Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Datoriile episcopilor

31Credincios

3.1
Cap. 1.15.
este cuvântul: dacă dorește cineva episcopie
3.1
Fapte. 20.28Fil. 1.1
, bun lucru
3.1
Ef. 4.12
poftește. 2Trebuie deci ca episcopul
3.2
Tit 1.6
să fie fără niciun fel de vină, bărbat
3.2
Cap. 5.9.
al unei singure neveste, cumpătat, cuminte, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, îndemânatic
3.2
2 Tim. 2.24
să învețe pe alții, 3nu dedat vinului
3.3
Vers. 8.
, nu deprins să bată
3.3
2 Tim. 2.24
, ci blând
3.3
1 Pet. 5.2
, nu gâlcevitor, nu
3.3
2 Tim. 2.24
iubitor de argint, 4chivernisindu‐și bine casa, ținându‐și
3.4
Tit 1.6
copiii în supunere, cu toată bunăcuviința. 5(Dar dacă nu știe cineva să‐și cârmuiască însăși casa sa, cum va purta el grijă de biserica lui Dumnezeu?) 6Nu de curând venit, ca să nu se umfle de mândrie și să cadă
3.6
Is. 14.12
în judecata diavolului. 7Dar trebuie să aibă și o bună mărturie de la
3.7
Fapte. 22.121 Cor. 5.121 Tes. 4.12
cei de afară, ca să nu cadă în mustrare și
3.7
Cap. 6.9.
în cursa diavolului.

Datoriile diaconilor

8Asemenea diaconii

3.8
Fapte. 6.3
trebuie să fie vrednici de cinste, nu cu cuvântul în două feluri, nu
3.8
Lev. 10.9Ezec. 44.21
dedați la vin mult, nu lacomi de câștig urât, 9având
3.9
Cap. 1.19.
taina credinței într‐un cuget curat. 10Dar și aceștia să fie mai întâi cercați, apoi să slujească ei ca diaconi, dacă sunt fără vină. 11Femeile de asemenea
3.11
Tit 2.3
: să fie vrednice de cinste, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate. 12Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, cârmuindu‐și bine copiii și casele lor. 13Căci cei ce
3.13
Mat. 25.21
au slujit bine ca diaconi își dobândesc o treaptă bună și multă îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.

Taina evlaviei

14Îți scriu acestea, deși nădăjduiesc să vin la tine mai curând. 15Iar dacă zăbovesc mult, să știi cum trebuie să se poarte cineva în

3.15
Ef. 2.21,222 Tim. 2.20
casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și sprijinul tare al adevărului. 16Și cu adevărat mare este taina cucerniciei: Cel ce
3.16
In. 1.141 In. 1.2
s‐a arătat în carne, a fost
3.16
Mat. 3.16In. 1.32,33
15.26
16.8,9Rom. 1.41 Pet. 3.181 In. 5.6
îndreptățit în Duhul, a fost văzut
3.16
Mat. 28.2Mc. 16.5Lc. 2.13
24.4In. 20.12Ef. 3.101 Pet. 1.12
de îngeri, a fost propovăduit
3.16
Fapte. 10.34
13.46,48Rom. 10.18Gal. 2.8Ef. 3.5,6,8Col. 1.27,28
între Neamuri, a fost
3.16
Col. 1.6,23
crezut în lume, a fost înălțat
3.16
Lc. 24.51Fapte. 1.91 Pet. 3.22
în slavă.

4

Învățătorii mincinoși

41Duhul însă spune lămurit

4.1
In. 16.132 Tes. 2.32 Tim. 3.12 Pet. 3.31 In. 2.18
4.1
1 Pet. 1.20
în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, luând aminte
4.1
2 Tim. 3.132 Pet. 2.1Ap. 16.14
la duhuri amăgitoare și
4.1
Dan. 11.35,37,38Ap. 9.20
învățături de draci, 2care vorbesc
4.2
Mat. 7.15Rom. 16.182 Pet. 2.3
minciuni în fățărnicie, înfierați în cugetul lor, ca și cu fierul
4.2
Ef. 4.19
roșu, 3oprind
4.3
1 Cor. 7.28,36,38Col. 2.20,21Evr. 13.4
căsătorirea și poruncind a se feri de mâncări
4.3
Rom. 14.3,171 Cor. 8.8
, pe care Dumnezeu le‐a făcut să fie luate
4.3
Gen. 1.29
9.3
cu mulțumiri
4.3
Rom. 14.61 Cor. 10.30
de cei credincioși și care au cunoscut pe deplin adevărul. 4Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri; 5căci este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune.

Îndemnuri către Timotei

6Supunând fraților acestea, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești

4.6
2 Tim. 3.14,15
cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‐o până acum. 7Dar fierește‐te de basme
4.7
Cap. 1.4;
lumești și băbești. Deprinde‐te
4.7
Evr. 5.14
însă pe tine însuți la cucernicie. 8Pentru că deprinderea
4.8
1 Cor. 8.8Col. 2.23
trupească este de folos la puțin; iar
4.8
Cap. 6.6.
cucernicia este de folos la toate, având
4.8
Ps. 37.4
84.11
112.2,3
145.19Mat. 6.33
19.29Mc. 10.30Rom. 8.28
făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 9Credincios
4.9
Cap. 1.15.
și vrednic de toată primirea este cuvântul. 10Căci pentru aceasta ne ostenim
4.10
1 Cor. 4.11,12
și ne luptăm, pentru că ne‐am
4.10
Cap. 6.17.
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4.10
Ps. 36.6
107.2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor.

Felurite sfaturi privitoare la slujba lui

11Poruncește

4.11
Cap. 6.2.
acestea și învață‐le la alții. 12Nimeni
4.12
1 Cor. 16.11Tit 2.15
să nu‐ți disprețuiască tinerețea, ci
4.12
Tit 2.71 Pet. 5.3
fă‐te pildă a credincioșilor în cuvânt, în purtare, în iubire, în credință, în curăție. 13Până vin eu, ia seama la citire, la îndemnare, la învățătură. 14Nu
4.14
2 Tim. 1.6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ți‐a fost dat prin
4.14
Cap. 1.18.
prorocie cu
4.14
Fapte. 6.6
8.17
13.3
9.62 Tim. 1.6
punerea mâinilor cetei prezbiterilor. 15Îndeletnicește‐te cu acestea; fii în acestea, ca înaintarea ta să fie arătată tuturor. 16Ia seama
4.16
Fapte. 20.28
la tine însuți și la învățătura ta. Rămâi în acestea; căci făcând aceasta te
4.16
Ezec. 33.9
vei mântui și pe tine însuți și pe
4.16
Rom. 11.141 Cor. 9.22Iac. 5.20
cei ce te ascultă.

5

Mustrarea frățească

51Nu

5.1
Lev. 19.32
înfrunta pe un om mai în vârstă, ci îndeamnă‐l ca pe un tată, pe cei mai tineri ca pe frați, 2pe femeile mai bătrâne ca pe mame, pe cele mai tinere ca pe surori, în orice curăție.

Despre văduve

3Cinstește pe văduvele care sunt

5.3
Vers. 5, 16.
într‐adevăr văduve. 4Dar dacă vreo văduvă are copii sau urmași, ei să se învețe să‐și arate cucernicia mai întâi față de casa lor și să
5.4
Gen. 45.10,11Mat. 15.4Ef. 6.1,2
dea răsplătiri părinților lor: căci
5.4
Cap. 2.3.
aceasta este primit înaintea lui Dumnezeu. 5Iar cea
5.5
1 Cor. 7.32
într‐adevăr văduvă și rămasă singură și‐a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește
5.5
Lc. 2.39
18.1
noapte
5.5
Fapte. 26.7
și zi în cereri și rugăciuni. 6Dar
5.6
Iac. 5.5
cea care trăiește în desfătare a murit de vie. 7Poruncește și acestea
5.7
Cap. 1.3;
ca să fie fără niciun fel de vină. 8Iar dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și
5.8
Is. 58.7Gal. 6.10
mai ales de ai casei sale, a
5.8
2 Tim. 3.5Tit 1.16
tăgăduit credința și
5.8
Mat. 18.17
este mai rău decât un necredincios. 9O văduvă să fie trecută pe listă dacă nu are mai puțin de șaizeci de ani, dacă a fost
5.9
Lc. 2.36
nevasta unui singur bărbat, 10dacă are mărturie de fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a primit
5.10
Fapte. 16.15Evr. 13.21 Pet. 4.9
străini ca oaspeți, dacă a spălat
5.10
Gen. 18.4
19.2In. 13.5,14
picioarele sfinților, dacă a venit în ajutor celor necăjiți, dacă a fost următoare de aproape în orice faptă bună. 11Dar să nu primești pe văduvele mai tinere: căci când s‐au aprins împotriva lui Hristos, doresc să se mărite, 12având osândă, fiindcă au lepădat credința cea dintâi. 13Și totodată
5.13
2 Tes. 3.11
se învață și fără lucru, umblând din casă în casă, dar nu numai fără lucru, ci și limbute, și amestecându‐se în toate, vorbind cele ce nu trebuie. 14Vreau
5.14
1 Cor. 7.9
deci ca văduvele cele mai tinere să se mărite, să
5.14
Cap. 6.1.
nască copii, să fie stăpâne de casă, să nu dea protivnicului niciun prilej de înfruntare. 15Căci unele s‐au și abătut după Satana. 16Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are văduve, să le vină în ajutor și să nu fie îngreunată biserica, pentru ca să vină în ajutor celor
5.16
Vers. 3, 5.
într‐adevăr văduve.

Despre prezbiteri

17Presbiterii

5.17
Rom. 12.81 Cor. 9.10,14Gal. 6.6Fil. 2.291 Tes. 5.12,13Evr. 13.7,17
care cârmuiesc bine să
5.17
Fapte. 28.10
fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt și în învățătură. 18Căci scriptura zice: Nu lega gura boului
5.18
Deut. 25.41 Cor. 9.9
care treieră grâul. Și: Vrednic
5.18
Lev. 19.13Deut. 24.14,15Mat. 10.10Lc. 10.7
este lucrătorul de plata sa. 19Împotriva unui prezbiter nu primi învinuire decât în fața a doi
5.19
Deut. 19.15
sau trei martori. 20Pe
5.20
Gal. 2.11,14Tit 1.13
cei ce păcătuiesc mustră‐i înaintea tuturor ca
5.20
Deut. 13.11
și ceilalți să aibă teamă. 21Te
5.21
Cap. 6.13.
îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Isus și a tuturor îngerilor aleși să păzești acestea fără hotărâre mai dinainte, nefăcând nimic cu părtinire. 22Nu pune mâinile
5.22
Fapte. 6.6
13.32 Tim. 1.6
în grabă peste nimeni, nici nu
5.22
2 In. 11
te face părtaș de păcate străine. Păstrează‐te curat pe tine însuți. 23Nici nu mai bea numai apă, ci folosește‐te de puțin vin pentru
5.23
Ps. 104.15
stomacul tău și pentru desele tale slăbiciuni. 24Păcatele
5.24
Gal. 5.19
unor oameni sunt învederate mai dinainte, mergând înainte spre judecată; iar pe alții de asemeni îi urmează pe urmă. 25Asemenea și faptele bune sunt învederate mai dinainte, și cele ce sunt într‐altfel nu pot fi ascunse.