Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Iotam, împăratul lui Iuda

271Iotam era de douăzeci și cinci

27.1
2 Reg. 15.32
de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Ierușa, fiica lui Țadoc. 2Și el a făcut ce este drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Ozia, tatăl său; numai că n‐a intrat în templul Domnului. Și poporul
27.2
2 Reg. 15.35
se strica tot mai mult. 3El a zidit poarta de sus a casei Domnului și a zidit mult pe zidul Ofel. 4Și a zidit cetăți înținutul muntos al lui Iuda și a zidit cetățui și turnuri în păduri. 5Și s‐a luptat cu împăratul copiilor lui Amon și i‐a biruit. Și copiii lui Amon i‐au dat în același an o sută de talanți de argint și zece mii de cori de grâu și zece mii de orz. Aceasta i‐au dat copiii lui Amon și în al doilea și în al treilea an. 6Și Iotam a ajuns tare, fiindcă și‐a rânduit căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 7Și celelalte fapte ale lui Iotam și toate războaiele sale și căile sale, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. 8El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. 9Și Iotam a adormit
27.9
2 Reg. 15.38
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David. Și Ahaz, fiul său, a domnit în locul său.

28

Ahaz împăratul lui Iuda

281Ahaz era de douăzeci de ani

28.1
2 Reg. 16.2
când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Și n‐a făcut ce era drept în ochii Domnului, ca David, tatăl său, 2ci a umblat pe căile împăraților lui Israel și chiar a făcut chipuri
28.2
Ex. 34.17Lev. 19.4
turnate
28.2
Jud. 2.11
Baalilor; 3și a ars tămâie în valea
28.3
2 Reg. 23.10Lev. 18.21
fiului lui Hinom și a trecut pe copiii
28.3
2 Reg. 16.3
săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Și a jertfit și a ars tămâie pe înălțimi și pe dealuri și sub orice copac verde. 5De aceea Domnul
28.5
Is. 7.1
Dumnezeul său l‐a dat în mâna împăratului Siriei; și l‐au
28.5
2 Reg. 16.5,6
lovit și au luat de la ei mulți prinși și i‐au dus la Damasc. Ba a fost dat și în mâna împăratului lui Israel și el l‐a lovit cu mare lovire. 6Căci Pecah
28.6
2 Reg. 15.27
, fiul lui Remalia, a ucis în Iuda o sută douăzeci de mii într‐o zi, toți bărbați viteji, fiindcă părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 7Și Zicri, un viteaz din Efraim, a omorât pe Maaseia, fiul împăratului, și pe Azricam, mai marele casei, și pe Elcana, al doilea după împărat. 8Și copiii lui Israel au luat prinși de la frații
28.8
Cap. 11.4.
lor două sute de mii de femei, fii și fete, și au luat mare pradă de la ei și au adus prada la Samaria. 9Dar era acolo un proroc al Domnului, al cărui nume era Oded. Și el a ieșit înaintea oastei care venea la Samaria și le‐a zis: Iată, fiindcă Domnul Dumnezeul părinților voștri s‐a mâniat
28.9
Ps. 69.26Is. 10.5
47.6Ezec. 25.12,15
26.2Obad. 10Zah. 1.15
pe Iuda, i‐a dat în mâna voastră, și voi i‐ați ucis cu o furie care ajunge până la
28.9
Ezra 9.6Ap. 18.5
ceruri, 10și acum socotiți să vă supuneți pe copiii lui Iuda și ai Ierusalimului ca robi și roabe
28.10
Lev. 25.39,42,43,46
? Oare nu sunt cu voi, chiar cu voi, vini ale voastre înșivă împotriva Domnului Dumnezeului vostru? 11Și acum ascultați‐mă și trimiteți înapoi pe prinșii pe care i‐ați prins de la frații voștri, căci mânia cea mare
28.11
Iac. 2.13
a Domnului este asupra voastră. 12Și câțiva bărbați dintre capii copiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, și Ezechia, fiul lui Șalum, și Amasa, fiul lui Hadlai, s‐au sculat împotriva celor ce veneau din luptă 13și le‐au zis: Să nu aduceți aici pe prinși: căci la vina noastră împotriva Domnului voi vă gândiți să mai adăugați la păcatele noastre și la vinile noastre: căci vina noastră este mare și mânie mare este asupra lui Israel. 14Și ostașii au lăsat pe cei prinși și prada înaintea mai marilor și întregii obști. 15Și bărbații, care au fost numiți pe nume, s‐au sculat
28.15
Vers. 12.
și au luat pe cei prinși, și pe toți care erau goi i‐au îmbrăcat din pradă și i‐au îmbrăcat și i‐au încălțat și le‐au dat de mâncat
28.15
2 Reg. 6.22Prov. 25.21,22Lc. 6.27Rom. 12.20
și de băut și i‐au uns, și au dus pe toți care erau slabi pe măgari și i‐au dus la Ierihon, cetatea finicilor
28.15
Deut. 34.3Jud. 1.16
, la frații lor. Și s‐au întors la Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16În vremea

28.16
2 Reg. 16.7
aceea împăratul Ahaz a trimis la împărații Siriei ca să‐l ajute. 17Și edomiții iarăși au venit și au bătut pe Iuda și au luat prinși. 18Și filistenii
28.18
Ezec. 16.27,57
au năvălit asupra cetăților din șes și de la miazăzi ale lui Iuda, și au luat Bet‐Șemeșul și Aialonul și Ghederotul și Socoul și cetățile sale și Timna și cetățile sale și Ghimzoul și cetățile sale: și au locuit acolo. 19Și Domnul a smerit pe Iuda, pentru Ahaz, împăratul lui Israel
28.19
Cap. 21.2.
, căci a făcut curvie
28.19
Ex. 32.25
în Iuda și a păcătuit foarte mult împotriva Domnului. 20Și Tilgat‐Pilneser
28.20
2 Reg. 15.29
16.7,8,9
, împăratul Asiriei, a venit la el și l‐a strâmtorat și nu l‐a ajutat. 21Căci Ahaz a jăfuit casa Domnului și casa împăratului și mai marilor, și a dat jaful împăratului Asiriei, dar el nu l‐a ajutat. 22Și în vremea strâmtorării sale a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, acest împărat Ahaz! 23Căci a jertfit
28.23
Cap. 25.14.
dumnezeilor din Damasc care‐l bătuseră și a zis: Fiindcă dumnezeii împăraților Siriei îi ajută, le voi jertfi și mă vor
28.23
Ier. 44.17,18
ajuta. Dar ei au fost căderea lui și a întregului Israel. 24Și Ahaz a strâns uneltele casei lui Dumnezeu, a tăiat în bucăți uneltele casei lui Dumnezeu și a închis
28.24
Cap. 29.3, 7.
ușile casei Domnului și și‐a făcut altare în fiecare colț al Ierusalimului. 25Și în fiecare cetate a lui Iuda a făcut înălțimi ca să ardă tămâie altor dumnezei și a întărâtat mânia Domnului Dumnezeul părinților săi. 26Și celelalte
28.26
2 Reg. 16.19,20
fapte ale lui și toate căile sale, cele dintâi și cele de pe urmă, iată sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. 27Și Ahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetate, în Ierusalim; dar nu l‐au adus în mormintele împăraților lui Israel. Și Ezechia, fiul său, a domnit în locul său.

29

Ezechia, împăratul lui Iuda

291Ezechia a început să domnească

29.1
2 Reg. 18.1
pe când era de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Abia, fiica lui Zaharia
29.1
Cap. 26.5.
. 2Și el a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse David, tatăl său. 3În anul întâi al domniei sale, în luna întâia, a deschis
29.3
Cap. 28.24. Vers. 7.
ușile casei Domnului și le‐a dres. 4Și a adus înăuntru pe preoți și leviți și i‐a adunat în locul deschis spre răsărit 5și le‐a zis: Ascultați‐mă, leviților: sfințiți‐vă
29.5
1 Cron. 15.12
acum și sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți necurățenia din sfântul locaș. 6Căci părinții noștri au păcătuit și au făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului nostru și l‐au părăsit, și și‐au întors
29.6
Ier. 2.27Ezec. 8.16
fața de la locașul Domnului și și‐au întors spatele. 7Ba, au
29.7
Cap. 28.24.
închis ușile pridvorului și au stins candelele și n‐au ars tămâie, nici n‐au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israel în sfântul locaș. 8Și mânia Domnului a fost
29.8
Cap. 24.18.
peste Iuda și Ierusalim și i‐a dat la pribegie și spaimă și șuierat
29.8
1 Reg. 9.8Ier. 18.16
19.8
25.9,18
29.18
, cum vedeți cu ochii voștri. 9Și iată, părinții
29.9
Cap. 28.5, 6, 8, 17.
noștri au căzut de sabie, și fiii noștri și fetele noastre și nevestele noastre sunt în robie pentru aceasta. 10Acum este în inima mea să fac un legământ
29.10
Cap. 15.12.
cu Domnul Dumnezeul lui Israel ca să se întoarcă de la noi aprinderea mâniei sale. 11Fiii mei, nu fiți nepăsători; căci pe voi v‐a ales
29.11
Num. 3.6
8.14
18.2,6
Domnul să stați înaintea lui, să‐i slujiți și să fiți slujitorii săi și să ardeți tămâie. 12Și s‐au sculat leviții: Mahat, fiul lui Amasai, și Ioel, fiul lui Azaria, dintre fiii Chehatiților; și dintre fiii lui Merari: Chis, fiul lui Abdi, și Azaria, fiul lui Iehaleleel; și dintre Gherșoniți: Ioah, fiul lui Zima, și Eden, fiul lui Ioah; 13și dintre fiii lui Elițafan: Șimri și Ieiel; și dintre fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14și dintre fiii lui Heman: Iehiel, și Șimei; și dintre fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15Și au adunat pe frații lor și s‐au sfințit
29.15
Vers. 5.
și au mers după porunca împăratului prin cuvintele Domnului, ca să curețe
29.15
1 Cron. 23.28
casa Domnului. 16Și preoții au intrat înăuntrul casei Domnului s‐o curețe, și au scos toată necurățenia pe care au găsit‐o în templul Domnului în curtea casei Domnului. Și leviții au luat‐o s‐o scoată afară la pârâul Chedron. 17Și au început a sfinți în întâia zi a lunii întâi și în ziua a opta a lunii au venit la pridvorul Domnului; și au sfințit casa Domnului în opt zile și în ziua a șaisprezecea a lunii întâia sfârșiseră. 18Și au intrat la împăratul Ezechia și au zis: Am curățit toată casa Domnului și altarul arderii de tot și toate uneltele sale și masa pâinilor de punere înainte și toate uneltele sale. 19Și am gătit și sfințit toate uneltele pe
29.19
Cap. 28.24.
care le aruncase împăratul Ahaz în domnia sa, în păcătuirea sa, și iată sunt înaintea altarului Domnului.

Jertfele de ispășire

20Și Ezechia, împăratul, s‐a sculat de dimineață și a adunat pe mai marii cetății și s‐a suit la casa Domnului. 21Și au adus șapte boi și șapte berbeci și șapte miei și șapte țapi ca jertfă de păcat

29.21
Lev. 4.3,14
, pentru împărăție și pentru locașul sfințit și pentru Iuda. Și a poruncit copiilor lui Aaron, preoților, să‐i aducă pe altarul Domnului. 22Și au junghiat boii, și preoții au luat sângele și l‐au stropit
29.22
Lev. 8.14,15,19,24Evr. 9.21
peste altar, și au junghiat berbecii și au stropit sângele peste altar, și au junghiat mieii și austropit sângele peste altar. 23Și au apropiatțapii jertfei pentru păcat înaintea împăratului și a obștei și și‐au pus mâinile
29.23
Lev. 4.15,24
peste ei; 24și preoții i‐au junghiat și au făcut curățire de păcat cu sângele lor pe altar ca să facă ispășire
29.24
Lev. 11.20
pentru tot Israelul, căci pentru tot Israelul, a zis împăratul, este arderea de tot și jertfa pentru păcat. 25Și a pus
29.25
1 Cron. 16.4
25.6
pe leviți în casa Domnului cu chimvale, cu psalteri și cu harfe, după porunca
29.25
1 Cron. 23.5
25.1
lui David și a lui Gad
29.25
2 Sam. 21.11
, văzătorul împăratului, și a lui Natan, prorocul; căci
29.25
Cap. 30.12.
porunca era de la Domnul prin prorocii săi. 26Și leviții au stătut cu instrumentele lui David
29.26
1 Cron. 23.5Amos 6.5
și preoții cu
29.26
Num. 10.8,101 Cron. 15.24
16.6
trâmbițele. 27Și Ezechia a poruncit să se aducă arderea de tot pe altar. Și în clipa când a început arderea de tot, a început
29.27
Cap. 23.18.
cântarea Domnului și trâmbițele împreună cu instrumentele lui David, împăratul lui Israel. 28Și toată obștea s‐a închinat, și cântăreții au cântat și trâmbițașii au sunat; toate acestea auținut până s‐a sfârșit arderea de tot. 29Și când au sfârșit de adus arderea de tot, împăratul
29.29
Cap. 20.18.
și toți câți se aflau cu el s‐au plecat la pământ și s‐au închinat. 30Și împăratul Ezechia și mai marii au poruncit leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale lui Asaf, văzătorul. Și au lăudat cu bucurie și s‐au plecat și s‐au închinat. 31Și Ezechia a răspuns și a zis: Acum v‐ați sfințit pentru Domnul; apropiați‐vă și aduceți jertfe și daruri de mulțumire în casa Domnului! Și obștea a adus jertfe
29.31
Lev. 7.12
și daruri de mulțumire; și toți care erau cu inima binevoitoare au adus arderi de tot. 32Și numărul arderilor de tot pe care l‐a adus obștea era: șaptezeci de boi, o sută de berbeci, două sute de miei: toate acestea erau ca ardere de tot pentru Domnul. 33Și lucrurile sfinte erau: șase sute de boi și trei mii de oi. 34Dar erau prea puțini preoți și n‐au putut jupui toate arderile de tot: și frații
29.34
Cap. 35.11.
lor leviții i‐au ajutat până s‐a sfârșit lucrul și până s‐au sfințit preoții, căci
29.34
Cap. 20.3.
leviții erau mai drepți la inimă ca să se sfințească decât preoții. 35Și erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimea
29.35
Lev. 3.16
jertfelor de pace și cu darurile
29.35
Num. 15.5,7,10
de băutură pentru arderea de tot. Și slujba casei Domnului a fost așezată iarăși. 36Și Ezechia și tot poporul s‐au bucurat că Dumnezeu pregătise pe popor, căci lucrul s‐a făcut pe neașteptate.