Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Iosia, împăratul lui Iuda

341Iosia era de opt

34.1
2 Reg. 22.1
ani când a început să domnească și a domnit treizeci și unu de ani în Ierusalim. 2Și a făcut ce era drept în ochii Domnului și a umblat în căile lui David, tatăl său, și nu s‐a abătut la dreapta sau la stânga. 3Și în anul al optulea al domniei sale, fiind încă tânăr, a început să caute
34.3
Cap. 15.2.
pe Dumnezeul lui David, tatăl său. Și în al doisprezecelea an a început să curețe
34.3
1 Reg. 13.2
Iuda și Ierusalimul de înălțimi
34.3
Cap. 33.17, 22.
și de Astartee și de chipuri cioplite și turnate. 4Și au sfărâmat
34.4
Lev. 26.302 Reg. 23.4
înaintea feței lui altarele Baalilor; și el a tăiat stâlpii soarelui care erau sus deasupra lor; și a sfărâmat în bucăți Astarteele și chipurile cioplite și turnate și le‐a prefăcut în pulbere, și au presărat‐o pe mormintele
34.4
2 Reg. 23.6
acelora care le jertfiseră. 5Și a ars
34.5
1 Reg. 13.2
oasele preoților deasupra altarelor lor și a curățit Iuda și Ierusalimul. 6Și a făcut așa în cetățile lui Manase și Efraim și Simeon până la Neftali, în dărâmăturile lor de jur împrejur, 7și a sfărâmat altarele și a făcut bucăți și a prefăcut
34.7
Deut. 9.21
în pulbere Astarteele și chipurile cioplite și a tăiat toți stâlpii soarelui în toată țara lui Israel, și s‐a întors la Ierusalim. 8Și în al
34.8
2 Reg. 22.3
optsprezecelea an al domniei sale, când a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, și pe Maaseia, mai marele cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, scriitorul cronicilor, ca să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. 9Și au venit la Hilchia, marele preot, și au dat argintul
34.9
2 Reg. 12.4
care se adusese în casa lui Dumnezeu, pe care‐l strânseseră leviții, ușierii, din mâna lui Manase și a lui Efraim și de la toată rămășița lui Israel și de la tot Iuda și Beniaminul și de la locuitorii Ierusalimului. 10Și l‐au dat în mâna lucrătorilor care aveau privegherea în casa Domnului; și aceștia l‐au dat lucrătorilor care lucrau în casa Domnului, spre întocmirea și dregerea casei. 11L‐au dat tâmplarilor și pietrarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemn pentru legături și să facă grinzi pentru casele pe care le stricaseră împărații lui Iuda. 12Și oamenii au făcut lucrul cu credincioșie. Și peste ei erau rânduiți Iahat și Obadia, Leviți, dintre fiii lui Merari; și Zaharia și Meșulam, dintre fiii chehatiților, ca să grăbească: și toți leviții care erau destoinici să cânte din instrumentele de muzică. 13Și ei erau peste purtătorii de sarcini și îndemnau pe toți cei ce făceau lucrul în orice fel de slujbă; și cărturari și dregători și ușieri erau dintre leviți
34.13
1 Cron. 23.4,5
.

Găsirea cărții Legii

14Și pe când scoteau argintul care fusese adus în casa Domnului, Hilchia, preotul, a găsit

34.14
2 Reg. 22.8
cartea legii Domnului dată prin mâna lui Moise. 15Și Hilchia a răspuns și a zis lui Șafan, scriitorul: Am găsit cartea legii în casa Domnului! Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. 16Și Șafan a adus cartea la împărat; și a adus și vorbă înapoi împăratului zicând: Tot ce s‐a dat în mâna slujitorilor tăi, ei fac; 17și au vărsat argintul care s‐a găsit în casa Domnului și l‐au dat în mâna priveghetorilor și în mâna lucrătorilor. 18Și Șafan, scriitorul, a spus împăratului zicând: Hilchia, preotul, mi‐a dat o carte. Și Șafan a citit în ea înaintea împăratului. 19Și a fost așa: când a auzit împăratul cuvintele legii, și‐a sfâșiat hainele. 20Și împăratul a poruncit lui Hilchia și lui Ahicam, fiul lui Șafan, și lui Abdon, fiul lui Mica, și lui Șafan, scriitorul, și lui Asaia, slujitorul împăratului, zicând: 21Mergeți, întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița din Israel și din Iuda în privința cuvintelor cărții care s‐a găsit: căci mare este mânia Domnului care s‐a vărsat peste noi, fiindcă părinții noștri n‐au ținut cuvântul Domnului ca să facă după toate cele scrise în această carte. 22Și Hilchia și oamenii împăratului s‐au dus la Hulda, prorocița, nevasta lui Șalum, fiul lui Tochehat
34.22
2 Reg. 22.14
, fiul lui Hasra, păzitorul hainelor; (și ea locuia la Ierusalim, în despărțirea Mișne;) și i‐au vorbit potrivit cu acestea. 23Și ea le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Spuneți bărbatului care v‐a trimis la mine: 24Așa zice Domnul! Iată voi aduce rău peste acest loc și peste locuitorii săi: toate blestemele care sunt scrise în cartea care s‐a citit înaintea împăratului lui Iuda; 25fiindcă m‐au părăsit și au ars tămâie altor dumnezei ca să mă întărâte la mânie prin toate lucrările mâinilor lor; și mânia mea s‐a vărsat peste acest loc și nu se va stinge. 26Dar împăratului lui Iuda, care v‐a trimis să întrebați pe Domnul, să‐i zice ți așa: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le‐ai auzit: 27Fiindcă inima ta a fost simțitoare, și te‐ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele sale împotriva locului acestuia și împotriva locuitorilor săi, și fiindcă te‐ai smerit înaintea mea și ți‐ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, te‐am auzit și eu, zice Domnul. 28Iată te voi adăuga la părinții tăi și vei fi strâns în mormântul tău în pace, și nu‐ți vor vedea ochii tot răul pe care‐l voi aduce peste acest loc și peste locuitorii săi. Și au adus vorbă împăratului.

Înnoirea legământului

29Și împăratul

34.29
2 Reg. 23.1
a trimis și a adunat pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. 30Și împăratul s‐a suit la casa Domnului și toți bărbații din Iuda și locuitorii Ierusalimului și preoții și Leviții și tot poporul, de la mare până la mic: și a citit înaintea urechilor lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. 31Și împăratul a stătut
34.31
2 Reg. 11.14
23.3
la locul său și a făcut un legământ înaintea Domnului, ca să umble după Domnul și sățină poruncile sale și mărturiile sale și așezămintele sale, cu toată inima sa și cu tot sufletul său, și să împlinească cuvintele legământului care erau scrise în această carte. 32Și a făcut ca toți care se găseau în Ierusalim și în Beniamin să stea în el: și locuitorii Ierusalimului au făcut după legământul lui Dumnezeu, Dumnezeul părinților lor. 33Și Iosia a depărtat toate urâciunile
34.33
1 Reg. 11.5
din toate țările care erau ale copiilor lui Israel și a făcut pe toți care se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În toate zilele
34.33
Ier. 3.10
lui nu s‐au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor.

35

Prăznuirea Paștelor

351Și Iosia a făcut

35.1
2 Reg. 23.21,22
paștele pentru Domnul în Ierusalim și au înjunghiat paștele în a patrusprezecea zi
35.1
Ex. 12.6Ezra 6.19
a lunii întâi. 2Și a așezat pe preoți în însărcinările
35.2
Cap. 23.18.
lor și i‐a îmbărbătat
35.2
Cap. 29.5;
la slujba casei Domnului. 3Și a zis leviților care
35.3
Deut. 33.10Mal. 2.7
învățau pe tot Israelul, care erau sfinți Domnului: Puneți chivotul sfânt
35.3
Cap. 5.7.
în casa pe care a zidit‐o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel: să
35.3
1 Cron. 23.26
nu mai fie sarcină pe umerii voștri. Acum slujiți Domnului Dumnezeului vostru și poporului său Israel. 4Și pregătiți‐vă după
35.4
1 Cron. 9.10
casele voastre părintești, după cetele voastre, după scrierea
35.4
1 Cron. 23
24.25
26
lui David, împăratul lui Israel, și după scrierea lui Solomon, fiul
35.4
Cap. 8.14.
său. 5Și stați
35.5
Ps. 134.1
în locul sfânt după cetele caselor părintești ale fraților voștri, ale copiilor poporului, și după cetele caselor părintești ale leviților. 6Și junghiați paștele și sfințiți‐vă
35.6
Cap. 29.5, 15;
și pregătiți le pentru frații voștri, ca să facă după cuvântul Domnului prin Moise. 7Și Iosia a dat
35.7
Cap. 30.21.
copiilor poporului din turmă, miei și iezi, în număr de treizeci de mii, toate pentru darurile de paști, tuturor care erau de față, și trei mii de boi: aceștia erau luați din averea împăratului. 8Și mai marii săi au dat de bunăvoie poporului, preoților și leviților. Și Hilchia și Zaharia și Iehiel, capii casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru darurile de paște două mii șase sute de miei și trei sute de boi. 9Și Conania și Șemaia și Netaneel, frații săi, și Hașabia și Ieiel și Iozabad, mai marii leviților, au dat leviților pentru darurile de paște cinci mii de miei și cinci sute de boi. 10Și s‐a pregătit slujba și preoții
35.10
Ezra 6.18
s‐au așezat la locul lor și leviții în cetele lor, după porunca împăratului. 11Și au junghiat paștele și preoții au stropit sângele, pe care‐l luau
35.11
Cap. 29.22.
din mâinile lor, și leviții jupuiau
35.11
Cap. 29.31.
. 12Și au pus deoparte arderile de tot, ca să le dea cetelor caselor părintești ale copiilor poporului, ca să le aducă Domnului, după cum este scris în cartea
35.12
Lev. 3.3
lui Moise; și tot așa au făcut cu boii. 13Și au fript
35.13
Ex. 12.8,9Deut. 16.7
paștele la foc, după rânduială: și pe cele sfinte le‐au fiert în oale
35.13
1 Sam. 2.13,14,15
și căldări și tigăi și le‐au dus repede tuturor copiilor poporului. 14Și după aceasta au pregătit pentru ei înșiși și pentru preoți; căci preoții, fiii lui Aaron, erau prinși până în noapte cu aducerea arderilor de tot și a grăsimilor; și așa leviții au pregătit pentru ei înșiși și pentru preoți, fiii lui Aaron. 15Și cântăreții, fiii lui Asaf, erau la locul lor, după porunca lui
35.15
1 Cron. 25.1
David și a lui Asaf și a lui Heman și a lui Iedutun, văzătorul împăratului, și ușierii
35.15
1 Cron. 9.17,18
26.14
la fiecare poartă: n‐au avut nevoie să se depărteze de slujba lor, căci frații lor leviții pregăteau pentru ei. 16Și toată slujba Domnului s‐a pregătit în ziua aceea, ca să facă paștele și să aducă arderi de tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. 17Și copiii lui Israel care erau de față au făcut paștele în vremea aceea și sărbătoarea azimilor
35.17
Ex. 12.15
13.6
șapte zile. 18Și n‐au
35.18
2 Reg. 23.22,23
fost paști ca acestea prăznuite în Israel din zilele lui Samuel, prorocul; și niciun împărat al lui Israel nu prăznuise paști cum le‐a prăznuit Iosia și preoții și leviții, și tot Iuda și Israelul, care erau de față, și locuitorii Ierusalimului. 19În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite paștele acestea.

Iosia ucis

20După toate acestea

35.20
Reg. 23.29.
, după ce Iosia a întocmit casa, Neco, împăratul Egiptului, s‐a suit să se lupte împotriva Carchemișului, la Eufrat: și Iosia i‐a ieșit în întâmpinare. 21Și Neco i‐a trimis soli, zicând: Ce este între mine și tine, împărate al lui Iuda? Nu vin acum împotriva ta, ci împotriva casei cu care sunt în război, și Dumnezeu mi‐a zis să mă grăbesc. Lasă‐te de a te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te prăpădească. 22Și Iosia nu și‐a întors fața de la el, ci și‐a schimbat hainele ca să se lupte cu el; și n‐a ascultat cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. Și s‐a dus să se lupte
35.22
1 Reg. 22.30
în valea Meghido. 23Și săgetătorii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: Luați‐mă, căci sunt greu rănit. 24Și slujitorii săi l‐au luat din car și l‐au pus pe al doilea car al său și l‐au dus
35.24
2 Reg. 23.30
la Ierusalim. Și a murit și a fost înmormântat în mormintele părinților săi și tot Iuda
35.24
Zah. 12.11
și Ierusalimul au jelit pe Iosia. 25Și Ieremia a cântat
35.25
Plâng. 4.20
plângeri pentru Iosia și toți cântăreții și cântărețele au vorbit în plângerile lor de Iosia, până în ziua de astăzi și le‐au făcut datină
35.25
Ier. 22.20
în Israel: și iată, ele sunt scrise în plângeri. 26Și celelalte fapte ale lui Iosia și lucrările sale cele evlavioase după cele ce sunt scrise în legea Domnului 27și faptele sale cele dintâi și cele de pe urmă, iată sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda.

36

Domnia lui Ioahaz

361Și poporul

36.1
1 Reg. 22.30
țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l‐a făcut împărat în Ierusalim în locul tatălui său. 2Ioahaz era de douăzeci și trei de ani când a început să domnească și a domnit trei luni în Ierusalim. 3Și împăratul Egiptului l‐a dat jos în Ierusalim și a pus peste țară un bir de o sută de talanți de argint și un talant de aur. 4Și împăratul Egiptului a făcut pe Eliachim, fratele său, împărat peste Iuda și Ierusalim și i‐a schimbat numele în Ioiachim. Și Neco a luat pe Ioahaz, fratele său, și l‐a dus în Egipt.

Ioiachim

5Ioiachim era de douăzeci și cinci

36.5
2 Reg. 23.36,37
de ani când a început să domnească și a domnit unsprezece ani în Ierusalim; și a făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului său. 6Împotriva
36.6
2 Reg. 24.1
lui s‐a suit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și l‐a legat cu lanțuri de aramă ca să‐l ducă
36.6
2 Reg. 24.6Ier. 22.18,19
36.30
la Babilon. 7Și Nebucadnețar a dus și vasele
36.7
2 Reg. 24.13Dan. 1.1,2
5.2
casei Domnului la Babilon și le‐a pus în templul său în Babilon. 8Și celelalte fapte ale lui Ioiachim și urâciunile sale pe care le‐a făcut și ce s‐a găsit în el, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Și Ioiachin, fiul său, a domnit în locul său.

Ioiachin

9Ioiachin

36.9
2 Reg. 24.8
era de opt ani când a început să domnească și a domnit trei luni și zece zile în Ierusalim. Și a făcut rău în ochii Domnului. 10Și după trecerea anului împăratul Nebucadnețar a trimis și l‐a
36.10
2 Reg. 24.10‐17
adus la Babilon, împreună
36.10
Dan. 1.1,2
5.2
cu uneltele de preț ale casei Domnului, și a făcut pe Zedechia
36.10
Ier. 37.1
, fratele său, împărat peste Iuda și Ierusalim.

Zedechia

11Zedechia era de douăzeci și unu

36.11
2 Reg. 24.18Ier. 52.1
de ani când a început să domnească și a domnit unsprezece ani în Ierusalim. 12Și a făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului său, nu s‐a smerit înaintea lui Ieremia, prorocul, care vorbea după gura Domnului. 13Și s‐a răsculat
36.13
Ier. 52.3Ezec. 17.15,18
împotriva împăratului Nebucadnețar care‐l pusese să jure pe Dumnezeu; și și‐a înțepenit grumazul
36.13
2 Reg. 17.14
și și‐a învârtoșat inima ca să nu se întoarcă la Domnul Dumnezeul lui Israel. 14Toți mai marii preoților și poporul și‐au înmulțit mult păcatele, după toate urâciunile neamurilor; și au spurcat casa Domnului pe care o sfințise el la Ierusalim. 15Și Domnul Dumnezeul
36.15
Ier. 25.3,4
35.15
44.4
părinților lor a trimis prin solii săi la ei, sculându‐se de dimineață și trimițând, căci i se făcea milă de poporul său și de locașul său de locuit. 16Dar ei batjocoreau
36.16
Ier. 5.12,13
pe solii lui Dumnezeu și disprețuiau
36.16
Prov. 1.25,30
cuvintele lui și râdeau
36.16
Ier. 32.3
38.6Mat. 23.34
de prorocii lui, până a izbucnit mânia
36.16
Ps. 74.1
79.5
Domnului împotriva poporului său și n‐a mai fost vindecare. 17Și a făcut
36.17
Deut. 28.492 Reg. 25.1Ezra 9.7
să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și el a ucis
36.17
Ps. 74.20
79.2,3
pe tinerii lor cu sabia în casa locașului lor sfințit; și n‐a avut milă nici de tânăr, nici de fecioară, nici de bătrân, nici de cel încovoiat de bătrânețe: pe toți i‐a dat în mâna lui. 18Și toate uneltele
36.18
2 Reg. 25.13
casei lui Dumnezeu, mari și mici, vistieriile casei Domnului și vistieriile împăratului și ale mai marilor săi, totul a dus la Babilon. 19Și au ars
36.19
2 Reg. 25.9Ps. 74.6,7
79.1,7
casa lui Dumnezeu și au surpat zidul Ierusalimului și au ars cu foc toate palatele lui și au nimicit toate uneltele lui scumpe. 20Și a strămutat la Babilon pe cei ce mai rămăseseră
36.20
2 Reg. 25.11
de sabie și au fost slujitori
36.20
Ier. 27.7
lui și fiilor lui până la domnia împărăției perșilor. 21Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui
36.21
Ier. 25.9,11,12
26.6,9,10
Ieremia, până ce țara se va bucura
36.21
Lev. 26.34,35,43Dan. 9.2
de sabatele sale. Căci în toate zilele pustiirii sale a ținut
36.21
Lev. 25.4,5
un sabat până s‐au împlinit șaptezeci de ani.

Porunca lui Cir

22Și în anul întâi

36.22
Ezra 1.1
al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia
36.22
Ier. 25.12,13
29.10
33.10,11,14
, Domnul a deșteptat duhul lui Cir
36.22
Is. 44.28
, împăratul Persiei; și el a făcut o strigare în toată împărăția sa încă și în scris, zicând: 23Așa
36.23
Ezra 1.1‐3
zice Cir, împăratul Persiei: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi‐a dat toate împărățiile pământului și mi‐a poruncit să‐i zidesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. Oricine dintre voi este din poporul său, Domnul Dumnezeul său să fie cu el, și să se suie!