Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, apostol al lui Hristos Isus, după

1.1
Fapte. 9.15Gal. 1.1,11
porunca lui
1.1
Cap. 2.3;
Dumnezeu Mântuitorul nostru și a lui Hristos Isus, nădejdea
1.1
Col. 1.27
noastră; 2lui Timotei
1.2
Fapte. 16.11 Cor. 4.17Fil. 2.191 Tes. 3.2
, adevăratul
1.2
Tit 1.4
meu copil în credință: Har
1.2
Gal. 1.32 Tim. 1.21 Pet. 1.2
, milă, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Domnul nostru!

Învățăturile mincinoase și Evanghelia

3După cum te‐am îndemnat să rămâi în Efes, când plecam

1.3
Fapte. 20.1,3Fil. 2.24
în Macedonia, ca
1.3
Gal. 1.6,7
să poruncești unora să nu învețe pe alții într‐altfel, 4nici să nu
1.4
Cap. 4.7;
ia aminte la istorisiri închipuite și la înșirări de neamuri ce n‐au margine, ca unele care pricinuesc
1.4
Cap. 6.4.
mai mult neînțelegeri decât economia lui Dumnezeu care este în credință, așa fac acum. 5Iar ținta
1.5
Rom. 13.8,10Gal. 5.14
poruncii este iubire din
1.5
2 Tim. 2.22
inimă curată și din cuget bun și din credință fără fățărnicie, 6de la care unii nenimerind ținta, s‐au abătut la vorbire deșartă
1.6
Cap. 6.4, 20.
, 7voind să fie învățători de lege, nepricepând cu mintea nici cele ce spun, nici cele despre care se rostesc
1.7
Cap. 6.4.
cu încredere. 8Știm însă că legea
1.8
Rom. 7.12
este bună dacă se folosește cineva de ea potrivit legii, 9deoarece știm
1.9
Gal. 3.19
5.23
că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără lege și nesupuși, pentru nelegiuiți și păcătoși, pentru necuvioși și lumești, pentru omorâtori de tată și omorâtori de mamă, pentru omorâtori de oameni, 10pentru curvari, pentru cei ce se împreună cu parte bărbătească, pentru vânzători de oameni, pentru mincinoși, pentru cei ce jură strâmb, și pentru orice altceva ce este împotriva învățăturii
1.10
Cap. 6.3.
sănătoase, 11după evanghelia slavei fericitului
1.11
Cap. 6.15.
Dumnezeu, care
1.11
1 Cor. 9.17Gal. 2.7Col. 1.251 Tes. 2.42 Tim. 1.11Tit 1.3
mi‐a fost încredințată mie.

Harul făcut lui Pavel

12Mulțumesc celui ce

1.12
2 Cor. 12.9
m‐a întărit, adică lui Hristos Isus Domnul nostru, pentru că
1.12
1 Cor. 7.25
m‐a socotit credincios, punându‐mă
1.12
2 Cor. 3.5,6
4.1Col. 1.25
la slujba lui; 13deși
1.13
Fapte. 8.3
9.11 Cor. 9.19Fil. 3.6
mai înainte eram un hulitor și un prigonitor și un batjocoritor; dar am căpătat milă, căci am făcut‐o neștiind
1.13
Lc. 23.34In. 9.39,41Fapte. 3.17
26.9
, în necredință. 14Și harul
1.14
Rom. 5.201 Cor. 15.10
Domnului nostru a prisosit peste măsură cu
1.14
2 Tim. 1.13
credința și
1.14
Lc. 7.47
iubirea care este în Hristos Isus. 15Credincios
1.15
Cap. 3.1;
și vrednic de primit este cuvântul că Hristos
1.15
Mat. 9.13Mc. 2.17Lc. 5.32
19.10Rom. 5.81 In. 3.5
Isus a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 16Ci pentru aceasta am căpătat
1.16
2 Cor. 4.1
milă, ca Isus Hristos să arate în mine mai întâi toată îndelunga sa răbdare, spre
1.16
Fapte. 13.39
pildă acelor ce au să creadă în el, spre viață veșnică. 17Iar Împăratului
1.17
Ps. 10.16
145.13Dan. 7.14
veșniciilor, neputrezitorului
1.17
Rom. 1.23
, nevăzutului
1.17
In. 1.18Evr. 11.271 In. 4.12
, singurului
1.17
Rom. 16.27Iuda 25
Dumnezeu fie
1.17
1 Cron. 29.11
cinste și slavă în vecii vecilor! Amin.

Lupta cea bună

18Îți

1.18
Cap. 6.13, 14, 20.
pun înainte această poruncă, copilul meu Timotei, potrivit
1.18
Cap. 4.14.
cu prorociile care au fost mai înainte despre tine, ca prin ele să te
1.18
Cap. 6.12.
lupți lupta cea buna, 19având
1.19
Cap. 3.9.
credință și un cuget bun, pe care unii aruncându‐l de la ei au suferit
1.19
Cap. 6.9.
spargere de corabie în ce privește credința; 20dintre care este Imeneu
1.20
2 Tim. 2.17
și Alexandru
1.20
2 Tim. 4.14
, pe care i‐am
1.20
1 Cor. 5.5
dat Satanei, ca să fie învățați să nu hulească
1.20
Fapte. 13.45
.

2

Rugăciunea pentru toți

21Mai înainte de toate deci îndemn ca să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii; 2pentru

2.2
Ezra 6.10Ier. 29.7
împărați și pentru
2.2
Rom. 13.1
toți care sunt în stăpâniri înalte, ca să petrecem viață lină și liniștită în orice cucernicie și bunăcuviință. 3Aceasta este frumos
2.3
Rom. 12.2
și primit înaintea
2.3
Cap. 1.1.
lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, 4care
2.4
Ezec. 18.23In. 3.16,17Tit 2.112 Pet. 3.9
voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și
2.4
In. 17.32 Tim. 2.25
să vină la cunoștința deplină a adevărului. 5Căci
2.5
Rom. 3.29,30
10.12Gal. 3.20
este un singur Dumnezeu și un
2.5
Evr. 8.6
9.15
singur Mijlocitor al lui Dumnezeu și al oamenilor: omul Hristos Isus, 6care
2.6
Mat. 20.28Mc. 10.45Ef. 1.7Tit 2.11
s‐a dat pe sine însuși preț de răscumpărare pentru toți, mărturia
2.6
1 Cor. 1.62 Tim. 1.102 Tim. 1.8
arătată la vremurile cuvenite
2.6
Rom. 5.5Gal. 4.4Ef. 1.9
3.5Tit 1.3
; 7pentru
2.7
Ef. 3.7,82 Tim. 1.11
care eu am fost pus propovăduitor și apostol, (spun
2.7
Rom. 9.1
adevărul nu mint), un învățător
2.7
Rom. 11.13
15.16Gal. 1.16
al Neamurilor în credință și adevăr. 8Vreau deci ca bărbații să se roage în
2.8
Mal. 1.11In. 4.21
orice loc, ridicând
2.8
Ps. 134.2Is. 1.15
mâini cuvioase, fără mânie și fără gând de ceartă.

Datoriile femeilor

9Asemenea femeile

2.9
1 Pet. 3.3
să se gătească cu o îmbrăcăminte cuviincioasă, cu sfială și cumpătare, nu cu împletituri ale părului și cu aur sau mărgăritare sau veșminte foarte scumpe, 10ci
2.10
1 Pet. 3.4
prin fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc că se tem de Dumnezeu. 11Femeia să ia învățătură în liniște în orice supunere. 12Dar femeii
2.12
1 Cor. 14.34
nu‐i dau voie să învețe pe alții, nici
2.12
Ef. 5.24
să stăpânească pe bărbat, ci să fie în liniște. 13Căci Adam
2.13
Gen. 1.27
2.18,221 Cor. 11.8,9
a fost plăsmuit întâi, apoi Eva. 14Și Adam
2.14
Gen. 3.62 Cor. 11.3
n‐a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, a căzut în călcare de poruncă. 15Dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă ele rămân în credință și iubire și sfințire cu cumpătare.

3

Datoriile episcopilor

31Credincios

3.1
Cap. 1.15.
este cuvântul: dacă dorește cineva episcopie
3.1
Fapte. 20.28Fil. 1.1
, bun lucru
3.1
Ef. 4.12
poftește. 2Trebuie deci ca episcopul
3.2
Tit 1.6
să fie fără niciun fel de vină, bărbat
3.2
Cap. 5.9.
al unei singure neveste, cumpătat, cuminte, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, îndemânatic
3.2
2 Tim. 2.24
să învețe pe alții, 3nu dedat vinului
3.3
Vers. 8.
, nu deprins să bată
3.3
2 Tim. 2.24
, ci blând
3.3
1 Pet. 5.2
, nu gâlcevitor, nu
3.3
2 Tim. 2.24
iubitor de argint, 4chivernisindu‐și bine casa, ținându‐și
3.4
Tit 1.6
copiii în supunere, cu toată bunăcuviința. 5(Dar dacă nu știe cineva să‐și cârmuiască însăși casa sa, cum va purta el grijă de biserica lui Dumnezeu?) 6Nu de curând venit, ca să nu se umfle de mândrie și să cadă
3.6
Is. 14.12
în judecata diavolului. 7Dar trebuie să aibă și o bună mărturie de la
3.7
Fapte. 22.121 Cor. 5.121 Tes. 4.12
cei de afară, ca să nu cadă în mustrare și
3.7
Cap. 6.9.
în cursa diavolului.

Datoriile diaconilor

8Asemenea diaconii

3.8
Fapte. 6.3
trebuie să fie vrednici de cinste, nu cu cuvântul în două feluri, nu
3.8
Lev. 10.9Ezec. 44.21
dedați la vin mult, nu lacomi de câștig urât, 9având
3.9
Cap. 1.19.
taina credinței într‐un cuget curat. 10Dar și aceștia să fie mai întâi cercați, apoi să slujească ei ca diaconi, dacă sunt fără vină. 11Femeile de asemenea
3.11
Tit 2.3
: să fie vrednice de cinste, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate. 12Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, cârmuindu‐și bine copiii și casele lor. 13Căci cei ce
3.13
Mat. 25.21
au slujit bine ca diaconi își dobândesc o treaptă bună și multă îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.

Taina evlaviei

14Îți scriu acestea, deși nădăjduiesc să vin la tine mai curând. 15Iar dacă zăbovesc mult, să știi cum trebuie să se poarte cineva în

3.15
Ef. 2.21,222 Tim. 2.20
casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și sprijinul tare al adevărului. 16Și cu adevărat mare este taina cucerniciei: Cel ce
3.16
In. 1.141 In. 1.2
s‐a arătat în carne, a fost
3.16
Mat. 3.16In. 1.32,33
15.26
16.8,9Rom. 1.41 Pet. 3.181 In. 5.6
îndreptățit în Duhul, a fost văzut
3.16
Mat. 28.2Mc. 16.5Lc. 2.13
24.4In. 20.12Ef. 3.101 Pet. 1.12
de îngeri, a fost propovăduit
3.16
Fapte. 10.34
13.46,48Rom. 10.18Gal. 2.8Ef. 3.5,6,8Col. 1.27,28
între Neamuri, a fost
3.16
Col. 1.6,23
crezut în lume, a fost înălțat
3.16
Lc. 24.51Fapte. 1.91 Pet. 3.22
în slavă.