Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Prăznuirea Paștelor

301Și Ezechia a trimis la tot Israelul și Iuda și a scris epistole și lui Efraim și Manase, să vină la casa Domnului la Ierusalim să facă paștele Domnului Dumnezeul lui Israel. 2Și împăratul s‐a sfătuit cu mai marii săi și cu toată obștea în Ierusalim să facă paștele în luna

30.2
Num. 9.10,11
a doua. 3Căci n‐au putut să le facă la vremea
30.3
Ex. 12.6,18
aceea, pentru că nu
30.3
Cap. 29.34.
se sfințiseră destui preoți și poporul nu se adunase încă la Ierusalim. 4Și lucrul a fost drept în ochii împăratului și în ochii obștii întregi. 5Și au hotărât să facă o strigare în tot Israelul de la Beer‐Șeba până la Dan ca să vină să facă paștele Domnului Dumnezeul lui Israel, la Ierusalim: căci de mult nu le făcuseră cum era scris. 6Și alergătorii au mers cu scrisorile din mâna împăratului și mai marilor săi în tot Israelul și Iuda și după porunca împăratului ziceau: Copii ai lui Israel, întoarceți‐vă
30.6
Ier. 4.1Ioel 2.13
la Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel și el se va întoarce la rămășița ce a scăpat din voi din mâna împăraților
30.6
2 Reg. 15.19,29
Asiriei. 7Și nu fiți
30.7
Ezec. 20.18
ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor, așa că i‐a dat pustiirii
30.7
Cap. 29.8.
, cum vedeți. 8Și nu vă întăriți grumajii
30.8
Deut. 10.16
ca părinții voștri; dați mâna Domnului și veniți la locașul său sfințit, pe care l‐a sfințit în veci și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, ca să se întoarcă de la voi aprinderea mâniei
30.8
Cap. 29.10.
sale. 9Căci, dacă vă veți întoarce la Domnul, frații voștri și copiii voștri vor afla compătimire
30.9
Ps. 106.46
înaintea celor ce i‐au luat prinși și se vor întoarce în țara aceasta: căci Domnul Dumnezeul vostru este milos
30.9
Ex. 34.6
și îndurător și nu‐și va întoarce fața de la voi, dacă vă veți întoarce
30.9
Is. 55.7
la el. 10Și alergătorii au trecut din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Manase, până la Zabulon: dar au râs de ei și și‐au bătut
30.10
Cap. 36.16.
joc de ei. 11Totuși unii bărbați
30.11
Cap. 11.16. Vers. 18, 21.
din Așer și din Manase și din Zabulon s‐au smerit și au venit la Ierusalim. 12Și mâna
30.12
Fil. 2.13
lui Dumnezeu a fost peste Iuda și le‐a dat aceeași inimă ca să facă porunca împăratului și a mai marilor, după cuvântul
30.12
Cap. 29.25.
Domnului. 13Și s‐a adunat mult popor la Ierusalim să facă sărbătoarea azimilor în luna a doua, o foarte mare obște. 14Și s‐au sculat și au
30.14
Cap. 28.24.
îndepărtat altarele care erau în Ierusalim și au îndepărtat toate altarele tămâiei și le‐au aruncat în pârâul Chedron. 15Și au junghiat paștele la patrusprezece ale lunii a doua și preoții și leviții s‐au rușinat
30.15
Cap. 29.31.
și s‐au sfințit și au adus arderile de tot în casa Domnului. 16Și au stătut în locul lor, după datina lor, după legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Preoții au stropit sângele luat din mâna leviților. 17Căci erau mulți în obște care nu se sfințiseră; pentru aceea leviții
30.17
Cap. 29.31.
au luat asupra lor junghierea paștelor pentru oricine nu era curat, ca să‐i sfințească Domnului. 18Căci o mulțime din popor, mulți
30.18
Vers. 11.
din Efraim și din Manase, din Isahar și din Zabulon, nu se curățiseră și au
30.18
Ex. 12.43
mâncat paștele altfel decât era scris. Dar Ezechia s‐a rugat pentru ei zicând: Domnul care este bun să ierte fiecăruia, 19care și‐a îndreptat
30.19
Cap. 19.3.
inima să caute pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeul părinților săi, deși nu este curățit după curățirea sfântului locaș. 20Și Domnul a asculat pe Ezechia și a vindecat pe popor. 21Și copiii lui Israel care se aflau în Ierusalim au făcut sărbătoarea
30.21
Ex. 12.15
13.6
azimilor șapte zile cu bucurie mare: și leviții și preoții lăudau pe Domnul, zi de zi, cântând cu instrumente de laudă Domnului. 22Și Ezechia a vorbit la inima tuturor leviților care aveau
30.22
Deut. 33.10
pricepere în cunoștința bună a Domnului; și au mâncat jertfele de sărbătoare în cele șapte zile, aducând jertfe de pace și înălțând
30.22
Ezra 10.11
pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 23Și toată obștea s‐a sfătuit să facă alte
30.23
1 Reg. 8.65
șapte zile: și au făcut cele șapte zile cu bucurie. 24Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, a dat
30.24
Cap. 35.7, 8.
obștei ca dar ridicat o mie de boi și șapte mii de oi; și mai marii au dat obștei o mie de boi și zece mii de oi; și un mare număr de preoți s‐au
30.24
Cap. 29.34.
sfințit. 25Și toată obștea lui Iuda s‐a bucurat și preoții și leviții și toată obștea care venise din Israel, și străinii de loc care veniseră
30.25
Vers. 11.18.
din țara lui Israel și care locuiau în Iuda. 26Și a fost mare bucurie în Ierusalim; căci din zilele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu fusese așa ceva în Ierusalim. 27Și preoții și leviții s‐au sculat și au binecuvântat
30.27
Num. 6.23
pe popor: și glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor s‐a suit până la locuința sa cea sfântă în ceruri.

31

Orânduirile cu privire la slujbe

311Și când s‐au sfârșit toate acestea, tot Israelul, câți erau de față, au ieșit prin cetățile lui luda și au sfărâmat

31.1
2 Reg. 18.4
stâlpii și au tăiat Astarteele și au surpat înălțimile și altarele în tot Iuda și Beniaminul și în Efraim și Manase, până le‐au nimicit pe toate. Și toți copiii lui Israel s‐au întors fiecare la stăpânirea sa în cetățile lor. 2Și Ezechia a așezat cetele
31.2
1 Cron. 23.6
24.1
preoților și leviților după cetele lor, pe fiecare după slujba sa, preoții ca și leviții pentru
31.2
1 Cron. 23.30,31
arderi de tot și pentru jertfe de pace, ca să slujească și să mulțumească și să laude în porțile taberelor Domnului. 3Și a hotărât partea împăratului din averea sa pentru arderile de tot: pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot ale sabatelor și ale lunilor noi și ale sărbătorilor, după cum este scris în legea
31.3
Num. 28
29
Domnului. 4Și a poruncit poporului care locuia în Ierusalim să dea partea
31.4
Num. 18.8Neem. 13.10
preoților și leviților, ca să se întărească în legea
31.4
Mal. 2.7
Domnului. 5Și cum a ieșit porunca, copiii lui Israel au dat în mulțime cele dintâi roade
31.5
Ex. 22.29Neem. 13.12
de grâu, must și untdelemn și miere și din tot venitul câmpului și au adus zeciuială din toate în mulțime. 6Și copiii lui Israel și ai lui Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au adus și ei zeciuiala
31.6
Lev. 27.30Deut. 14.28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau sfințite Domnului Dumnezeul lor și le‐a pus grămezi, grămezi. 7În luna a treia au început șă pună grămezile și în luna așaptea le‐au sfârșit. 8Și Ezechia și mai marii au venit și au văzut grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți despre grămezi. 10Și Azaria, marele preot din casa lui Țadoc, i‐a vorbit și a zis: De când
31.10
Mal. 3.10
au început să aducă darurile ridicate în casa Domnului, am mâncat și ne‐am îndestulat și am mai lăsat o mulțime: căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și ce a rămas este grămada aceasta mare. 11Și Ezechia a poruncit să gătească niște cămări în casa Domnului și au gătit. 12Și au adus darurile ridicate și zeciuielile și lucrurile sfințite, cu credincioșie
31.12
Neem. 13.13
: și Conania, Levitul, era mai mare peste ele și Șimei, fratele său, era al doilea. 13Și Iehiel și Azazia și Nahat și Asael și Ierimot și Iozabad și Eliel și Ismachia și Mahat și Benaia, erau priveghetori sub mâna lui Conania și Șimei, fratele său, după porunca lui Ezechia, împăratul, și a lui Azaria, mai marele casei lui Dumnezeu. 14Și Core, fiul lui Imna, Levitul, ușierul dinspre răsărit, era peste darurile de bunăvoie ale lui Dumnezeu, ca să împartă darurile ridicate ale Domnului și lucrurile prea sfinte. 15Și sub mâna lui erau Eden și Miniamin și Iosua și Șemaia și Amaria și Șecania, în cetățile
31.15
Ios. 21.9
preoților, cu îndatorirea să dea fraților lor după cete, celui mai mare ca și celui mai mic; 16afară de cei de partea bărbătească scriși în cartea neamurilor, de trei ani și mai sus, toți care intrau în casa Domnului, după trebuința fiecărei zile, pentru slujba lor în însărcinările lor și după cetele lor; 17și a preoților scriși după casele lor părintești și a leviților, de la
31.17
1 Cron. 23.24,27
douăzeci de ani și mai sus, în însărcinările lor, după cetele lor; 18și a tuturor pruncilor lor, nevestelor lor și fiilor lor și fetelor lor, toată obștea celor scriși; căci în credincioșia lor s‐au sfințit în sfințenie. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoții, care erau în câmpiile împrejurimilor
31.19
Lev. 25.34Num. 35.2
cetăților lor, erau în fiecare cetate bărbăți numiți pe nume
31.19
Vers. 12, 13, 14, 15.
ca să dea părți tuturor celor de partea bărbătească dintre preoți și tuturor celor scriși în cartea neamurilor dintre leviți. 20Și Ezechia a făcut așa în tot luda și a făcut
31.20
2 Reg. 20.3
ce este bun și drept și adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21Și în fiecare lucru pe care l‐a început în slujba casei lui Dumnezeu și în lege și în porunci, ca să caute pe Dumnezeul său, a lucrat cu toată inima sa și a propășit.

32

Năvălireă lui Sanherib

321După

32.1
2 Reg. 18.13Is. 36.1
aceste lucruri și această credincioșie, Sanherib, împăratul Asiriei, a venit și a intrat în Iuda și a tăbărât împotriva cetăților întărite și s‐a hotărât să le spargă. 2Și când a văzut Ezechia că venea Sanherib și că țintea să se lupte împotriva Ierusalimului, 3s‐a sfătuit cu mai marii săi și cu vitejii săi să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate și ei l‐au ajutat. 4Și s‐a strâns popor mult și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul țării zicând: Pentru ce să vină împărații Asiriei și să găsească apă multă? 5Și s‐a
32.5
Is. 22.9,10
întărit și a zidit
32.5
Cap. 25.23.
tot zidul care era stricat și l‐a înălțat până la turnuri, și pe dinafară un alt zid, și a întărit Milo
32.5
2 Sam. 5.91 Reg. 9.21
din cetatea lui David și a făcut o mulțime de săgeți și scuturi. 6Și a pus mai mari de război peste popor și i‐a adunat la sine în locul deschis la poarta cetății și le‐a vorbit la inimă, zicând: 7Fiți tari
32.7
Deut. 31.6
și îmbărbătați‐vă; nu
32.7
Cap. 20.15.
vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei, nici de toată mulțimea care este cu el, căci cu noi
32.7
2 Reg. 6.16
sunt mai mulți decât cu el. 8Cu el este un braț de carne
32.8
Ier. 17.51 In. 4.4
, dar cu
32.8
Cap. 13.12.
noi este Domnul Dumnezeul nostru ca să ne ajute și să lupte luptele noastre. Și poporul s‐a rezemat pe cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Trimișii lui Sanherib

9După aceasta

32.9
2 Reg. 18.17
Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, (dar el însuși era înaintea Lachisului și toată puterea lui cu el), la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la tot Iuda, care era în Ierusalim zicând: 10Așa
32.10
2 Reg. 18.19
zice Sanherib, împăratul Asiriei: În ce vă încredeți voi de stați împresurați în Ierusalim? 11Oare nu vă înduplecă Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și sete zicând: Domnul
32.11
2 Reg. 18.30
Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? 12Oare nu
32.12
2 Reg. 18.22
același Ezechia a depărtat înălțimile sale și altarele sale și a poruncit lui Iuda și Ierusalimului zicând: Înaintea unui singur altar să vă închinați și pe el să ardeți tămâie? 13Nu știți ce am făcut eu și părinții mei tuturor popoarelor țărilor? Au putut
32.13
2 Reg. 18.31,33,35
să scape oare în vreun fel dumnezeii neamurilor țărilor țara lor din mâna mea? 14Care dintre toți dumnezeii acelor neamuri, pe care le‐au pierdut cu desăvârșire părinții mei, a putut scăpa pe poporul său din mâna mea, ca să vă poată scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 15Și acum să
32.15
2 Reg. 18.29
nu vă înșele Ezechia și să nu vă înduplece în chipul acesta. Și să nu‐l credeți! Căci niciun dumnezeu al vreunui neam sau împărății n‐a putut scăpa pe poporul său din mâna mea și din mâna părinților mei: cu cât mai puțin vă va scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 16Și mai mult au vorbit slujitorii săi împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva lui Ezechia, slujitorul său. 17Și a scris o epistolă
32.17
2 Reg. 19.9
ca să batjocorească pe Domnul Dumnezeul lui Israel și să vorbească împotriva lui zicând: După cum
32.17
2 Reg. 19.12
dumnezeii neamurilor țărilor n‐au scăpat pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va scăpa pe poporul său din mâna mea. 18Și au strigat
32.18
2 Reg. 18.28
cu glas tare în limba iudaică poporului din Ierusalim, care
32.18
2 Reg. 18.26,27,28
era pe zid, ca să‐i înspăimânte și să‐i tulbure ca să poată lua cetatea. 19Și au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrul
32.19
2 Reg. 19.18
mâinilor omului.

Nimicirea lui Sanherib

20Și din pricina aceasta Ezechia

32.20
2 Reg. 19.15
împăratul, și Isaia
32.20
2 Reg. 19.2,4
, fiul lui Amoț prorocul, s‐au rugat și au strigat către ceruri. 21Și Domnul a trimis
32.21
2 Reg. 19.35
un înger care a nimicit pe toți bărbații viteji și pe căpetenii și pe mai marii din tabăra împăratului Asiriei. Și s‐a întors în țara sa cu rușinea feței. Și a intrat în casa dumnezeului său și cei ce ieșiseră din măruntaiele sale l‐au făcut să cadă acolo cu sabia. 22Și Domnul a mântuit pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i‐a apărat de jur împrejur. 23Și mulți au adus daruri Domnului la Ierusalim și lucruri scumpe
32.23
Cap. 17.5.
lui Ezechia, împăratul lui Iuda: și după aceea a fost mărit
32.23
Cap. 1.1.
în ochii tuturor popoarelor.

Boala și moartea lui Ezechia

24În zilele

32.24
2 Reg. 20.1Is. 38.1
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte; și s‐a rugat Domnului și el i‐a vorbit și i‐a dat un semn. 25Dar Ezechia n‐a răsplătit
32.25
Ps. 116.12
după bunătatea făcută lui căci i s‐a înălțat
32.25
Cap. 26.16. Abac. 2.4.
inima; și a fost mânie
32.25
Cap. 24.18.
peste el și peste Iuda și Ierusalim. 26Și Ezechia
32.26
Ier. 26.18,19
s‐a smerit pentru înălțarea inimii sale, el și locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n‐a venit peste ei în zilele
32.26
2 Reg. 20.19
lui Ezechia. 27Și Ezechia a avut foarte multe bogății și cinste: și și‐a făcut vistierii pentru argint și pentru aur și pentru pietre scumpe și pentru mirodenii și pentru scuturi și pentru tot felul de unelte de preț. 28și case de merinde pentru venitul grâului și mustului și untdelemnului și staule pentru tot felul de vite și turme în staule. 29Și și‐a făcut cetăți și averi de turme și cirezi în mulțime: căci Dumnezeu îi dăduse avere foarte
32.29
1 Cron. 29.12
multă. 30Și același Ezechia
32.30
Is. 22.9,11
a astupat gura de sus a apelor Ghihon și a adus‐o drept în jos pe la partea dinspre apus a cetății lui David. Și Ezechia a propășit în toate lucrările sale. 31Numai în privința solilor mai marilor din Babilon, care au trimis la
32.31
2 Reg. 20.12Is. 39.1
el să întrebe despre minunea care fusese înțară, Dumnezeu l‐a părăsit ca să‐l încerce
32.31
Deut. 8.2
și să cunoască tot ce era în inima lui. 32Și celelalte fapte ale lui Ezechia și lucrările sale cele evlavioase, iată, sunt scrise în vedenia
32.32
Is. 36
37
38
39
lui Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, în cartea
32.32
2 Reg. 18
19
20
împăraților lui luda și a lui Israel. 33Și Ezechia a adormit
32.33
2 Reg. 20.21
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cel mai înalt loc din mormintele fiilor lui David; și la moartea lui tot Iuda și locuitorii Ierusalimului l‐au
32.33
Prov. 10.7
cinstit. Și Manase, fiul său, a domnit în locul său.