Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Iehu stârpește toată casa lui Ahab

101Și Ahab avea șaptezeci de fii în Samaria. Și Iehu a scris epistole și a trimis la Samaria la mai marii din Izreel, la bătrâni și la crescătorii fiilor lui Ahab zicând

10.1
1 Reg. 21.8
: 2Și acum, îndată ce va veni această epistolă la voi, fiindcă fiii domnului vostru sunt cu voi și care și cai și o cetate întărită și arme sunt cu voi, 3vedeți care din fiii domnului vostru este mai bun și mai vrednic și puneți‐l pe scaunul de domnie al tatălui său și luptați pentru casa domnului vostru. 4Și ei s‐au spăimântat foarte mult și au zis: Iată cei doi împărați n‐au putut sta înaintea lui și cum vom sta noi? 5Și mai marele casei și mai marele cetății și bătrânii și crescătorii au trimis la Iehu, zicând: Suntem robii tăi și vom face orice ne vei zice: nu vom pune pe nimeni împărat; fă ce este bine în ochii tăi! 6Și le‐a scris o a doua epistolă, zicând: Dacă sunteți ai mei și dacă ascultați de glasul meu, luați capetele oamenilor, ale fiilor domnului vostru, și veniți la mine la Izreel mâine pe vremea aceasta. Și fiii împăratului, șaptezeci de oameni, erau cu mai marii cetății care‐i creșteau. 7Și a fost așa: cum a venit epistola la ei, au luat pe fiii împăratului și au tăiat
10.7
1 Reg. 21.21
pe cei șaptezeci de oameni și le‐au pus capetele în coșuri și le‐au trimis lui la Izreel. 8Și a venit un sol și i‐a spus zicând: Au adus capetele fiilor împăratului. Și el a zis: Faceți‐le două grămezi la intrarea porții până dimineață. 9Și a fost așa: dimineața a ieșit și a stat și a zis către tot poporul: Voi sunteți drepți! Iată eu am uneltit
10.9
Cap. 9.14, 24.

împotriva domnului meu și l‐am ucis, dar pe toți aceștia cine i‐a lovit? 10Să știți
10.10
1 Sam. 3.19
acum că nu va cădea pe pământ nimic din cuvântul Domnului pe care l‐a vorbit Domnul împotriva casei lui Ahab, căci Domnul a făcut ce a zis prin robul
10.10
1 Reg. 21.19,21,29
său Ilie. 11Și Iehu a ucis pe toți câți rămăseseră din casa lui Ahab în Izreel și pe toți oamenii cei mari ai săi și pe cunoștințele lui și pe preoții săi, până ce n‐a lăsat nicio rămășiță. 12Și s‐a sculat și a plecat și a venit la Samaria. Și pe drum la locul de întâlnire al unor păstori, 13Iehu a
10.13
Cap. 8.29.
2 Cron. 22.8
întâlnit pe frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și a zis: Cine sunteți voi? Și ei au zis: Suntem frații lui Ahazia și ne‐am pogorât să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei. 14Și el a zis: prindeți‐i vii. Și i‐au prins vii, și i‐au junghiat la puțul locului de întâlnire al păstorilor, patruzeci și doi de oameni; n‐au lăsat niciunul dintre ei. 15Și a plecat de acolo și a aflat pe Ionadab
10.15
Ier. 35.6
, fiul lui Recab
10.15
1 Cron. 2.55
, venind spre întâmpinarea lui; și l‐a binecuvântat și i‐a zis: Este dreaptă inima ta, cum este inima mea cu inima ta? Și Ionadab a zis: Este. Dacă este, dă‐mi
10.15
Ezra 10.19
mâna. Și i‐a dat mâna și l‐a suit în car. 16Și a zis: Vino cu mine și vezi râvna mea pentru Domnul
10.16
1 Reg. 19.10
. Și l‐a suit în carul său.

Iehu nimicește pe prorocii lui Baal

17Și a venit la Samaria și a ucis

10.17
Cap. 9.8.
2 Cron. 22.8
pe toți cei rămași din Ahab în Samaria, până l‐a stârpit, după cuvântul
10.17
1 Reg. 21.21
Domnului pe care‐l vorbise către Ilie. 18Și Iehu a adunat pe tot poporul și le‐a zis: Ahab
10.18
1 Reg. 16.31,32
a slujit lui Baal puțin: Iehu îi va sluji mult. 19Și acum chemați‐mi pe toți prorocii
10.19
1 Reg. 22.6
lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui; să nu lipsească nimeni, căci am o mare jertfă pentru Baal; oricine va lipsi nu va trăi. Dar Iehu a făcut aceasta cu înșelăciune ca să piardă pe slujitorii lui Baal. 20Și Iehu a zis: Sfințiți o adunare de sărbătoare pentru Baal. Și au vestit‐o. 21Și Iehu a trimis în tot Israelul și au venit toți slujitorii lui Baal încât n‐a rămas nimeni care să nu vină. Și au intrat în casa lui Baal
10.21
1 Reg. 16.32
și casa lui Baal s‐a umplut de la un capăt până la celălalt. 22Și el a zis celui ce era peste veșmântărie: Scoate veșminte pentru toți slujitorii lui Baal. Și le‐a scos veșminte. 23Și Iehu și Ionadab, fiul lui Recab, au intrat în casa lui Baal și Iehu a zis slujitorilor lui Baal: Cercetați și vedeți să nu fie aici cu voi nimeni dintre slujitorii Domnului, ci numai slujitorii lui Baal. 24Și au intrat să aducă jertfe și arderi de tot. Și Iehu a pus afară optzeci de bărbați și a zis: Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care i‐am adus în mâinile voastre, viața sa va fi
10.24
1 Reg. 20.39
pentru viața lui. 25Și a fost așa: cum au sfârșit de adus arderea de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpeteniilor: Intrați și loviți‐i: niciunul să nu iasă. Și i‐au lovit cu ascuțișul sabiei și alergătorii și căpeteniile i‐au aruncat afară. Și s‐au dus la cetatea casei lui Baal. 26Și au scos stâlpii
10.26
1 Reg. 14.23
idolești ai casei lui Baal și i‐au ars. 27Și au sfărâmat idolul lui Baal și au dărâmat casa lui Baal și au făcut‐o o casă
10.27
Ezra 6.11Dan. 2.5
3.29
de gunoi până în ziua de astăzi.

Iehu și închinarea la idoli

28Așa a stârpit Iehu pe Baal din Israel. 29Totuși Iehu nu s‐a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat: de la vițeii

10.29
1 Reg. 12.28,29
de aur care erau în Betel și care erau în Dan. 30Și Domnul a zis lui Iehu: Fiindcă ai făcut bine lucrând ce este drept în ochii mei și ai făcut casei lui Ahab după toate cele ce erau în inima mea, fiii tăi
10.30
Vers. 35. Cap. 13.1, 10;
14.23
15.8,12
până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. 31Dar Iehu n‐a luat aminte să umble cu toată inima sa în legea Domnului Dumnezeului lui Israel; nu s‐a depărtat de păcatele
10.31
1 Reg. 14.16
lui Ieroboam cu care a tras pe Israel în păcat. 32În zilele acelea Domnul a început să rupă din Israel. Și Hazael
10.32
Cap. 8.12.

i‐a bătut în toate hotarele lui Israel: 33de la Iordan spre răsărit, toată țara Galaadului, pe gadiți și pe rubeniți și pe manasiți, de la Aroer care este pe râul Arnon, Galaad
10.33
Amos 1.3
și Basan. 34Și celelalte fapte ale lui Iehu și tot ce a făcut și toată puterea lui oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 35Și Iehu a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria; și în locul său a domnit Ioahaz, fiul său. 36Și zilele cât a domnit Iehu peste Israel în Samaria au fost douăzeci și opt de ani.