Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31De aceea nemaiputând

3.1
Vers. 5.
răbda, am
3.1
Fapte. 17.15
găsit bine să rămânem singuri în Atena 2și am trimis pe Timotei
3.2
Rom. 16.211 Cor. 16.102 Cor. 1.19
, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu și împreună lucrător cu noi în evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în privința credinței voastre, 3ca
3.3
Ef. 3.13
nimeni să nu fie zguduit în necazurile acestea. Căci voi înșivă știți că spre
3.3
Fapte. 9.16
14.22
20.23
21.111 Cor. 4.92 Tim. 3.121 Pet. 2.21
aceasta suntem puși. 4Căci și
3.4
Fapte. 20.24
când eram la voi vă spuneam mai înainte că avem să fim în necaz, după cum a și fost și știți. 5De aceea și eu nemaiputând răbda
3.5
Vers. 1.
, am trimis ca să cunosc credința voastră, ca
3.5
1 Cor. 7.52 Cor. 11.3
nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala
3.5
Gal. 2.2
4.11Fil. 2.16
noastră să fie în zadar.

Întoarcerea lui Timotei cu știrile

6Acum însă

3.6
Fapte. 18.1,5
, fiindcă Timotei a venit la noi de la voi și ne‐a adus știri bune despre credința și iubirea voastră și că aveți o bună amintire totdeauna despre noi, dorind
3.6
Fil. 1.8
să ne vedeți, ca și noi pe voi, 7de aceea am
3.7
2 Cor. 1.4
7.6,7,13
fost mângâiați, fraților, în privința voastră, în toată nevoia și necazul nostru, prin credința voastră; 8pentru că acum trăim dacă voi stați tari
3.8
Fil. 4.1
în Domnul. 9Pentru că ce
3.9
Cap. 1.2.
mulțumiri putem da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi înaintea Dumnezeului nostru, 10cerând
3.10
Fapte. 26.72 Tim. 1.3
peste măsură, noapte
3.10
Rom. 1.10,11
15.32
și zi, ca să
3.10
Cap. 2.17.
vă vedem fața și
3.10
2 Cor. 13.9,11
să împlinim lipsurile credinței voastre? 11Iar însuși Dumnezeu și Tatăl nostru și Domnul nostru Isus să
3.11
Mc. 1.3
ne netezească drumul spre voi: 12și pe voi Domnul să
3.12
Cap. 4.10.
vă îmbogățească și să vă facă să prisosiți în iubire unii către alții
3.12
Cap. 4.9;
și către toți, ca și noi către voi, 13spre a vă întări inimile ca
3.13
1 Cor. 1.8Fil. 1.102 Tes. 2.171 In. 3.20,21
să fie fără vină în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus cu
3.13
Zah. 14.5Iuda 14
toți sfinții săi.

4

Îndemn la sfințenie

41Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus, ca, după cum ați

4.1
Fil. 1.27Col. 2.6
primit de la noi cum trebuie să umblați și să plăceți
4.1
Cap. 2.12.
lui Dumnezeu — cum și umblați — să prisosiți și
4.1
Col. 1.10
mai mult. 2Căci știți ce porunci v‐am dat prin Domnul Isus. 3Căci aceasta este voia
4.3
Rom. 12.2Ef. 5.17
lui Dumnezeu, sfințirea
4.3
Ef. 5.27
voastră, ca să vă feriți de curvie
4.3
1 Cor. 6.15,18Ef. 5.3Col. 3.5
. 4Fiecare dintre voi să știe
4.4
Rom. 6.191 Cor. 6.15,18
să‐și stăpânească vasul său în sfințire și cinste, 5nu
4.5
Rom. 1.24,26Col. 3.5
în patimă de poftă ca
4.5
Ef. 4.17,18
și Neamurile care
4.5
1 Cor. 15.34Gal. 4.8Ef. 2.12
4.182 Tes. 1.8
nu cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni
4.6
Lev. 19.131 Cor. 6.8
să nu treacă marginile și să nu ia mai mult în treabă de la fratele său, pentru că Domnul este răzbunătorul
4.6
2 Tes. 1.8
tuturor acestora, după cum v‐am și spus mai înainte și v‐am adeverit. 7Căci Dumnezeu nu ne‐a chemat la necurățenie, ci
4.7
Lev. 11.44
19.21 Cor. 1.2Evr. 12.141 Pet. 1.14,15
la sfințire. 8De aceea
4.8
Lc. 10.16
cel ce disprețuiește, nu disprețuiește pe om, ci pe Dumnezeu care
4.8
1 Cor. 2.10
7.401 In. 3.24
v‐a dat Duhul său Cel Sfânt.

Îndemn la dragoste și muncă

9Iar despre iubirea frățească n‐aveți

4.9
Cap. 5.1.
trebuință ca să vă scriu; căci voi înșivă
4.9
Ier. 3.1‐31.
sunteți învățați de Dumnezeu ca să
4.9
Mat. 22.39In. 13.34
15.121 Pet. 4.81 In. 3.11,23
4.21
vă iubiți unii pe alții. 10Căci și
4.10
Cap. 1.7.
faceți aceasta către toți frații din Macedonia întreagă. Vă îndemnăm dar, fraților, să
4.10
Cap. 3.12.
prisosiți și mai mult 11și să aveți ambiția să
4.11
2 Tes. 3.111 Pet. 4.15
fiți liniștiți și să
4.11
Fapte. 20.35Ef. 4.28
lucrați ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre, după cum v‐am poruncit, 12ca
4.12
Rom. 13.132 Cor. 8.21Col. 4.51 Pet. 2.12
să umblați cuviincios față de cei afară și să n‐aveți trebuință de nimeni.

Despre venirea Domnului

13Nu voim să nu știți, fraților, despre cei adormiți, ca

4.13
Lev. 19.28Deut. 14.1,22 Sam. 12.20
să nu vă întristați ca și ceilalți care
4.13
Ef. 2.12
n‐au nădejde. 14Căci dacă
4.14
1 Cor. 15.13
credem că Isus a murit și a înviat, așa și Dumnezeu va aduce împreună cu el pe
4.14
1 Cor. 15.18.23; Cap. 3.13.
cei adormiți prin Isus. 15Căci vă spunem aceasta prin
4.15
1 Reg. 13.17,18
20.35
Cuvântul Domnului: că noi cei
4.15
1 Cor. 15.51
vii, cei ce rămânem până la venirea Domnului, nu vom întrece nicidecum pe cei adormiți. 16Pentru că însuși Domnul
4.16
Mat. 24.30,31Fapte. 1.112 Tes. 1.7
cu o strigare, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița
4.16
1 Cor. 15.52
lui Dumnezeu, se va pogorî din cer; și cei morți
4.16
1 Cor. 15.23,52
în Hristos vor învia întâi. 17Apoi
4.17
1 Cor. 15.51
noi cei vii, cei ce rămânem, vom fi răpiți în nori împreună cu ei spre întâmpinarea Domnului în
4.17
Fapte. 1.9Ap. 11.12
văzduh: și astfel vom
4.17
In. 12.26
14.3
17.24
fi totdeauna cu Domnul. 18De aceea
4.18
Cap. 5.11.
mângâiați‐vă unii pe alții cu aceste cuvinte.

5

Îndemn la veghere

51Iar despre vremi

5.1
Mat. 24.3,36Fapte. 1.7
și despre soroace, fraților, n‐aveți
5.1
Cap. 4.9.
trebuință să vi se scrie. 2Căci voi înșivă știți prea bine că ziua
5.2
Mat. 24.43,44
25.132 Pet. 3.10Ap. 3.3
16.15
Domnului vine așa ca un hoț noaptea. 3Când zic ei: Pace și liniște! atunci le vine o prăpădenie
5.3
Is. 13.6‐9Lc. 17.27‐29
21.34,352 Tes. 1.9
fără veste, ca
5.3
Ier. 13.21Osea 13.13
durerea de facere celei ce are în pântece; și nu vor scăpa nicidecum. 4Dar
5.4
Rom. 13.12,131 In. 2.8
voi, fraților, nu sunteți în întuneric, ca ziua aceea să vă apuce ca un hoț. 5Căci voi toți sunteți fii
5.5
Ef. 5.8
ai luminii și fii ai zilei: nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6Deci dar
5.6
Mat. 25.5
să nu dormim ca ceilalți ci să
5.6
Mat. 24.42
25.18Rom. 13.11‐131 Pet. 5.8
veghem și să fim treii. 7Căci cei ce
5.7
Lc. 21.34,36Rom. 13.131 Cor. 15.34Ef. 5.14
dorm, dorm noaptea
5.7
Fapte. 2.15
; și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8Dar noi, fiindcă suntem ai zilei, să fim treji, îmbrăcând
5.8
Is. 59.17Ef. 6.14,16,17
platoșa credinței și a iubirii și drept coif nădejdea mântuirii. 9Pentru că Dumnezeu
5.9
Rom. 9.221 Pet. 2.8Iuda 4
nu ne‐a pus spre mânie, ci
5.9
2 Tes. 2.13,14
spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Isus Hristos, 10care
5.10
Rom. 14.8,92 Cor. 5.15
a murit pentru noi ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. 11De aceea
5.11
Cap. 4.18.
mângâiați‐vă unii pe alții și zidiți‐vă unul pe altul, după cum și faceți.

Dragostea pentru cârmuitori

12Vă rugăm dar, fraților, să

5.12
1 Cor. 16.18Fil. 2.291 Tim. 5.17Evr. 13.7,17
recunoașteți pe cei ce se ostenesc între voi și sunt puși mai mari ai voștri în Domnul și povățuitorii voștri, 13și să‐i socotiți nespus de sus în iubire pentru lucrul lor. Fiți în pace
5.13
Mc. 9.50
unii cu alții. 14Vă îndemnăm dar, fraților, mustrați
5.14
2 Tes. 3.11,12
pe cei fără rânduială, mângâiați
5.14
Evr. 12.12
pe cei mici la suflet, sprijiniți
5.14
Rom. 14.1
15.1Gal. 6.1,2
pe cei slabi, fiți
5.14
Gal. 5.22Ef. 4.2Col. 3.122 Tim. 4.2
îndelung răbdători către toți. 15Vedeți
5.15
Lev. 19.18Prov. 20.22
24.29Mat. 5.39,44Rom. 12.171 Cor. 6.71 Pet. 3.9
să nu răsplătească cineva cuiva rău pentru rău, ci totdeauna
5.15
Gal. 6.10
urmăriți binele unii către alții și către toți.

Felurite îndemnuri

16Bucurați‐vă

5.16
2 Cor. 6.10Fil. 4.4
totdeauna; 17rugați‐vă
5.17
Lc. 18.1
21.33Rom. 12.12Ef. 6.18Col. 4.21 Pet. 4.7
neîncetat; 18mulțumiți în orice
5.18
Ef. 5.20Col. 3.17
; căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus pentru voi. 19Nu
5.19
Ef. 4.301 Tim. 4.142 Tim. 1.61 Cor. 14.30
stingeți Duhul; 20nu
5.20
1 Cor. 14.1,39
disprețuiți prorociile; 21cercați
5.21
1 Cor. 2.11,151 In. 4.1
toate; țineți
5.21
Fil. 4.8
ce este bine; 22feriți‐vă
5.22
Cap. 4.12.
de orice înfățișare a răului.

Urări de încheiere

23Și însuși Dumnezeul păcii

5.23
Fil. 4.9
5.23
Cap. 3.13.
vă sfințească desăvârșit; și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să
5.23
1 Cor. 1.8
fie păzit fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24Credincios
5.24
1 Cor. 1.9
10.132 Tes. 3.3
este cel ce vă cheamă, care va și face. 25Fraților, rugați‐vă
5.25
Col. 4.32 Tes. 3.1
pentru noi. 26Îmbrățișați
5.26
Rom. 16.16
pe toți frații cu o sărutare sfântă. 27Vă rog fierbinte în Domnul ca
5.27
Col. 4.162 Tes. 3.4
epistola să fie citită la toți frații. 28Harul
5.28
Rom. 16.20,242 Tes. 3.18
Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi.