Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Împărăteasa din Seba

91Și împărăteasa

9.1
1 Reg. 10.1Mat. 12.42Lc. 11.31
din Seba a auzit de vestea lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să încerce pe Solomon prin întrebări grele, cu un alai foarte mare, și cu cămile încărcate cu mirodenii și aur foarte mult și pietre scumpe. Și a venit la Solomon și a vorbit cu el de tot ce era în inima ei. 2Și Solomon i‐a lămurit toate cuvintele: și n‐a fost nimic ascuns lui Solomon pe care să nu i‐l fi lămurit. 3Și împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 4și bucatele mesei lui și ținuta slujitorilor lui, și rânduiala slujbei slugilor sale și veșmintele lor, și paharnicii lui și veșmintele lor, și suișul pe care se suia la casa Domnului, și n‐a mai fost duh în ea. 5Și a zis împăratului: Cuvântul pe care l‐am auzit în țara mea despre lucrurile tale și despre înțelepciunea ta a fost adevărul, 6dar n‐am crezut cuvintele lor până am venit și au văzut ochii mei: și, iată, nu mi s‐a spus nici jumătate din mărimea înțelepciunii tale: tu întreci vestea ce am auzit. 7Fericiți sunt oamenii tăi și fiericiți acești slujitori ai tăi, care stau pururea înaintea ta și aud înțelepciunea ta! 8Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău, care și‐a găsit plăcerea în tine, ca să te pună pe scaunul său de domnie, ca să fii împărat pentru Domnul Dumnezeul tău! Fiindcă Dumnezeul tău a iubit pe Israel, spre a‐i statornici în veac, de aceea te‐a făcut împărat peste ei ca să faci judecată și dreptate. 9Și ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanți de aur și foarte multe mirodenii și pietre scumpe: și n‐au fost asemenea mirozne ca cele ce a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. 10Și slujitorii lui Hiram si slujitorii lui Solomon, care
9.10
Cap. 8.18.
au adus aur din Ofir, au adus și lemn de
9.10
1 Reg. 10.11
algumim și pietre scumpe. 11Și împăratul a făcut din lemnul de algumim trepte la casa Domnului și la casa împăratului și harfe și psalteri pentru cântăreți. Și nu se văzuse așa ceva înainte în țara lui Iuda. 12Și împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba toată dorința ei, tot ce a cerut, afară de ce adusese ea împăratului. Și s‐a întors și s‐a dus în țara ei, ea și slujitorii ei.

Avuția, înțelepciunea și mărimea lui Solomon

13Și greutatea aurului care venea la Solomon pe un an era șase sute șaizeci și șase de talanți de aur, 14afară de ce aduceau neguțătorii cei mari și neguțătorii cei mici și ce aduceau lui Solomon toți împărații Arabiei și dregătorii țării, în aur și argint. 15Și împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi de aur bătut: a pus șase sute de sicli de aur bătut pe un scut; 16și a a făcut trei sute de scuturi mici de aur bătut: a pus trei sute de sicli de aur pe un scut. Și împăratul le‐a pus în casa Pădurea Libanului. 17Și împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l‐a acoperit cu aur curat. 18Scaunul de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare, de aur, țintuit de scaunul de domnie, și răzămători de o parte și de alta a scaunului de ședere și doi lei stăteau lângă răzămători. 19Și doisprezece lei de o parte și de alta stăteau pe cele șase trepte. Așa ceva nu s‐a făcut în nicio împărăție. 20Și toate vasele de băut ale împăratului Solomon erau de aur și toate vasele casei Pădurea Libanului erau de aur curățit: argintul se socotea drept nimic în zilele lui Solomon. 21Căci corăbiile împăratului se duceau la Tarsis cu slujitorii lui Hiram: odată în trei ani veneau corăbiile de la Tarsis și aduceau aur și argint, fildeș și maimuțe și păuni. 22Și împăratul Solomon a fost mai mare în avere și în înțelepciune decât toți împărații pământului. 23Și toți împărații pământului căutau fața lui Solomon, ca să audă înțelepciunea lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 24Și își aduceau fiecare darul său: vase de argint și vase de aur și veșminte, armătură și mirodenii, cai și catâri, o parte an de an. 25Și Solomon

9.25
1 Reg. 4.26
10.26
avea patru mii de grajduri pentru cai și care, și douăsprezece mii de călăreți; și i‐a așezat în cetățile pentru care și cu împăratul la Ierusalim. 26Și el stăpânea
9.26
1 Reg. 4.21
peste toți împărații de la Râu
9.26
Gen. 15.18Ps. 72.8
până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. 27Și împăratul
9.27
1 Reg. 10.27
a făcut argintul în Ierusalim ca pietrele și cedrii ca sicomorii care sunt în vale, în mulțime. 28Și aduceau
9.28
1 Reg. 10.28
cai lui Solomon din Egipt și din toate țările.

Moartea lui Solomon

29Și celelalte

9.29
1 Reg. 11.11
fapte ale lui Solomon, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cuvintele lui Natan, prorocul, și în prorocia lui Ahia
9.29
1 Reg. 11.29
, Silonitul, și în vedeniile lui Ido, văzătorul
9.29
Cap. 12.15;
, despre Ieroboam, fiul lui Nebat? 30Și Solomon a
9.30
1 Reg. 11.42,43
domnit în Ierusalim peste tot Israelul patruzeci de ani. 31Și Solomon a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David, tatăl său. Și Roboam, fiul său, a domnit în locul său.

10

Dezbinarea împărăției

101Și Roboam

10.1
1 Reg. 12.1
s‐a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să‐l facă împărat. 2Și a fost așa cum a auzit Ieroboam, fiul lui Nebat, (și el era în Egipt, unde
10.2
1 Reg. 11.40
fugise de fața împăratului Solomon) Ieroboam s‐a întors din Egipt. 3Și au trimis și l‐au chemat; și Ieroboam și tot Israelul au venit și au vorbit lui Roboam, zicând: 4Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul: și tu ușurează acum robia cea aspră a tatălui tău și jugul său cel greu, pe care l‐a pus asupra noastră, și‐ți vom sluji. 5Și el le‐a zis: Încă trei zile și întoarceți‐vă la mine. Și poporul a plecat. 6Și împăratul Roboam s‐a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când încă trăia el, zicând: Cum sfătuiți voi să răspund poporului acestuia? 7Și ei i‐au vorbit, zicând: Dacă vei fi bun cu poporul acesta și le vei fi pe plac și le vei vorbi cuvinte bune, ei vor fi slujitorii tăi în toate zilele. 8Dar el a părăsit sfatul bătrânilor pe care i l‐au dat și s‐a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, care stăteau înaintea lui. 9Și le‐a zis: Ce sfătuiți voi să răspundem poporului acestuia care mi‐a vorbit, zicând: Ușurează jugul pe care l‐a pus tatăl tău asupra noastră? 10Și tinerii, care crescuseră cu el, i‐au vorbit zicând: Așa vei zice poporului acestuia care ți‐a vorbit, zicând: Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul, și tu ușurează‐ni‐l! așa să le zici: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Și acum dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 12Și a treia zi Ieroboam și tot poporul a venit la Roboam, cum poruncise împăratul, zicând: Întoarceți‐vă la mine a treia zi. 13Și împăratul le‐a răspuns aspru; și împăratul Roboam a părăsit sfatul bătrânilor 14și le‐a vorbit după sfatul tinerilor zicând: Tatăl meu v‐a îngreuiat jugul, dar eu voi adăuga la el; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu ră voi pedepsi cu scorpioane. 15Și împăratul n‐a ascultat pe popor; căci
10.15
1 Sam. 2.251 Reg. 12.15,24
așa a fost dat de la Dumnezeu, ca Domnul să întărească cuvântul său, pe care‐l vorbise prin Ahia
10.15
1 Reg. 11.29
, Silonitul, lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Și tot Israelul a văzut că împăratul nu i‐a ascultat și poporul a răspuns împăratului, zicând: Ce parte avem noi în David? Și nici o moștenire în fiul lui Isai: fiecare la corturile voastre, Israele! Acum vezi‐ți de casa ta, Davide! Și tot Israelul s‐a dus la corturile sale. 17Și copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda, Roboam, a domnit peste ei. 18Și împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era peste dări, și copiii lui Israel l‐au împroșcat cu pietre și a murit. Și împăratul Roboam s‐a
10.18
1 Reg. 12.19
grăbit să se suie în car, ca să fugă la Ierusalim. 19Și Israel s‐a rupt de la casa lui David până în ziua de astăzi.

11

Măsurile luate de Roboam

111Și Roboam a venit

11.1
1 Reg. 12.21
la Ierusalim și a adunat casa lui Iuda și Beniamin, o sută optzeci de mii de bărbați, oameni aleși, buni de luptă, să se lupte cu Israel, ca să aducă împărăția iarăși la Roboam. 2Dar cuvântul Domnului a fost către Șemaia
11.2
Cap. 12.15.
, omul lui Dumnezeu, zicând: 3Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și la tot Israelul din Iuda și Beniamin, zicând: 4Așa zice Domnul: Nu vă suiți, nici nu vă luptați cu frații voștri: întoarceți‐vă fiecare la casa sa, căci lucrul acesta este de la mine. Și au ascultat de cuvintele Domnului și s‐au întors și n‐au mers împotriva lui Ieroboam. 5Și Roboam a locuit în Ierusalim și a zidit cetăți de apărare în Iuda. 6Și a zidit Betleemul și Etamul și Tecoa, 7Bet‐Țurul și Socoul și Adulamul 8și Gatul și Mareșa și Ziful, 9și Adoraimul și Lachisul, Azeca, 10și Țorea și Aialonul și Hebronul, care sunt în Iuda și în Beniamin, cetăți întărite. 11Și a întărit întăriturile și a pus în ele căpitani, și vistierii de bucate și de untdelemn și vin. 12Și în fiecare cetate a pus scuturi și sulițe și le‐a făcut foarte tari. Și Iuda și Beniaminul erau ai lui. 13Și preoții și leviții care erau în tot Israelul s‐au unit cu el din tot hotarul lor. 14Căci leviții au lăsat
11.14
Num. 35.2
împrejurimile lor și stăpânirile lor și au venit la Iuda și la Ierusalim: pentru că Ieroboam
11.14
Cap. 13.9.
și fiii săi îi lepădaseră din slujba preoției Domnului 15și el își așezase
11.15
1 Reg. 12.31
13.33
14.9Osea 13.2
preoți pentru înălțimi și pentru țapii
11.15
Lev. 17.71 Cor. 10.20
și pentru vițeii
11.15
1 Reg. 12.28
pe care‐i făcuse. 16Și după ei, din toate semințiile lui Israel, aceia care își puneau inima să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au venit
11.16
Cap. 15.9;
la Ierusalim să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. 17Și ei au întărit
11.17
Cap. 12.1.
împărăția lui Iuda și au făcut tare pe Roboam, fiul lui Solomon, trei ani: căci trei ani au umblat în calea lui David și Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Și Roboam și‐a luat de nevastă pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Isai. 19Și ea i‐a născut fii: pe Ieuș și pe Șemaria și pe Zaham. 20Și după ea a luat pe Maaca

11.20
1 Reg. 15.2
, fiica lui Absalom; și ea i‐a născut pe Abia și pe Atai și pe Ziza și pe Șelomit. 21Și Roboam a iubit pe Maaca, fiica lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele sale și țiitoarele sale: (căci a luat optsprezece neveste și șaizeci de țiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete). 22Și Roboam a pus cap pe Abia fiul Maachei ca să fie
11.22
Deut. 21.15,16,17
cârmuitor între frații săi, căci voia să‐l facă împărat. 23Și a lucrat cu minte, și a împărțit pe toți fiii săi în toate ogoarele lui Iuda si Beniamin, în toate cetătiile întărite: și le‐a dat hrană foarte multă. Și le‐a căutat multe neveste.