Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Rugăciunea pentru toți

21Mai înainte de toate deci îndemn ca să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii; 2pentru

2.2
Ezra 6.10Ier. 29.7
împărați și pentru
2.2
Rom. 13.1
toți care sunt în stăpâniri înalte, ca să petrecem viață lină și liniștită în orice cucernicie și bunăcuviință. 3Aceasta este frumos
2.3
Rom. 12.2
și primit înaintea
2.3
Cap. 1.1.
lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, 4care
2.4
Ezec. 18.23In. 3.16,17Tit 2.112 Pet. 3.9
voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și
2.4
In. 17.32 Tim. 2.25
să vină la cunoștința deplină a adevărului. 5Căci
2.5
Rom. 3.29,30
10.12Gal. 3.20
este un singur Dumnezeu și un
2.5
Evr. 8.6
9.15
singur Mijlocitor al lui Dumnezeu și al oamenilor: omul Hristos Isus, 6care
2.6
Mat. 20.28Mc. 10.45Ef. 1.7Tit 2.11
s‐a dat pe sine însuși preț de răscumpărare pentru toți, mărturia
2.6
1 Cor. 1.62 Tim. 1.102 Tim. 1.8
arătată la vremurile cuvenite
2.6
Rom. 5.5Gal. 4.4Ef. 1.9
3.5Tit 1.3
; 7pentru
2.7
Ef. 3.7,82 Tim. 1.11
care eu am fost pus propovăduitor și apostol, (spun
2.7
Rom. 9.1
adevărul nu mint), un învățător
2.7
Rom. 11.13
15.16Gal. 1.16
al Neamurilor în credință și adevăr. 8Vreau deci ca bărbații să se roage în
2.8
Mal. 1.11In. 4.21
orice loc, ridicând
2.8
Ps. 134.2Is. 1.15
mâini cuvioase, fără mânie și fără gând de ceartă.

Datoriile femeilor

9Asemenea femeile

2.9
1 Pet. 3.3
să se gătească cu o îmbrăcăminte cuviincioasă, cu sfială și cumpătare, nu cu împletituri ale părului și cu aur sau mărgăritare sau veșminte foarte scumpe, 10ci
2.10
1 Pet. 3.4
prin fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc că se tem de Dumnezeu. 11Femeia să ia învățătură în liniște în orice supunere. 12Dar femeii
2.12
1 Cor. 14.34
nu‐i dau voie să învețe pe alții, nici
2.12
Ef. 5.24
să stăpânească pe bărbat, ci să fie în liniște. 13Căci Adam
2.13
Gen. 1.27
2.18,221 Cor. 11.8,9
a fost plăsmuit întâi, apoi Eva. 14Și Adam
2.14
Gen. 3.62 Cor. 11.3
n‐a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, a căzut în călcare de poruncă. 15Dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă ele rămân în credință și iubire și sfințire cu cumpătare.

3

Datoriile episcopilor

31Credincios

3.1
Cap. 1.15.
este cuvântul: dacă dorește cineva episcopie
3.1
Fapte. 20.28Fil. 1.1
, bun lucru
3.1
Ef. 4.12
poftește. 2Trebuie deci ca episcopul
3.2
Tit 1.6
să fie fără niciun fel de vină, bărbat
3.2
Cap. 5.9.
al unei singure neveste, cumpătat, cuminte, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, îndemânatic
3.2
2 Tim. 2.24
să învețe pe alții, 3nu dedat vinului
3.3
Vers. 8.
, nu deprins să bată
3.3
2 Tim. 2.24
, ci blând
3.3
1 Pet. 5.2
, nu gâlcevitor, nu
3.3
2 Tim. 2.24
iubitor de argint, 4chivernisindu‐și bine casa, ținându‐și
3.4
Tit 1.6
copiii în supunere, cu toată bunăcuviința. 5(Dar dacă nu știe cineva să‐și cârmuiască însăși casa sa, cum va purta el grijă de biserica lui Dumnezeu?) 6Nu de curând venit, ca să nu se umfle de mândrie și să cadă
3.6
Is. 14.12
în judecata diavolului. 7Dar trebuie să aibă și o bună mărturie de la
3.7
Fapte. 22.121 Cor. 5.121 Tes. 4.12
cei de afară, ca să nu cadă în mustrare și
3.7
Cap. 6.9.
în cursa diavolului.

Datoriile diaconilor

8Asemenea diaconii

3.8
Fapte. 6.3
trebuie să fie vrednici de cinste, nu cu cuvântul în două feluri, nu
3.8
Lev. 10.9Ezec. 44.21
dedați la vin mult, nu lacomi de câștig urât, 9având
3.9
Cap. 1.19.
taina credinței într‐un cuget curat. 10Dar și aceștia să fie mai întâi cercați, apoi să slujească ei ca diaconi, dacă sunt fără vină. 11Femeile de asemenea
3.11
Tit 2.3
: să fie vrednice de cinste, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate. 12Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, cârmuindu‐și bine copiii și casele lor. 13Căci cei ce
3.13
Mat. 25.21
au slujit bine ca diaconi își dobândesc o treaptă bună și multă îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.

Taina evlaviei

14Îți scriu acestea, deși nădăjduiesc să vin la tine mai curând. 15Iar dacă zăbovesc mult, să știi cum trebuie să se poarte cineva în

3.15
Ef. 2.21,222 Tim. 2.20
casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și sprijinul tare al adevărului. 16Și cu adevărat mare este taina cucerniciei: Cel ce
3.16
In. 1.141 In. 1.2
s‐a arătat în carne, a fost
3.16
Mat. 3.16In. 1.32,33
15.26
16.8,9Rom. 1.41 Pet. 3.181 In. 5.6
îndreptățit în Duhul, a fost văzut
3.16
Mat. 28.2Mc. 16.5Lc. 2.13
24.4In. 20.12Ef. 3.101 Pet. 1.12
de îngeri, a fost propovăduit
3.16
Fapte. 10.34
13.46,48Rom. 10.18Gal. 2.8Ef. 3.5,6,8Col. 1.27,28
între Neamuri, a fost
3.16
Col. 1.6,23
crezut în lume, a fost înălțat
3.16
Lc. 24.51Fapte. 1.91 Pet. 3.22
în slavă.

4

Învățătorii mincinoși

41Duhul însă spune lămurit

4.1
In. 16.132 Tes. 2.32 Tim. 3.12 Pet. 3.31 In. 2.18
4.1
1 Pet. 1.20
în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, luând aminte
4.1
2 Tim. 3.132 Pet. 2.1Ap. 16.14
la duhuri amăgitoare și
4.1
Dan. 11.35,37,38Ap. 9.20
învățături de draci, 2care vorbesc
4.2
Mat. 7.15Rom. 16.182 Pet. 2.3
minciuni în fățărnicie, înfierați în cugetul lor, ca și cu fierul
4.2
Ef. 4.19
roșu, 3oprind
4.3
1 Cor. 7.28,36,38Col. 2.20,21Evr. 13.4
căsătorirea și poruncind a se feri de mâncări
4.3
Rom. 14.3,171 Cor. 8.8
, pe care Dumnezeu le‐a făcut să fie luate
4.3
Gen. 1.29
9.3
cu mulțumiri
4.3
Rom. 14.61 Cor. 10.30
de cei credincioși și care au cunoscut pe deplin adevărul. 4Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri; 5căci este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune.

Îndemnuri către Timotei

6Supunând fraților acestea, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești

4.6
2 Tim. 3.14,15
cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‐o până acum. 7Dar fierește‐te de basme
4.7
Cap. 1.4;
lumești și băbești. Deprinde‐te
4.7
Evr. 5.14
însă pe tine însuți la cucernicie. 8Pentru că deprinderea
4.8
1 Cor. 8.8Col. 2.23
trupească este de folos la puțin; iar
4.8
Cap. 6.6.
cucernicia este de folos la toate, având
4.8
Ps. 37.4
84.11
112.2,3
145.19Mat. 6.33
19.29Mc. 10.30Rom. 8.28
făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 9Credincios
4.9
Cap. 1.15.
și vrednic de toată primirea este cuvântul. 10Căci pentru aceasta ne ostenim
4.10
1 Cor. 4.11,12
și ne luptăm, pentru că ne‐am
4.10
Cap. 6.17.
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4.10
Ps. 36.6
107.2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor.

Felurite sfaturi privitoare la slujba lui

11Poruncește

4.11
Cap. 6.2.
acestea și învață‐le la alții. 12Nimeni
4.12
1 Cor. 16.11Tit 2.15
să nu‐ți disprețuiască tinerețea, ci
4.12
Tit 2.71 Pet. 5.3
fă‐te pildă a credincioșilor în cuvânt, în purtare, în iubire, în credință, în curăție. 13Până vin eu, ia seama la citire, la îndemnare, la învățătură. 14Nu
4.14
2 Tim. 1.6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ți‐a fost dat prin
4.14
Cap. 1.18.
prorocie cu
4.14
Fapte. 6.6
8.17
13.3
9.62 Tim. 1.6
punerea mâinilor cetei prezbiterilor. 15Îndeletnicește‐te cu acestea; fii în acestea, ca înaintarea ta să fie arătată tuturor. 16Ia seama
4.16
Fapte. 20.28
la tine însuți și la învățătura ta. Rămâi în acestea; căci făcând aceasta te
4.16
Ezec. 33.9
vei mântui și pe tine însuți și pe
4.16
Rom. 11.141 Cor. 9.22Iac. 5.20
cei ce te ascultă.