Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În anul al treizeci și șaselea al domniei lui Asa, Baeșa

16.1
1 Reg. 15.17
împăratul lui Israel s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama, ca să
16.1
Cap. 15.9.
nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 2Și Asa a scos argint și aur din vistieriile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis la Ben‐Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, zicând: 3Este un legământ între mine și tine, și între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit argint și aur: mergi, desfă legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 4Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel; și au bătut Iionul și Danul și Abel‐Maimul și toate casele de merinde ale cetăților lui Neftali. 5Și a fost așa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a pus capăt lucrului său. 6Și Asa, împăratul, a luat pe tot Iuda și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele ei, cu care zidise Baeșa, și a zidit cu ele Gheba și Mițpa.

Mustrarea lui Asa

7Și în vremea aceea, Hanani

16.7
1 Reg. 16.1
, văzătorul, a venit la Asa, împăratul lui Iuda, și i‐a zis: Fiindcă
16.7
Is. 31.1Ier. 17.5
te‐ai rezemat pe împăratul Siriei și nu te‐ai rezemat pe Domnul Dumnezeul tău, pentru aceea oastea împăratului Siriei ți‐a scăpat din mână. 8Oare nu erau etiopienii
16.8
Cap. 14.9.
și libienii
16.8
Cap. 12.3.
o oaste mare cu multe care și călăreți? Dar fiindcă te‐ai rezemat pe Domnul, el i‐a dat în mâna ta. 9Căci ochii Domnului cutreieră
16.9
Iov 34.21Prov. 5.21
15.3Ier. 16.17
32.19Zah. 4.10
peste tot pământul, ca să se arate tare pentru cei cu inima desăvârșită față de el. Ai lucrat
16.9
1 Sam. 13.13
nebunește în aceasta, căci de acum înainte vei avea
16.9
1 Reg. 15.32
războaie. 10Și Asa s‐a mâniat pe văzător și l‐a
16.10
Cap. 18.26.
pus în închisoare, căci era înfuriat pe el pentru aceasta. Și în vremea aceea Asa a apăsat pe unii din popor. 11Și iată, faptele
16.11
1 Reg. 15.23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale Asa s‐a îmbolnăvit de picioare; și boala lui s‐a întețit mult: dar în boala sa n‐a
16.12
Ier. 17.5
căutat pe Domnul, ci pe doftori. 13Și Asa a adormit
16.13
1 Reg. 15.21
cu părinții săi și a murit în anul al patruzeci și unulea al domniei sale. 14Și l‐au înmormântat în mormântul său, pe care și‐l săpase în cetatea lui David, și l‐au culcat pe un așternut umplut cu mirodenii
16.14
Gen. 50.2Mc. 16.1In. 19.39,40
și felurite mirosne, pregătite după meșteșugul făcătorului de mir: și i‐au făcut o ardere
16.14
Cap. 21.19.
foarte mare.

17

Iosafat, împăratul lui Iuda

171Iosafat

17.1
1 Reg. 15.24
, fiul său, a domnit în locul său și s‐a întărit împotriva lui Israel. 2Și a așezat oaste în toate cetățile întărite ale lui Iuda, și a pus străji în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase
17.2
Cap. 15.8.
Asa tatăl său. 3Și Domnul a fost cu Iosafat, căci umblase în căile lui dintâi ale lui David, tatăl său, și n‐a căutat pe Baali, 4ci a căutat pe Dumnezeul tatălui său, și a umblat în poruncile sale
17.4
1 Reg. 12.28
și nu după faptele lui Israel. 5De aceea Domnul a întărit împărăția în mâna lui și tot Iuda a adus
17.5
1 Sam. 10.271 Reg. 10.25
daruri lui Iosafat și a avul
17.5
1 Reg. 10.27
avere și cinste multă. 6Și inima lui s‐a întărit în căile Domnului: și a depărtat
17.6
1 Reg. 22.1319.3
20.33
chiar și înălțimile și Astarteele din Iuda. 7Și în al treilea an al domniei sale a trimis pe mai marii săi: pe Ben‐Hail și pe Obadia și pe Zaharia și pe Netaneel și pe Mica
17.7
Cap. 15.3.
, să‐i învețe în cetățile lui Iuda; 8și cu ei pe leviți: pe Șemaia, și pe Netania și pe Zebadia și pe Asael și pe Șemiramot și pe Ionatan și pe Adonia și pe Tobia și pe Tob‐Adonia, leviții; și cu ei pe Elișama și pe Ioram, preoții. 9Și‐i
17.9
Cap. 35.3.
învățau în Iuda și aveau cu ei cartea legii Domnului; și au mers prin toate cetățile lui Iuda și‐i învățau în popor. 10Și teama
17.10
Gen. 35.5
Domnului a fost peste toate împărățiile țărilor care erau împrejurul lui Iuda, și nu s‐au luptat cu Iosafat. 11Și unii dintre filisteni
17.11
2 Sam. 8.2
au adus daruri și argint ca dare lui Iosafat. Și arabii i‐au adus oi: șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de țapi. 12Și Iosafat s‐a făcut tot mai mare; și a zidit cetățui în Iuda și case de merinde pentru cetăți. 13Și a avut multe lucrări în cetățile lui Iuda; și oameni de război tari și viteji în Ierusalim. 14Și aceasta este numărătoarea lor după casele lor părintești: Din Iuda mai mari peste mii: Adna, capul, și cu ei trei sute de mii de bărbați viteji. 15Și după el era Iohanan, mai marele, și cu el două sute optzeci de mii. 16Și după el era Amasia, fiul lui Zicri, care se dăduse
17.16
Jud. 5.2,9
de bună voie Domnului; și cu el două sute de mii de bărbați viteji. 17Și din Beniamin: Eliada, bărbat viteaz, și cu el două sute de mii de bărbați înarmați cu arc și scut. 18Și după el Iozabad și cu el o sută optzeci de mii gata de război. 19Aceștia erau cei ce slujeau împăratului, afară de aceia
17.19
Vers. 2.
pe care îi pusese împăratul în cetățile întărite prin tot Iuda.

18

Ahab și Iosafat împotriva sirienilor

181Și Iosafat a avut

18.1
Cap. 17.5.
averi și cinste multă și s‐a încuscrit
18.1
2 Reg. 8.18
cu Ahab. 2Și după trecere de câțiva
18.2
1 Reg. 22.2
ani s‐a pogorât la Ahab în Samaria. Și Ahab i‐a junghiat lui și poporului care era cu el, oi și boi mulți. Și a stăruit de el să se suie împotriva Ramot‐Galaadului. 3Și Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: Vrei să mergi cu mine la Ramot‐Galaad? Și el i‐a zis: Eu sunt ca tine și poporul meu ca poporul tău; și voi fi cu tine în război. 4Și Iosafat a zis împăratului lui Israel: Întreabă
18.4
1 Sam. 23.2,4,92 Sam. 2.1
, te‐rog, astăzi cuvântul Domnului. 5Și împăratul lui Israel a adunat pe proroci, patru sute de bărbați, și le‐a zis: Să mergem la luptă împotriva Ramot‐Galaadului sau să mă opresc? Și ei au zis: Suie‐te și Dumnezeu îl va da în mâna împăratului. 6Și Iosafat a zis: Oare nu mai este aici vreun proroc al Domnului ca să‐l întrebăm? 7Și împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Mai este un bărbat prin care putem să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc căci niciodată nu prorocește bine despre mine, ci totdeauna rău: acesta este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis: Să nu zică așa împăratul. 8Și împăratul lui Israel a chemat pe un dregător și a zis: Adu degrab pe Mica, fiul lui Imla. 9Și împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, au șezut fiecare pe scaunul său de domnie îmbrăcați cu hainele lor, și au șezut într‐o arie la intrarea porții Samariei și toți prorocii proroceau înaintea lor. 10Și Zedechia, fiul lui Chenaana, și‐a făcut coarne de fier și a zis: Așa zice Domnul: Cu acestea vei împunge pe sirieni până îi vei nimici. 11Și toți prorocii au prorocit așa zicând: Suie‐te la Ramot‐Galaad și izbândește, căci Domnul îl va da în mâna împăratului. 12Și solul care se dusese să cheme pe Mica, i‐a vorbit zicând: Iată, cuvintele prorocilor toate cu o gură spun bine împăratului, rogu‐te dar, fie cuvântul tău ca al unuia dintre ei și vorbește bine. 13Și Mica a zis: Viu este Domnul
18.13
Num. 22.18
22.35
23.12,25
21.131 Reg. 22.14
, ce‐mi va zice Dumnezeul meu aceea voi vorbi. 14Și a venit la împărat. Și împăratul i‐a zis: Mica, să mergem la luptă împotriva Ramot‐Galaadului sau să ne oprim? Și el a zis: Suiți‐vă și izbândiți. Și vor fi dați în mâinile voastre. 15Și împăratul i‐a zis; De câte ori să te jur ca să nu‐mi spui decât adevărul în numele Domnului? 16Și Mica a zis: Am văzut pe tot Israelul împrăștiat pe munți ca oile care n‐au păstor. Și Domnul a zis: Aceștia n‐au domn; să se întoarcă fiecare în pace la casa lui. 17Și împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Nu ți‐am spus că nu va proroci bine despre mine, ci rău? 18Și Mica a zis: Ascultați deci cuvântul Domnului: Am văzut pe Domnul șezând pe scaunul său de domnie și toată oștirea cerurilor stând la dreapta lui și la stânga lui. 19Și Domnul a zis: Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie și să cadă în Ramot‐Galaad? Și unul vorbea așa și altul vorbea așa. 20Și a ieșit un duh
18.20
Iov 1.6
și a stătut înaintea Domnului și a zis: Eu îl voi amăgi. Și Domnul i‐a zis: Cu ce? 21Și el a zis: Voi ieși și voi fi un duh mincinos în gura tuturor prorocilor lui. Și el a zis: Îl vei amăgi și vei și izbuti: ieși și fă așa. 22Și acum iată Domnul a pus
18.22
Iov 12.16Is. 19.14Ezec. 14.9
un duh mincinos în gura acestor proroci ai tăi și Domnul a vorbit rău de tine. 23Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, s‐a apropiat și a lovit pe Mica
18.23
Ier. 20.2Mc. 14.65Fapte. 23.2
peste obraz și a zis: Pe ce cale a trecut Duhul Domnului de la mine ca să vorbească cu tine? 24Și Mica a zis: Iată vei vedea în ziua aceea, când vei intra în odaia dinăuntru ca să te ascunzi. 25Și împăratul lui Israel a zis: Luați pe Mica și duceți‐l înapoi la Amon, mai marele cetății, și la Ioas, fiul împăratului. 26Și să zice ți: Așa zice împăratul: Puneți
18.26
Cap. 16.10.
pe acesta în închisoare și hrăniți‐l cu pâinea întristării și cu apa întristării, până mă voi întoarce în pace. 27Si Mica a zis: Dacă în adevăr te vei întoarce în pace, Domnul n‐a vorbit prin mine. Și el a zis: Ascultați, toate popoarele!

Moartea lui Ahab

28Și împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s‐au suit la Ramot‐Galaad. 29Și împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Eu îmi voi schimba hainele și voi intra în luptă; iar tu îmbracă‐ți hainele tale! Și împăratul lui Israel și‐a schimbat hainele; și au plecat la luptă. 30Iar împăratul Siriei poruncise mai marilor carelor sale zicând: Nu vă luptați nici cu cel mic nici cu cel mare, ci numai cu împăratul lui Israel. 31Și a fost așa: cum au văzut mai marii carelor pe Iosafat, au zis: Acesta este împăratul lui Israel! Și l‐au împresurat să se lupte împotriva lui. Și Iosafat a strigat și Domnul l‐a ajutat și Dumnezeu i‐a întors de la el. 32Și a fost așa: când au văzut mai marii carelor că nu era împăratul lui Israel, s‐au întors de la el. 33Și un om a tras cu arcul în nevinovăția lui și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Și Ahab a zis celui ce mâna carul său: Întoarce‐ți mâna și scoate‐mă din tabără, căci sunt rănit. 34Și lupta s‐a făcut tot mai crâncenă în ziua aceea; și împăratul lui Israel a stătut în car împotriva sirienilor până seara și pe la apusul soarelui a murit.