Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Iehu stârpește toată casa lui Ahab

101Și Ahab avea șaptezeci de fii în Samaria. Și Iehu a scris epistole și a trimis la Samaria la mai marii din Izreel, la bătrâni și la crescătorii fiilor lui Ahab zicând

10.1
1 Reg. 21.8
: 2Și acum, îndată ce va veni această epistolă la voi, fiindcă fiii domnului vostru sunt cu voi și care și cai și o cetate întărită și arme sunt cu voi, 3vedeți care din fiii domnului vostru este mai bun și mai vrednic și puneți‐l pe scaunul de domnie al tatălui său și luptați pentru casa domnului vostru. 4Și ei s‐au spăimântat foarte mult și au zis: Iată cei doi împărați n‐au putut sta înaintea lui și cum vom sta noi? 5Și mai marele casei și mai marele cetății și bătrânii și crescătorii au trimis la Iehu, zicând: Suntem robii tăi și vom face orice ne vei zice: nu vom pune pe nimeni împărat; fă ce este bine în ochii tăi! 6Și le‐a scris o a doua epistolă, zicând: Dacă sunteți ai mei și dacă ascultați de glasul meu, luați capetele oamenilor, ale fiilor domnului vostru, și veniți la mine la Izreel mâine pe vremea aceasta. Și fiii împăratului, șaptezeci de oameni, erau cu mai marii cetății care‐i creșteau. 7Și a fost așa: cum a venit epistola la ei, au luat pe fiii împăratului și au tăiat
10.7
1 Reg. 21.21
pe cei șaptezeci de oameni și le‐au pus capetele în coșuri și le‐au trimis lui la Izreel. 8Și a venit un sol și i‐a spus zicând: Au adus capetele fiilor împăratului. Și el a zis: Faceți‐le două grămezi la intrarea porții până dimineață. 9Și a fost așa: dimineața a ieșit și a stat și a zis către tot poporul: Voi sunteți drepți! Iată eu am uneltit
10.9
Cap. 9.14, 24.
împotriva domnului meu și l‐am ucis, dar pe toți aceștia cine i‐a lovit? 10Să știți
10.10
1 Sam. 3.19
acum că nu va cădea pe pământ nimic din cuvântul Domnului pe care l‐a vorbit Domnul împotriva casei lui Ahab, căci Domnul a făcut ce a zis prin robul
10.10
1 Reg. 21.19,21,29
său Ilie. 11Și Iehu a ucis pe toți câți rămăseseră din casa lui Ahab în Izreel și pe toți oamenii cei mari ai săi și pe cunoștințele lui și pe preoții săi, până ce n‐a lăsat nicio rămășiță. 12Și s‐a sculat și a plecat și a venit la Samaria. Și pe drum la locul de întâlnire al unor păstori, 13Iehu a
10.13
Cap. 8.29.
întâlnit pe frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și a zis: Cine sunteți voi? Și ei au zis: Suntem frații lui Ahazia și ne‐am pogorât să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei. 14Și el a zis: prindeți‐i vii. Și i‐au prins vii, și i‐au junghiat la puțul locului de întâlnire al păstorilor, patruzeci și doi de oameni; n‐au lăsat niciunul dintre ei. 15Și a plecat de acolo și a aflat pe Ionadab
10.15
Ier. 35.6
, fiul lui Recab
10.15
1 Cron. 2.55
, venind spre întâmpinarea lui; și l‐a binecuvântat și i‐a zis: Este dreaptă inima ta, cum este inima mea cu inima ta? Și Ionadab a zis: Este. Dacă este, dă‐mi
10.15
Ezra 10.19
mâna. Și i‐a dat mâna și l‐a suit în car. 16Și a zis: Vino cu mine și vezi râvna mea pentru Domnul
10.16
1 Reg. 19.10
. Și l‐a suit în carul său.

Iehu nimicește pe prorocii lui Baal

17Și a venit la Samaria și a ucis

10.17
Cap. 9.8.
pe toți cei rămași din Ahab în Samaria, până l‐a stârpit, după cuvântul
10.17
1 Reg. 21.21
Domnului pe care‐l vorbise către Ilie. 18Și Iehu a adunat pe tot poporul și le‐a zis: Ahab
10.18
1 Reg. 16.31,32
a slujit lui Baal puțin: Iehu îi va sluji mult. 19Și acum chemați‐mi pe toți prorocii
10.19
1 Reg. 22.6
lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui; să nu lipsească nimeni, căci am o mare jertfă pentru Baal; oricine va lipsi nu va trăi. Dar Iehu a făcut aceasta cu înșelăciune ca să piardă pe slujitorii lui Baal. 20Și Iehu a zis: Sfințiți o adunare de sărbătoare pentru Baal. Și au vestit‐o. 21Și Iehu a trimis în tot Israelul și au venit toți slujitorii lui Baal încât n‐a rămas nimeni care să nu vină. Și au intrat în casa lui Baal
10.21
1 Reg. 16.32
și casa lui Baal s‐a umplut de la un capăt până la celălalt. 22Și el a zis celui ce era peste veșmântărie: Scoate veșminte pentru toți slujitorii lui Baal. Și le‐a scos veșminte. 23Și Iehu și Ionadab, fiul lui Recab, au intrat în casa lui Baal și Iehu a zis slujitorilor lui Baal: Cercetați și vedeți să nu fie aici cu voi nimeni dintre slujitorii Domnului, ci numai slujitorii lui Baal. 24Și au intrat să aducă jertfe și arderi de tot. Și Iehu a pus afară optzeci de bărbați și a zis: Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care i‐am adus în mâinile voastre, viața sa va fi
10.24
1 Reg. 20.39
pentru viața lui. 25Și a fost așa: cum au sfârșit de adus arderea de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpeteniilor: Intrați și loviți‐i: niciunul să nu iasă. Și i‐au lovit cu ascuțișul sabiei și alergătorii și căpeteniile i‐au aruncat afară. Și s‐au dus la cetatea casei lui Baal. 26Și au scos stâlpii
10.26
1 Reg. 14.23
idolești ai casei lui Baal și i‐au ars. 27Și au sfărâmat idolul lui Baal și au dărâmat casa lui Baal și au făcut‐o o casă
10.27
Ezra 6.11Dan. 2.5
3.29
de gunoi până în ziua de astăzi.

Iehu și închinarea la idoli

28Așa a stârpit Iehu pe Baal din Israel. 29Totuși Iehu nu s‐a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat: de la vițeii

10.29
1 Reg. 12.28,29
de aur care erau în Betel și care erau în Dan. 30Și Domnul a zis lui Iehu: Fiindcă ai făcut bine lucrând ce este drept în ochii mei și ai făcut casei lui Ahab după toate cele ce erau în inima mea, fiii tăi
10.30
Vers. 35. Cap. 13.1, 10;
până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. 31Dar Iehu n‐a luat aminte să umble cu toată inima sa în legea Domnului Dumnezeului lui Israel; nu s‐a depărtat de păcatele
10.31
1 Reg. 14.16
lui Ieroboam cu care a tras pe Israel în păcat. 32În zilele acelea Domnul a început să rupă din Israel. Și Hazael
10.32
Cap. 8.12.
i‐a bătut în toate hotarele lui Israel: 33de la Iordan spre răsărit, toată țara Galaadului, pe gadiți și pe rubeniți și pe manasiți, de la Aroer care este pe râul Arnon, Galaad
10.33
Amos 1.3
și Basan. 34Și celelalte fapte ale lui Iehu și tot ce a făcut și toată puterea lui oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 35Și Iehu a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria; și în locul său a domnit Ioahaz, fiul său. 36Și zilele cât a domnit Iehu peste Israel în Samaria au fost douăzeci și opt de ani.

11

Uneltirea Ataliei

111Și Atalia

11.1
2 Cron. 22.10
, mama
11.1
Cap. 8.26.
lui Ahazia, a văzut că fiul ei murise și s‐a sculat și a pierdut toată sămânța împărătească. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului, care au fost omorâți, și l‐a pus pe el și pe doica sa în odaia paturilor; l‐au ascuns de Atalia și n‐a fost omorât. 3Și el a fost ascuns șase ani cu ea în casa Domnului. Și peste țară a domnit Atalia.

Ioas uns împărat

4Și în anul

11.4
2 Cron. 23.1
al șaptelea Iehoiada a trimis și a luat pe mai marii peste o sută ai cariților și ai alergătorilor și i‐a adus la sine în casa Domnului și a făcut legământ cu ei și i‐a pus să jure în casa Domnului și le‐a arătat pe fiul împăratului. 5Și le‐a poruncit zicând: Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi care veți veni în ziua sabatului
11.5
1 Cron. 9.25
, veți păzi straja casei împărătești. 6Și o treime va fi la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor, și veți păzi straja casei spre apărare. 7Și cele două cete dintre voi, toți cei ce ies în ziua sabatului, vor păzi straja casei Domnului lângă împărat. 8Și veți înconjura pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână și cel ce va intra în șiruri să fie omorât; și veți fi cu împăratul când va ieși și când va intra. 9Și mai marii
11.9
2 Cron. 23.8
peste o sută au făcut după toate cele ce le‐a poruncit Iehoiada, preotul. Și au luat fiecare pe oamenii săi pe cei ce aveau să intre în ziua sabatului cu cei ce ieșeau în ziua sabatului și au venit la Iehoiada, preotul. 10Și preotul a dat mai marilor peste sute sulițele și scuturile împăratului David care erau în casa Domnului. 11Și alergătorii au stătut fiecare cu armele sale în mână împrejurul împăratului, de la latura dreaptă a casei până la latura stângă spre altar și spre casă. 12Și a scos pe fiul împăratului și i‐a pus cununa și i‐a dat mărturia și l‐au făcut împărat și l‐au uns și au bătut din palme și au zis: Trăiască
11.12
1 Sam. 10.24
împăratul! 13Și Atalia a auzit
11.13
2 Cron. 23.12
glasul alergătorilor și poporului și a venit la popor în casa Domnului. 14Și s‐a uitat și iată împăratul stătea lângă stâlp
11.14
Cap. 23.3.
după datină și mai marii și trâmbițașii lângă împărat și tot poporul țării se bucura și sufla din trâmbiță. Și Atalia și‐a sfâșiat hainele și a strigat: Vânzare, vânzare! 15Și Iehoiada, preotul, a poruncit mai marilor peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și ucideți cu sabia pe cine o va urma. Căci preotul a zis să n‐o ucidă înăuntrul casei Domnului. 16Și i‐au făcut loc și ea s‐a dus pe calea pe care intrau caii la casa împăratului și acolo a fost ucisă. 17Și Iehoiada
11.17
2 Cron. 23.16
a făcut un legământ între Domnul și împărat și popor, că vor fi poporul Domnului; și între împărat
11.17
2 Sam. 5.3
și popor. 18Și tot poporul țării a intrat în casa lui Baal
11.18
Cap. 10.26.
și a dărâmat‐o; a sfărâmat
11.18
Deut. 12.32 Cron. 23.17
cu totul altarele lui și chipurile lui și a omorât pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor. Și preotul a așezat paznici
11.18
2 Cron. 23.18
peste casa Domnului. 19Și a luat pe mai marii peste sute ai cariților și ai alergătorilor și tot poporul țării și au pogorât pe împărat din casa Domnului și au venit la casa împăratului pe calea porții alergătorilor. Și a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. 20Și tot poporul țării s‐a bucurat și cetatea era liniștită. Și pe Atalia o omorâseră cu sabia lângă casa împăratului.

Domnia lui Ioas, împăratul lui Iuda

21Ioas era de șapte

11.21
2 Cron. 24.1
ani când a început să domnească.

12

121În anul al șaptelea al lui Iehu a început să domnească Ioas

12.1
2 Cron. 24.1
; și Ioas a domnit patruzeci de ani în Ierusalim; și numele mamei sale era Tibia din Beer‐Șeba. 2Și Ioas a făcut ce este drept în ochii Domnului în toate zilele în care l‐a învățat Iehoiada, preotul. 3Totuși înălțimile
12.3
1 Reg. 15.14
22.13
n‐au fost îndepărtate: poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 4Și Ioas a zis preoților: Toți banii
12.4
Cap. 22.4.
lucrurilor sfințite care se aduc în casa Domnului, banii fiecăruia ce trece prin numărătoare, banii
12.4
Ex. 30.13
sufletelor după puterea fiecăruia, și toți banii pe care îi vine în inima fiecăruia să‐i aducă în casa
12.4
Ex. 35.51 Cron. 29.9
Domnului. 5să‐i ia preoții, fiecare de la cunoscutul său și să dreagă spărturile casei ori unde s‐ar afla spărturi. 6Și a fost așa: în anul al douăzeci și treilea al împăratului Ioas preoții
12.6
2 Cron. 24.5
încă nu dreseseră spărturile casei. 7Și împăratul Ioas
12.7
2 Cron. 24.6
a chemat pe Iehoiada, preotul, și pe preoți și le‐a zis: Pentru ce n‐ați dres spărturile casei? Și acum să nu luați banii de la cunoscuții voștri, ci să‐i dați pentru spărturile casei. 8Și preoții s‐au învoit să nu ia bani de la popor și să nu dreagă spărturile casei. 9Și Iehoiada, preotul, a luat o ladă
12.9
2 Cron. 24.8
și a făcut o gaură în capacul ei și a pus‐o lângă altar la dreapta intrării în casa Domnului și preoții, care păzeau pragul puneau în ea toți banii aduși în casa Domnului. 10Și a fost așa: când vedeau că erau mulți bani în ladă, scriitorul împăratului și marele preot se suiau și legau în saci și numărau banii ce se aflau în casa Domnului. 11Și dădeau banii care erau cântăriți în mâinile acelora care făceau lucrul, care erau puși peste casa Domnului și ei îi împărțeau tâmplarilor și zidarilor, care lucrau la casa Domnului 12și zidarilor și cioplitorilor de piatră și pentru cumpărat lemne și piatră cioplită ca să dreagă spărturile casei Domnului și pentru tot ce se cheltuia pentru casă ca s‐o dreagă. 13Dar din banii care erau aduși în casa Domnului nu
12.13
2 Cron. 24.14
s‐au făcut pentru casa Domnului străchini de argint, mucări, farfurii, trâmbițe, nici un vas de aur sau vas de argint. 14Ci îi dădeau lucrătorilor și dregeau casa Domnului. 15Și nu
12.15
Cap. 22.7.
cereau socoteală de la oamenii în ale căror mâini dădeau banii ca să‐i împărțească lucrătorilor, căci lucrau cu credincioșie. 16Banii
12.16
Lev. 5.15,18
jertfelor pentru vină și banii jertfelor pentru păcat nu se aduceau în casa Domnului: erau ai
12.16
Lev. 7.7Num. 18.9
preoților.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât.

17Atunci Hazael

12.17
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, s‐a suit și s‐a luptat împotriva Gatului și l‐a luat. Și Hazael
12.17
2 Cron. 24.23
și‐a întors fața ca să se suie împotriva Ierusalimului. 18Și Ioas
12.18
1 Reg. 15.18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile sfințite pe care le închinaseră Iosafat, Ioram și Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, și lucrurile pe care le închinase el însuși și tot aurul care s‐a găsit în vistieriile casei Domnului și în casa împăratului, și le‐a trimis lui Hazael, împăratul Siriei; și el a plecat de la Ierusalim. 19Și celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și slujitorii
12.20
Cap. 14.5.
lui s‐au sculat și au făcut o uneltire și au ucis pe Ioas în casa Milo la pogorâșul lui Sila. 21Și Iozacar
12.21
2 Cron. 24.26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii săi, l‐au lovit și a murit. Și l‐au înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Amația
12.21
2 Cron. 24.27
, fiul său.