Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Domnia lui Ozia

261Și tot poporul lui Iuda a luat pe Ozia

26.1
2 Reg. 14.21,22
15.1
, care era de șaisprezece ani și l‐a făcut împărat în locul tatălui său Amația. 2El a zidit Elotul și l‐a adus înapoi lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinții săi. 3Ozia era de șaisprezece ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și doi de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Iecolia din Ierusalim. 4Și el a făcut ce este drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Amația, tatăl său. 5Și a căutat
26.5
Cap. 21.2.
pe Dumnezeu, în zilele lui Zaharia, care avea pricepere
26.5
Gen. 41.15Dan. 1.17
2.19
10.1
în vedeniile lui Dumnezeu: și în zilele cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l‐a făcut să propășească. 6Și a ieșit și s‐a luptat
26.6
Is. 14.29
cu filistenii și a sfărâmat zidul Gatului și zidul Iabnei și zidul Asdodului și a zidit cetăți în Asdod și între filisteni. 7Și Dumnezeu l‐a ajutat împotriva filistenilor
26.7
Cap. 21.16.
și împotriva arabilor care locuiau în Gur‐Baal și împotriva maoniților. 8Și amoniții au dat
26.8
2 Sam. 8.2
lui Ozia daruri: și numele lui s‐a răspândit până la intrarea Egiptului, căci se întărise foarte mult. 9Și Ozia a zidit turnuri în Ierusalim, în poarta
26.9
2 Reg. 14.13Neem. 3.13,19,32Zah. 14.10
unghiului și în poarta văii și în unghiu și le‐a întărit. 10Și a zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, căci avea turme mari atât în șes cât și în podiș, și plugari și vieri pe munți și în Carmel; căci iubea plugăria. 11Și Ozia avea o oaste de luptători, care ieșeau la război în cete, după numărul numărătorii lor prin mâna lui Ieiel, cărturarul, și prin Maaseia, căpitenia, sub mâna lui Hanania, unul din mai marii împăratului. 12Tot numărul capilor părintești ai bărbaților viteji era două mii șase sute. 13Și sub mâna lor era tăria unei oștiri de trei sute șapte mii cinci sute, care făceau război cu mare putere ca să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. 14Și Ozia a pregătit pentru ei, pentru toată oastea, scuturi și lănci și coifuri și platoșe și arcuri și pietre de praștie. 15Și a făcut în Ierusalim mașini, iscodite de oameni iscusiți, care să fie pe turnurile și turnurile de la colțuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Și numele lui s‐a răspândit departe, căci a fost ajutat minunat până s‐a întărit.

Semeția lui Ozia

16Dar după ce

26.16
Deut. 32.15
s‐a întărit, i s‐a înălțat
26.16
Deut. 8.14
inima până la stricăciune, și a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, căci a mers în templul Domnului
26.16
2 Reg. 16.12,13
ca să ardă tămâie pe altarul tămâiei. 17Și Azaria
26.17
1 Cron. 6.10
, preotul, a intrat după el și cu el optzeci de bărbați viteji, preoți ai Domnului. 18Și s‐au împotrivit lui Ozia, împăratul, și i‐au zis: Nu
26.18
Num. 16.40
18.7
este pentru tine, Ozia, să arzi tămâie înaintea Domnului, ci pentru preoți
26.18
Ex. 30.7,8
, fiii lui Aaron, care sunt sfințiți să ardă tămâie. Ieși din locașul sfințit, căci ai păcătuit și nu va fi spre cinstea ta de la Domnul Dumnezeu. 19Și Ozia s‐a mâniat. Și în mâna lui era tămâietoarea ca să ardă tămâie. Și pe când se mânia pe preoți a răsărit pe fruntea lui lepra
26.19
Num. 12.102 Reg. 5.27
înaintea ochilor preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâiei. 20Și Azaria, marele preot, și toți preoții s‐au uitat la el, și iată era lepros pe fruntea lui, și l‐au aruncat repede de acolo și chiar el s‐a
26.20
Est. 6.12
grăbit să iasă, fiindcă Domnul îl lovise. 21Și Ozia
26.21
2 Reg. 15.5
, împăratul, a fost lepros până în ziua morții sale și a locuit lepros într‐o casă deosebită
26.21
Lev. 13.46Num. 5.2
, căci a fost îndepărtat din casa Domnului. Și Iotam, fiul său, era peste casa împăratului și judeca poporulțării. 22Și celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintăi și cele de pe urmă, le‐a scris Isaia
26.22
Is. 1.1
, fiul lui Amoț, prorocul. 23Și Ozia
26.23
2 Reg. 15.7Is. 6.1
a adormit cu părinții săi; și l‐au înmormântat cu părinții săi pe ogorul de înmormântare al împăraților, căci au zis: Este lepros. Și Iotam, fiul său, a domnit în locul său.

27

Iotam, împăratul lui Iuda

271Iotam era de douăzeci și cinci

27.1
2 Reg. 15.32
de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Ierușa, fiica lui Țadoc. 2Și el a făcut ce este drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Ozia, tatăl său; numai că n‐a intrat în templul Domnului. Și poporul
27.2
2 Reg. 15.35
se strica tot mai mult. 3El a zidit poarta de sus a casei Domnului și a zidit mult pe zidul Ofel. 4Și a zidit cetăți înținutul muntos al lui Iuda și a zidit cetățui și turnuri în păduri. 5Și s‐a luptat cu împăratul copiilor lui Amon și i‐a biruit. Și copiii lui Amon i‐au dat în același an o sută de talanți de argint și zece mii de cori de grâu și zece mii de orz. Aceasta i‐au dat copiii lui Amon și în al doilea și în al treilea an. 6Și Iotam a ajuns tare, fiindcă și‐a rânduit căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 7Și celelalte fapte ale lui Iotam și toate războaiele sale și căile sale, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. 8El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. 9Și Iotam a adormit
27.9
2 Reg. 15.38
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David. Și Ahaz, fiul său, a domnit în locul său.

28

Ahaz împăratul lui Iuda

281Ahaz era de douăzeci de ani

28.1
2 Reg. 16.2
când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Și n‐a făcut ce era drept în ochii Domnului, ca David, tatăl său, 2ci a umblat pe căile împăraților lui Israel și chiar a făcut chipuri
28.2
Ex. 34.17Lev. 19.4
turnate
28.2
Jud. 2.11
Baalilor; 3și a ars tămâie în valea
28.3
2 Reg. 23.10Lev. 18.21
fiului lui Hinom și a trecut pe copiii
28.3
2 Reg. 16.3
săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Și a jertfit și a ars tămâie pe înălțimi și pe dealuri și sub orice copac verde. 5De aceea Domnul
28.5
Is. 7.1
Dumnezeul său l‐a dat în mâna împăratului Siriei; și l‐au
28.5
2 Reg. 16.5,6
lovit și au luat de la ei mulți prinși și i‐au dus la Damasc. Ba a fost dat și în mâna împăratului lui Israel și el l‐a lovit cu mare lovire. 6Căci Pecah
28.6
2 Reg. 15.27
, fiul lui Remalia, a ucis în Iuda o sută douăzeci de mii într‐o zi, toți bărbați viteji, fiindcă părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 7Și Zicri, un viteaz din Efraim, a omorât pe Maaseia, fiul împăratului, și pe Azricam, mai marele casei, și pe Elcana, al doilea după împărat. 8Și copiii lui Israel au luat prinși de la frații
28.8
Cap. 11.4.
lor două sute de mii de femei, fii și fete, și au luat mare pradă de la ei și au adus prada la Samaria. 9Dar era acolo un proroc al Domnului, al cărui nume era Oded. Și el a ieșit înaintea oastei care venea la Samaria și le‐a zis: Iată, fiindcă Domnul Dumnezeul părinților voștri s‐a mâniat
28.9
Ps. 69.26Is. 10.5
47.6Ezec. 25.12,15
26.2Obad. 10Zah. 1.15
pe Iuda, i‐a dat în mâna voastră, și voi i‐ați ucis cu o furie care ajunge până la
28.9
Ezra 9.6Ap. 18.5
ceruri, 10și acum socotiți să vă supuneți pe copiii lui Iuda și ai Ierusalimului ca robi și roabe
28.10
Lev. 25.39,42,43,46
? Oare nu sunt cu voi, chiar cu voi, vini ale voastre înșivă împotriva Domnului Dumnezeului vostru? 11Și acum ascultați‐mă și trimiteți înapoi pe prinșii pe care i‐ați prins de la frații voștri, căci mânia cea mare
28.11
Iac. 2.13
a Domnului este asupra voastră. 12Și câțiva bărbați dintre capii copiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, și Ezechia, fiul lui Șalum, și Amasa, fiul lui Hadlai, s‐au sculat împotriva celor ce veneau din luptă 13și le‐au zis: Să nu aduceți aici pe prinși: căci la vina noastră împotriva Domnului voi vă gândiți să mai adăugați la păcatele noastre și la vinile noastre: căci vina noastră este mare și mânie mare este asupra lui Israel. 14Și ostașii au lăsat pe cei prinși și prada înaintea mai marilor și întregii obști. 15Și bărbații, care au fost numiți pe nume, s‐au sculat
28.15
Vers. 12.
și au luat pe cei prinși, și pe toți care erau goi i‐au îmbrăcat din pradă și i‐au îmbrăcat și i‐au încălțat și le‐au dat de mâncat
28.15
2 Reg. 6.22Prov. 25.21,22Lc. 6.27Rom. 12.20
și de băut și i‐au uns, și au dus pe toți care erau slabi pe măgari și i‐au dus la Ierihon, cetatea finicilor
28.15
Deut. 34.3Jud. 1.16
, la frații lor. Și s‐au întors la Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16În vremea

28.16
2 Reg. 16.7
aceea împăratul Ahaz a trimis la împărații Siriei ca să‐l ajute. 17Și edomiții iarăși au venit și au bătut pe Iuda și au luat prinși. 18Și filistenii
28.18
Ezec. 16.27,57
au năvălit asupra cetăților din șes și de la miazăzi ale lui Iuda, și au luat Bet‐Șemeșul și Aialonul și Ghederotul și Socoul și cetățile sale și Timna și cetățile sale și Ghimzoul și cetățile sale: și au locuit acolo. 19Și Domnul a smerit pe Iuda, pentru Ahaz, împăratul lui Israel
28.19
Cap. 21.2.
, căci a făcut curvie
28.19
Ex. 32.25
în Iuda și a păcătuit foarte mult împotriva Domnului. 20Și Tilgat‐Pilneser
28.20
2 Reg. 15.29
16.7,8,9
, împăratul Asiriei, a venit la el și l‐a strâmtorat și nu l‐a ajutat. 21Căci Ahaz a jăfuit casa Domnului și casa împăratului și mai marilor, și a dat jaful împăratului Asiriei, dar el nu l‐a ajutat. 22Și în vremea strâmtorării sale a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, acest împărat Ahaz! 23Căci a jertfit
28.23
Cap. 25.14.
dumnezeilor din Damasc care‐l bătuseră și a zis: Fiindcă dumnezeii împăraților Siriei îi ajută, le voi jertfi și mă vor
28.23
Ier. 44.17,18
ajuta. Dar ei au fost căderea lui și a întregului Israel. 24Și Ahaz a strâns uneltele casei lui Dumnezeu, a tăiat în bucăți uneltele casei lui Dumnezeu și a închis
28.24
Cap. 29.3, 7.
ușile casei Domnului și și‐a făcut altare în fiecare colț al Ierusalimului. 25Și în fiecare cetate a lui Iuda a făcut înălțimi ca să ardă tămâie altor dumnezei și a întărâtat mânia Domnului Dumnezeul părinților săi. 26Și celelalte
28.26
2 Reg. 16.19,20
fapte ale lui și toate căile sale, cele dintâi și cele de pe urmă, iată sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. 27Și Ahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetate, în Ierusalim; dar nu l‐au adus în mormintele împăraților lui Israel. Și Ezechia, fiul său, a domnit în locul său.