Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Solomon împărat

11Și Solomon

1.1
1 Reg. 2.46
, fiul lui David, s‐a întărit în împărăția sa și Domnul
1.1
Gen. 39.2
Dumnezeul său era cu el și l‐a mărit
1.1
1 Cron. 29.25
nespus. 2Și Solomon a vorbit către tot Israelul, către mai
1.2
1 Cron. 27.1
marii peste mii și peste sute și către judecători și către toți domnii întregului Israel, capi părintești. 3Și Solomon și toată obștea cu el s‐au dus la înălțimea care era la Gabaon
1.3
1 Reg. 3.41 Cron. 16.39
21.29
, căci acolo era cortul întâlnirii lui Dumnezeu pe care‐l făcuse Moise, slujitorul Domnului, în pustie. 4Dar David suise chivotul
1.4
2 Sam. 6.2,171 Cron. 15.1
lui Dumnezeu de la Chiriat‐Iearim în locul pe care i‐l pregătise David, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. 5Și altarul de aramă
1.5
Ex. 27.1,2
38.1,2
pe care‐l făcuse Bețaleel
1.5
Ex. 31.2
, fiul lui Uri, fiul lui Hur, era acolo înaintea locașului Domnului; și Solomon și obștea l‐au căutat. 6Și Solomon s‐a suit acolo înaintea Domnului pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii și a adus
1.6
1 Reg. 3.1
o mie de arderi de tot pe el. 7În aceeași noapte
1.7
1 Reg. 3.5,6
Dumnezeu s‐a arătat lui Solomon și i‐a zis: Cere ce să‐ți dau. 8Și Solomon a zis lui Dumnezeu: Tu ai arătat mare îndurare lui David, tatăl meu, și m‐ai făcut
1.8
1 Cron. 28.5
împărat în locul său. 9Acum Doamne, Dumnezeule, fă să se întărească cuvântul tău către David, tatăl meu, căci m‐ai făcut
1.9
1 Reg. 3.7,8
împărat peste un popor foarte numeros, ca pulberea pământului. 10Dă‐mi acum
1.10
1 Reg. 3.9
înțelepciune și cunoștință, ca să pot
1.10
Num. 27.17Deut. 31.2
ieși și intra înaintea acestui popor, căci cine poate judeca pe acest popor mare al tău? 11Și Dumnezeu
1.11
1 Reg. 3.11,12,13
a zis lui Solomon: Pentru că aceasta este în inima ta, și n‐ai cerut avuție, bogății, cinste, nici viața celor ce te urăsc, și n‐ai cerut zile multe, ci ți‐ai cerut înțelepciune și cunoștință ca să poți judeca poporul meu peste care te‐am făcut împărat: 12înțelepciune și cunoștință îți sunt date și îți voi da avuție, bogății și cinste, asemenea cărora n‐au avut împărații
1.12
1 Cron. 29.25Ecl. 2.9
care au fost înainte de tine și niciunul după tine nu va avea asemenea.

Avuția lui Solomon

13Și Solomon a venit de la înălțimea din Gabaon la Ierusalim înaintea cortului întâlnirii și a domnit peste Israel. 14Și Solomon

1.14
1 Reg. 4.26
10.26
a adunat care și călăreți; și avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreți; și i‐a așezat în cetățile pentru care și cu împăratul la Ierusalim. 15Și împăratul
1.15
1 Reg. 10.27Iov 22.24
a făcut argintul și aurul în Ierusalim ca pietrele, și cedrii ca sicomorii care sunt în vale, în mulțime. 16Și caii pe care‐i avea Solomon
1.16
1 Reg. 10.28,29
erau aduși din Egipt; negustorii împăratului îi primeau in cete, fiecare ceată cu un preț. 17Și suiau și aduceau din Egipt un car pentru șase sute sicli de argint și un cal pentru o sută cincizeci. Și așa au adus prin mâinile lor pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei.

2

Pregătirile lui Solomon pentru zidirea templului

21Și Solomon a hotărât

2.1
1 Reg. 5.5
să zidească o casă numelui Domnului și o casă pentru împărăția sa. 2Și Solomon
2.2
1 Reg. 5.15
a numărat șaptezeci de mii de oameni să poarte sarcinile și optzeci de mii de cioplitori pe munte și trei mii șase sute ca să privegheze peste ei. 3Și Solomon a trimis la Hiram, împăratul Tirului, zicând: Cum
2.3
1 Cron. 14.1
ai făcut lui David, tatăl meu, și i‐ai trimis cedri să‐și zidească o casă, pentru ca să locuiască în ea, fă și mie. 4Iată zidesc
2.4
Vers. 1.
o casă numelui Domnului Dumnezeului meu ca să i‐o sfințese să ard înaintea lui tămâie
2.4
Ex. 30.7
mirositoare și pentru așezarea necurmată
2.4
Ex. 25.30Lev. 21.8
a pâinilor și pentru arderile
2.4
Num. 28.3,9,11
de tot de dimineață și de seară, și la sabate și la lunile noi și la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este în veac pentru Israel. 5Și casa pe care o voi zidi este mare: căci Dumnezeul nostru este mai
2.5
Ps. 135.5
mare decât toți dumnezeii. 6Dar cine‐i
2.6
1 Reg. 8.27Is. 66.1
poate zidi o casă? Căci cerurile și cerurile cerurilor nu‐l pot cuprinde; și cine sunt eu să‐i zidesc o casă, decât numai ca să ard tămâie înaintea lui? 7Și acum trimite‐mi un bărbat iscusit să lucreze în aur și în argint și în aramă și în fier și în purpură și în cârmezin și albastru și care să știe să facă săpături, ca să stea cu bărbații iscusiți care sunt la mine în Iuda și in Ierusalim, pe care
2.7
1 Cron. 22.15
i‐a pregătit David, tatăl meu. 8Și trimite‐mi
2.8
1 Reg. 5.6
și lemn de cedru, de chiparos și de algumim, din Liban; căci știu că slujitorii tăi se pricep la tăiatul lemnelor în Liban. Și iată, slujitorii mei vor fi cu slujitorii tăi. 9Și să‐mi pregătească lemn mult, căci casa pe care o zidesc va fi mare și minunată. 10Și iată, voi da tăietorilor, slujitorilor tăi, care vor tăia
2.10
1 Reg. 5.11
lemnul, douăzeci de mii de cori de grâu treierat și douăzeci de mii de cori de orz și douăzeci de mii de baturi de vin și douăzeci de mii de baturi de untdelemn. 11Și Hiram, împăratul Tirului, a zis în scrisoarea pe care a trimis‐o lui Solomon: Fiindcă
2.11
1 Reg. 10.9
Domnul a iubit pe poporul său te‐a făcut împărat peste ei. 12Și Hiram a zis: Binecuvântat
2.12
1 Reg. 5.7
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care
2.12
Gen. 1
2Ps. 33.6
102.25
124.8
136.5,6Fapte. 4.24
14.15Ap. 10.6
a făcut cerurile și pământul, care a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă pentru împărăția sa. 13Și acum, îți trimit un bărbat iscusit și cu minte, pe Huram‐Abi, 14fiul
2.14
1 Reg. 7.13,14
unei femei din fiicele lui Dan și tatăl lui era un bărbat din Tir, priceput să lucreze în aur și în argint, în aramă, în fier, în piatră și în lemn, în purpură, în albastru și în in subțire și în cârmezin și să facă tot felul de săpătură și pentru născocirea a tot felul de planuri ce i se vor da, cu oamenii tăi iscusiți și cu oamenii iscusiți ai domnului meu David, tatăl tău. 15Și acum, domnul meu
2.15
Vers. 10.
să trimeată slujitorilor săi grâul și orzul, untdelemnul și vinul de care a vorbit. 16Și
2.16
1 Reg. 5.8,9
vom tăia lemn din Liban după toată trebuința ta și ți‐l vom aduce în plute pe mare la Iafo și‐l vei sui la Ierusalim. 17Și Solomon
2.17
Vers. 2.1 Reg. 5.13, 15, 16;
a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel, după numărătoarea cu care‐i numărase David
2.17
1 Cron. 22.2
, tatăl său, și s‐au găsit o sută cincizeci și trei de mii sase sute. 18Și a pus șaptezeci de mii
2.18
Vers. 2.
din ei să fie purtători de sarcini și optzeci de mii cioplitori în munți și trei mii șase sute priveghetori care să țină pe popor la lucru.

3

Zidirea Templului

31Și Solomon

3.1
1 Reg. 6.1
a început a zidi casa Domnului la Ierusalim
3.1
Gen. 22.2,14
, pe muntele Moria, unde se arătase Domnul tatălui său David, în locul pe care‐l pregătise David în aria lui Ornan
3.1
1 Cron. 21.18
22.1
, Iebusitul. 2Și a început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale. 3Și acestea au fost temeliile
3.3
1 Reg. 6.2
lui Solomon pentru zidirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coți după măsura dintâi era de șaizeci de coți și lărgimea douăzeci de coți. 4Și pridvorul
3.4
1 Reg. 6.3
care era înainte, lungimea lui era după lărgimea casei, de douăzeci de coți, și înălțimea o sută douăzeci de coți. Și a acoperit‐o pe dinăuntru cu aur curat. 5Și casa
3.5
1 Reg. 6.17
cea mare a îmbrăcat‐o cu lemn de chiparos, pe care l‐a îmbrăcat cu aur curat și a pus peste el finici și lanțuri. 6Și a îmbrăcat casa cu pietre scumpe spre frumusețe și aurul era aur din Parvaim. 7Și a îmbrăcat cu aur casa, grinzile, pragul și pereții ei și ușile ei și a săpat heruvimi pe pereți. 8Și a făcut casa sfintei sfintelor: lungimea ei, după lărgimea casei, douăzeci de coți, și lărgimea ei douăzeci de coți; și a îmbrăcat‐o cu aur bun, șase sute de talanți. 9Și greutatea cuielor era de cincizeci de sicli de aur. Și a îmbrăcat cu aur odăile de sus. 10Și în casa
3.10
1 Reg. 6.23
sfintei sfintelor a făcut doi heruvimi, lucru de săpător, și i‐au îmbrăcat cu aur. 11Și aripile heruvimilor erau de douăzeci de coți lungime; o aripă a unuia de cinci coți, atingea peretele casei, și cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa celuilalt heruvim. 12Și aripa celuilalt heruvim, de cinci coți, atingea peretele casei și aripa cealaltă de cinci coți se lipea de aripa celuilalt heruvim. 13Aripile acestor heruvimi se în‐tindeau douăzeci de coți: și stăteau pe picioarele lor și fețele lor erau spre casă. 14Și a făcut perdeaua
3.14
Ex. 26.31Mat. 27.51Evr. 9.3
de albastru și de purpură și de cârmezin și de in subțire și a făcut heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15Și a mai făcut înaintea casei doi

3.15
1 Reg. 7.15‐21Ier. 52.21
stâlpi înalți de treizeci și cinci de coți, și coperișul care era pe creștetul fiecăruia din ei era de cinci coți. 16Și a făcut lanțuri în partea dinapoi și le‐a pus pe capetele stâlpilor; și a făcut o sută
3.16
1 Reg. 7.20
de rodii și le‐a pus pe lanțuri. 17Și a așezat
3.17
1 Reg. 7.21
stâlpii înaintea templului, unul la dreapta și unul la stânga; și a pus numele celui din dreapta Iachin și numele celui din stânga Boaz.