Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Măsurile luate de Roboam

111Și Roboam a venit

11.1
1 Reg. 12.21
la Ierusalim și a adunat casa lui Iuda și Beniamin, o sută optzeci de mii de bărbați, oameni aleși, buni de luptă, să se lupte cu Israel, ca să aducă împărăția iarăși la Roboam. 2Dar cuvântul Domnului a fost către Șemaia
11.2
Cap. 12.15.
, omul lui Dumnezeu, zicând: 3Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și la tot Israelul din Iuda și Beniamin, zicând: 4Așa zice Domnul: Nu vă suiți, nici nu vă luptați cu frații voștri: întoarceți‐vă fiecare la casa sa, căci lucrul acesta este de la mine. Și au ascultat de cuvintele Domnului și s‐au întors și n‐au mers împotriva lui Ieroboam. 5Și Roboam a locuit în Ierusalim și a zidit cetăți de apărare în Iuda. 6Și a zidit Betleemul și Etamul și Tecoa, 7Bet‐Țurul și Socoul și Adulamul 8și Gatul și Mareșa și Ziful, 9și Adoraimul și Lachisul, Azeca, 10și Țorea și Aialonul și Hebronul, care sunt în Iuda și în Beniamin, cetăți întărite. 11Și a întărit întăriturile și a pus în ele căpitani, și vistierii de bucate și de untdelemn și vin. 12Și în fiecare cetate a pus scuturi și sulițe și le‐a făcut foarte tari. Și Iuda și Beniaminul erau ai lui. 13Și preoții și leviții care erau în tot Israelul s‐au unit cu el din tot hotarul lor. 14Căci leviții au lăsat
11.14
Num. 35.2
împrejurimile lor și stăpânirile lor și au venit la Iuda și la Ierusalim: pentru că Ieroboam
11.14
Cap. 13.9.
și fiii săi îi lepădaseră din slujba preoției Domnului 15și el își așezase
11.15
1 Reg. 12.31
13.33
14.9Osea 13.2
preoți pentru înălțimi și pentru țapii
11.15
Lev. 17.71 Cor. 10.20
și pentru vițeii
11.15
1 Reg. 12.28
pe care‐i făcuse. 16Și după ei, din toate semințiile lui Israel, aceia care își puneau inima să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au venit
11.16
Cap. 15.9;
la Ierusalim să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. 17Și ei au întărit
11.17
Cap. 12.1.
împărăția lui Iuda și au făcut tare pe Roboam, fiul lui Solomon, trei ani: căci trei ani au umblat în calea lui David și Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Și Roboam și‐a luat de nevastă pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Isai. 19Și ea i‐a născut fii: pe Ieuș și pe Șemaria și pe Zaham. 20Și după ea a luat pe Maaca

11.20
1 Reg. 15.2
, fiica lui Absalom; și ea i‐a născut pe Abia și pe Atai și pe Ziza și pe Șelomit. 21Și Roboam a iubit pe Maaca, fiica lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele sale și țiitoarele sale: (căci a luat optsprezece neveste și șaizeci de țiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete). 22Și Roboam a pus cap pe Abia fiul Maachei ca să fie
11.22
Deut. 21.15,16,17
cârmuitor între frații săi, căci voia să‐l facă împărat. 23Și a lucrat cu minte, și a împărțit pe toți fiii săi în toate ogoarele lui Iuda si Beniamin, în toate cetătiile întărite: și le‐a dat hrană foarte multă. Și le‐a căutat multe neveste.

12

Năvălirea lui Șișac

121Și a fost așa: când

12.1
Cap. 11.17.
s‐a întărit împărăția lui Roboam și el s‐a făcut tare, a părăsit
12.1
1 Reg. 14.22,23,24
legea Domnului și tot Israelul cu el. 2Și a fost așa: în anul al cincilea
12.2
1 Reg. 14.24,25
al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului, 3cu o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreți. Și poporul care ieșea cu el din Egipt era fără număr: libieni
12.3
Cap. 16.8.
, suchieni și etiopieni. 4Și a luat cetățile întărite care erau ale lui Iuda și a venit până la Ierusalim. 5Și Șemaia, prorocul
12.5
Cap. 11.2.
, a venit la Roboam și la mai marii lui Iuda care se adunaseră la Ierusalim din pricina lui Șișac și le‐a zis: Așa zice Domnul: Voi
12.5
Cap. 15.2.
m‐ați părăsit și de aceea v‐am părăsit și eu în mâna lui Șișac. 6Și mai marii lui Israel și împăratul s‐au smerit
12.6
Iac. 4.10
și au zis: Domnul este
12.6
Ex. 9.27
drept. 7Și Domnul a văzut că s‐au smerit și cuvântul Domnului a
12.7
1 Reg. 21.28,29
fost către Șemaia, zicând: S‐au smerit: nu‐i voi pierde, ci le voi da o mică izbăvire, și mânia mea nu se va vărsa peste Ierusalim prin mâna lui Șișac. 8Dar vor fi slujitorii
12.8
Is. 26.13
lui, ca să cunoască slujba mea
12.8
Deut. 28.47,48
și slujba împărățiilor țărilor. 9Și Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit
12.9
1 Reg. 14.25,26
împotriva Ierusalimului și a luat vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat totul; și a luat scuturile de aur pe care le făcuse
12.9
1 Reg. 10.16,17
Solomon. 10Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă, și le‐a dat în mâinile mai marilor
12.10
2 Sam. 8.18
alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. 11Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii veneau și le luau și iarăși le aduceau în odaia alergătorilor. 12Și când s‐a smerit el, mânia Domnului s‐a întors de la el și nu l‐a pierdut cu totul: chiar și în Iuda erau lucruri bune. 13Și împăratul Roboam s‐a întărit în Ierusalim și a domnit; căci Roboam era de patruzeci și unu
12.13
1 Reg. 14.21
de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea
12.13
Cap. 6.6.
pe care a ales‐o Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să‐și pună numele acolo. Și numele mamei lui era Naama, Amonita. 14Și a făcut rău, căci nu și‐a îndreptat inima să caute pe Domnul. 15Și faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cuvintele lui Șemaia, prorocul, și ale lui Ido
12.15
Cap. 9.29;
, văzătorul, după felul spițelor de neam? Și între Roboam și Ieroboam a fost război
12.15
1 Reg. 14.30
în toate zilele. 16Și Roboam a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în cetatea lui David. Și Abia
12.16
1 Reg. 14.31
, fiul său, a domnit în locul său.

13

Abia, împăratul lui Iuda

131În

13.1
1 Reg. 15.1
anul al optsprezecelea al împăratului Ieroboam a început să domnească Abia peste Iuda. 2El a domnit trei ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Micaia
13.2
Cap. 11.20.
, fiica lui Uriel, din Ghibea. Și a fost război între Abia și Ieroboam. 3Și Abia a început războiul cu o oaste de viteji de război de patru sute de mii de bărbați aleși și Ieroboam s‐a rânduit de bătaie împotriva lui, cu opt sute de mii de oameni ale și, bărbați viteji. 4Și Abia a stătut pe muntele Țemaraim
13.4
Ios. 18.22
, care este pe muntele lui Efraim, și a zis: Ascultați‐mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Oare nu trebuie să știți, că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13.5
2 Sam. 7.12,13,16
lui David împărăția peste Israel în veac, lui și fiilor lui, printr‐un legământ
13.5
Num. 18.19
de sare? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s‐a sculat
13.6
1 Reg. 11.26
12.20
și s‐a răsculat împotriva domnului său. 7Și oameni
13.7
Jud. 9.4
netrebnici, fii ai lui Belial, s‐au adunat la el și s‐au întărit împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon, și Roboam era tânăr și slab la inimă și nu s‐a arătat tare împotriva lor. 8Și acum gândiți că vă veți arăta tari împotriva împărăției Domnului în mâna fiilor lui David; și sunteți o mulțime mare și aveți cu voi vițeii de aur pe care vi
13.8
1 Reg. 12.28
14.9Osea 8.6
i‐a făcut Ieroboam dumnezei. 9Oare n‐ați
13.9
Cap. 11.11, 15.
izgonit voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviți, și v‐ați făcut preoți ca popoarele țărilor? Oricine
13.9
Ex. 29.35
vine cu un vițel tânăr și cu șapte berbeci ca să se sfințească, se face preot a ceiace nu este dumnezeu. 10Cât pentru noi, Domnul este Dumnezeul nostru, și nu l‐am părăsit; și preoții, care slujesc Domnului sunt fiii lui Aaron, și leviții sunt la lucrul lor: 11și ei fac
13.11
Cap. 2.4.
să fumege Domnului în fiecare dimineață și în fiecare seară arderile de tot și tămâie mirositoare: și pâinile
13.11
Lev. 24.6
sunt puse în șir pe masa cea curată și sfeșnicul de aur cu candelele sale, ca să ardă
13.11
Ex. 27.20,21Lev. 24.2,3
în fiecare seară; căci noi păzim cele de păzit ale Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l‐ați părăsit. 12Și, iată, în cap cu noi este Dumnezeu, și preoții săi
13.12
Num. 10.8
și trâmbițele răsunătoare care să sune de alarmă împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu
13.12
Fapte. 5.39
vă luptați cu Domnul Dumnezeul părinților voștri, căci nu veți izbândi. 13Dar Ieroboam a pus o pândă care să vină pe din dosul lor: și ei erau în fața lui Iuda și pânda în dosul lor. 14Și Iuda s‐a uitat înapoi și, iată, lupta era din față și din dos: și au strigat către Domnul, și preoții au suflat din trâmbițe. 15Și bărbații din Iuda au strigat; și a fost așa: când bărbații lui Iuda au strigat, Dumnezeu a lovit
13.15
Cap. 14.12.
pe Ieroboam și pe tot Israelul înaintea lui Abia și Iuda. 16Și copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda: și Dumnezeu i‐a dat în mâna lor. 17Și Abia și poporul său i‐au ucis cu ucidere mare: și au căzut morți din Israel cinci sute de mii de bărbați aleși. 18Și copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda s‐au întărit, pentru că s‐au bizuit
13.18
1 Cron. 5.20Ps. 22.5
pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 19Și Abia a urmărit pe Ieroboam și i‐a luat cetățile: Betelul cu cetățile sale și Ieșana cu cetățile sale și Efronul
13.19
Ios. 15.9
cu cetățile sale. 20Și Ieroboam nu și‐a mai căpătat puterea în zilele lui Abia: și Domnul l‐a
13.20
1 Sam. 25.38
lovit și a
13.20
1 Reg. 14.20
murit. 21Și Abia s‐a întărit și și‐a luat patrusprezece neveste, și a făcut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Și celelalte fapte ale lui Abia și căile sale și vorbele sale sunt scrise în tâlcuirea prorocului Ido
13.22
Cap. 12.15.
.