Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Amația împăratul lui Iuda

251Amația era de douăzeci și cinci

25.1
2 Reg. 14.1
de ani când a început să domnească; și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Ioadan din Ierusalim. 2Și el a făcut ce era drept în ochii Domnului, dar nu
25.2
2 Reg. 11.4
cu o inimă desăvârșită. 3Și a fost așa: când i s‐a întărit
25.3
2 Reg. 14.5
împărăția, a ucis pe slujitorii lui care uciseseră pe împăratul, tatăl său. 4Dar pe copiii lor nu i‐a ucis, ci a făcut cum este scris în lege în cartea lui Moise, unde Domnul a poruncit, zicând: Părinții
25.4
Deut. 24.162 Reg. 14.6Ier. 31.30Ezec. 18.20
să nu moară pentru copii și nici copiii să nu moară pentru părinți, ci fiecare să moară pentru păcatul său. 5Și Amația a adunat pe Iuda și i‐a rânduit după casele lor părintești, după mai marii peste mii și mai marii peste sute, prin tot Iuda și Beniaminul: și i‐a numărat de la
25.5
Num. 1.3
douăzeci de ani și mai sus și i‐a găsit: trei sute de mii de bărbați ale și, în stare să iasă la oaste, care puteau mânui sulița și scutul. 6Și a tocmit din Israel o sută de mii de bărbați viteji cu o sută de talanți de argint. 7Și un om al lui Dumnezeu a venit la el zicând: Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel; căci Domnul nu este cu Israel, cu toți copiii lui Efraim. 8Dar dacă vrei să mergi, fă‐o; întărește‐te la luptă: Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașilor, căci Dumnezeu are puterea
25.8
Cap. 20.6.
să ajute și să doboare. 9Și Amația a zis omului lui Dumnezeu: Dar ce vom face cu cei o sută de talanți pe care i‐am dat cetei lui Israel? Și omul lui Dumnezeu a zis: Domnul poate
25.9
Prov. 10.22
să‐ți dea mai mult decât aceasta. 10Atunci Amația i‐a deosebit, adică ceata care venise la el din Efraim, ca să se ducă iarăși acasă. Și mânia lor s‐a aprins foarte mult împotriva lui Iuda și s‐au întors în mare mânie la locul lor. 11Și Amația s‐a întărit și și‐a scos poporul și a mers în Valea‐Sării
25.11
2 Reg. 14.7
și a bătut zece mii din copiii lui Seir. 12Și copiii lui Iuda au luat prinși zece mii vii, și i‐au dus pe vârful stâncii și i‐au aruncat de pe vârful stâncii și toți au fost zdrobiți. 13Dar fiii cetei pe care o trimisese Amația înapoi, ca să nu meargă cu el la luptă, au căzut peste cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bet‐Horon, și au bătut din ei trei mii de inși și au luat o mare pradă. 14Și a fost așa: când s‐a întors Amația de la măcelărirea edomiților, a adus
25.14
Cap. 28.23.
pe dumnezeii copiilor lui Seir și i‐a așezat dumnezei
25.14
Ex. 20.3,5
ai săi, și s‐a plecat înaintea lor și le‐a ars tămâie. 15Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Amația, și i‐a trimis un proroc care i‐a zis: Pentru ce cauți pe dumnezeii
25.15
Ps. 96.5
poporului care n‐au
25.15
Vers. 11.
izbăvit pe poporul lor din mâna ta? 16Și a fost așa: pe când vorbea cu el, împăratul i‐a zis: Ai fost făcut tu sfetnicul împăratului? Încetează, pentru ce să fii lovit? Atunci prorocul a încetat și a zis: Cunosc că Dumnezeu
25.16
1 Sam. 2.25
a hotărât să te piardă pentru că ai făcut aceasta și n‐ai ascultat de sfatul meu. 17Și Amația, împăratul lui Iuda, s‐a sfătuit
25.17
2 Reg. 14.8,9
și a trimis la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, zicând: Vino să ne privim în față! 18Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis la Amația, împăratul lui Iuda, zicând: Spinul care este în Liban a trimis la cedrul care este în Liban, zicând: Dă pe fata ta de nevastă fiului meu. Și a trecut o fiară care este în Liban și a călcat spinul. 19Tu zici: Iată ai bătut Edomul și inima ta te‐a înălțat ca să te lauzi. Rămâi acum acasă! De ce să te cerți cu răul, ca să cazi tu și Iuda cu tine? 20Dar Amația n‐a ascultat, căci era de la Dumnezeu
25.20
1 Reg. 12.15
să‐i dea în mâna vrăjmașului fiindcă au căutat
25.20
Vers. 14.
pe dumnezeii Edomului. 21Și Ioas, împăratul lui Israel, s‐a suit și s‐au privit în față, el și Amația, împăratul lui Iuda, la Bet‐Șemeșul care este în Iuda. 22Și Iuda a fost bătut înaintea lui Israel și au fugit fiecare la cortul său. 23Și Ioas, împăratul lui Israel, a prins pe Amația, împăratul lui Iuda, pe fiul lui
25.23
Cap. 21.17;
Ioas, fiul lui Ioahaz, în Bet‐Șemeș, și l‐a dus la Ierusalim și a dărâmat zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului, patru sute de coți. 24Și a luat tot aurul și argintul și toate vasele care s‐au aflat în casa lui Dumnezeu la Obed‐Edom și vistieriile casei împăratului și ostatici și s‐a întors la Samaria. 25Și Amația
25.25
2 Reg. 14.17
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 26Și celelalte fapte ale lui Amația, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel? 27Și din vremea când Amația s‐a abătut de pe urma Domnului, au făcut o uneltire împotriva lui în Ierusalim și el a fugit la Lachis: și au trimis după el la Lachis și l‐au ucis acolo. 28Și l‐au adus pe cai și l‐au înmormântat cu părinții săi în cetatea lui Iuda.

26

Domnia lui Ozia

261Și tot poporul lui Iuda a luat pe Ozia

26.1
2 Reg. 14.21,22
15.1
, care era de șaisprezece ani și l‐a făcut împărat în locul tatălui său Amația. 2El a zidit Elotul și l‐a adus înapoi lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinții săi. 3Ozia era de șaisprezece ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și doi de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Iecolia din Ierusalim. 4Și el a făcut ce este drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Amația, tatăl său. 5Și a căutat
26.5
Cap. 21.2.
pe Dumnezeu, în zilele lui Zaharia, care avea pricepere
26.5
Gen. 41.15Dan. 1.17
2.19
10.1
în vedeniile lui Dumnezeu: și în zilele cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l‐a făcut să propășească. 6Și a ieșit și s‐a luptat
26.6
Is. 14.29
cu filistenii și a sfărâmat zidul Gatului și zidul Iabnei și zidul Asdodului și a zidit cetăți în Asdod și între filisteni. 7Și Dumnezeu l‐a ajutat împotriva filistenilor
26.7
Cap. 21.16.
și împotriva arabilor care locuiau în Gur‐Baal și împotriva maoniților. 8Și amoniții au dat
26.8
2 Sam. 8.2
lui Ozia daruri: și numele lui s‐a răspândit până la intrarea Egiptului, căci se întărise foarte mult. 9Și Ozia a zidit turnuri în Ierusalim, în poarta
26.9
2 Reg. 14.13Neem. 3.13,19,32Zah. 14.10
unghiului și în poarta văii și în unghiu și le‐a întărit. 10Și a zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, căci avea turme mari atât în șes cât și în podiș, și plugari și vieri pe munți și în Carmel; căci iubea plugăria. 11Și Ozia avea o oaste de luptători, care ieșeau la război în cete, după numărul numărătorii lor prin mâna lui Ieiel, cărturarul, și prin Maaseia, căpitenia, sub mâna lui Hanania, unul din mai marii împăratului. 12Tot numărul capilor părintești ai bărbaților viteji era două mii șase sute. 13Și sub mâna lor era tăria unei oștiri de trei sute șapte mii cinci sute, care făceau război cu mare putere ca să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. 14Și Ozia a pregătit pentru ei, pentru toată oastea, scuturi și lănci și coifuri și platoșe și arcuri și pietre de praștie. 15Și a făcut în Ierusalim mașini, iscodite de oameni iscusiți, care să fie pe turnurile și turnurile de la colțuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Și numele lui s‐a răspândit departe, căci a fost ajutat minunat până s‐a întărit.

Semeția lui Ozia

16Dar după ce

26.16
Deut. 32.15
s‐a întărit, i s‐a înălțat
26.16
Deut. 8.14
inima până la stricăciune, și a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, căci a mers în templul Domnului
26.16
2 Reg. 16.12,13
ca să ardă tămâie pe altarul tămâiei. 17Și Azaria
26.17
1 Cron. 6.10
, preotul, a intrat după el și cu el optzeci de bărbați viteji, preoți ai Domnului. 18Și s‐au împotrivit lui Ozia, împăratul, și i‐au zis: Nu
26.18
Num. 16.40
18.7
este pentru tine, Ozia, să arzi tămâie înaintea Domnului, ci pentru preoți
26.18
Ex. 30.7,8
, fiii lui Aaron, care sunt sfințiți să ardă tămâie. Ieși din locașul sfințit, căci ai păcătuit și nu va fi spre cinstea ta de la Domnul Dumnezeu. 19Și Ozia s‐a mâniat. Și în mâna lui era tămâietoarea ca să ardă tămâie. Și pe când se mânia pe preoți a răsărit pe fruntea lui lepra
26.19
Num. 12.102 Reg. 5.27
înaintea ochilor preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâiei. 20Și Azaria, marele preot, și toți preoții s‐au uitat la el, și iată era lepros pe fruntea lui, și l‐au aruncat repede de acolo și chiar el s‐a
26.20
Est. 6.12
grăbit să iasă, fiindcă Domnul îl lovise. 21Și Ozia
26.21
2 Reg. 15.5
, împăratul, a fost lepros până în ziua morții sale și a locuit lepros într‐o casă deosebită
26.21
Lev. 13.46Num. 5.2
, căci a fost îndepărtat din casa Domnului. Și Iotam, fiul său, era peste casa împăratului și judeca poporulțării. 22Și celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintăi și cele de pe urmă, le‐a scris Isaia
26.22
Is. 1.1
, fiul lui Amoț, prorocul. 23Și Ozia
26.23
2 Reg. 15.7Is. 6.1
a adormit cu părinții săi; și l‐au înmormântat cu părinții săi pe ogorul de înmormântare al împăraților, căci au zis: Este lepros. Și Iotam, fiul său, a domnit în locul său.

27

Iotam, împăratul lui Iuda

271Iotam era de douăzeci și cinci

27.1
2 Reg. 15.32
de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Ierușa, fiica lui Țadoc. 2Și el a făcut ce este drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Ozia, tatăl său; numai că n‐a intrat în templul Domnului. Și poporul
27.2
2 Reg. 15.35
se strica tot mai mult. 3El a zidit poarta de sus a casei Domnului și a zidit mult pe zidul Ofel. 4Și a zidit cetăți înținutul muntos al lui Iuda și a zidit cetățui și turnuri în păduri. 5Și s‐a luptat cu împăratul copiilor lui Amon și i‐a biruit. Și copiii lui Amon i‐au dat în același an o sută de talanți de argint și zece mii de cori de grâu și zece mii de orz. Aceasta i‐au dat copiii lui Amon și în al doilea și în al treilea an. 6Și Iotam a ajuns tare, fiindcă și‐a rânduit căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 7Și celelalte fapte ale lui Iotam și toate războaiele sale și căile sale, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. 8El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. 9Și Iotam a adormit
27.9
2 Reg. 15.38
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David. Și Ahaz, fiul său, a domnit în locul său.