Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Sfârșitul târnosirii

71Și după ce

7.1
1 Reg. 8.54
a sfârșit Solomon de rugat, s‐a pogorât
7.1
Lev. 9.24Jud. 6.211 Reg. 18.381 Cron. 21.26
foc din ceruri și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava
7.1
1 Reg. 8.10,11Ezec. 10.3,4
Domnului a umplut casa. 2Și preoții
7.2
Cap. 5.11.
n‐au putut intra în casa Domnului pentru că slava Domnului umpluse casa Domnului. 3Și toți copiii lui Israel au văzut pogorându‐se pe casă focul și slava Domnului; și s‐au plecat cu fața la pământ până la pardoseala pietrei și s‐au închinat și au lăudat pe Domnul zicând: Căci este bun
7.3
Cap. 5.13.
, căci în
7.3
1 Cron. 16.41
veac ține îndurarea lui! 4Și împăratul
7.4
1 Reg. 8.62,63
și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. 5Și împăratul Solomon a jertfit o jertfă de douăzeci și două de mii de boi și de o sută douăzeci de mii de oi. Și împăratul și tot poporul au sfințit casa lui Dumnezeu. 6Și preoții
7.6
1 Cron. 15.16
au stătut la sarcinile lor; și leviții cu instrumentele de muzică ale Domnului, pe care le făcuse David împăratul, ca să laude pe Domnul: Căci în veac ține îndurarea lui! când lăuda David prin mâna lor; și preoții suflau
7.6
Cap. 5.12.
în trâmbițe în dreptul lor și tot Israelul stătea acolo. 7Și Solomon a sfințit
7.7
1 Reg. 8.64
mijlocul curții care era înaintea casei Domnului; căci acolo a adus arderile de tot și grăsimea jertfelor de pace, pentru că altarul de aramă pe care‐l făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot și darurile de mâncare și grăsimea. 8În vremea aceea
7.8
1 Reg. 8.65
Solomon a făcut sărbătoarea șapte zile și tot Israelul cu el, o obște foarte mare, de la intrarea Hamatului până la pârâul
7.8
Ios. 13.3
Egiptului. 9Și în ziua a opta au ținut o adunare de sărbătoare, căci sfințirea altarului au făcut‐o șapte zile și sărbătoarea șapte zile. 10Și în ziua a douăzeci și treia
7.10
1 Reg. 8.66
a lunii a șaptea a dat drumul poporului la corturile lor, bucuroși și veseli cu inima pentru bunătatea pe care o făcuse Domnul lui David și lui Solomon și poporului său Israel.

Dumnezeu se arată lui Solomon

11Și Solomon a sfârșit

7.11
1 Reg. 9.1
casa Domnului și casa împăratului: și tot ce a fost în inima lui Solomon să facă în casa Domnului și în casa sa, a izbândit. 12Atunci Domnul s‐a arătat lui Solomon noaptea și i‐a zis: Am auzit rugăciunea ta și mi‐am ales locul
7.12
Deut. 12.5
acesta drept casă de jertfă. 13Dacă voi
7.13
Cap. 6.26, 28.
închide cerurile și nu va fi ploaie și dacă voi porunci lăcustelor să mănânce țara și dacă voi trimite ciumă în poporul meu; 14și poporul meu care este numit după numele meu se va
7.14
Iac. 4.10
smeri și se va ruga și va căuta fața mea și se va întoarce de la căile lui cele rele: atunci
7.14
Cap. 6.27, 30.
voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatul și le voi vindeca țara. 15Și ochii
7.15
Cap. 6.10.
mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea din locul acesta. 16Și acum am ales
7.16
1 Reg. 9.3
și am sfințit casa aceasta, ca numele meu să fie acolo în veac: și ochii mei și inima mea vor fi acolo în toate zilele. 17Și tu
7.17
1 Reg. 9.4
, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat David, tatăl tău, ca să faci tot ce ți‐am poruncit și vei ținea așezămintele mele și judecățile mele, 18atunci voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, după legământul încheiat cu David, tatăl tău, zicând: Nu
7.18
Cap. 6.16.
va lipsi din tine bărbat care să domnească în Israel. 19Dar dacă vă
7.19
Lev. 26.14,33Deut. 28.15,36,37
veți abate și veți părăsi așezămintele mele și poruncile mele pe care le‐am pus înaintea voastră și veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți închina lor, 20atunci îi voi smulge din rădăcină din țara mea pe care le‐am dat‐o; și această casă, pe care am sfințit‐o numelui meu, o voi arunca de la fața mea și o voi face de pomină și de râs între toate popoarele. 21Și casa aceasta, cât este de înaltă, oricine va trece pe lângă ea va rămânea încremenit și va zice: Pentru ce
7.21
Deut. 29.24Ier. 22.8,9
a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? 22Și vor zice: Fiindcă au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, care i‐a scos din țara Egiptului, și s‐au lipit de alți dumnezei și s‐au închinat lor și le‐au slujit: de aceea a adus tot răul acesta asupra lor.

8

Cetățile zidite de Solomon

81Și a fost asa: la sfârșitul a douăzeci de ani

8.1
1 Reg. 9.10
, când a zidit Solomon casa Domnului și casa sa, 2Solomon a zidit cetățile pe care le dăduse Hiram lui Solomon, și a pus pe copiii lui Israel să locuiască în ele. 3Și Solomon s‐a dus la Hamat‐Toba și a cuprins‐o. 4Și a zidit
8.4
1 Reg. 9.17
Tadmorul în pustie și toate cetățile pentru merinde, pe care le‐a zidit în Hamat. 5Și a zidit Bet‐Horonul de sus și și Bet‐Horonul de jos, cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare, 6și Baalatul, și toate cetățile pentru merinde pe care le avea Solomon, și toate cetățile pentru care, și cetățile pentru călăreți, și tot ce a dorit. Solomon să zidească în Ierusalim și pe Liban și în toată țara stăpânirii sale. 7
8.7
1 Reg. 9.20
Tot poporul care rămăsese din hetiții și amoriții și fereziții și heviții și iebusiții, care nu erau din Israel, 8copiii lor care rămăseseră în țară după ei, pe care nu‐i nimiciseră copiii lui Israel, asupra lor Solomon a pus o dare de oameni de muncă, până în ziua de astăzi. 9Dar din copiii lui Israel Solomon n‐a făcut robi pentru lucrul său, ci ei erau bărbați de război, și mai mari ai căpeteniilor sale și mai mari peste carele sale și călăreții săi. 10Și aceștia erau mai marii priveghetorilor pe care îi avea împăratul Solomon: două sute cincizeci
8.10
1 Reg. 9.23
, care aveau putere peste popor. 11Și Solomon
8.11
1 Reg. 3.1
7.8
9.21
a adus pe fiica lui Faraon din cetatea lui David, la casa pe care o zidise pentru ea, căci a zis: Nevasta mea nu va locui în casa lui David, împăratul lui Israel, căci locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.

Rânduiala slujbei

12Atunci Solomon a adus Domnului arderi de tot pe altarul Domnului, pe care‐l zidise înaintea pridvorului, 13după cum cerea datoria fiecărei

8.13
Ex. 29.38Num. 28.3,9,11,26
29.1
zile, jertfind după porunca lui Moise, la sabate și la lunile noi și la sărbători, de trei
8.13
Ex. 23.14Deut. 16.16
ori pe an: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea colibelor. 14Și a așezat după rânduiala lui David, tatăl său, cetele
8.14
1 Cron. 24.1
preoților pentru slujba lor și pe leviți
8.14
1 Cron. 25.1
pentru sarcinile lor, ca să laude, și să slujească înaintea preoților, după cum cerea trebuința fiecărei zile: și pe ușieri
8.14
1 Cron. 9.17
26.1
, după cetele lor, la fiecare poartă, căci așa era porunca lui David, omul lui Dumnezeu. 15Și nu s‐au abătut de la porunca împăratului către preoți și leviți cu privire la orice lucru sau cu privire la vistierii. 16Și tot lucrul lui Solomon a fost pregătit până în ziua întemeierii casei Domnului și până la sfârșirea ei. Casa Domnului a fost sfârșită. 17Atunci Solomon s‐a dus la Ețion‐Gheber
8.17
1 Reg. 9.26
și la Elot pe țărmul mării în țara Edomului. 18Și
8.18
1 Reg. 9.27
Hiram i‐a trimis prin slujitorii săi, corăbii și slujitori, care cunoșteau marea și s‐au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanți de aur și i‐au adus la împăratul Solomon.

9

Împărăteasa din Seba

91Și împărăteasa

9.1
1 Reg. 10.1Mat. 12.42Lc. 11.31
din Seba a auzit de vestea lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să încerce pe Solomon prin întrebări grele, cu un alai foarte mare, și cu cămile încărcate cu mirodenii și aur foarte mult și pietre scumpe. Și a venit la Solomon și a vorbit cu el de tot ce era în inima ei. 2Și Solomon i‐a lămurit toate cuvintele: și n‐a fost nimic ascuns lui Solomon pe care să nu i‐l fi lămurit. 3Și împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 4și bucatele mesei lui și ținuta slujitorilor lui, și rânduiala slujbei slugilor sale și veșmintele lor, și paharnicii lui și veșmintele lor, și suișul pe care se suia la casa Domnului, și n‐a mai fost duh în ea. 5Și a zis împăratului: Cuvântul pe care l‐am auzit în țara mea despre lucrurile tale și despre înțelepciunea ta a fost adevărul, 6dar n‐am crezut cuvintele lor până am venit și au văzut ochii mei: și, iată, nu mi s‐a spus nici jumătate din mărimea înțelepciunii tale: tu întreci vestea ce am auzit. 7Fericiți sunt oamenii tăi și fiericiți acești slujitori ai tăi, care stau pururea înaintea ta și aud înțelepciunea ta! 8Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău, care și‐a găsit plăcerea în tine, ca să te pună pe scaunul său de domnie, ca să fii împărat pentru Domnul Dumnezeul tău! Fiindcă Dumnezeul tău a iubit pe Israel, spre a‐i statornici în veac, de aceea te‐a făcut împărat peste ei ca să faci judecată și dreptate. 9Și ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanți de aur și foarte multe mirodenii și pietre scumpe: și n‐au fost asemenea mirozne ca cele ce a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. 10Și slujitorii lui Hiram si slujitorii lui Solomon, care
9.10
Cap. 8.18.
au adus aur din Ofir, au adus și lemn de
9.10
1 Reg. 10.11
algumim și pietre scumpe. 11Și împăratul a făcut din lemnul de algumim trepte la casa Domnului și la casa împăratului și harfe și psalteri pentru cântăreți. Și nu se văzuse așa ceva înainte în țara lui Iuda. 12Și împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba toată dorința ei, tot ce a cerut, afară de ce adusese ea împăratului. Și s‐a întors și s‐a dus în țara ei, ea și slujitorii ei.

Avuția, înțelepciunea și mărimea lui Solomon

13Și greutatea aurului care venea la Solomon pe un an era șase sute șaizeci și șase de talanți de aur, 14afară de ce aduceau neguțătorii cei mari și neguțătorii cei mici și ce aduceau lui Solomon toți împărații Arabiei și dregătorii țării, în aur și argint. 15Și împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi de aur bătut: a pus șase sute de sicli de aur bătut pe un scut; 16și a a făcut trei sute de scuturi mici de aur bătut: a pus trei sute de sicli de aur pe un scut. Și împăratul le‐a pus în casa Pădurea Libanului. 17Și împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l‐a acoperit cu aur curat. 18Scaunul de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare, de aur, țintuit de scaunul de domnie, și răzămători de o parte și de alta a scaunului de ședere și doi lei stăteau lângă răzămători. 19Și doisprezece lei de o parte și de alta stăteau pe cele șase trepte. Așa ceva nu s‐a făcut în nicio împărăție. 20Și toate vasele de băut ale împăratului Solomon erau de aur și toate vasele casei Pădurea Libanului erau de aur curățit: argintul se socotea drept nimic în zilele lui Solomon. 21Căci corăbiile împăratului se duceau la Tarsis cu slujitorii lui Hiram: odată în trei ani veneau corăbiile de la Tarsis și aduceau aur și argint, fildeș și maimuțe și păuni. 22Și împăratul Solomon a fost mai mare în avere și în înțelepciune decât toți împărații pământului. 23Și toți împărații pământului căutau fața lui Solomon, ca să audă înțelepciunea lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 24Și își aduceau fiecare darul său: vase de argint și vase de aur și veșminte, armătură și mirodenii, cai și catâri, o parte an de an. 25Și Solomon

9.25
1 Reg. 4.26
10.26
avea patru mii de grajduri pentru cai și care, și douăsprezece mii de călăreți; și i‐a așezat în cetățile pentru care și cu împăratul la Ierusalim. 26Și el stăpânea
9.26
1 Reg. 4.21
peste toți împărații de la Râu
9.26
Gen. 15.18Ps. 72.8
până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. 27Și împăratul
9.27
1 Reg. 10.27
a făcut argintul în Ierusalim ca pietrele și cedrii ca sicomorii care sunt în vale, în mulțime. 28Și aduceau
9.28
1 Reg. 10.28
cai lui Solomon din Egipt și din toate țările.

Moartea lui Solomon

29Și celelalte

9.29
1 Reg. 11.11
fapte ale lui Solomon, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cuvintele lui Natan, prorocul, și în prorocia lui Ahia
9.29
1 Reg. 11.29
, Silonitul, și în vedeniile lui Ido, văzătorul
9.29
Cap. 12.15;
, despre Ieroboam, fiul lui Nebat? 30Și Solomon a
9.30
1 Reg. 11.42,43
domnit în Ierusalim peste tot Israelul patruzeci de ani. 31Și Solomon a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetatea lui David, tatăl său. Și Roboam, fiul său, a domnit în locul său.