Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Împărații lui Iuda și Israel uciși de Iehu

91Și Elisei, prorocul, a chemat pe unul din fiii

9.1
1 Reg. 20.35
prorocilor și i‐a zis: Încinge‐ți
9.1
Cap. 4.29.
coapsele și ia în mâna ta acest vas cu untdelemn și du‐te
9.1
Cap. 8.28, 29.
la Ramot‐Galaad. 2Și când vei veni acolo, uită‐te acolo după Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, și intră și ridică‐l din mijlocul fraților săi
9.2
Vers. 5, 11.
și du‐l în odaia dinăuntru. 3Și ia
9.3
1 Reg. 19.16
vasul cu untdelemn și varsă‐l pe capul său și zi: Așa
9.3
1 Reg. 19.162 Cron. 22.7
zice Domnul: Te‐am uns împărat peste Israel. Și deschide ușa și fugi și nu întârzia. 4Și tânărul, tânărul proroc s‐a dus la Ramot‐Galaad. 5Și a intrat și iată mai marii oastei ședeau. Și el a zis: Am un cuvânt către tine, mai mare! Și Iehu a zis: Către care din noi toți? Și el a zis: Către tine, mai mare. 6Și s‐a sculat și a intrat în casă și a turnat untdelemnul pe capul lui și i‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Te‐am uns împărat peste poporul Domnului, peste Israel. 7Și vei lovi casa lui Ahab, domnul tău, și voi răzbuna sângele robilor mei, al prorocilor, și sângele tuturor slujitorilor Domnului din mâna Izabelei
9.7
1 Reg. 18.4
21.15
. 8Căci toată casa lui Ahab va fi pierdută și voi nimici
9.8
1 Reg. 14.10
21.21
din Ahab orice
9.8
1 Sam. 25.22
suflet de parte bărbătească și pe cel închis
9.8
Deut. 32.36
și pe cel slobod din Israel. 9Și voi face casa lui Ahab ca și casa lui Ieroboam
9.9
1 Reg. 14.10
15.29
21.22
, fiul lui Nebat, și ca și casa lui Baeșa
9.9
1 Reg. 16.3,11
, fiul lui Ahia. 10Și pe Izabela
9.10
1 Reg. 21.23
câinii o vor mânca în țarina din Izreel și nimeni n‐o va înmormânta. Și a deschis ușa și a fugit. 11Și Iehu a ieșit la slujitorii domnului său. Și unul i‐a zis: Pace? Pentru ce a venit la tine nebunul
9.11
Ier. 29.26In. 10.20Fapte. 26.241 Cor. 4.10
acesta? Și el le‐a zis: Cunoașteți pe om și gândul său. 12Și au zis: Neadevăr; spune‐ne nouă, te rugăm. Și el a zis: Așa și așa mi‐a vorbit, zicând: Așa zice Domnul: Te‐am uns împărat peste Israel. 13Atunci s‐au grăbit și și‐au luat fiecare
9.13
Mat. 21.7
haina sa și le‐au pus sub el, pe treptele goale, și au suflat în trâmbiță și au zis: Iehu este împărat. 14Și Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, a uneltit împotriva lui Ioram. Și Ioram păzea Ramot‐Galaadul, el și tot Israelul din pricina lui Hazael, împăratul Siriei. 15Și împăratul Ioram
9.15
Cap. 8.29.
s‐a întors în Izreel să se vinde ce de rănile pe care i le făcuseră sirienii când se lupta împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Și Iehu a zis: Dacă este voia voastră, să nu scape niciun fugar din cetate, ca să meargă să spună în Izreel. 16Și Iehu s‐a suit în car și s‐a dus la Izreel căci Ioram zăcea acolo. Și Ahazia
9.16
Cap. 8.29.
, împăratul lui Iuda, se pogorâse să vadă pe Ioram. 17Și paznicul sta pe turnul din Izreel și a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: Văd o ceată. Și Ioram a zis: Ia un călăreț și trimite‐l spre întâmpinarea lor și să zică: Pace? 18Și s‐a dus unul călare spre întâmpinarea lui și a zis: Pace? Și Iehu a zis: Ce‐ți pasă ție de pace? Întoarce‐te înapoia mea. Și paznicul a spus zicând: Solul a mers la ei, dar nu se întoarce. 19Și a trimis pe un al doilea călare și a venit la ei și a zis: Așa zice împăratul: Pace? Și Iehu a zis: Ce‐ți pasă ție de pace? Întoarce‐te înapoia mea. 20Și paznicul a spus zicând: El a venit la ei și nu se întoarce. Și mânarea este ca mânarea lui Iehu, fiul lui Nimși, căci mână furios. 21Și Ioram a zis: Înhămați! Și au înhămat la carul său. Și Ioram
9.21
2 Cron. 22.7
, împăratul lui Israel, și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit fiecare în carul său și s‐au dus spre întâmpinarea lui Iehu și l‐au aflat la țarina lui Nabot, Izreelitul. 22Și a fost așa: Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: Pace, Iehu? Și el a zis: Ce pace, câtă vreme curviile mamei tale Izabela și vrăjitoriile ei sunt așa de multe? 23Și Ioram și‐a întors mâna și a fugit și a zis lui Ahazia: Vânzare, Ahazia! 24Și Iehu a luat arcul în mână și a lovit pe Ioram între brațe și săgeata i‐a trecut prin inimă și a căzut în carul său. 25Și Iehu a zis către Bidcar, căpetenia sa: Ia‐l, și aruncă‐l în țarina lui Nabot, Izreelitul. Căci adu‐ți aminte, când eu și tu mergeam împreună călări în urma lui Ahab, tatăl său, că Domnul
9.25
1 Reg. 21.29
l‐a împovărat cu sarcina aceasta: 26Da, am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor săi, zice Domnul, și‐ți voi răsplăti în ogorul
9.26
1 Reg. 21.19
acesta, zice Domnul. Și acum ridică‐l, aruncă‐l în ogor, după cuvântul Domnului. 27Și Ahazia, împăratul lui Iuda, cum a văzut, a fugit pe calea casei din grădină. Și Iehu l‐a urmărit și a zis: Loviți‐l și pe el în car. Era la suișul Gur, care este lângă Ibleam. Și el a fugit la Meghido
9.27
2 Cron. 22.9
și a murit acolo. 28Și slujitorii săi l‐au dus în car la Ierusalim și l‐au înmormântat în mormântul său cu părinții săi, în cetatea lui David. 29Și în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească Ahazia peste Iuda.

Izabela aruncată de pe fereastră

30Și Iehu a venit în Izreel. Și Izabela a auzit și și‐a uns sprâncenele

9.30
Ezec. 23.40
și și‐a împodobit capul și s‐a uitat prin fereastră. 31Și Iehu a intrat pe poartă și ea a zis: Pace
9.31
1 Reg. 16.9‐20
, Zimri, cel ce a ucis pe domnul său? 32Și el și‐a ridicat fața spre fereastră și a zis: Cine este cu mine? Cine? Și doi sau trei dregători s‐au uitat la el. 33Și el a zis: Aruncați‐o jos. Și au aruncat‐o jos și ceva din sângele ei s‐a stropit pe zid și pe cai și a călcat‐o cu picioarele. 34Și el a intrat și a mâncat și a băut și a zis: Duceți‐vă acum, vedeți pe blestemata aceea și înmormântați‐o, căci este fată
9.34
1 Reg. 16.31
de împărat. 35Și s‐au dus s‐o înmormânteze, dar n‐au aflat din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. 36Și el a zis: Acesta este cuvântul Domnului pe care l‐a vorbit prin robul său Ilie, Tișbitul, zicând: Câinii vor mânca în ogorul din Izreel
9.36
1 Reg. 21.23
carnea Izabelei, 37și trupul Izabelei va fi ca gunoiul
9.37
Ps. 83.10
pe fața câmpului, în ogorul din Izreel, încât nu vor putea zice: Aceasta este Izabela.

10

Iehu stârpește toată casa lui Ahab

101Și Ahab avea șaptezeci de fii în Samaria. Și Iehu a scris epistole și a trimis la Samaria la mai marii din Izreel, la bătrâni și la crescătorii fiilor lui Ahab zicând

10.1
1 Reg. 21.8
: 2Și acum, îndată ce va veni această epistolă la voi, fiindcă fiii domnului vostru sunt cu voi și care și cai și o cetate întărită și arme sunt cu voi, 3vedeți care din fiii domnului vostru este mai bun și mai vrednic și puneți‐l pe scaunul de domnie al tatălui său și luptați pentru casa domnului vostru. 4Și ei s‐au spăimântat foarte mult și au zis: Iată cei doi împărați n‐au putut sta înaintea lui și cum vom sta noi? 5Și mai marele casei și mai marele cetății și bătrânii și crescătorii au trimis la Iehu, zicând: Suntem robii tăi și vom face orice ne vei zice: nu vom pune pe nimeni împărat; fă ce este bine în ochii tăi! 6Și le‐a scris o a doua epistolă, zicând: Dacă sunteți ai mei și dacă ascultați de glasul meu, luați capetele oamenilor, ale fiilor domnului vostru, și veniți la mine la Izreel mâine pe vremea aceasta. Și fiii împăratului, șaptezeci de oameni, erau cu mai marii cetății care‐i creșteau. 7Și a fost așa: cum a venit epistola la ei, au luat pe fiii împăratului și au tăiat
10.7
1 Reg. 21.21
pe cei șaptezeci de oameni și le‐au pus capetele în coșuri și le‐au trimis lui la Izreel. 8Și a venit un sol și i‐a spus zicând: Au adus capetele fiilor împăratului. Și el a zis: Faceți‐le două grămezi la intrarea porții până dimineață. 9Și a fost așa: dimineața a ieșit și a stat și a zis către tot poporul: Voi sunteți drepți! Iată eu am uneltit
10.9
Cap. 9.14, 24.
împotriva domnului meu și l‐am ucis, dar pe toți aceștia cine i‐a lovit? 10Să știți
10.10
1 Sam. 3.19
acum că nu va cădea pe pământ nimic din cuvântul Domnului pe care l‐a vorbit Domnul împotriva casei lui Ahab, căci Domnul a făcut ce a zis prin robul
10.10
1 Reg. 21.19,21,29
său Ilie. 11Și Iehu a ucis pe toți câți rămăseseră din casa lui Ahab în Izreel și pe toți oamenii cei mari ai săi și pe cunoștințele lui și pe preoții săi, până ce n‐a lăsat nicio rămășiță. 12Și s‐a sculat și a plecat și a venit la Samaria. Și pe drum la locul de întâlnire al unor păstori, 13Iehu a
10.13
Cap. 8.29.
întâlnit pe frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și a zis: Cine sunteți voi? Și ei au zis: Suntem frații lui Ahazia și ne‐am pogorât să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei. 14Și el a zis: prindeți‐i vii. Și i‐au prins vii, și i‐au junghiat la puțul locului de întâlnire al păstorilor, patruzeci și doi de oameni; n‐au lăsat niciunul dintre ei. 15Și a plecat de acolo și a aflat pe Ionadab
10.15
Ier. 35.6
, fiul lui Recab
10.15
1 Cron. 2.55
, venind spre întâmpinarea lui; și l‐a binecuvântat și i‐a zis: Este dreaptă inima ta, cum este inima mea cu inima ta? Și Ionadab a zis: Este. Dacă este, dă‐mi
10.15
Ezra 10.19
mâna. Și i‐a dat mâna și l‐a suit în car. 16Și a zis: Vino cu mine și vezi râvna mea pentru Domnul
10.16
1 Reg. 19.10
. Și l‐a suit în carul său.

Iehu nimicește pe prorocii lui Baal

17Și a venit la Samaria și a ucis

10.17
Cap. 9.8.
pe toți cei rămași din Ahab în Samaria, până l‐a stârpit, după cuvântul
10.17
1 Reg. 21.21
Domnului pe care‐l vorbise către Ilie. 18Și Iehu a adunat pe tot poporul și le‐a zis: Ahab
10.18
1 Reg. 16.31,32
a slujit lui Baal puțin: Iehu îi va sluji mult. 19Și acum chemați‐mi pe toți prorocii
10.19
1 Reg. 22.6
lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui; să nu lipsească nimeni, căci am o mare jertfă pentru Baal; oricine va lipsi nu va trăi. Dar Iehu a făcut aceasta cu înșelăciune ca să piardă pe slujitorii lui Baal. 20Și Iehu a zis: Sfințiți o adunare de sărbătoare pentru Baal. Și au vestit‐o. 21Și Iehu a trimis în tot Israelul și au venit toți slujitorii lui Baal încât n‐a rămas nimeni care să nu vină. Și au intrat în casa lui Baal
10.21
1 Reg. 16.32
și casa lui Baal s‐a umplut de la un capăt până la celălalt. 22Și el a zis celui ce era peste veșmântărie: Scoate veșminte pentru toți slujitorii lui Baal. Și le‐a scos veșminte. 23Și Iehu și Ionadab, fiul lui Recab, au intrat în casa lui Baal și Iehu a zis slujitorilor lui Baal: Cercetați și vedeți să nu fie aici cu voi nimeni dintre slujitorii Domnului, ci numai slujitorii lui Baal. 24Și au intrat să aducă jertfe și arderi de tot. Și Iehu a pus afară optzeci de bărbați și a zis: Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care i‐am adus în mâinile voastre, viața sa va fi
10.24
1 Reg. 20.39
pentru viața lui. 25Și a fost așa: cum au sfârșit de adus arderea de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpeteniilor: Intrați și loviți‐i: niciunul să nu iasă. Și i‐au lovit cu ascuțișul sabiei și alergătorii și căpeteniile i‐au aruncat afară. Și s‐au dus la cetatea casei lui Baal. 26Și au scos stâlpii
10.26
1 Reg. 14.23
idolești ai casei lui Baal și i‐au ars. 27Și au sfărâmat idolul lui Baal și au dărâmat casa lui Baal și au făcut‐o o casă
10.27
Ezra 6.11Dan. 2.5
3.29
de gunoi până în ziua de astăzi.

Iehu și închinarea la idoli

28Așa a stârpit Iehu pe Baal din Israel. 29Totuși Iehu nu s‐a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat: de la vițeii

10.29
1 Reg. 12.28,29
de aur care erau în Betel și care erau în Dan. 30Și Domnul a zis lui Iehu: Fiindcă ai făcut bine lucrând ce este drept în ochii mei și ai făcut casei lui Ahab după toate cele ce erau în inima mea, fiii tăi
10.30
Vers. 35. Cap. 13.1, 10;
până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. 31Dar Iehu n‐a luat aminte să umble cu toată inima sa în legea Domnului Dumnezeului lui Israel; nu s‐a depărtat de păcatele
10.31
1 Reg. 14.16
lui Ieroboam cu care a tras pe Israel în păcat. 32În zilele acelea Domnul a început să rupă din Israel. Și Hazael
10.32
Cap. 8.12.
i‐a bătut în toate hotarele lui Israel: 33de la Iordan spre răsărit, toată țara Galaadului, pe gadiți și pe rubeniți și pe manasiți, de la Aroer care este pe râul Arnon, Galaad
10.33
Amos 1.3
și Basan. 34Și celelalte fapte ale lui Iehu și tot ce a făcut și toată puterea lui oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 35Și Iehu a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria; și în locul său a domnit Ioahaz, fiul său. 36Și zilele cât a domnit Iehu peste Israel în Samaria au fost douăzeci și opt de ani.

11

Uneltirea Ataliei

111Și Atalia

11.1
2 Cron. 22.10
, mama
11.1
Cap. 8.26.
lui Ahazia, a văzut că fiul ei murise și s‐a sculat și a pierdut toată sămânța împărătească. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului, care au fost omorâți, și l‐a pus pe el și pe doica sa în odaia paturilor; l‐au ascuns de Atalia și n‐a fost omorât. 3Și el a fost ascuns șase ani cu ea în casa Domnului. Și peste țară a domnit Atalia.

Ioas uns împărat

4Și în anul

11.4
2 Cron. 23.1
al șaptelea Iehoiada a trimis și a luat pe mai marii peste o sută ai cariților și ai alergătorilor și i‐a adus la sine în casa Domnului și a făcut legământ cu ei și i‐a pus să jure în casa Domnului și le‐a arătat pe fiul împăratului. 5Și le‐a poruncit zicând: Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi care veți veni în ziua sabatului
11.5
1 Cron. 9.25
, veți păzi straja casei împărătești. 6Și o treime va fi la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor, și veți păzi straja casei spre apărare. 7Și cele două cete dintre voi, toți cei ce ies în ziua sabatului, vor păzi straja casei Domnului lângă împărat. 8Și veți înconjura pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână și cel ce va intra în șiruri să fie omorât; și veți fi cu împăratul când va ieși și când va intra. 9Și mai marii
11.9
2 Cron. 23.8
peste o sută au făcut după toate cele ce le‐a poruncit Iehoiada, preotul. Și au luat fiecare pe oamenii săi pe cei ce aveau să intre în ziua sabatului cu cei ce ieșeau în ziua sabatului și au venit la Iehoiada, preotul. 10Și preotul a dat mai marilor peste sute sulițele și scuturile împăratului David care erau în casa Domnului. 11Și alergătorii au stătut fiecare cu armele sale în mână împrejurul împăratului, de la latura dreaptă a casei până la latura stângă spre altar și spre casă. 12Și a scos pe fiul împăratului și i‐a pus cununa și i‐a dat mărturia și l‐au făcut împărat și l‐au uns și au bătut din palme și au zis: Trăiască
11.12
1 Sam. 10.24
împăratul! 13Și Atalia a auzit
11.13
2 Cron. 23.12
glasul alergătorilor și poporului și a venit la popor în casa Domnului. 14Și s‐a uitat și iată împăratul stătea lângă stâlp
11.14
Cap. 23.3.
după datină și mai marii și trâmbițașii lângă împărat și tot poporul țării se bucura și sufla din trâmbiță. Și Atalia și‐a sfâșiat hainele și a strigat: Vânzare, vânzare! 15Și Iehoiada, preotul, a poruncit mai marilor peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și ucideți cu sabia pe cine o va urma. Căci preotul a zis să n‐o ucidă înăuntrul casei Domnului. 16Și i‐au făcut loc și ea s‐a dus pe calea pe care intrau caii la casa împăratului și acolo a fost ucisă. 17Și Iehoiada
11.17
2 Cron. 23.16
a făcut un legământ între Domnul și împărat și popor, că vor fi poporul Domnului; și între împărat
11.17
2 Sam. 5.3
și popor. 18Și tot poporul țării a intrat în casa lui Baal
11.18
Cap. 10.26.
și a dărâmat‐o; a sfărâmat
11.18
Deut. 12.32 Cron. 23.17
cu totul altarele lui și chipurile lui și a omorât pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor. Și preotul a așezat paznici
11.18
2 Cron. 23.18
peste casa Domnului. 19Și a luat pe mai marii peste sute ai cariților și ai alergătorilor și tot poporul țării și au pogorât pe împărat din casa Domnului și au venit la casa împăratului pe calea porții alergătorilor. Și a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. 20Și tot poporul țării s‐a bucurat și cetatea era liniștită. Și pe Atalia o omorâseră cu sabia lângă casa împăratului.

Domnia lui Ioas, împăratul lui Iuda

21Ioas era de șapte

11.21
2 Cron. 24.1
ani când a început să domnească.