Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Învățătorii mincinoși

41Duhul însă spune lămurit

4.1
In. 16.132 Tes. 2.32 Tim. 3.12 Pet. 3.31 In. 2.18
4.1
1 Pet. 1.20
în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, luând aminte
4.1
2 Tim. 3.132 Pet. 2.1Ap. 16.14
la duhuri amăgitoare și
4.1
Dan. 11.35,37,38Ap. 9.20
învățături de draci, 2care vorbesc
4.2
Mat. 7.15Rom. 16.182 Pet. 2.3
minciuni în fățărnicie, înfierați în cugetul lor, ca și cu fierul
4.2
Ef. 4.19
roșu, 3oprind
4.3
1 Cor. 7.28,36,38Col. 2.20,21Evr. 13.4
căsătorirea și poruncind a se feri de mâncări
4.3
Rom. 14.3,171 Cor. 8.8
, pe care Dumnezeu le‐a făcut să fie luate
4.3
Gen. 1.29
9.3
cu mulțumiri
4.3
Rom. 14.61 Cor. 10.30
de cei credincioși și care au cunoscut pe deplin adevărul. 4Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri; 5căci este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune.

Îndemnuri către Timotei

6Supunând fraților acestea, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești

4.6
2 Tim. 3.14,15
cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‐o până acum. 7Dar fierește‐te de basme
4.7
Cap. 1.4;
lumești și băbești. Deprinde‐te
4.7
Evr. 5.14
însă pe tine însuți la cucernicie. 8Pentru că deprinderea
4.8
1 Cor. 8.8Col. 2.23
trupească este de folos la puțin; iar
4.8
Cap. 6.6.
cucernicia este de folos la toate, având
4.8
Ps. 37.4
84.11
112.2,3
145.19Mat. 6.33
19.29Mc. 10.30Rom. 8.28
făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 9Credincios
4.9
Cap. 1.15.
și vrednic de toată primirea este cuvântul. 10Căci pentru aceasta ne ostenim
4.10
1 Cor. 4.11,12
și ne luptăm, pentru că ne‐am
4.10
Cap. 6.17.
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4.10
Ps. 36.6
107.2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor.

Felurite sfaturi privitoare la slujba lui

11Poruncește

4.11
Cap. 6.2.
acestea și învață‐le la alții. 12Nimeni
4.12
1 Cor. 16.11Tit 2.15
să nu‐ți disprețuiască tinerețea, ci
4.12
Tit 2.71 Pet. 5.3
fă‐te pildă a credincioșilor în cuvânt, în purtare, în iubire, în credință, în curăție. 13Până vin eu, ia seama la citire, la îndemnare, la învățătură. 14Nu
4.14
2 Tim. 1.6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ți‐a fost dat prin
4.14
Cap. 1.18.
prorocie cu
4.14
Fapte. 6.6
8.17
13.3
9.62 Tim. 1.6
punerea mâinilor cetei prezbiterilor. 15Îndeletnicește‐te cu acestea; fii în acestea, ca înaintarea ta să fie arătată tuturor. 16Ia seama
4.16
Fapte. 20.28
la tine însuți și la învățătura ta. Rămâi în acestea; căci făcând aceasta te
4.16
Ezec. 33.9
vei mântui și pe tine însuți și pe
4.16
Rom. 11.141 Cor. 9.22Iac. 5.20
cei ce te ascultă.

5

Mustrarea frățească

51Nu

5.1
Lev. 19.32
înfrunta pe un om mai în vârstă, ci îndeamnă‐l ca pe un tată, pe cei mai tineri ca pe frați, 2pe femeile mai bătrâne ca pe mame, pe cele mai tinere ca pe surori, în orice curăție.

Despre văduve

3Cinstește pe văduvele care sunt

5.3
Vers. 5, 16.
într‐adevăr văduve. 4Dar dacă vreo văduvă are copii sau urmași, ei să se învețe să‐și arate cucernicia mai întâi față de casa lor și să
5.4
Gen. 45.10,11Mat. 15.4Ef. 6.1,2
dea răsplătiri părinților lor: căci
5.4
Cap. 2.3.
aceasta este primit înaintea lui Dumnezeu. 5Iar cea
5.5
1 Cor. 7.32
într‐adevăr văduvă și rămasă singură și‐a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește
5.5
Lc. 2.39
18.1
noapte
5.5
Fapte. 26.7
și zi în cereri și rugăciuni. 6Dar
5.6
Iac. 5.5
cea care trăiește în desfătare a murit de vie. 7Poruncește și acestea
5.7
Cap. 1.3;
ca să fie fără niciun fel de vină. 8Iar dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și
5.8
Is. 58.7Gal. 6.10
mai ales de ai casei sale, a
5.8
2 Tim. 3.5Tit 1.16
tăgăduit credința și
5.8
Mat. 18.17
este mai rău decât un necredincios. 9O văduvă să fie trecută pe listă dacă nu are mai puțin de șaizeci de ani, dacă a fost
5.9
Lc. 2.36
nevasta unui singur bărbat, 10dacă are mărturie de fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a primit
5.10
Fapte. 16.15Evr. 13.21 Pet. 4.9
străini ca oaspeți, dacă a spălat
5.10
Gen. 18.4
19.2In. 13.5,14
picioarele sfinților, dacă a venit în ajutor celor necăjiți, dacă a fost următoare de aproape în orice faptă bună. 11Dar să nu primești pe văduvele mai tinere: căci când s‐au aprins împotriva lui Hristos, doresc să se mărite, 12având osândă, fiindcă au lepădat credința cea dintâi. 13Și totodată
5.13
2 Tes. 3.11
se învață și fără lucru, umblând din casă în casă, dar nu numai fără lucru, ci și limbute, și amestecându‐se în toate, vorbind cele ce nu trebuie. 14Vreau
5.14
1 Cor. 7.9
deci ca văduvele cele mai tinere să se mărite, să
5.14
Cap. 6.1.
nască copii, să fie stăpâne de casă, să nu dea protivnicului niciun prilej de înfruntare. 15Căci unele s‐au și abătut după Satana. 16Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are văduve, să le vină în ajutor și să nu fie îngreunată biserica, pentru ca să vină în ajutor celor
5.16
Vers. 3, 5.
într‐adevăr văduve.

Despre prezbiteri

17Presbiterii

5.17
Rom. 12.81 Cor. 9.10,14Gal. 6.6Fil. 2.291 Tes. 5.12,13Evr. 13.7,17
care cârmuiesc bine să
5.17
Fapte. 28.10
fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt și în învățătură. 18Căci scriptura zice: Nu lega gura boului
5.18
Deut. 25.41 Cor. 9.9
care treieră grâul. Și: Vrednic
5.18
Lev. 19.13Deut. 24.14,15Mat. 10.10Lc. 10.7
este lucrătorul de plata sa. 19Împotriva unui prezbiter nu primi învinuire decât în fața a doi
5.19
Deut. 19.15
sau trei martori. 20Pe
5.20
Gal. 2.11,14Tit 1.13
cei ce păcătuiesc mustră‐i înaintea tuturor ca
5.20
Deut. 13.11
și ceilalți să aibă teamă. 21Te
5.21
Cap. 6.13.
îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Isus și a tuturor îngerilor aleși să păzești acestea fără hotărâre mai dinainte, nefăcând nimic cu părtinire. 22Nu pune mâinile
5.22
Fapte. 6.6
13.32 Tim. 1.6
în grabă peste nimeni, nici nu
5.22
2 In. 11
te face părtaș de păcate străine. Păstrează‐te curat pe tine însuți. 23Nici nu mai bea numai apă, ci folosește‐te de puțin vin pentru
5.23
Ps. 104.15
stomacul tău și pentru desele tale slăbiciuni. 24Păcatele
5.24
Gal. 5.19
unor oameni sunt învederate mai dinainte, mergând înainte spre judecată; iar pe alții de asemeni îi urmează pe urmă. 25Asemenea și faptele bune sunt învederate mai dinainte, și cele ce sunt într‐altfel nu pot fi ascunse.

6

Despre robi

61Toți câți sunt robi

6.1
Ef. 6.5Col. 3.22Tit 2.91 Pet. 2.18
sub jug să socotească pe stăpânii lor vrednici de orice cinste, ca
6.1
Is. 52.5Rom. 2.24Tit 2.5,8
numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie hulite. 2Iar cei ce au stăpâni credincioși, să nu‐i disprețuiască fiindcă
6.2
Col. 4.1
sunt frați, ci să le slujească și mai mult, fiindcă cei ce au parte de buna lor lucrare sunt credincioși și iubiți. Învață‐i și îndeamnă acestea
6.2
Cap. 4.11.
.

Învățătorii mincinoși și iubirea de bogății

3Dacă cineva învață

6.3
Cap. 1.3.
pe alții într‐altfel și nu
6.3
Cap. 1.10.
se ține de cuvintele sănătoase, de cele despre Domnul nostru Isus Hristos și
6.3
Tit 1.1
de învățătura potrivit cucerniciei, 4este îngâmfat, neștiind nimic
6.4
1 Cor. 8.2
, ci bolind de cercetări și lupte de cuvinte
6.4
Cap. 1.4.
, din care se naște pizmuire, ceartă, defăimări, bănuieli rele, 5ciocniri
6.5
1 Cor. 11.16
întruna de oameni
6.5
2 Tim. 3.8
stricați la minte și lipsiți de adevăr, care
6.5
Tit 1.11
socot că cucernicia
6.5
2 Pet. 2.3
este un mijloc de câștig. 6Dar cucernicia
6.6
Rom. 16.172 Tim. 3.5
cu mulțumire este un mijloc de câștig mare. 7Căci noi n‐am adus nimic
6.7
Ps. 37.16Prov. 15.16
16.8Evr. 13.5
în lume, fiindcă nici nu putem duce ceva afară cu noi. 8Ci dacă avem
6.8
Iov 1.21Ps. 49.17Prov. 27.24Ecl. 5.15
hrana de toate zilele și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. 9Dar cei
6.9
Gen. 28.20Evr. 13.5
ce vor să fie bogați cad în ispită și laț
6.9
Prov. 15.27
20.12
28.20Mat. 13.22Iac. 5.1
și în multe pofte nebune și vătămătoare, care
6.9
Cap. 3.7.
afundă pe oameni în pierzare și pieire. 10Căci
6.10
Cap. 1.19.
iubirea de argint este o rădăcină a tuturor relelor, pe care unii dorind‐o cu înfocare s‐au rătăcit de la credință și s‐au străpuns cu multe dureri.

Lupta cea bună

11Dar

6.11
Ex. 23.8Deut. 16.19
tu, om
6.11
2 Tim. 2.22
al lui Dumnezeu, fugi de acestea; și urmărește dreptatea, cucernicia, credința, iubirea, răbdarea, blândețea îngăduitoare. 12Luptă‐te
6.12
Deut. 33.12 Tim. 3.17
lupta cea bună a credinței, apucă
6.12
1 Cor. 9.25,262 Tim. 4.7
viața veșnică, la care ai
6.12
Fil. 3.12,14
fost chemat și ai mărturisit mărturisirea aceea bună înaintea multor martori. 13Îți poruncesc
6.13
Evr. 10.23
înaintea lui Dumnezeu, cel
6.13
Cap. 5.21.
ce a dat viață tuturor și înaintea lui Hristos Isus care
6.13
Deut. 32.391 Sam. 2.6In. 5.21
a făcut înaintea lui Ponțiu Pilat acea mărturisire bună, 14ca să ții porunca aceasta fără prihană, fără niciun fel de vină, până
6.14
Mat. 27.11In. 18.37Ap. 1.5
3.14
la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15pe care o va arăta la vremurile sale cuvenite Fericitul
6.15
Fil. 1.6,101 Tes. 3.13
5.23
și singurul Puternic, Împăratul
6.15
Cap. 1.11, 17.
celor ce împărățesc și Domnul celor ce domnesc, 16care
6.16
Ap. 17.14
19.16
singur are nemurirea, locuind într‐o lumină de neapropiat, pe care
6.16
Cap. 1.17.
nimeni dintre oameni nu l‐a văzut, nici nu‐l poate vedea! Lui fie
6.16
Ex. 33.20In. 6.46
cinste și putere veșnică. Amin.

Îndemn pentru bogați

17Poruncește bogaților în veacul de acum ca să nu gândească despre ei lucruri înalte, nici să

6.17
Ef. 3.21Fil. 4.20Iuda 25Ap. 1.6
4.11
7.12
aibă încredere în nestatornicia bogățiilor
6.17
Iov 31.24Ps. 52.7
62.10Mc. 10.24Lc. 12.21
, ci în
6.17
Prov. 23.5
Dumnezeu care
6.17
1 Tes. 1.94.10
ne dă spre folosire toate cu bogăție, 18ca să lucreze binele, să fie bogați
6.18
Fapte. 14.17
17.25
în fapte bune, să fie darnici
6.18
Lc. 12.21Tit 3.8Iac. 2.5
, gata să dea
6.18
Rom. 12.13
, 19punându‐și la o parte
6.19
Gal. 6.6Evr. 13.16
drept comoară o temelie bună pentru viitor, ca să apuce
6.19
Mat. 6.20
19.21Lc. 12.33
16.9
ceea ce este într‐adevăr viața.

Încheiere către Timotei

20O, Timotei, păzește

6.20
Vers. 12.
ce ți s‐a încredințat, abătându‐te
6.20
2 Tim. 1.14Tit 1.9Ap. 3.3
de la vorbirile deșarte lumești și de la împotrivirile științei mincinos numite astfel, 21pe care unii lăudând‐o n‐au nimerit
6.21
Cap. 1.4, 6;
ținta în ce privește credința. Harul
6.21
Cap. 1.6, 19.
fie cu voi!