Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Abia, împăratul lui Iuda

131În

13.1
1 Reg. 15.1
anul al optsprezecelea al împăratului Ieroboam a început să domnească Abia peste Iuda. 2El a domnit trei ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Micaia
13.2
Cap. 11.20.
, fiica lui Uriel, din Ghibea. Și a fost război între Abia și Ieroboam. 3Și Abia a început războiul cu o oaste de viteji de război de patru sute de mii de bărbați aleși și Ieroboam s‐a rânduit de bătaie împotriva lui, cu opt sute de mii de oameni ale și, bărbați viteji. 4Și Abia a stătut pe muntele Țemaraim
13.4
Ios. 18.22
, care este pe muntele lui Efraim, și a zis: Ascultați‐mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Oare nu trebuie să știți, că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13.5
2 Sam. 7.12,13,16
lui David împărăția peste Israel în veac, lui și fiilor lui, printr‐un legământ
13.5
Num. 18.19
de sare? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s‐a sculat
13.6
1 Reg. 11.26
12.20
și s‐a răsculat împotriva domnului său. 7Și oameni
13.7
Jud. 9.4
netrebnici, fii ai lui Belial, s‐au adunat la el și s‐au întărit împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon, și Roboam era tânăr și slab la inimă și nu s‐a arătat tare împotriva lor. 8Și acum gândiți că vă veți arăta tari împotriva împărăției Domnului în mâna fiilor lui David; și sunteți o mulțime mare și aveți cu voi vițeii de aur pe care vi
13.8
1 Reg. 12.28
14.9Osea 8.6
i‐a făcut Ieroboam dumnezei. 9Oare n‐ați
13.9
Cap. 11.11, 15.
izgonit voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviți, și v‐ați făcut preoți ca popoarele țărilor? Oricine
13.9
Ex. 29.35
vine cu un vițel tânăr și cu șapte berbeci ca să se sfințească, se face preot a ceiace nu este dumnezeu. 10Cât pentru noi, Domnul este Dumnezeul nostru, și nu l‐am părăsit; și preoții, care slujesc Domnului sunt fiii lui Aaron, și leviții sunt la lucrul lor: 11și ei fac
13.11
Cap. 2.4.
să fumege Domnului în fiecare dimineață și în fiecare seară arderile de tot și tămâie mirositoare: și pâinile
13.11
Lev. 24.6
sunt puse în șir pe masa cea curată și sfeșnicul de aur cu candelele sale, ca să ardă
13.11
Ex. 27.20,21Lev. 24.2,3
în fiecare seară; căci noi păzim cele de păzit ale Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l‐ați părăsit. 12Și, iată, în cap cu noi este Dumnezeu, și preoții săi
13.12
Num. 10.8
și trâmbițele răsunătoare care să sune de alarmă împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu
13.12
Fapte. 5.39
vă luptați cu Domnul Dumnezeul părinților voștri, căci nu veți izbândi. 13Dar Ieroboam a pus o pândă care să vină pe din dosul lor: și ei erau în fața lui Iuda și pânda în dosul lor. 14Și Iuda s‐a uitat înapoi și, iată, lupta era din față și din dos: și au strigat către Domnul, și preoții au suflat din trâmbițe. 15Și bărbații din Iuda au strigat; și a fost așa: când bărbații lui Iuda au strigat, Dumnezeu a lovit
13.15
Cap. 14.12.
pe Ieroboam și pe tot Israelul înaintea lui Abia și Iuda. 16Și copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda: și Dumnezeu i‐a dat în mâna lor. 17Și Abia și poporul său i‐au ucis cu ucidere mare: și au căzut morți din Israel cinci sute de mii de bărbați aleși. 18Și copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda s‐au întărit, pentru că s‐au bizuit
13.18
1 Cron. 5.20Ps. 22.5
pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 19Și Abia a urmărit pe Ieroboam și i‐a luat cetățile: Betelul cu cetățile sale și Ieșana cu cetățile sale și Efronul
13.19
Ios. 15.9
cu cetățile sale. 20Și Ieroboam nu și‐a mai căpătat puterea în zilele lui Abia: și Domnul l‐a
13.20
1 Sam. 25.38
lovit și a
13.20
1 Reg. 14.20
murit. 21Și Abia s‐a întărit și și‐a luat patrusprezece neveste, și a făcut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Și celelalte fapte ale lui Abia și căile sale și vorbele sale sunt scrise în tâlcuirea prorocului Ido
13.22
Cap. 12.15.
.

14

Asa, împăratul lui Iuda

141Și Abia a adormit cu părinții săi și l‐au înmormânta în cetatea lui David. Și Asa, fiul său, a domnit în locul său. În zilele lui țara a avut liniște zece ani. 2Și Asa

14.2
1 Reg. 15.8
a făcut ce era bun și drept în ochii Domnului Dumnezeului său: 3Căci a depărtat altarele străine și înălțimile
14.3
1 Reg. 15.14
și a sfărâmat
14.3
Ex. 34.13
stâlpii și a tăiat
14.3
1 Reg. 11.7
Astarteele; 4și a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, și să împlinească legea și porunca. 5Și a depărtat înălțimile și chipurile soarelui din toate cetățile lui Iuda: și împărăția a avut liniște înaintea lui. 6Și a zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara avea liniște și n‐a avut niciun război în acești ani: pentru că Domnul îi dăduse odihnă. 7Și a zis lui Iuda: Să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri și turnuri, porți și zăvoare. Țara este încă înaintea noastră pentru că am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru; l‐am căutat și ne‐a dat odihnă de jur împrejur. Și au zidit și au propășit. 8Și Asa avea o oaste care purta scuturi și sulițe, din Iuda trei sute de mii și din Beniamin, care purtau scuturi și întindeau arcul, două sute optzeci de mii; toți aceștia erau bărbați viteji. 9Și Zerah
14.9
Cap. 16.8.
, Etiopeanul, a ieșit împotriva lor cu o oaste de o mie de mii și trei sute de care; și a venit la Mareșa
14.9
Ios. 15.44
. 10Și Asa a ieșit înaintea lui și s‐au rânduit de bătaie în valea Țefata, lângă Mareșa. 11Și Asa
14.11
Ex. 14.10Ps. 22.5
a strigat către Domnul Dumnezeul său și a zis: Doamne, nimic nu‐ți este a ajuta
14.11
1 Sam. 14.6
pe cel puternic sau pe cel fără putere. Ajută‐ne Doamne Dumnezeul nostru, căci pe tine ne rezemăm și în numele
14.11
1 Sam. 17.45Prov. 18.10
tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, tu ești Dumnezeul nostru: să nu biruie omul împotriva ta. 12Și Domnul a lovit
14.12
Cap. 13.15.
pe etiopieni înaintea lui Asa și înaintea lui Iuda, și etiopienii au fugit. 13Și Asa și poporul care era cu el i‐au urmărit până la Gherar
14.13
Gen. 10.19
20.1
; și au căzut așa de mulți din etiopieni că nu și‐au mai căpătat puterea; și au fost zdrobiți înaintea Domnului și înaintea oștirii sale. Și au luat o mulțime de pradă. 14Și au bătut toate cetățile dimprejurul Gherarului, căci spaima
14.14
Gen. 35.5
Domnului era peste ei: și au prădat toate cetățile, căci era pradă multă în ele. 15Și au lovit și corturile de vite și au luat multe oi și cămile, și s‐au întors la Ierusalim.

15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Și Duhul

15.1
Num. 24.2Jud. 3.10
lui Dumnezeu a fost peste Azaria, fiul lui Oded. 2Și el a ieșit înaintea lui Asa și i‐a zis: Ascultați‐mă, tu Asa și tot Iuda și Beniaminul: Domnul
15.2
Iac. 4.8
este cu voi când sunteți cu el; și dacă‐l
15.2
Vers. 4, 15.
veți căuta, el va fi găsit de voi; dar dacă‐l
15.2
Cap. 24.20.
veți părăsi, vă va părăsi. 3Și multe zile
15.3
Osea 3.4
Israel a fost fără
15.3
Lev. 10.11
adevăratul Dumnezeu și fără un preot învățător și fără lege. 4Dar în strâmtorarea lor s‐au întors
15.4
Deut. 4.29
la Domnul, Dumnezeul lui Israel și l‐au căutat și el a fost găsit de ei. 5Și în acele vremuri
15.5
Jud. 5.6
nu era pace pentru cel ce ieșea și pentru cel ce intra, ci erau mari tulburări între toți locuitorii țărilor. 6Și un
15.6
Mat. 24.7
neam era sfărâmat de alt neam și o cetate de altă cetate; căci Dumnezeu îi tulbura cu tot felul de strâmtorări. 7Dar voi întăriți‐vă și să nu vă slăbească mâinile: căci este o răsplătire pentru lucrul vostru.

Râvna lui Asa

8Și când a auzit Asa aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, s‐a îmbărbătat și a depărtat urâciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile, pe

15.8
Cap. 13.19.
care le luase din ținutul muntos al lui Efraim, și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. 9Și a adunat pe tot Iuda și Beniaminul
15.9
Cap. 11.16.
, și cu ei pe străinii din Efraim și din Manase și din Simeon; căci mulți din Israel trecuseră la el când au văzut că Domnul Dumnezeul său era cu el. 10Și s‐au adunat la Ierusalim în luna a treia, a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. 11Și au
15.11
Cap. 14.15.
jertfit Domnului în ziua aceea, din prada
15.11
Cap. 14.13.
pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Și au intrat
15.12
2 Reg. 23.3Neem. 10.29
în legământ ca să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, cu toată inima lor și cu tot sufletul lor, 13și ca oricine
15.13
Ex. 22.20
n‐ar căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, să fie
15.13
Deut. 13.5,9,15
omorât de la mic până la mare, de la bărbat până la femeie. 14Și au jurat Domnului cu glas tare și cu strigăt de bucurie și cu trâmbițe și cu buciume. 15Și tot Iuda s‐a bucurat de jurământ: căci juraseră cu toată inima lor și l‐au căutat cu toată dorința
15.15
Vers. 2.
lor; și el a fost găsit de ei: și Domnul le‐a dat odihnă de jur împrejur. 16Și chiar pe Maaca
15.16
1 Reg. 15.13
, mama lui, Asa împăratul, a depărtat‐o, să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol pentru Astarteea; și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a sfărâmat și l‐a ars în valea Chedron. 17Dar înălțimile
15.17
Cap. 14.3, 5.
n‐au fost îndepărtate din Israel: totuși inima lui Asa a fost desăvârșită în toate zilele sale. 18Și a adus în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și unelte. 19Și n‐a fost nici un război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.