Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Biruința lui Iosafat

201Și a fost așa: după aceasta copiii lui Moab și copiii lui Amon și cu ei unii din maoniți au venit cu război împotriva lui Iosafat. 2Și au venit și au spus lui Iosafat zicând: O mare mulțime de dincolo de mare, din Siria, vine împotriva ta; și iată, sunt la

20.2
Gen. 14.7
Hațaton‐Tamar adică
20.2
Ios. 15.62
En‐Ghedi. 3Și Iosafat s‐a temut și și‐a îndreptat fața să caute
20.3
Cap. 19.3.
pe Domnul; și a vestit
20.3
Ezra 8.21Ier. 36.9Iona 3.5
un post prin tot Iuda. 4Și Iuda s‐a adunat să caute ajutor de la Domnul: și chiar din toate cetățile lui Iuda au venit să caute pe Domnul. 5Și Iosafat a stătut în adunarea lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea pridvorului celui nou: 6și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri! Oare nu ești tu Dumnezeu în ceruri
20.6
Deut. 4.39Ios. 2.111 Reg. 8.23Mat. 6.9
? Și nu ești tu cel ce domnești
20.6
Ps. 47.2,8Dan. 4.17,25,32
peste toate împărățiile neamurilor? Și tăria și puterea este în mâna
20.6
1 Cron. 29.12Ps. 62.11Mat. 6.13
ta și nimeni nuți se poate împotrivi. 7N‐ai alungat
20.7
Ps. 44.2Gen. 17.7
tu, Dumnezeul nostru
20.7
Ex. 6.7
, pe locuitorii acestei țări dinaintea poporului tău Israel și ai dat‐o seminței lui
20.7
Is. 41.8Iac. 2.23
Avraam, prietenul tău în veac? 8Și au locuit în ea și ți‐au zidit un locaș sfințit pentru numele tău, zicând: 9Dacă
20.9
1 Reg. 8.33,37
va veni rău peste noi, sabie, judecată sau ciumă, sau foamete, și vom sta înaintea acestei case și înaintea feței tale, (căci
20.9
Cap. 6.20.
numele tău este în această casă,) și vom striga la tine în strâmtorarea noastră, atunci ne vei asculta și ne vei mântui. 10Și acum iată, copiii lui Amon și Moabul și cei de pe muntele Seir, pe la care n‐ai îngăduit
20.10
Deut. 2.4,9,19
lui Israel să intre când au ieșit dințara Egiptului, căci s‐au abătut
20.10
Num. 20.21
de la ei și nu i‐au nimicit: 11iată ne răsplătesc, venind
20.11
Ps. 83.12
să ne gonească din stăpânirea ta, pe care ne‐ai dat‐o s‐o moștenim. 12Dumnezeul nostru, oare nu‐i vei judeca
20.12
1 Sam. 3.13
tu? Căci n‐avem nicio putere înaintea acestei mari mulțimi care vine împotriva noastră, și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt
20.12
Ps. 25.15
121.1,2
123.1,2
141.8
spre tine. 13Și tot Iuda stătea înaintea Domnului cu pruncii lor, nevestele lor și copiii lor. 14Și Duhul
20.14
Num. 11.25,26
24.224.20
Domnului a fost în mijlocul obștei peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, un levit din fiii lui Asaf. 15Și a zis: Luați aminte, tot Iuda și voi locuitori ai Ierusalimului și tu împărate Iosafat! Așa zice Domnul: Nu
20.15
Ex. 14.13,14Deut. 1.29,30
31.6,8
vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci lupta nu este a voastră ci a lui Dumnezeu. 16Mâine pogorâți‐vă împotriva lor. Iată se vor sui pe suișul Țiț și‐i veți întâlni la capătul văii în dreptul pustiei lui Ieruel. 17Nu voi veți
20.17
Ex. 14.13,14
avea să vă luptați în treaba aceasta; înfățișați‐vă, stați și vedeți izbăvirea Domnului care este cu voi, Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați; ieșiți mâine înaintea lor și Domnul
20.17
Num. 14.9
va fi cu voi 18Și Iosafat și‐a plecat
20.18
Ex. 4.31
fața la pământ: și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului au căzut înaintea Domnului ca să se închine Domnului. 19Și leviții, dintre copiii chehatiților și din copiii coreiților, s‐au sculat să laude pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu glas tare și mare. 20Și s‐au sculat dis de dimineață și au ieșit spre pustia Tecoa; și când ieșeau, Iosafat a stătut și a zis: Ascultați‐mă Iuda și voi locuitori ai Ierusalimului! Credeți
20.20
Is. 7.9
în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți; credeți pe prorocii lui și veți izbândi. 21Și s‐a sfătuit cu poporul și a așezat cântăreți pentru Domnul și pe cei ce lăudau
20.21
1 Cron. 16.29
în podoabă sfântă, și când ieșeau înaintea oștilor înarmate, ziceau: Lăudați
20.21
1 Cron. 16.34Ps. 136.1
pe Domnul, căci
20.21
1 Cron. 16.417.3,6
în veac ține îndurarea sa. 22Și în clipa când începeau cântarea de biruință și lauda, Domnul a pus
20.22
Jud. 7.221 Sam. 14.20
pânda și împotriva copiilor lui Amon și lui Moab și ai muntelui Seir, care veniseră împotriva lui Iuda, și au fost bătuți. 23Și copiii lui Amon și Moab s‐au sculat împotriva locuitorilor muntelui Seir ca să‐i stârpească și să‐i nimicească: și când au sfârșit cu locuitorii de la Seir, s‐au ajutat să se nimicească unul pe altul. 24Și Iuda a venit până la turnul de straja pustiei; și s‐au uitat spre mulțime, și iată, erau trupuri moarte căzute pe pământ și niciunul nu scăpase. 25Și Iosafat și poporul său au venit să jăfuiască prada lor, și au găsit printre ei o mulțime de bogății și trupuri moarte și vase scumpe și au strâns până n‐au mai putut duce: și trei zile au prădat prada, era multă. 26Și a patra zi s‐au adunat în valea Beraca, căci acolo au binecuvântat pe Domnul; pentru aceea au pus numele acestui loc: Valea Beraca, până în ziua de astăzi. 27Și toți bărbații din Iuda și din Ierusalim, și Iosafat în fruntea lor, s‐au întors și au venit iarăși în Ierusalim cu bucurie
20.27
Neem. 12.43
, căci Domnul le dăduse bucurie asupra vrăjmașilor lor. 28Și au venit la Ierusalim la casa Domnului cu psalteri și harfe și trâmbițe. 29Și teama
20.29
Cap. 17.10.
de Dumnezeu a fost peste toate împărățiile țărilor, când au auzit că Domnul se lupta cu vrăjmașii lui Israel. 30Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul
20.30
Cap. 15.15.
său i‐a dat odihnă de jur împrejur.

Sfârșitul domniei lui Iosafat

31Și Iosafat

20.31
1 Reg. 22.41
a domnit peste Iuda. Era de treizeci și cinci de ani când a început să domnească, și a domnit douăzeci și cinci de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Azuba, fiica lui Șilhi. 32Și el a umblat în calea lui Asa, tatăl său, și nu s‐a abătut din ea, ci a făcut ce este drept în ochii Domnului. 33Dar înălțimile
20.33
Cap. 17.6.
n‐au fost îndepărtate și poporul încă nu‐și îndreptase inima
20.33
Cap. 12.14;
spre Dumnezeul părinților lor. 34Și celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintâi și cele de pe urmă, iată, sunt scrise în cuvintele lui Iehu, fiul lui Hanani, care
20.34
1 Reg. 16.1,7
sunt cuprinse în cartea împăraților lui Israel. 35Și după aceasta Iosafat, împăratul lui Iuda, s‐a unit
20.35
1 Reg. 22.48,49
cu Ahazia, împăratul lui Israel, care lucra cu răutate. 36Și s‐a unit cu el ca să facă corăbii să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion‐Gheber. 37Și Eliezer, fiul lui Dodava, de la Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat, zicând: Fiindca te‐ai unit cu Ahazia, Domnul a rupt lucrările tale. Și corăbiile
20.37
1 Reg. 22.48
au fost sfărâmate și n‐au putut merge la Tarsis
20.37
Cap. 9.21.
.

21

Ioram, împăratul lui Iuda

211Și Iosafat

21.1
1 Reg. 22.50
, a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat lângă părinții săi în cetatea lui David. Și Ioram, fiul său, a domnit în locul său. 2Și avea frați, fii ai lui Iosafat: Azaria și Iehiel și Zaharia și Azaria și Micael și Șefatia; toți aceștia erau fiii lui Iosafat, împăratul lui Israel. 3Și tatăl lor le dăduse daruri multe de argint și aur și de lucruri scumpe, afară de cetăți întărite în Iuda, dar împărăția a dat‐o lui Ioram, căci el era întâiul născut. 4Și Ioram s‐a ridicat peste împărăția tatălui său, și s‐a întărit și a ucis cu sabia pe toți frații săi și chiar și din mai marii lui Israel. 5Ioram era de treizeci și doi
21.5
2 Reg. 8.17
de ani când a început să domnească; și a domnit opt ani la Ierusalim. 6Și a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab
21.6
Cap. 22.2.
, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab: și a făcut rău în ochii Domnului. 7Dar Domnul n‐a voit să piardă casa lui David, pentru legământul pe care‐l făcuse cu David, și după cum zisese că îi va da o candelă lui și fiilor
21.7
2 Sam. 7.12,131 Reg. 11.362 Reg. 8.19Ps. 132.11
lui în toate zilele. 8În zilele
21.8
2 Reg. 8.20
lui s‐a rupt Edomul de sub mâna lui Iuda și și‐au pus împărat peste ei. 9Și Ioram a trecut cu mai marii săi și toate carele cu el: și s‐a sculat noaptea și a bătut pe edomiți, care‐l înconjuraseră, și pe mai marii carelor. 10Dar Edomul s‐a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua de astăzi. Atunci Libna s‐a rupt de sub mâna lui, căci părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi. 11Și a făcut înălțimi pe munții lui Iuda, și a tras pe locuitorii Ierusalimului în curvie
21.11
Lev. 17.7
20.5
, și a amăgit pe Iuda. 12Și i‐a venit o scrisoare de la Ilie, prorocul, zicând: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Fiindcă n‐ai umblat în căile lui Iosafat, tatăl tău, și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, 13
21.13
Vers. 11.
ci ai umblat în căile împăraților lui Israel și ai tras
21.13
Ex. 34.15Deut. 31.16
pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului în curvie, ca
21.13
1 Reg. 16.31‐332 Reg. 9.22
și curviile casei lui Ahab, și ai
21.13
Vers. 4.
ucis pe frații tăi, casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine: 14iată, Domnul va lovi cu o mare lovitură pe poporul tău și pe copiii tăi și pe nevestele tale și toată averea ta 15și pe tine însuți cu o boală mare, cu o boală de măruntaie
21.15
Vers. 18, 19.
, până ce de boală vor cădea măruntaiele din tine, zi de zi. 16Și Domnul a stârnit
21.16
1 Reg. 11.14,23
împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor care erau lângă etiopieni. 17Și s‐au suit împotriva lui Iuda și au năvălit asupra lui și au dus cu ei toată averea ce se afla în casa împăratului și pe fiii
21.17
Cap. 24.7.
lui și nevestele lui, încât nu i‐a rămas niciun fiu, afară de Ioahaz, cel mai tânăr din fiii săi. 18Și după toate acestea, Domnul l‐a lovit în măruntaiele
21.18
Vers. 15.
sale cu o boală fără leac. 19Și a fost așa: din zi în zi și pe vremea când se sfârșea anul al doilea, i‐au căzut măruntaiele de boală și a murit în suferințe cumplite. Și poporul său nu i‐a făcut ardere ca arderea părinților
21.19
Cap. 16.14.
săi. 20El era de treizeci și doi de ani când a început să domnească și a domnit opt ani la Ierusalim. Și a murit fără să fi fost dorit și l‐au înmormântat în cetatea lui David, dar nu în mormântul împăraților.

22

Ahazia, împăratul lui Iuda

221Și locuitorii Ierusalimului au făcut împărat în locul său pe Ahazia

22.1
2 Reg. 8.24
, fiul său cel mai tânăr, căci ceata care venise cu arabii în tabără ucisese pe toți cei
22.1
Cap. 21.17.
mai mari de vârstă. Și Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a făcut împărat. 2Ahazia era de patruzeci și doi de ani
22.2
2 Reg. 8.26
când a început să domnească și a domnit un an în Ierusalim. Si numele mamei lui era Atalia
22.2
Cap. 21.6.
, fiica lui Omri. 3Și el a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama lui îi era sfătuitoare la facerea răului. 4Și a făcut rău în ochii Domnului ca și casa lui Ahab, căci ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pieirea lui. 5El a umblat după sfatul lor și a mers cu Ioram
22.5
2 Reg. 8.28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la luptă împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot‐Galaad: și sirienii au bătut pe Ioram. 6Și s‐a întors
22.6
2 Reg. 9.15
să se vinde ce la Izreel de rănile pe care i le făcuseră la Rama când se lupta cu Hazael, împăratul Siriei. Și Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât la Izreel, ca să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, căci era bolnav. 7Și pierzarea lui Ahazia a fost de la
22.7
Jud. 14.41 Reg. 12.15
Dumnezeu, întrucât a venit la Ioram: căci cum a venit, a ieșit
22.7
2 Reg. 9.21
cu Ioram împotriva lui Iehu, fiul lui Nim și, pe care
22.7
2 Reg. 9.6,7
îl unsese Domnul spre a stârpi casa lui Ahab. 8Și a fost așa: când a făcut Iehu judecată
22.8
2 Reg. 10.10,11
asupra casei lui Ahab, a găsit
22.8
2 Reg. 10.13,14
pe mai marii lui Iuda și pe fiii fraților lui Ahazia, care slujeau la Ahazia, și i‐a ucis. 9Și a căutat pe Ahazia
22.9
2 Reg. 9.27
, și l‐au prins (căci se ascunsese în Samaria,) și l‐au adus la Iehu și l‐au ucis; și l‐au înmormântat, căci au zis: El este fiul lui Iosafat care a căutat pe
22.9
Cap. 17.4.
Domnul cu toată inima sa. Și în casa lui Ahazia n‐a fost niciunul, care să poată ținea împărăția.

Atalia, împărăteasa lui Iuda

10Și Atalia, mama lui Ahazia, a văzut

22.10
2 Reg. 11.1
că fiul ei era mort și s‐a sculat și a stârpit toată sămânța împărătească a casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22.11
2 Reg. 11.2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului care fuseseră uciși și l‐a pus pe el și pe doica lui în odaia paturilor. Și Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta lui Iehoiada, preotul, (căci era sora lui Ahazia,) l‐a ascuns dinaintea Ataliei și ea nu l‐a omorât. 12Și a fost ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu șase ani. Și Atalia a domnit peste țară.