Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Ezechia, împăratul lui Iuda

291Ezechia a început să domnească

29.1
2 Reg. 18.1
pe când era de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Abia, fiica lui Zaharia
29.1
Cap. 26.5.
. 2Și el a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse David, tatăl său. 3În anul întâi al domniei sale, în luna întâia, a deschis
29.3
Cap. 28.24. Vers. 7.
ușile casei Domnului și le‐a dres. 4Și a adus înăuntru pe preoți și leviți și i‐a adunat în locul deschis spre răsărit 5și le‐a zis: Ascultați‐mă, leviților: sfințiți‐vă
29.5
1 Cron. 15.12
acum și sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți necurățenia din sfântul locaș. 6Căci părinții noștri au păcătuit și au făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului nostru și l‐au părăsit, și și‐au întors
29.6
Ier. 2.27Ezec. 8.16
fața de la locașul Domnului și și‐au întors spatele. 7Ba, au
29.7
Cap. 28.24.
închis ușile pridvorului și au stins candelele și n‐au ars tămâie, nici n‐au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israel în sfântul locaș. 8Și mânia Domnului a fost
29.8
Cap. 24.18.
peste Iuda și Ierusalim și i‐a dat la pribegie și spaimă și șuierat
29.8
1 Reg. 9.8Ier. 18.16
19.8
25.9,18
29.18
, cum vedeți cu ochii voștri. 9Și iată, părinții
29.9
Cap. 28.5, 6, 8, 17.
noștri au căzut de sabie, și fiii noștri și fetele noastre și nevestele noastre sunt în robie pentru aceasta. 10Acum este în inima mea să fac un legământ
29.10
Cap. 15.12.
cu Domnul Dumnezeul lui Israel ca să se întoarcă de la noi aprinderea mâniei sale. 11Fiii mei, nu fiți nepăsători; căci pe voi v‐a ales
29.11
Num. 3.6
8.14
18.2,6
Domnul să stați înaintea lui, să‐i slujiți și să fiți slujitorii săi și să ardeți tămâie. 12Și s‐au sculat leviții: Mahat, fiul lui Amasai, și Ioel, fiul lui Azaria, dintre fiii Chehatiților; și dintre fiii lui Merari: Chis, fiul lui Abdi, și Azaria, fiul lui Iehaleleel; și dintre Gherșoniți: Ioah, fiul lui Zima, și Eden, fiul lui Ioah; 13și dintre fiii lui Elițafan: Șimri și Ieiel; și dintre fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14și dintre fiii lui Heman: Iehiel, și Șimei; și dintre fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15Și au adunat pe frații lor și s‐au sfințit
29.15
Vers. 5.
și au mers după porunca împăratului prin cuvintele Domnului, ca să curețe
29.15
1 Cron. 23.28
casa Domnului. 16Și preoții au intrat înăuntrul casei Domnului s‐o curețe, și au scos toată necurățenia pe care au găsit‐o în templul Domnului în curtea casei Domnului. Și leviții au luat‐o s‐o scoată afară la pârâul Chedron. 17Și au început a sfinți în întâia zi a lunii întâi și în ziua a opta a lunii au venit la pridvorul Domnului; și au sfințit casa Domnului în opt zile și în ziua a șaisprezecea a lunii întâia sfârșiseră. 18Și au intrat la împăratul Ezechia și au zis: Am curățit toată casa Domnului și altarul arderii de tot și toate uneltele sale și masa pâinilor de punere înainte și toate uneltele sale. 19Și am gătit și sfințit toate uneltele pe
29.19
Cap. 28.24.
care le aruncase împăratul Ahaz în domnia sa, în păcătuirea sa, și iată sunt înaintea altarului Domnului.

Jertfele de ispășire

20Și Ezechia, împăratul, s‐a sculat de dimineață și a adunat pe mai marii cetății și s‐a suit la casa Domnului. 21Și au adus șapte boi și șapte berbeci și șapte miei și șapte țapi ca jertfă de păcat

29.21
Lev. 4.3,14
, pentru împărăție și pentru locașul sfințit și pentru Iuda. Și a poruncit copiilor lui Aaron, preoților, să‐i aducă pe altarul Domnului. 22Și au junghiat boii, și preoții au luat sângele și l‐au stropit
29.22
Lev. 8.14,15,19,24Evr. 9.21
peste altar, și au junghiat berbecii și au stropit sângele peste altar, și au junghiat mieii și austropit sângele peste altar. 23Și au apropiatțapii jertfei pentru păcat înaintea împăratului și a obștei și și‐au pus mâinile
29.23
Lev. 4.15,24
peste ei; 24și preoții i‐au junghiat și au făcut curățire de păcat cu sângele lor pe altar ca să facă ispășire
29.24
Lev. 11.20
pentru tot Israelul, căci pentru tot Israelul, a zis împăratul, este arderea de tot și jertfa pentru păcat. 25Și a pus
29.25
1 Cron. 16.4
25.6
pe leviți în casa Domnului cu chimvale, cu psalteri și cu harfe, după porunca
29.25
1 Cron. 23.5
25.1
lui David și a lui Gad
29.25
2 Sam. 21.11
, văzătorul împăratului, și a lui Natan, prorocul; căci
29.25
Cap. 30.12.
porunca era de la Domnul prin prorocii săi. 26Și leviții au stătut cu instrumentele lui David
29.26
1 Cron. 23.5Amos 6.5
și preoții cu
29.26
Num. 10.8,101 Cron. 15.24
16.6
trâmbițele. 27Și Ezechia a poruncit să se aducă arderea de tot pe altar. Și în clipa când a început arderea de tot, a început
29.27
Cap. 23.18.
cântarea Domnului și trâmbițele împreună cu instrumentele lui David, împăratul lui Israel. 28Și toată obștea s‐a închinat, și cântăreții au cântat și trâmbițașii au sunat; toate acestea auținut până s‐a sfârșit arderea de tot. 29Și când au sfârșit de adus arderea de tot, împăratul
29.29
Cap. 20.18.
și toți câți se aflau cu el s‐au plecat la pământ și s‐au închinat. 30Și împăratul Ezechia și mai marii au poruncit leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale lui Asaf, văzătorul. Și au lăudat cu bucurie și s‐au plecat și s‐au închinat. 31Și Ezechia a răspuns și a zis: Acum v‐ați sfințit pentru Domnul; apropiați‐vă și aduceți jertfe și daruri de mulțumire în casa Domnului! Și obștea a adus jertfe
29.31
Lev. 7.12
și daruri de mulțumire; și toți care erau cu inima binevoitoare au adus arderi de tot. 32Și numărul arderilor de tot pe care l‐a adus obștea era: șaptezeci de boi, o sută de berbeci, două sute de miei: toate acestea erau ca ardere de tot pentru Domnul. 33Și lucrurile sfinte erau: șase sute de boi și trei mii de oi. 34Dar erau prea puțini preoți și n‐au putut jupui toate arderile de tot: și frații
29.34
Cap. 35.11.
lor leviții i‐au ajutat până s‐a sfârșit lucrul și până s‐au sfințit preoții, căci
29.34
Cap. 20.3.
leviții erau mai drepți la inimă ca să se sfințească decât preoții. 35Și erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimea
29.35
Lev. 3.16
jertfelor de pace și cu darurile
29.35
Num. 15.5,7,10
de băutură pentru arderea de tot. Și slujba casei Domnului a fost așezată iarăși. 36Și Ezechia și tot poporul s‐au bucurat că Dumnezeu pregătise pe popor, căci lucrul s‐a făcut pe neașteptate.

30

Prăznuirea Paștelor

301Și Ezechia a trimis la tot Israelul și Iuda și a scris epistole și lui Efraim și Manase, să vină la casa Domnului la Ierusalim să facă paștele Domnului Dumnezeul lui Israel. 2Și împăratul s‐a sfătuit cu mai marii săi și cu toată obștea în Ierusalim să facă paștele în luna

30.2
Num. 9.10,11
a doua. 3Căci n‐au putut să le facă la vremea
30.3
Ex. 12.6,18
aceea, pentru că nu
30.3
Cap. 29.34.
se sfințiseră destui preoți și poporul nu se adunase încă la Ierusalim. 4Și lucrul a fost drept în ochii împăratului și în ochii obștii întregi. 5Și au hotărât să facă o strigare în tot Israelul de la Beer‐Șeba până la Dan ca să vină să facă paștele Domnului Dumnezeul lui Israel, la Ierusalim: căci de mult nu le făcuseră cum era scris. 6Și alergătorii au mers cu scrisorile din mâna împăratului și mai marilor săi în tot Israelul și Iuda și după porunca împăratului ziceau: Copii ai lui Israel, întoarceți‐vă
30.6
Ier. 4.1Ioel 2.13
la Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel și el se va întoarce la rămășița ce a scăpat din voi din mâna împăraților
30.6
2 Reg. 15.19,29
Asiriei. 7Și nu fiți
30.7
Ezec. 20.18
ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor, așa că i‐a dat pustiirii
30.7
Cap. 29.8.
, cum vedeți. 8Și nu vă întăriți grumajii
30.8
Deut. 10.16
ca părinții voștri; dați mâna Domnului și veniți la locașul său sfințit, pe care l‐a sfințit în veci și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, ca să se întoarcă de la voi aprinderea mâniei
30.8
Cap. 29.10.
sale. 9Căci, dacă vă veți întoarce la Domnul, frații voștri și copiii voștri vor afla compătimire
30.9
Ps. 106.46
înaintea celor ce i‐au luat prinși și se vor întoarce în țara aceasta: căci Domnul Dumnezeul vostru este milos
30.9
Ex. 34.6
și îndurător și nu‐și va întoarce fața de la voi, dacă vă veți întoarce
30.9
Is. 55.7
la el. 10Și alergătorii au trecut din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Manase, până la Zabulon: dar au râs de ei și și‐au bătut
30.10
Cap. 36.16.
joc de ei. 11Totuși unii bărbați
30.11
Cap. 11.16. Vers. 18, 21.
din Așer și din Manase și din Zabulon s‐au smerit și au venit la Ierusalim. 12Și mâna
30.12
Fil. 2.13
lui Dumnezeu a fost peste Iuda și le‐a dat aceeași inimă ca să facă porunca împăratului și a mai marilor, după cuvântul
30.12
Cap. 29.25.
Domnului. 13Și s‐a adunat mult popor la Ierusalim să facă sărbătoarea azimilor în luna a doua, o foarte mare obște. 14Și s‐au sculat și au
30.14
Cap. 28.24.
îndepărtat altarele care erau în Ierusalim și au îndepărtat toate altarele tămâiei și le‐au aruncat în pârâul Chedron. 15Și au junghiat paștele la patrusprezece ale lunii a doua și preoții și leviții s‐au rușinat
30.15
Cap. 29.31.
și s‐au sfințit și au adus arderile de tot în casa Domnului. 16Și au stătut în locul lor, după datina lor, după legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Preoții au stropit sângele luat din mâna leviților. 17Căci erau mulți în obște care nu se sfințiseră; pentru aceea leviții
30.17
Cap. 29.31.
au luat asupra lor junghierea paștelor pentru oricine nu era curat, ca să‐i sfințească Domnului. 18Căci o mulțime din popor, mulți
30.18
Vers. 11.
din Efraim și din Manase, din Isahar și din Zabulon, nu se curățiseră și au
30.18
Ex. 12.43
mâncat paștele altfel decât era scris. Dar Ezechia s‐a rugat pentru ei zicând: Domnul care este bun să ierte fiecăruia, 19care și‐a îndreptat
30.19
Cap. 19.3.
inima să caute pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeul părinților săi, deși nu este curățit după curățirea sfântului locaș. 20Și Domnul a asculat pe Ezechia și a vindecat pe popor. 21Și copiii lui Israel care se aflau în Ierusalim au făcut sărbătoarea
30.21
Ex. 12.15
13.6
azimilor șapte zile cu bucurie mare: și leviții și preoții lăudau pe Domnul, zi de zi, cântând cu instrumente de laudă Domnului. 22Și Ezechia a vorbit la inima tuturor leviților care aveau
30.22
Deut. 33.10
pricepere în cunoștința bună a Domnului; și au mâncat jertfele de sărbătoare în cele șapte zile, aducând jertfe de pace și înălțând
30.22
Ezra 10.11
pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 23Și toată obștea s‐a sfătuit să facă alte
30.23
1 Reg. 8.65
șapte zile: și au făcut cele șapte zile cu bucurie. 24Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, a dat
30.24
Cap. 35.7, 8.
obștei ca dar ridicat o mie de boi și șapte mii de oi; și mai marii au dat obștei o mie de boi și zece mii de oi; și un mare număr de preoți s‐au
30.24
Cap. 29.34.
sfințit. 25Și toată obștea lui Iuda s‐a bucurat și preoții și leviții și toată obștea care venise din Israel, și străinii de loc care veniseră
30.25
Vers. 11.18.
din țara lui Israel și care locuiau în Iuda. 26Și a fost mare bucurie în Ierusalim; căci din zilele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu fusese așa ceva în Ierusalim. 27Și preoții și leviții s‐au sculat și au binecuvântat
30.27
Num. 6.23
pe popor: și glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor s‐a suit până la locuința sa cea sfântă în ceruri.

31

Orânduirile cu privire la slujbe

311Și când s‐au sfârșit toate acestea, tot Israelul, câți erau de față, au ieșit prin cetățile lui luda și au sfărâmat

31.1
2 Reg. 18.4
stâlpii și au tăiat Astarteele și au surpat înălțimile și altarele în tot Iuda și Beniaminul și în Efraim și Manase, până le‐au nimicit pe toate. Și toți copiii lui Israel s‐au întors fiecare la stăpânirea sa în cetățile lor. 2Și Ezechia a așezat cetele
31.2
1 Cron. 23.6
24.1
preoților și leviților după cetele lor, pe fiecare după slujba sa, preoții ca și leviții pentru
31.2
1 Cron. 23.30,31
arderi de tot și pentru jertfe de pace, ca să slujească și să mulțumească și să laude în porțile taberelor Domnului. 3Și a hotărât partea împăratului din averea sa pentru arderile de tot: pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot ale sabatelor și ale lunilor noi și ale sărbătorilor, după cum este scris în legea
31.3
Num. 28
29
Domnului. 4Și a poruncit poporului care locuia în Ierusalim să dea partea
31.4
Num. 18.8Neem. 13.10
preoților și leviților, ca să se întărească în legea
31.4
Mal. 2.7
Domnului. 5Și cum a ieșit porunca, copiii lui Israel au dat în mulțime cele dintâi roade
31.5
Ex. 22.29Neem. 13.12
de grâu, must și untdelemn și miere și din tot venitul câmpului și au adus zeciuială din toate în mulțime. 6Și copiii lui Israel și ai lui Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au adus și ei zeciuiala
31.6
Lev. 27.30Deut. 14.28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau sfințite Domnului Dumnezeul lor și le‐a pus grămezi, grămezi. 7În luna a treia au început șă pună grămezile și în luna așaptea le‐au sfârșit. 8Și Ezechia și mai marii au venit și au văzut grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți despre grămezi. 10Și Azaria, marele preot din casa lui Țadoc, i‐a vorbit și a zis: De când
31.10
Mal. 3.10
au început să aducă darurile ridicate în casa Domnului, am mâncat și ne‐am îndestulat și am mai lăsat o mulțime: căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și ce a rămas este grămada aceasta mare. 11Și Ezechia a poruncit să gătească niște cămări în casa Domnului și au gătit. 12Și au adus darurile ridicate și zeciuielile și lucrurile sfințite, cu credincioșie
31.12
Neem. 13.13
: și Conania, Levitul, era mai mare peste ele și Șimei, fratele său, era al doilea. 13Și Iehiel și Azazia și Nahat și Asael și Ierimot și Iozabad și Eliel și Ismachia și Mahat și Benaia, erau priveghetori sub mâna lui Conania și Șimei, fratele său, după porunca lui Ezechia, împăratul, și a lui Azaria, mai marele casei lui Dumnezeu. 14Și Core, fiul lui Imna, Levitul, ușierul dinspre răsărit, era peste darurile de bunăvoie ale lui Dumnezeu, ca să împartă darurile ridicate ale Domnului și lucrurile prea sfinte. 15Și sub mâna lui erau Eden și Miniamin și Iosua și Șemaia și Amaria și Șecania, în cetățile
31.15
Ios. 21.9
preoților, cu îndatorirea să dea fraților lor după cete, celui mai mare ca și celui mai mic; 16afară de cei de partea bărbătească scriși în cartea neamurilor, de trei ani și mai sus, toți care intrau în casa Domnului, după trebuința fiecărei zile, pentru slujba lor în însărcinările lor și după cetele lor; 17și a preoților scriși după casele lor părintești și a leviților, de la
31.17
1 Cron. 23.24,27
douăzeci de ani și mai sus, în însărcinările lor, după cetele lor; 18și a tuturor pruncilor lor, nevestelor lor și fiilor lor și fetelor lor, toată obștea celor scriși; căci în credincioșia lor s‐au sfințit în sfințenie. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoții, care erau în câmpiile împrejurimilor
31.19
Lev. 25.34Num. 35.2
cetăților lor, erau în fiecare cetate bărbăți numiți pe nume
31.19
Vers. 12, 13, 14, 15.
ca să dea părți tuturor celor de partea bărbătească dintre preoți și tuturor celor scriși în cartea neamurilor dintre leviți. 20Și Ezechia a făcut așa în tot luda și a făcut
31.20
2 Reg. 20.3
ce este bun și drept și adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21Și în fiecare lucru pe care l‐a început în slujba casei lui Dumnezeu și în lege și în porunci, ca să caute pe Dumnezeul său, a lucrat cu toată inima sa și a propășit.