Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Și Duhul

15.1
Num. 24.2Jud. 3.10
lui Dumnezeu a fost peste Azaria, fiul lui Oded. 2Și el a ieșit înaintea lui Asa și i‐a zis: Ascultați‐mă, tu Asa și tot Iuda și Beniaminul: Domnul
15.2
Iac. 4.8
este cu voi când sunteți cu el; și dacă‐l
15.2
Vers. 4, 15.
veți căuta, el va fi găsit de voi; dar dacă‐l
15.2
Cap. 24.20.
veți părăsi, vă va părăsi. 3Și multe zile
15.3
Osea 3.4
Israel a fost fără
15.3
Lev. 10.11
adevăratul Dumnezeu și fără un preot învățător și fără lege. 4Dar în strâmtorarea lor s‐au întors
15.4
Deut. 4.29
la Domnul, Dumnezeul lui Israel și l‐au căutat și el a fost găsit de ei. 5Și în acele vremuri
15.5
Jud. 5.6
nu era pace pentru cel ce ieșea și pentru cel ce intra, ci erau mari tulburări între toți locuitorii țărilor. 6Și un
15.6
Mat. 24.7
neam era sfărâmat de alt neam și o cetate de altă cetate; căci Dumnezeu îi tulbura cu tot felul de strâmtorări. 7Dar voi întăriți‐vă și să nu vă slăbească mâinile: căci este o răsplătire pentru lucrul vostru.

Râvna lui Asa

8Și când a auzit Asa aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, s‐a îmbărbătat și a depărtat urâciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile, pe

15.8
Cap. 13.19.
care le luase din ținutul muntos al lui Efraim, și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. 9Și a adunat pe tot Iuda și Beniaminul
15.9
Cap. 11.16.
, și cu ei pe străinii din Efraim și din Manase și din Simeon; căci mulți din Israel trecuseră la el când au văzut că Domnul Dumnezeul său era cu el. 10Și s‐au adunat la Ierusalim în luna a treia, a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. 11Și au
15.11
Cap. 14.15.
jertfit Domnului în ziua aceea, din prada
15.11
Cap. 14.13.
pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Și au intrat
15.12
2 Reg. 23.3Neem. 10.29
în legământ ca să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, cu toată inima lor și cu tot sufletul lor, 13și ca oricine
15.13
Ex. 22.20
n‐ar căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, să fie
15.13
Deut. 13.5,9,15
omorât de la mic până la mare, de la bărbat până la femeie. 14Și au jurat Domnului cu glas tare și cu strigăt de bucurie și cu trâmbițe și cu buciume. 15Și tot Iuda s‐a bucurat de jurământ: căci juraseră cu toată inima lor și l‐au căutat cu toată dorința
15.15
Vers. 2.
lor; și el a fost găsit de ei: și Domnul le‐a dat odihnă de jur împrejur. 16Și chiar pe Maaca
15.16
1 Reg. 15.13
, mama lui, Asa împăratul, a depărtat‐o, să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol pentru Astarteea; și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a sfărâmat și l‐a ars în valea Chedron. 17Dar înălțimile
15.17
Cap. 14.3, 5.
n‐au fost îndepărtate din Israel: totuși inima lui Asa a fost desăvârșită în toate zilele sale. 18Și a adus în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și unelte. 19Și n‐a fost nici un război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.

16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În anul al treizeci și șaselea al domniei lui Asa, Baeșa

16.1
1 Reg. 15.17
împăratul lui Israel s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama, ca să
16.1
Cap. 15.9.
nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 2Și Asa a scos argint și aur din vistieriile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis la Ben‐Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, zicând: 3Este un legământ între mine și tine, și între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit argint și aur: mergi, desfă legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 4Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel; și au bătut Iionul și Danul și Abel‐Maimul și toate casele de merinde ale cetăților lui Neftali. 5Și a fost așa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a pus capăt lucrului său. 6Și Asa, împăratul, a luat pe tot Iuda și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele ei, cu care zidise Baeșa, și a zidit cu ele Gheba și Mițpa.

Mustrarea lui Asa

7Și în vremea aceea, Hanani

16.7
1 Reg. 16.1
, văzătorul, a venit la Asa, împăratul lui Iuda, și i‐a zis: Fiindcă
16.7
Is. 31.1Ier. 17.5
te‐ai rezemat pe împăratul Siriei și nu te‐ai rezemat pe Domnul Dumnezeul tău, pentru aceea oastea împăratului Siriei ți‐a scăpat din mână. 8Oare nu erau etiopienii
16.8
Cap. 14.9.
și libienii
16.8
Cap. 12.3.
o oaste mare cu multe care și călăreți? Dar fiindcă te‐ai rezemat pe Domnul, el i‐a dat în mâna ta. 9Căci ochii Domnului cutreieră
16.9
Iov 34.21Prov. 5.21
15.3Ier. 16.17
32.19Zah. 4.10
peste tot pământul, ca să se arate tare pentru cei cu inima desăvârșită față de el. Ai lucrat
16.9
1 Sam. 13.13
nebunește în aceasta, căci de acum înainte vei avea
16.9
1 Reg. 15.32
războaie. 10Și Asa s‐a mâniat pe văzător și l‐a
16.10
Cap. 18.26.
pus în închisoare, căci era înfuriat pe el pentru aceasta. Și în vremea aceea Asa a apăsat pe unii din popor. 11Și iată, faptele
16.11
1 Reg. 15.23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale Asa s‐a îmbolnăvit de picioare; și boala lui s‐a întețit mult: dar în boala sa n‐a
16.12
Ier. 17.5
căutat pe Domnul, ci pe doftori. 13Și Asa a adormit
16.13
1 Reg. 15.21
cu părinții săi și a murit în anul al patruzeci și unulea al domniei sale. 14Și l‐au înmormântat în mormântul său, pe care și‐l săpase în cetatea lui David, și l‐au culcat pe un așternut umplut cu mirodenii
16.14
Gen. 50.2Mc. 16.1In. 19.39,40
și felurite mirosne, pregătite după meșteșugul făcătorului de mir: și i‐au făcut o ardere
16.14
Cap. 21.19.
foarte mare.

17

Iosafat, împăratul lui Iuda

171Iosafat

17.1
1 Reg. 15.24
, fiul său, a domnit în locul său și s‐a întărit împotriva lui Israel. 2Și a așezat oaste în toate cetățile întărite ale lui Iuda, și a pus străji în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase
17.2
Cap. 15.8.
Asa tatăl său. 3Și Domnul a fost cu Iosafat, căci umblase în căile lui dintâi ale lui David, tatăl său, și n‐a căutat pe Baali, 4ci a căutat pe Dumnezeul tatălui său, și a umblat în poruncile sale
17.4
1 Reg. 12.28
și nu după faptele lui Israel. 5De aceea Domnul a întărit împărăția în mâna lui și tot Iuda a adus
17.5
1 Sam. 10.271 Reg. 10.25
daruri lui Iosafat și a avul
17.5
1 Reg. 10.27
avere și cinste multă. 6Și inima lui s‐a întărit în căile Domnului: și a depărtat
17.6
1 Reg. 22.1319.3
20.33
chiar și înălțimile și Astarteele din Iuda. 7Și în al treilea an al domniei sale a trimis pe mai marii săi: pe Ben‐Hail și pe Obadia și pe Zaharia și pe Netaneel și pe Mica
17.7
Cap. 15.3.
, să‐i învețe în cetățile lui Iuda; 8și cu ei pe leviți: pe Șemaia, și pe Netania și pe Zebadia și pe Asael și pe Șemiramot și pe Ionatan și pe Adonia și pe Tobia și pe Tob‐Adonia, leviții; și cu ei pe Elișama și pe Ioram, preoții. 9Și‐i
17.9
Cap. 35.3.
învățau în Iuda și aveau cu ei cartea legii Domnului; și au mers prin toate cetățile lui Iuda și‐i învățau în popor. 10Și teama
17.10
Gen. 35.5
Domnului a fost peste toate împărățiile țărilor care erau împrejurul lui Iuda, și nu s‐au luptat cu Iosafat. 11Și unii dintre filisteni
17.11
2 Sam. 8.2
au adus daruri și argint ca dare lui Iosafat. Și arabii i‐au adus oi: șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de țapi. 12Și Iosafat s‐a făcut tot mai mare; și a zidit cetățui în Iuda și case de merinde pentru cetăți. 13Și a avut multe lucrări în cetățile lui Iuda; și oameni de război tari și viteji în Ierusalim. 14Și aceasta este numărătoarea lor după casele lor părintești: Din Iuda mai mari peste mii: Adna, capul, și cu ei trei sute de mii de bărbați viteji. 15Și după el era Iohanan, mai marele, și cu el două sute optzeci de mii. 16Și după el era Amasia, fiul lui Zicri, care se dăduse
17.16
Jud. 5.2,9
de bună voie Domnului; și cu el două sute de mii de bărbați viteji. 17Și din Beniamin: Eliada, bărbat viteaz, și cu el două sute de mii de bărbați înarmați cu arc și scut. 18Și după el Iozabad și cu el o sută optzeci de mii gata de război. 19Aceștia erau cei ce slujeau împăratului, afară de aceia
17.19
Vers. 2.
pe care îi pusese împăratul în cetățile întărite prin tot Iuda.