Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Dezbinarea împărăției

101Și Roboam

10.1
1 Reg. 12.1
s‐a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să‐l facă împărat. 2Și a fost așa cum a auzit Ieroboam, fiul lui Nebat, (și el era în Egipt, unde
10.2
1 Reg. 11.40
fugise de fața împăratului Solomon) Ieroboam s‐a întors din Egipt. 3Și au trimis și l‐au chemat; și Ieroboam și tot Israelul au venit și au vorbit lui Roboam, zicând: 4Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul: și tu ușurează acum robia cea aspră a tatălui tău și jugul său cel greu, pe care l‐a pus asupra noastră, și‐ți vom sluji. 5Și el le‐a zis: Încă trei zile și întoarceți‐vă la mine. Și poporul a plecat. 6Și împăratul Roboam s‐a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când încă trăia el, zicând: Cum sfătuiți voi să răspund poporului acestuia? 7Și ei i‐au vorbit, zicând: Dacă vei fi bun cu poporul acesta și le vei fi pe plac și le vei vorbi cuvinte bune, ei vor fi slujitorii tăi în toate zilele. 8Dar el a părăsit sfatul bătrânilor pe care i l‐au dat și s‐a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, care stăteau înaintea lui. 9Și le‐a zis: Ce sfătuiți voi să răspundem poporului acestuia care mi‐a vorbit, zicând: Ușurează jugul pe care l‐a pus tatăl tău asupra noastră? 10Și tinerii, care crescuseră cu el, i‐au vorbit zicând: Așa vei zice poporului acestuia care ți‐a vorbit, zicând: Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul, și tu ușurează‐ni‐l! așa să le zici: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Și acum dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 12Și a treia zi Ieroboam și tot poporul a venit la Roboam, cum poruncise împăratul, zicând: Întoarceți‐vă la mine a treia zi. 13Și împăratul le‐a răspuns aspru; și împăratul Roboam a părăsit sfatul bătrânilor 14și le‐a vorbit după sfatul tinerilor zicând: Tatăl meu v‐a îngreuiat jugul, dar eu voi adăuga la el; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu ră voi pedepsi cu scorpioane. 15Și împăratul n‐a ascultat pe popor; căci
10.15
1 Sam. 2.251 Reg. 12.15,24
așa a fost dat de la Dumnezeu, ca Domnul să întărească cuvântul său, pe care‐l vorbise prin Ahia
10.15
1 Reg. 11.29
, Silonitul, lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Și tot Israelul a văzut că împăratul nu i‐a ascultat și poporul a răspuns împăratului, zicând: Ce parte avem noi în David? Și nici o moștenire în fiul lui Isai: fiecare la corturile voastre, Israele! Acum vezi‐ți de casa ta, Davide! Și tot Israelul s‐a dus la corturile sale. 17Și copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda, Roboam, a domnit peste ei. 18Și împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era peste dări, și copiii lui Israel l‐au împroșcat cu pietre și a murit. Și împăratul Roboam s‐a
10.18
1 Reg. 12.19
grăbit să se suie în car, ca să fugă la Ierusalim. 19Și Israel s‐a rupt de la casa lui David până în ziua de astăzi.

11

Măsurile luate de Roboam

111Și Roboam a venit

11.1
1 Reg. 12.21
la Ierusalim și a adunat casa lui Iuda și Beniamin, o sută optzeci de mii de bărbați, oameni aleși, buni de luptă, să se lupte cu Israel, ca să aducă împărăția iarăși la Roboam. 2Dar cuvântul Domnului a fost către Șemaia
11.2
Cap. 12.15.
, omul lui Dumnezeu, zicând: 3Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și la tot Israelul din Iuda și Beniamin, zicând: 4Așa zice Domnul: Nu vă suiți, nici nu vă luptați cu frații voștri: întoarceți‐vă fiecare la casa sa, căci lucrul acesta este de la mine. Și au ascultat de cuvintele Domnului și s‐au întors și n‐au mers împotriva lui Ieroboam. 5Și Roboam a locuit în Ierusalim și a zidit cetăți de apărare în Iuda. 6Și a zidit Betleemul și Etamul și Tecoa, 7Bet‐Țurul și Socoul și Adulamul 8și Gatul și Mareșa și Ziful, 9și Adoraimul și Lachisul, Azeca, 10și Țorea și Aialonul și Hebronul, care sunt în Iuda și în Beniamin, cetăți întărite. 11Și a întărit întăriturile și a pus în ele căpitani, și vistierii de bucate și de untdelemn și vin. 12Și în fiecare cetate a pus scuturi și sulițe și le‐a făcut foarte tari. Și Iuda și Beniaminul erau ai lui. 13Și preoții și leviții care erau în tot Israelul s‐au unit cu el din tot hotarul lor. 14Căci leviții au lăsat
11.14
Num. 35.2
împrejurimile lor și stăpânirile lor și au venit la Iuda și la Ierusalim: pentru că Ieroboam
11.14
Cap. 13.9.
și fiii săi îi lepădaseră din slujba preoției Domnului 15și el își așezase
11.15
1 Reg. 12.31
13.33
14.9Osea 13.2
preoți pentru înălțimi și pentru țapii
11.15
Lev. 17.71 Cor. 10.20
și pentru vițeii
11.15
1 Reg. 12.28
pe care‐i făcuse. 16Și după ei, din toate semințiile lui Israel, aceia care își puneau inima să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au venit
11.16
Cap. 15.9;
la Ierusalim să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. 17Și ei au întărit
11.17
Cap. 12.1.
împărăția lui Iuda și au făcut tare pe Roboam, fiul lui Solomon, trei ani: căci trei ani au umblat în calea lui David și Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Și Roboam și‐a luat de nevastă pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Isai. 19Și ea i‐a născut fii: pe Ieuș și pe Șemaria și pe Zaham. 20Și după ea a luat pe Maaca

11.20
1 Reg. 15.2
, fiica lui Absalom; și ea i‐a născut pe Abia și pe Atai și pe Ziza și pe Șelomit. 21Și Roboam a iubit pe Maaca, fiica lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele sale și țiitoarele sale: (căci a luat optsprezece neveste și șaizeci de țiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete). 22Și Roboam a pus cap pe Abia fiul Maachei ca să fie
11.22
Deut. 21.15,16,17
cârmuitor între frații săi, căci voia să‐l facă împărat. 23Și a lucrat cu minte, și a împărțit pe toți fiii săi în toate ogoarele lui Iuda si Beniamin, în toate cetătiile întărite: și le‐a dat hrană foarte multă. Și le‐a căutat multe neveste.

12

Năvălirea lui Șișac

121Și a fost așa: când

12.1
Cap. 11.17.
s‐a întărit împărăția lui Roboam și el s‐a făcut tare, a părăsit
12.1
1 Reg. 14.22,23,24
legea Domnului și tot Israelul cu el. 2Și a fost așa: în anul al cincilea
12.2
1 Reg. 14.24,25
al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului, 3cu o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreți. Și poporul care ieșea cu el din Egipt era fără număr: libieni
12.3
Cap. 16.8.
, suchieni și etiopieni. 4Și a luat cetățile întărite care erau ale lui Iuda și a venit până la Ierusalim. 5Și Șemaia, prorocul
12.5
Cap. 11.2.
, a venit la Roboam și la mai marii lui Iuda care se adunaseră la Ierusalim din pricina lui Șișac și le‐a zis: Așa zice Domnul: Voi
12.5
Cap. 15.2.
m‐ați părăsit și de aceea v‐am părăsit și eu în mâna lui Șișac. 6Și mai marii lui Israel și împăratul s‐au smerit
12.6
Iac. 4.10
și au zis: Domnul este
12.6
Ex. 9.27
drept. 7Și Domnul a văzut că s‐au smerit și cuvântul Domnului a
12.7
1 Reg. 21.28,29
fost către Șemaia, zicând: S‐au smerit: nu‐i voi pierde, ci le voi da o mică izbăvire, și mânia mea nu se va vărsa peste Ierusalim prin mâna lui Șișac. 8Dar vor fi slujitorii
12.8
Is. 26.13
lui, ca să cunoască slujba mea
12.8
Deut. 28.47,48
și slujba împărățiilor țărilor. 9Și Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit
12.9
1 Reg. 14.25,26
împotriva Ierusalimului și a luat vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat totul; și a luat scuturile de aur pe care le făcuse
12.9
1 Reg. 10.16,17
Solomon. 10Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă, și le‐a dat în mâinile mai marilor
12.10
2 Sam. 8.18
alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. 11Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii veneau și le luau și iarăși le aduceau în odaia alergătorilor. 12Și când s‐a smerit el, mânia Domnului s‐a întors de la el și nu l‐a pierdut cu totul: chiar și în Iuda erau lucruri bune. 13Și împăratul Roboam s‐a întărit în Ierusalim și a domnit; căci Roboam era de patruzeci și unu
12.13
1 Reg. 14.21
de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea
12.13
Cap. 6.6.
pe care a ales‐o Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să‐și pună numele acolo. Și numele mamei lui era Naama, Amonita. 14Și a făcut rău, căci nu și‐a îndreptat inima să caute pe Domnul. 15Și faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cuvintele lui Șemaia, prorocul, și ale lui Ido
12.15
Cap. 9.29;
, văzătorul, după felul spițelor de neam? Și între Roboam și Ieroboam a fost război
12.15
1 Reg. 14.30
în toate zilele. 16Și Roboam a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în cetatea lui David. Și Abia
12.16
1 Reg. 14.31
, fiul său, a domnit în locul său.