zis lui Saul: Cine sunt
18.18
Vers. 23. Cap. 9.21.
eu? Și ce este viața mea și familia tatălui meu în Israel, ca să fiu ginere împăratului? 19Și a fost așa: la vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, a fost dată de nevastă lui
18.19
2 Sam. 21.8
Adriel, Meholatitul
18.19
Jud. 7.22
. 20Și Mical
18.20
Vers. 28.
, fata lui Saul, iubea pe David. Și au spus lui Saul și lucrul a fost drept în ochii lui. 21Și Saul a zis: Îi voi da‐o și îi va fi o cursă
18.21
Ex. 10.7
și mâna filistenilor va fi asupra
18.21
Vers. 17.
lui. Și Saul a zis lui David: Astăzi să‐mi fii
18.21
Vers. 26.
ginere prin una sau alta. 22Și Saul a poruncit robilor săi: Vorbiți lui David în ascuns, zicând: Iată împăratul te place și toți robii săi te iubesc și acum fii ginerele împăratului. 23Și robii lui Saul au vorbit cuvintele acestea la urechile lui David. Și David a zis: Oare este ușor în ochii voștri a fi ginerele împăratului? Și eu sunt om sărac și fără nume! 24Și robii lui Saul i‐au spus, zicând: David a vorbit aceste cuvinte. 25Și Saul a zis: Așa să ziceți lui David: Împăratul nu dorește
18.25
Gen. 34.12Ex. 22.17
zestre, ci o sută de tăieri împrejur de ale filistenilor, ca împăratul să fie
18.25
Cap. 14.24.
răzbunat pe vrăjmașii săi. Și Saul avea de gând
18.25
Vers. 17.
să facă pe David să cadă de mâna filistenilor. 26Și robii săi au spus aceste cuvinte lui David și lucrul a fost drept în ochii lui David, ca să fie ginerele împăratului. Și nu se împliniseră
18.26
Vers. 21.
zilele. 27Și David s‐a sculat și s‐a dus, el și oamenii
18.27
Vers. 13.
săi, și a bătut din filisteni două sute de inși. Și David a adus
18.27
2 Sam. 3.14
tăierile lor împrejur și le‐a dat împăratului în număr deplin, ca să fie ginerele împăratului. Și Saul i‐a dat de nevastă pe Mical, fiică‐sa. 28Și Saul a văzut și a cunoscut că Domnul era cu David; și Mical, fiica lui Saul, îl iubea. 29Și Saul s‐a temut și mai mult de David și Saul a fost vrăjmaș lui David în toate zilele sale. 30Și mai marii filistenilor au ieșit
18.30
2 Sam. 11.4
și a fost așa: ori de câte ori ieșeau ei, David izbândea
18.30
Vers. 5.
mai mult decât toți robii lui Saul. Și numele său a fost foarte prețuit.