Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Orânduirile cu privire la slujbe

311Și când s‐au sfârșit toate acestea, tot Israelul, câți erau de față, au ieșit prin cetățile lui luda și au sfărâmat

31.1
2 Reg. 18.4
stâlpii și au tăiat Astarteele și au surpat înălțimile și altarele în tot Iuda și Beniaminul și în Efraim și Manase, până le‐au nimicit pe toate. Și toți copiii lui Israel s‐au întors fiecare la stăpânirea sa în cetățile lor. 2Și Ezechia a așezat cetele
31.2
1 Cron. 23.6
24.1
preoților și leviților după cetele lor, pe fiecare după slujba sa, preoții ca și leviții pentru
31.2
1 Cron. 23.30,31
arderi de tot și pentru jertfe de pace, ca să slujească și să mulțumească și să laude în porțile taberelor Domnului. 3Și a hotărât partea împăratului din averea sa pentru arderile de tot: pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot ale sabatelor și ale lunilor noi și ale sărbătorilor, după cum este scris în legea
31.3
Num. 28
29
Domnului. 4Și a poruncit poporului care locuia în Ierusalim să dea partea
31.4
Num. 18.8Neem. 13.10
preoților și leviților, ca să se întărească în legea
31.4
Mal. 2.7
Domnului. 5Și cum a ieșit porunca, copiii lui Israel au dat în mulțime cele dintâi roade
31.5
Ex. 22.29Neem. 13.12
de grâu, must și untdelemn și miere și din tot venitul câmpului și au adus zeciuială din toate în mulțime. 6Și copiii lui Israel și ai lui Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au adus și ei zeciuiala
31.6
Lev. 27.30Deut. 14.28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau sfințite Domnului Dumnezeul lor și le‐a pus grămezi, grămezi. 7În luna a treia au început șă pună grămezile și în luna așaptea le‐au sfârșit. 8Și Ezechia și mai marii au venit și au văzut grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți despre grămezi. 10Și Azaria, marele preot din casa lui Țadoc, i‐a vorbit și a zis: De când
31.10
Mal. 3.10
au început să aducă darurile ridicate în casa Domnului, am mâncat și ne‐am îndestulat și am mai lăsat o mulțime: căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și ce a rămas este grămada aceasta mare. 11Și Ezechia a poruncit să gătească niște cămări în casa Domnului și au gătit. 12Și au adus darurile ridicate și zeciuielile și lucrurile sfințite, cu credincioșie
31.12
Neem. 13.13
: și Conania, Levitul, era mai mare peste ele și Șimei, fratele său, era al doilea. 13Și Iehiel și Azazia și Nahat și Asael și Ierimot și Iozabad și Eliel și Ismachia și Mahat și Benaia, erau priveghetori sub mâna lui Conania și Șimei, fratele său, după porunca lui Ezechia, împăratul, și a lui Azaria, mai marele casei lui Dumnezeu. 14Și Core, fiul lui Imna, Levitul, ușierul dinspre răsărit, era peste darurile de bunăvoie ale lui Dumnezeu, ca să împartă darurile ridicate ale Domnului și lucrurile prea sfinte. 15Și sub mâna lui erau Eden și Miniamin și Iosua și Șemaia și Amaria și Șecania, în cetățile
31.15
Ios. 21.9
preoților, cu îndatorirea să dea fraților lor după cete, celui mai mare ca și celui mai mic; 16afară de cei de partea bărbătească scriși în cartea neamurilor, de trei ani și mai sus, toți care intrau în casa Domnului, după trebuința fiecărei zile, pentru slujba lor în însărcinările lor și după cetele lor; 17și a preoților scriși după casele lor părintești și a leviților, de la
31.17
1 Cron. 23.24,27
douăzeci de ani și mai sus, în însărcinările lor, după cetele lor; 18și a tuturor pruncilor lor, nevestelor lor și fiilor lor și fetelor lor, toată obștea celor scriși; căci în credincioșia lor s‐au sfințit în sfințenie. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoții, care erau în câmpiile împrejurimilor
31.19
Lev. 25.34Num. 35.2
cetăților lor, erau în fiecare cetate bărbăți numiți pe nume
31.19
Vers. 12, 13, 14, 15.
ca să dea părți tuturor celor de partea bărbătească dintre preoți și tuturor celor scriși în cartea neamurilor dintre leviți. 20Și Ezechia a făcut așa în tot luda și a făcut
31.20
2 Reg. 20.3
ce este bun și drept și adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21Și în fiecare lucru pe care l‐a început în slujba casei lui Dumnezeu și în lege și în porunci, ca să caute pe Dumnezeul său, a lucrat cu toată inima sa și a propășit.

32

Năvălireă lui Sanherib

321După

32.1
2 Reg. 18.13Is. 36.1
aceste lucruri și această credincioșie, Sanherib, împăratul Asiriei, a venit și a intrat în Iuda și a tăbărât împotriva cetăților întărite și s‐a hotărât să le spargă. 2Și când a văzut Ezechia că venea Sanherib și că țintea să se lupte împotriva Ierusalimului, 3s‐a sfătuit cu mai marii săi și cu vitejii săi să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate și ei l‐au ajutat. 4Și s‐a strâns popor mult și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul țării zicând: Pentru ce să vină împărații Asiriei și să găsească apă multă? 5Și s‐a
32.5
Is. 22.9,10
întărit și a zidit
32.5
Cap. 25.23.
tot zidul care era stricat și l‐a înălțat până la turnuri, și pe dinafară un alt zid, și a întărit Milo
32.5
2 Sam. 5.91 Reg. 9.21
din cetatea lui David și a făcut o mulțime de săgeți și scuturi. 6Și a pus mai mari de război peste popor și i‐a adunat la sine în locul deschis la poarta cetății și le‐a vorbit la inimă, zicând: 7Fiți tari
32.7
Deut. 31.6
și îmbărbătați‐vă; nu
32.7
Cap. 20.15.
vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei, nici de toată mulțimea care este cu el, căci cu noi
32.7
2 Reg. 6.16
sunt mai mulți decât cu el. 8Cu el este un braț de carne
32.8
Ier. 17.51 In. 4.4
, dar cu
32.8
Cap. 13.12.
noi este Domnul Dumnezeul nostru ca să ne ajute și să lupte luptele noastre. Și poporul s‐a rezemat pe cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Trimișii lui Sanherib

9După aceasta

32.9
2 Reg. 18.17
Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, (dar el însuși era înaintea Lachisului și toată puterea lui cu el), la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la tot Iuda, care era în Ierusalim zicând: 10Așa
32.10
2 Reg. 18.19
zice Sanherib, împăratul Asiriei: În ce vă încredeți voi de stați împresurați în Ierusalim? 11Oare nu vă înduplecă Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și sete zicând: Domnul
32.11
2 Reg. 18.30
Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? 12Oare nu
32.12
2 Reg. 18.22
același Ezechia a depărtat înălțimile sale și altarele sale și a poruncit lui Iuda și Ierusalimului zicând: Înaintea unui singur altar să vă închinați și pe el să ardeți tămâie? 13Nu știți ce am făcut eu și părinții mei tuturor popoarelor țărilor? Au putut
32.13
2 Reg. 18.31,33,35
să scape oare în vreun fel dumnezeii neamurilor țărilor țara lor din mâna mea? 14Care dintre toți dumnezeii acelor neamuri, pe care le‐au pierdut cu desăvârșire părinții mei, a putut scăpa pe poporul său din mâna mea, ca să vă poată scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 15Și acum să
32.15
2 Reg. 18.29
nu vă înșele Ezechia și să nu vă înduplece în chipul acesta. Și să nu‐l credeți! Căci niciun dumnezeu al vreunui neam sau împărății n‐a putut scăpa pe poporul său din mâna mea și din mâna părinților mei: cu cât mai puțin vă va scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 16Și mai mult au vorbit slujitorii săi împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva lui Ezechia, slujitorul său. 17Și a scris o epistolă
32.17
2 Reg. 19.9
ca să batjocorească pe Domnul Dumnezeul lui Israel și să vorbească împotriva lui zicând: După cum
32.17
2 Reg. 19.12
dumnezeii neamurilor țărilor n‐au scăpat pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va scăpa pe poporul său din mâna mea. 18Și au strigat
32.18
2 Reg. 18.28
cu glas tare în limba iudaică poporului din Ierusalim, care
32.18
2 Reg. 18.26,27,28
era pe zid, ca să‐i înspăimânte și să‐i tulbure ca să poată lua cetatea. 19Și au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrul
32.19
2 Reg. 19.18
mâinilor omului.

Nimicirea lui Sanherib

20Și din pricina aceasta Ezechia

32.20
2 Reg. 19.15
împăratul, și Isaia
32.20
2 Reg. 19.2,4
, fiul lui Amoț prorocul, s‐au rugat și au strigat către ceruri. 21Și Domnul a trimis
32.21
2 Reg. 19.35
un înger care a nimicit pe toți bărbații viteji și pe căpetenii și pe mai marii din tabăra împăratului Asiriei. Și s‐a întors în țara sa cu rușinea feței. Și a intrat în casa dumnezeului său și cei ce ieșiseră din măruntaiele sale l‐au făcut să cadă acolo cu sabia. 22Și Domnul a mântuit pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i‐a apărat de jur împrejur. 23Și mulți au adus daruri Domnului la Ierusalim și lucruri scumpe
32.23
Cap. 17.5.
lui Ezechia, împăratul lui Iuda: și după aceea a fost mărit
32.23
Cap. 1.1.
în ochii tuturor popoarelor.

Boala și moartea lui Ezechia

24În zilele

32.24
2 Reg. 20.1Is. 38.1
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte; și s‐a rugat Domnului și el i‐a vorbit și i‐a dat un semn. 25Dar Ezechia n‐a răsplătit
32.25
Ps. 116.12
după bunătatea făcută lui căci i s‐a înălțat
32.25
Cap. 26.16. Abac. 2.4.
inima; și a fost mânie
32.25
Cap. 24.18.
peste el și peste Iuda și Ierusalim. 26Și Ezechia
32.26
Ier. 26.18,19
s‐a smerit pentru înălțarea inimii sale, el și locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n‐a venit peste ei în zilele
32.26
2 Reg. 20.19
lui Ezechia. 27Și Ezechia a avut foarte multe bogății și cinste: și și‐a făcut vistierii pentru argint și pentru aur și pentru pietre scumpe și pentru mirodenii și pentru scuturi și pentru tot felul de unelte de preț. 28și case de merinde pentru venitul grâului și mustului și untdelemnului și staule pentru tot felul de vite și turme în staule. 29Și și‐a făcut cetăți și averi de turme și cirezi în mulțime: căci Dumnezeu îi dăduse avere foarte
32.29
1 Cron. 29.12
multă. 30Și același Ezechia
32.30
Is. 22.9,11
a astupat gura de sus a apelor Ghihon și a adus‐o drept în jos pe la partea dinspre apus a cetății lui David. Și Ezechia a propășit în toate lucrările sale. 31Numai în privința solilor mai marilor din Babilon, care au trimis la
32.31
2 Reg. 20.12Is. 39.1
el să întrebe despre minunea care fusese înțară, Dumnezeu l‐a părăsit ca să‐l încerce
32.31
Deut. 8.2
și să cunoască tot ce era în inima lui. 32Și celelalte fapte ale lui Ezechia și lucrările sale cele evlavioase, iată, sunt scrise în vedenia
32.32
Is. 36
37
38
39
lui Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, în cartea
32.32
2 Reg. 18
19
20
împăraților lui luda și a lui Israel. 33Și Ezechia a adormit
32.33
2 Reg. 20.21
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cel mai înalt loc din mormintele fiilor lui David; și la moartea lui tot Iuda și locuitorii Ierusalimului l‐au
32.33
Prov. 10.7
cinstit. Și Manase, fiul său, a domnit în locul său.

33

Manase, împăratul lui Iuda

331Manase era de doisprezece

33.1
2 Reg. 21.1
ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și cinci de ani în Ierusalim. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, după urâciunile
33.2
Deut. 18.92 Cron. 28.3
neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3Și a zidit iarăși înălțimile pe care le sfărâmase
33.3
2 Reg. 18.4
Ezechia, tatăl său, și a ridicat altare pentru Baal și a făcut
33.3
Deut. 16.21
Astartee și s‐a închinat înaintea întregii
33.3
Deut. 17.3
oștiri a cerurilor și le‐a slujit. 4Și a zidit altare în casa Domnului despre care Domnul zisese: În Ierusalim
33.4
Deut. 12.111 Reg. 8.29
9.37.16
va fi numele meu în veac. 5Și a zidit altare la toată oștirea cerurilor în
33.5
Cap. 4.9.
amândouă curțile casei Domnului. 6Și a trecut
33.6
Lev. 18.21Deut. 18.102 Reg. 23.10Ezec. 23.37,39
pe copiii săi prin foc în valea fiului lui Hinom: și a întrebuințat
33.6
Deut. 18.10,11
descântece și ghicire și fermecătorie și a rânduit pe cei ce cheamă
33.6
2 Reg. 21.6
duhurile morților și vrăjitori: a făcut rău peste măsură în ochii Domnului, întărâtându‐l la mânie. 7Și a pus
33.7
2 Reg. 21.7
chipul cioplit al idolului pe care‐l făcuse în casa lui Dumnezeu despre care Dumnezeu zisese lui David și lui Solomon, fiul său: În această casă
33.7
Ps. 132.14
și în Ierusalim, pe care l‐am ales din toate semințiile lui Israel, voi pune numele meu în veac, 8și nu voi mai strămuta piciorul lui Israel
33.8
2 Sam. 7.10
din țara pe care am dat‐o părinților voștri, numai dacă vor lua seama să facă tot ce le‐am poruncit prin Moise, după toată legea și așezămintele și judecățile. 9Și Manase a ademenit pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului ca să facă mai mult rău decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Și Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar n‐au voit să asculte. 11Și Domnul
33.11
Deut. 28.36
a adus peste ei pe mai marii oastei împăratului Asiriei, și au luat pe Manase cu
33.11
Iov 36.8Ps. 107.10,11
lanțuri și l‐au legat cu lanțuri de aramă și l‐au dus la Babilon. 12Și când era în strâmtorare, s‐a rugat Domnului Dumnezeului său și s‐a smerit
33.12
1 Pet. 5.6
mult înaintea Dumnezeului părinților săi. 13Și s‐a rugat lui. Și el a fost înduplecat de el și a
33.13
1 Cron. 5.20Ezra 8.23
auzit cererea lui și l‐a dus înapoi la Ierusalim în împărăția sa. Și Manase a cunoscut
33.13
Ps. 9.16Dan. 4.25
că Domnul este Dumnezeu. 14Și după aceasta a zidit zidul dinafară al cetății lui David, pe partea despre apus spre Ghihon
33.14
1 Reg. 1.33
, în vale, până la intrarea porții peștilor, și l‐a dus împrejurul
33.14
Cap. 27.3.
lui Ofel și l‐a făcut foarte înalt; și a pus mai mari de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. 15Și a depărtat pe dumnezeii străini
33.15
Vers. 3, 5, 7.
și idolul din casa Domnului și toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și în Ierusalim, și i‐a aruncat afară din cetate. 16Și a dres altarul Domnului și a jertfit pe el jertfe de pace și de mulțumire
33.16
Lev. 7.12
, și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. 17Și poporul
33.17
Cap. 32.12.
tot jertfea pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului lor. 18Și celelalte fapte ale lui Manase și rugăciunea sa către Dumnezeul său și cuvintele văzătorilor
33.18
1 Sam. 9.9
care i‐au vorbit în numele Domnului Dumnezeul lui Israel, iată sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. 19Și rugăciunea sa și cum Dumnezeu a fost înduplecat de el și toate păcatele sale și necredincioșiile sale și locurile în care a zidit înălțimi și a așezat Astartee și chipuri cioplite, înainte de a fi smerit, iată sunt scrise în cuvintele lui Hozai. 20Și Manase a adormit
33.20
2 Reg. 21.18
cu părinții săi și l‐au înmormântat în casa lui. Și Amon, fiul său, a domnit în locul său.

Amon, împăratul lui Iuda

21Amon era de douăzeci și doi

33.21
2 Reg. 21.19
de ani când a început să domnească și a domnit doi ani în Ierusalim. 22Și a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuse Manase, tatăl său; și Amon a jertfit tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse Manase, tatăl său, și le‐a slujit. 23Și nu s‐a smerit înaintea Domnului, cum
33.23
Vers. 12.
se smerise Manase, tatăl său; căci el, Amon, a înmulțit vina. 24Și slujitorii săi au uneltit
33.24
2 Reg. 21.23,24
împotriva lui și l‐au ucis în casa sa. 25Dar poporul țării a lovit pe toți care uneltiseră împotriva împăratului Amon; și poporul țării a făcut pe Iosia, fiul său, împărat în locul său.