Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Apostolii mincinoși

111O, aș vrea să‐mi îngăduiți puțină nebunie

11.1
Vers. 16. Cap. 5.13.
Ci îngăduiți‐mi în adevăr! 2Căci sunt gelos de voi
11.2
Gal. 4.17,18
cu o gelozie a lui Dumnezeu, căci v‐am
11.2
Osea 2.19,201 Cor. 4.15
logodit cu un singur bărbat, ca să înfățișez
11.2
Col. 1.28
lui Hristos o fecioară curată
11.2
Lev. 21.13
. 3Mă tem însă ca nu cumva, după cum șarpele
11.3
Gen. 3.4In. 8.44
a amăgit pe Eva prin viclenia lui, gândurile voastre să fie stricate
11.3
Ef. 6.24Col. 2.4,8,181 Tim. 1.3
4.1Evr. 13.92 Pet. 3.17
de la neîmpărțirea și curățenia către Hristos. 4Căci negreșit dacă cel ce vine propovăduiește un alt Isus, pe care noi nu l‐am propovăduit, sau dacă primiți un altfel de duh, pe care nu l‐ați primit, sau o altfel de evanghelie
11.4
Gal. 1.7,8
, pe care n‐ați primit‐o, l‐ați îngădui bine. 5Căci socotesc că în
11.5
1 Cor. 15.10Gal. 2.6
nimic nu sunt în urma celor mai de frunte apostoli. 6Dar deși sunt
11.6
1 Cor. 1.17
2.1,13
neînvățat în cuvânt, nu însă în
11.6
Ef. 3.4
cunoștință, ci în orice noi am arătat aceasta în toate
11.6
Cap. 4.2;
față de voi. 7Sau am făcut un păcat că am vestit în dar evanghelia lui Dumnezeu, smerindu‐mă pe mine însumi
11.7
Fapte. 18.31 Cor. 9.6,12
ca voi să fiți înălțați? 8Am prădat alte biserici luând plată de la ele ca să vă pot sluji vouă, 9și când am fost de față la voi și am avut lipsă, n‐am
11.9
Fapte. 20.331 Tes. 2.92 Tes. 3.8,9
fost sarcină nimănui. Căci frații
11.9
Fil. 4.10,15,16
care au venit din Macedonia au umplut măsura lipsurilor mele și în orice m‐am păzit pe mine însumi ca să
11.9
Cap. 12.14, 16.
nu vă cad greu și mă voi păzi. 10Adevărul lui Hristos este în
11.10
Rom. 9.1
mine, lăudarea aceasta
11.10
1 Cor. 9.15
nu‐mi va fi îngrădită în ținuturile Ahaiei! 11Pentru ce
11.11
Cap. 6.11;
?… Pentru că nu vă iubesc?… Știe Dumnezeu. 12Dar ceea ce fac, voi face, ca
11.12
1 Cor. 9.12
să tai prilejul celor ce voiesc prilej ca în ceea ce se laudă ei să fie aflați ca și noi. 13Căci unii ca aceștia sunt
11.13
Fapte. 15.24Rom. 16.18Gal. 1.7
6.12Fil. 1.152 Pet. 2.11 In. 4.1Ap. 2.2
apostoli mincinoși, lucrători
11.13
Cap. 2.17.
vicleni, luând chip de apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci însuși Satana ia chip de înger
11.14
Gal. 1.8
al luminii. 15Nu este deci mare lucru dacă și slujitorii
11.15
Cap. 3.9.
lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror
11.15
Fil. 3.19
sfârșit va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11.16
Vers. 1. Cap. 12.6, 11.
zic, să nu creadă cineva că sunt nebun; iar dacă nu, primiți‐mă și ca pe un nebun, ca să mă laud și eu cât de puțin. 17Ceea ce vorbesc, nu
11.17
1 Cor. 7.6,12
vorbesc după Domnul, ci ca din nebunie în
11.17
Cap. 9.4.
această încredere a lăudării. 18Deoarece
11.18
Fil. 3.3,4
mulți se laudă potrivit cărnii, mă voi lăuda și eu. 19Căci voi îngăduiți bucuros pe nebuni, voi
11.19
1 Cor. 4.10
care sunteți cuminți. 20Căci
11.20
Gal. 2.4
4.9
îngăduiți dacă vă robește cineva cu sila, dacă vă roade cineva, dacă vă ia banii cineva, dacă se poartă cineva mândru, dacă vă lovește cineva în față. 21O spun ca o necinste, ca și cum am
11.21
Cap. 10.10.
fi fost slabi! Dar în ce
11.21
Fil. 3.4
ar îndrăzni cineva (vorbesc în nebunie), îndrăznesc și eu. 22Sunt ei evrei? Și eu. Sunt ei israeliți? Și eu. Sunt ei sămânță a lui Avraam? Și
11.22
Fapte. 22.3Rom. 1.11Fil. 3.5
eu. 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? (Vorbesc ca un om ieșit din minți:) eu și mai mult! În osteneli
11.23
1 Cor. 15.10
, mai mult, în temnițe, peste măsuri, în bătăi
11.23
Fapte. 9.16
20.23
21.11
, peste măsuri, în morți
11.23
1 Cor. 15.30‐324.11
6.9
de multe ori. 24De la iudei de cinci ori am căpătat patruzeci
11.24
Deut. 25.3
de lovituri fără una, 25de trei ori am fost bătut
11.25
Fapte. 16.22
cu nuiele, o dată am fost împroșcat
11.25
Fapte. 14.19
cu pietre, de trei ori am suferit spargere
11.25
Fapte. 27.41
de vas, o noapte și o zi am fost în adâncul mării; 26în călătorii de multe ori, în primejdii de râuri, în primejdii de tâlhari, în
11.26
Fapte. 9.23
13.50
14.5
17.5
20.3
21.31
23.10,11
25.3
primejdii din partea neamului meu, în primejdii din partea Neamurilor, în
11.26
Fapte. 14.5
19.23
primejdii în cetate, în primejdii în pustietate, în primejdii în mare, în primejdii între frați mincinoși, 27în osteneală și muncă, în vegheri
11.27
Fapte. 20.31
de multe ori, în foame
11.27
1 Cor. 4.11
și sete, în postiri adeseori, în frig și goliciune. 28Pe lângă cele de afară este ceea ce apasă asupra mea în fiecare zi: grija
11.28
Fapte. 20.18Rom. 1.14
tuturor bisericilor. 29Cine
11.29
1 Cor. 8.13
9.22
este slab, și eu nu sunt slab? Cine este făcut să se poticnească, și eu nu ard? 30Dacă trebuie să mă laud, mă
11.30
Cap. 12.5, 9, 10.
voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele. 31Dumnezeu
11.31
Rom. 1‐9;
și Tatăl Domnului Isus, care
11.31
Rom. 9.5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint. 32În
11.32
Fapte. 9.24,25
Damasc căpetenia poporului împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, 33și am fost lăsat în jos într‐un coș mare, printr‐o ferestruică, prin zid și am scăpat din mâinile lui.

12

Descoperirile lui Pavel

121Trebuie să mă laud, măcar că nu este de folos; voi veni însă la vedenii și descoperiri ale Domnului. 2Știu pe un om în

12.2
Rom. 16.7Gal. 1.22
Hristos care acum patrusprezece ani a fost
12.2
Fapte. 22.17
răpit până la al treilea cer (dacă în trup nu știu, sau afară din trup nu știu, Dumnezeu știe). 3Și știu un astfel de om (dacă în trup sau fără trup nu știu, Dumnezeu știe), 4că a fost răpit în Rai
12.4
Lc. 23.43
și a auzit cuvinte de negrăit pe care nu este îngăduit omului să le vorbească. 5Cu unul ca acesta mă voi lăuda, dar
12.5
Cap. 11.30.
cu mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. 6Căci dacă voi voi
12.6
Cap. 10.8;
să mă laud, nu voi fi nebun, căci voi spune adevărul; dar mă feresc, ca să nu mă socotească cineva mai presus de ceea ce mă vede că sunt sau aude de la mine. 7Și ca să nu mă înalț prea mult din pricina mărimii peste măsură a descoperirilor, mi s‐a dat un țepuș
12.7
Ezec. 28.24Gal. 4.13,14
în carne, un înger
12.7
Iov 2.7Lc. 13.16
al Satanei, ca să mă bată cu pumnii pentru ca să nu mă înalț prea mult. 8De trei
12.8
Deut. 3.23‐27Mat. 26.44
ori am rugat pe Domnul pentru aceasta, ca să‐l depărteze de la mine. 9Și el mi‐a zis: Harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Foarte bucuros deci mă
12.9
Cap. 11.30.
voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele, ca
12.9
1 Pet. 4.14
puterea lui Hristos să locuiască asupra mea. 10De aceea am plăcere
12.10
Rom. 5.3
în slăbiciuni, în înfruntări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci
12.10
Cap. 13.4.
când sunt slab, atunci sunt tare.

Slujba lui Pavel

11M‐am făcut nebun

12.11
Cap. 11.1, 16, 17.
: voi m‐ați silit. Căci eu trebuia să fiu lăudat de voi: căci în nimic
12.11
Cap. 11.5.
n‐am fost în urma celor mai de frunte apostoli, deși nu sunt nimic
12.11
1 Cor. 3.7
15.8,9Ef. 3.8
. 12Negreșit, semnele
12.12
Rom. 15.18,191 Cor. 9.26.4
11.6
unui apostol au fost lucrate între voi în orice răbdare prin semne și minuni și puteri. 13Căci
12.13
1 Cor. 1.7
în ce ați fost mai prejos față de celelalte biserici, decât numai că eu
12.13
1 Cor. 9.12
însumi nu v‐am fost sarcină? Iertați‐mi nedreptatea aceasta.
12.13
Cap. 11.7.
14Iată
12.14
Cap. 13.1.
pentru a treia oară sunt gata să vin la voi și nu vă voi fi sarcină; căci nu
12.14
Fapte. 20.331 Cor. 4.14,15
caut ale voastre, ci pe voi. Căci nu
12.14
1 Cor. 4.14
copiii sunt datori să strângă pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. 15Eu însă foarte bucuros voi
12.15
Fil. 2.171 Tes. 2.8
cheltui și mă voi cheltui de tot pentru
12.15
In. 10.11Col. 1.242 Tim. 2.10
sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit oare mai puțin
12.15
Cap. 6.12, 13.
? 16Fie și așa, dar nu
12.16
Cap. 11.9.
v‐am împovărat eu însumi; ci fiind viclean, v‐am prins cu meșteșug viclean. 17Nu cumva
12.17
Cap. 7.2.
am tras câștig de la voi prin vreunul din cei pe care i‐am trimis la voi? 18Am
12.18
Cap. 8.6, 16, 22.
îndemnat pe Tit și am trimis împreună cu el pe
12.18
Cap. 8.18.
fratele: nu cumva Tit a tras câștig de la voi? N‐am umblat noi în același Duh? N‐am umblat noi pe aceleași urme? 19De mult
12.19
Cap. 5.12.
vi se pare că ne apărăm față de voi. Noi vorbim înaintea
12.19
Rom. 9.1
lui Dumnezeu în Hristos. Dar toate
12.19
1 Cor. 10.33
, iubiților, sunt pentru zidirea voastră. 20Căci mă tem ca nu cumva, după ce voi veni, să vă găsesc nu așa cum voiesc, și
12.20
1 Cor. 4.2113.2,10
să fiu găsit de voi așa cum nu voiți; ca nu cumva să fie ceartă, gelozie, mânie, dezbinări, vorbiri de rău, șoptiri, îngâmfări, turburări. 21Ca nu cumva după ce voi veni iarăși, să
12.21
Cap. 2.1, 4.
mă smerească Dumnezeul meu față de voi și să plâng pe mulți dintre cei ce
12.21
Cap. 13.2.
au păcătuit mai înainte și nu s‐au pocăit de necurățenia și curvia
12.21
1 Cor. 5.1
și destrăbălarea pe care le‐au făptuit.

13

Cele din urmă înștiințări

131A

13.1
Cap. 12.14.
treia oară vin acum la voi; pe spusa a doi
13.1
Num. 35.30Deut. 17.6
19.15Mat. 18.16In. 8.17Evr. 10.28
martori și a trei va fi statornicită orice vorbă. 2Am zis
13.2
Cap. 10.2.
mai înainte când eram de față a doua oară și zic mai dinainte
13.2
Cap. 12.21.
și acum, când nu sunt de față, celor ce au păcătuit și tuturor celorlalți, că dacă voi veni, nu
13.2
Cap. 1.23.
voi cruța. 3Fiindcă voi căutați o dovadă de Hristos care vorbește
13.3
Mat. 10.201 Cor. 5.4
în mine și care față de
13.3
1 Cor. 9.2
voi nu este slab, ci este puternic între voi: 4căci
13.4
Fil. 2.7,81 Pet. 3.8
a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește
13.4
Rom. 6.4
prin puterea lui Dumnezeu, căci și noi
13.4
Cap. 10.3, 4.
suntem slabi în el, dar vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu față de voi. 5Cercetați‐vă
13.5
1 Cor. 11.28
pe voi înșivă dacă sunteți în credință; cercați‐vă pe voi înșivă. Nu vă cunoașteți în ce vă privește pe voi înșivă că
13.5
Rom. 8.10Gal. 4.19
Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă în adevăr sunteți dovediți netrebnici
13.5
1 Cor. 9.27
. 6Nădăjduiesc însă că veți cunoaște că noi nu suntem dovediți netrebnici. 7Și ne rugăm la Dumnezeu ca să nu faceți niciun rău; nu pentru ca să ne
13.7
Cap. 6.9.
arătăm noi dovediți buni, ci pentru ca voi să faceți ce este bine, iar noi să fim ca dovediți netrebnici. 8Căci nu putem face nimic împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9Căci ne bucurăm cănd
13.9
1 Cor. 4.1012.5,9,10
noi suntem slabi iar voi sunteți puternici; pentru aceasta ne și rugăm: desăvârșirea
13.9
1 Tes. 3.10
voastră. 10De aceea
13.10
1 Cor. 4.2110.2
12.20,21
, nefiind de față scriu acestea, ca dacă voi fi de față să
13.10
Tit 1.13
nu întrebuințez asprime, potrivit
13.10
Cap. 10.8.
puterii pe care mi‐a dat‐o Domnul spre zidire și nu spre surpare.

Urări de sănătate

11Încolo, fraților, bucurați‐vă

13.11
Rom. 12.16,18
15.51 Cor. 1.10Fil. 2.2
3.161 Pet. 3.8
, desăvârșiți‐vă; fiți mângâiați; gândiți aceeași, trăiți în
13.11
Rom. 15.33
pace, și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi. 12Îmbrățișați‐vă
13.12
Rom. 16.161 Cor. 16.201 Tes. 5.261 Pet. 5.14
unii pe alții cu o sărutare sfântă. 13Vă îmbrățișează toți sfinții. 14Harul
13.14
Rom. 16.24
Domnului Isus Hristos și iubirea lui Dumnezeu și părtășia
13.14
Fil. 2.1
Sfântului Duh fie cu voi toți!