Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Osea, cel din urmă împărat al lui Israel

171În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească Osea

17.1
Cap. 15.30.

, fiul lui Ela, în Samaria peste Israel; a domnit nouă ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, dar nu ca împărații lui Israel, care fuseseră înainte de el. 3Împotriva lui s‐a suit Salmanasar
17.3
Cap. 18.9.

, împăratul Asiriei; și Osea a ajuns slujitorul lui și i‐a adus daruri. 4Dar împăratul Asiriei a aflat că Osea făcea uneltire căci trimisese soli la So, împăratul Egiptului și n‐a trimis dar împăratului Asiriei ca în fiecare an. Și împăratul Asiriei l‐a închis și l‐a legat în închisoare. 5Și împăratul
17.5
Cap. 18.9.

Asiriei a alergat prin toată țara și s‐a suit împotriva Samariei și a împresurat‐o trei ani. 6În anul al nouălea
17.6
Cap. 18.10, 11.
Osea 13.16
al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a strămutat pe
17.6
Lev. 26.32,33Deut. 28.36,64
29.27,28
Israel în Asiria și i‐a așezat
17.6
1 Cron. 5.26
în Halah și la Habor, pe râul Gozan, și în cetățile Mezilor.

Robia asiriană

7Și a fost așa pentru că copiii lui Israel păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor care‐i scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului și s‐au temut de alți dumnezei 8și au umblat

17.8
Lev. 18.3Deut. 18.9
în așezămintele neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel și ale împăraților lui Israel pe care le făcuseră ei. 9Și copiii lui Israel au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte împotriva Domnului Dumnezelui lor și și‐au zidit înălțimi în toate cetățile lor de la turnul
17.9
Cap. 18.8.

paznicilor până la cetatea întărită, 10și și‐au ridicat
17.10
1 Reg. 14.23Is. 57.5
stâlpi și Astartee
17.10
Ex. 34.13Deut. 16.21Mica 5.14
pe orice
17.10
Deut. 12.2
deal înalt și sub orice copac verde, 11și acolo au ars tămâie pe toate înălțimile ca popoarele pe care le alungase Domnul dinaintea lor și au făcut lucruri rele ca să mânie pe Domnul, 12și au slujit idolilor
17.12
Ex. 20.3,4Lev. 26.1Deut. 5.7,8
despre care Domnul le zisese: Să
17.12
Deut. 4.19
nu faceți lucrul acesta. 13Și Domnul a mărturisit împotriva lui Israel și împotriva lui Iuda prin toți prorocii, toți văzătorii
17.13
1 Sam. 9.9
, zicând: Întoarceți‐vă
17.13
Ier. 18.11
25.5
35.15
de la căile voastre cele rele și păziți poruncile mele, așezămintele mele, după toată legea pe care am poruncit‐o părinților voștri și pe care v‐am trimis‐o prin robii mei, prorocii. 14Dar n‐au ascultat și și‐au întărit
17.14
Deut. 31.27Prov. 29.1
grumajii, ca grumazul părinților lor, care n‐au crezut în Domnul Dumnezeul lor, 15și au lepădat așezămintele lui și legământul
17.15
Deut. 29.25
lui pe care‐l făcuse cu părinții lor și mărturiile lui pe care le mărturisise lor și au umblat după deșertăciune
17.15
Deut. 32.211 Reg. 16.131 Cron. 8.4
și s‐au făcut
17.15
Ps. 115.8Rom. 1.21
deșerți și au mers după neamurile care erau în jurul lor despre care Domnul le poruncise să nu
17.15
Deut. 12.30,31
facă și ei ca ele, 16și au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și și‐au făcut
17.16
Ex. 32.81 Reg. 12.28
chipuri turnate, doi viței și au făcut o Astartee
17.16
1 Reg. 14.15,23
15.13
16.33
și s‐au închinat la toată oștirea cerurilor și au slujit
17.16
1 Reg. 16.31
22.53
lui Baal 17și au trecut
17.17
Lev. 18.21Ezec. 23.37
pe fiii lor și pe fiicele lor prin foc și s‐au dedat
17.17
Deut. 18.10
la ghicire și la descântece și s‐au vândut
17.17
1 Reg. 21.20
să facă rău în ochii Domnului ca să‐l mânie. 18Și Domnul s‐a mâniat foarte mult pe Israel și i‐a depărtat de la fața sa; n‐a rămas
17.18
1 Reg. 11.13,32
decât numai seminția lui Iuda. 19Și nici Iuda
17.19
Ier. 3.8
n‐a păzit poruncile Domnului Dumnezeului său, ci au umblat în așezămintele lui Israel pe care le făcuseră. 20Și Domnul a lepădat toată sămânța lui Israel și i‐a smerit și i‐a dat
17.20
Cap. 13.3;
15.29
în mâna prădătorilor până i‐a lepădat de la fața sa. 21Căci Israel
17.21
1 Reg. 11.11,31
s‐a rupt de la casa lui David și a făcut împărat
17.21
1 Reg. 12.20,28
pe Ieroboam, fiul lui Nebat, și Ieroboam a abătut cu sila pe Israel de pe urma Domnului și l‐a tras în păcat mare. 22Și copiii lui Israel au umblat în toate păcatele lui Ieroboam pe care le‐a făcut; nu s‐au depărtat de la ele 23până ce Domnul a îndepărtat pe Israel de la fața sa, cum
17.23
1 Reg. 14.16
a zis prin toți slujitorii săi, prorocii, și Israel a fost
17.23
Vers. 6.

strămutat din țara lor în Asiria până în ziua de astăzi.

Samaritenii

24Și împăratul Asiriei a adus

17.24
Ezra 4.2,10
oameni din Babilon și de la
17.24
Vers. 30.

Cuta și de la Ava
17.24
Cap. 18.34.

și de la Hamat și de la Sefarvaim, și i‐a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel și au luat în stăpânire Samaria și au locuit în cetățile ei. 25Și a fost așa: la începutul locuirii lor acolo, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis lei între ei, care‐i omorau. 26Și au vorbit împăratului Asiriei zicând: Neamurile pe care le‐ai strămutat și le‐ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc datina dumnezeului țării și el a trimis lei printre ei și iată îi ucid, fiindcă nu cunosc datina dumnezeului țării. 27Și împăratul Asiriei a poruncit zicând: Duceți acolo pe unul din preoții, pe care i‐ați luat de acolo și ei să meargă și să locuiască acolo și el să‐i învețe datina Dumnezeului țării. 28Și unul din preoții pe care‐i strămutaseră din Samaria a venit și a locuit în Betel și i‐a învățat cum să se teamă de Domnul. 29Și fiecare neam și‐a făcut dumnezeii săi și i‐a pus în casele înălțimilor, pe care le făcuseră samaritenii, fiecare neam în cetățile unde locuia. 30Și bărbații din Babilon
17.30
Vers. 24.

au făcut pe Sucot‐Benot și bărbații din Cut au făcut pe Nergal și bărbații din Hamat au făcut pe Așima 31și aviții
17.31
Ezra 4.9
au făcut pe Nibhaz și Tartac și sefarviții au ars
17.31
Lev. 18.21Deut. 12.31
pe copiii lor în foc lui Adramelec și lui Anamelec, dumnezeii sefarviților. 32Și s‐au temut de Domnul și și‐au făcut
17.32
1 Reg. 12.31
din toate marginile lor preoți ai înălțimilor care jertfeau pentru ei în casele înălțimilor, 33s‐au temut de Domnul și au slujit
17.33
Țef. 1.5
dumnezeilor lor după datina neamurilor de unde fuseseră strămutați. 34Până în ziua de astăzi ei fac după datinele lor de mai înainte: nu se tem de Domnul și nici nu fac după așezămintele lor și după judecățile lor și nici după legea și porunca, pe care a poruncit‐o Domnul copiilor lui Iacov, pe care l‐a numit
17.34
Gen. 32.28
35.101 Reg. 11.31
Israel. 35Și Domnul făcuse legământ cu ei și le poruncise zicând: Să nu vă temeți
17.35
Jud. 6.10
de alți dumnezei și să nu vă închinați
17.35
Ex. 20.5
înaintea lor, nici să nu le slujiți lor, nici să nu le jertfiți; 36ci numai de Domnul, care v‐a scos din țara Egiptului cu putere mare și cu braț întins
17.36
Ex. 6.6
, de el să vă temeți și lui să
17.36
Deut. 10.20
vă închinați și lui să‐i jertfiți. 37Și așezămintele, judecățile și legea și porunca pe care le‐a scris pentru voi, să luați seama să le faceți
17.37
Deut. 5.32
în toate zilele; și să nu vă temeți de alți dumnezei. 38Și să nu
17.38
Deut. 4.23
uitați legământul pe care l‐am făcut cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei; 39ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru și el vă va scăpa din mâna tuturor vrăjmașilor voștri. 40Și n‐au ascultat ci au făcut după datina lor de mai înainte. 41Și neamurile acestea
17.41
Vers. 32, 33.

se temeau de Domnul și slujeau chipurilor lor cioplite și copiii lor și copiii copiilor lor: cum au făcut părinții lor așa fac ei până în ziua de astăzi.