Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Orânduirile cu privire la slujbe

311Și când s‐au sfârșit toate acestea, tot Israelul, câți erau de față, au ieșit prin cetățile lui luda și au sfărâmat

31.1
2 Reg. 18.4
stâlpii și au tăiat Astarteele și au surpat înălțimile și altarele în tot Iuda și Beniaminul și în Efraim și Manase, până le‐au nimicit pe toate. Și toți copiii lui Israel s‐au întors fiecare la stăpânirea sa în cetățile lor. 2Și Ezechia a așezat cetele
31.2
1 Cron. 23.6
24.1
preoților și leviților după cetele lor, pe fiecare după slujba sa, preoții ca și leviții pentru
31.2
1 Cron. 23.30,31
arderi de tot și pentru jertfe de pace, ca să slujească și să mulțumească și să laude în porțile taberelor Domnului. 3Și a hotărât partea împăratului din averea sa pentru arderile de tot: pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot ale sabatelor și ale lunilor noi și ale sărbătorilor, după cum este scris în legea
31.3
Num. 28
29
Domnului. 4Și a poruncit poporului care locuia în Ierusalim să dea partea
31.4
Num. 18.8Neem. 13.10
preoților și leviților, ca să se întărească în legea
31.4
Mal. 2.7
Domnului. 5Și cum a ieșit porunca, copiii lui Israel au dat în mulțime cele dintâi roade
31.5
Ex. 22.29Neem. 13.12
de grâu, must și untdelemn și miere și din tot venitul câmpului și au adus zeciuială din toate în mulțime. 6Și copiii lui Israel și ai lui Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au adus și ei zeciuiala
31.6
Lev. 27.30Deut. 14.28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau sfințite Domnului Dumnezeul lor și le‐a pus grămezi, grămezi. 7În luna a treia au început șă pună grămezile și în luna așaptea le‐au sfârșit. 8Și Ezechia și mai marii au venit și au văzut grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți despre grămezi. 10Și Azaria, marele preot din casa lui Țadoc, i‐a vorbit și a zis: De când
31.10
Mal. 3.10
au început să aducă darurile ridicate în casa Domnului, am mâncat și ne‐am îndestulat și am mai lăsat o mulțime: căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și ce a rămas este grămada aceasta mare. 11Și Ezechia a poruncit să gătească niște cămări în casa Domnului și au gătit. 12Și au adus darurile ridicate și zeciuielile și lucrurile sfințite, cu credincioșie
31.12
Neem. 13.13
: și Conania, Levitul, era mai mare peste ele și Șimei, fratele său, era al doilea. 13Și Iehiel și Azazia și Nahat și Asael și Ierimot și Iozabad și Eliel și Ismachia și Mahat și Benaia, erau priveghetori sub mâna lui Conania și Șimei, fratele său, după porunca lui Ezechia, împăratul, și a lui Azaria, mai marele casei lui Dumnezeu. 14Și Core, fiul lui Imna, Levitul, ușierul dinspre răsărit, era peste darurile de bunăvoie ale lui Dumnezeu, ca să împartă darurile ridicate ale Domnului și lucrurile prea sfinte. 15Și sub mâna lui erau Eden și Miniamin și Iosua și Șemaia și Amaria și Șecania, în cetățile
31.15
Ios. 21.9
preoților, cu îndatorirea să dea fraților lor după cete, celui mai mare ca și celui mai mic; 16afară de cei de partea bărbătească scriși în cartea neamurilor, de trei ani și mai sus, toți care intrau în casa Domnului, după trebuința fiecărei zile, pentru slujba lor în însărcinările lor și după cetele lor; 17și a preoților scriși după casele lor părintești și a leviților, de la
31.17
1 Cron. 23.24,27
douăzeci de ani și mai sus, în însărcinările lor, după cetele lor; 18și a tuturor pruncilor lor, nevestelor lor și fiilor lor și fetelor lor, toată obștea celor scriși; căci în credincioșia lor s‐au sfințit în sfințenie. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoții, care erau în câmpiile împrejurimilor
31.19
Lev. 25.34Num. 35.2
cetăților lor, erau în fiecare cetate bărbăți numiți pe nume
31.19
Vers. 12, 13, 14, 15.

ca să dea părți tuturor celor de partea bărbătească dintre preoți și tuturor celor scriși în cartea neamurilor dintre leviți. 20Și Ezechia a făcut așa în tot luda și a făcut
31.20
2 Reg. 20.3
ce este bun și drept și adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21Și în fiecare lucru pe care l‐a început în slujba casei lui Dumnezeu și în lege și în porunci, ca să caute pe Dumnezeul său, a lucrat cu toată inima sa și a propășit.