Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Rugăciunea lui Ezechia

191Și a fost așa: când a auzit împăratul Ezechia

19.1
Is. 37.1
, și‐a sfâșiat hainele și s‐a acoperit eu sac și a intrat în casa Domnului. 2Și a trimis pe Eliachim care era peste casă și pe Șebna, scriitorul, și pe bătrânii preoților, acoperiți cu saci, la Isaia, prorocul
19.2
Lc. 3.4
, fiul lui Amoț. 3Și i‐au zis: Așa zice Ezechia: Ziua aceasta este o zi de strâmtorare, de certare și de ocară; căci pruncii au ajuns până la naștere și nu este putere ca să nască. 4Poate
19.4
2 Sam. 16.12
va auzi Domnul Dumnezeul tău toate cuvintele lui Rabșache, pe care l‐a trimis împăratul
19.4
Cap. 18.35.
Asiriei, domnul său, să ocărască pe Dumnezeul cel viu și va certa
19.4
Ps. 50.21
cuvintele pe care le‐a auzit Domnul Dumnezeul tău. Înalță deci o rugăciune pentru rămășița care a rămas. 5Și slujitorii împăratului Ezechia au venit la Isaia. 6Și Isaia
19.6
Is. 37.6
le‐a zis: Așa veți zice domnului vostru: Așa zice Domnul: Nu te teme de cuvintele pe care le‐ai auzit, cu care m‐au hulit slujitorii
19.6
Cap. 18.17.
împăratului Asiriei. 7Iată voi pune un duh
19.7
Vers. 35,36, 37.
în el și va auzi o știre și se va întoarce în țara sa și‐l voi face să cadă de sabie în țara sa. 8Și Rabșache s‐a întors și a aflat pe împăratul Asiriei luptându‐se împotriva Libnei, căci auzise că plecase din
19.8
Cap. 18.14.
Lachis. 9Și a auzit
19.9
1 Sam. 23.27
zicându‐se despre Tirhaca, împăratul Etiopiei: Iată a ieșit să se lupte cu tine! și a trimis iarăși soli la Ezechia zicând: 10Așa veți spune lui Ezechia, împăratul lui Iuda, zicând: Dumnezeul tău, în care
19.10
Cap. 18.5.
te încrezi, să nu te înșele, zicând: Ierusalimul nu va fi dat în mâna împăratului Asiriei. 11Iată ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor pe care le‐au nimicit cu desăvârșire și oare tu vei fi scăpat? 12Oare i‐au scăpat dumnezeii
19.12
Cap. 18.33.
neamurilor pe care le‐au nimicit părinții mei: Gozanul și Haranul și Rețeful și pe copiii
19.12
Ezec. 27.23
Edenului care erau în Telasar? 13Unde
19.13
Cap. 18.34.
e împăratul Hamatului și împăratul Arpadului și împăratul cetății Sefarvaimului, al Henei și al Ivei? 14Și Ezechia
19.14
Is. 37.14
a luat epistola din mâna solilor și a citit‐o; și Ezechia s‐a suit în casa Domnului și a întins‐o înaintea Domnului. 15Și Ezechia s‐a rugat înaintea Domnului și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi
19.15
1 Sam. 4.4Ps. 80.1
între heruvimi, tu
19.15
1 Reg. 18.39Is. 44.6Ier. 10.10,11,12
singur ești Dumnezeu al tuturor împăraților pământului; tu ai făcut cerurile și pământul: 16Pleacă‐ți
19.16
Ps. 31.2
urechea, Doamne, și ascultă: deschide‐ți
19.16
2 Cron. 6.40
, Doamne, ochii și vezi și auzi cuvintele lui Sanherib cu care a trimis
19.16
Vers. 4.
să ocărască pe Dumnezeul cel viu. 17Cu adevărat, Doamne, împărații Asiriei au pustiit neamurile și țările lor 18și au aruncat pe dumnezeii lor în foc pentru că nu erau dumnezei ci
19.18
Ps. 115.4Ier. 10.3
lucrarea mâinilor oamenilor, lemne și piatră: pentru aceasta i‐au pierdut. 19Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește‐ne, rogu‐te, din mâna lui ca să cunoască toate împărățiile
19.19
Ps. 83.18
pământului că tu, Doamne, ești Dumnezeu, tu singur. 20Și Isaia, fiul lui Amoț, a trimis la Ezechia, zicând: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Ce te‐ai rugat
19.20
Is. 37.21
mie cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei, am auzit
19.20
Ps. 65.2
21Acesta este cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul împotriva lui: Fecioara, fiica
19.21
Plâng. 2.13
Sionului, te disprețuiește și râde de tine; fiica
19.21
Iov 16.4Ps. 22.7,8Plâng. 2.15
Ierusalimului clatină din cap după tine. 22Pe cine ai ocărît și ai hulit tu? Și împotriva cui ți‐ai înălțat tu glasul și ți‐ai ridicat ochii sus? Împotriva Sfântului
19.22
Ps. 71.22Is. 5.24Ier. 51.5
lui Israel! 23Prin solii
19.23
Cap. 18.17.
tăi ai ocărît pe Domnul și ai zis: M‐am suit cu
19.23
Ps. 20.7
mulțimea carelor mele pe înălțimea muntelui, pe coastele Libanului și voi tăia cedrii săi cei înalți, pinii săi cei aleși; și voi intra până la locuințele sale cele mai îndepărtate, în pădurea câmpului său roditor. 24Am săpat și am băut ape străine, și am secat cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului. 25N‐ai auzit că de demult am făcut‐o, din zile vechi am
19.25
Is. 45.7
întocmit‐o? Acum am împlinit‐o, ca tu să fii cel ce preface
19.25
Is. 10.5
cetățile întărite în grămezi de dărâmături. 26Și locuitorii lor au slăbit și s‐au înspăimântat și s‐au rușinat; au fost ca iarba câmpului, ca verdeața, ca iarba
19.26
Ps. 129.6
de pe acoperișuri și ca grâul pârlit înainte de înspicare. 27Dar cunosc
19.27
Ps. 139.1
șederea ta și ieșirea ta și intrarea ta și înfuriarea ta împotriva mea. 28Fiindcă înfuriarea ta împotriva mea și mândria ta au ajuns la urechile mele, de aceea îți voi pune veriga
19.28
Iov 41.2Ezec. 29.4
38.4Amos 4.2
mea în nări și zăbalele mele în buze și te voi întoarce pe calea
19.28
Vers. 33, 36, 37.
pe care ai venit. 29Și acesta îți va fi
19.29
1 Sam. 2.34Is. 7.11,14Lc. 2.12
semnul: anul acesta veți mânca orice crește singur de la sine și al doilea an orice va răsări din acestea și al treilea an să semănați, să secerați și să sădiți vii și să mâncați rodul lor. 30Și cei scăpați ai casei lui Iuda, care rămân
19.30
2 Cron. 32.22,23
, iarăși vor prinde rădăcină dedesubt și vor da rod deasupra. 31Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sion cei ce vor scăpa. Râvna
19.31
Is. 9.7
Domnului va face aceasta. 32Pentru aceasta așa zice Domnul despre împăratul Asiriei: Nu va intra în cetatea aceasta nici nu va săgeta în ea o săgeată; nici nu va veni înaintea ei cu scutul nici nu va ridica șanț împotriva ei. 33Se va întoarce pe calea pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. 34Și voi apăra
19.34
Cap. 20.6.
cetatea aceasta ca s‐o mântuiesc, pentru mine și pentru robul
19.34
1 Reg. 11.12,13
meu David. 35Și a fost așa: în noaptea
19.35
2 Cron. 32.21Is. 37.36
aceea îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra Asirienilor o sută optzeci și cinci de mii. Și când s‐au sculat dimineața, iată toți erau trupuri moarte. 36Și Sanherib, împăratul Asiriei, a plecat și s‐a dus și s‐a întors și a locuit în Ninive
19.36
Gen. 10.11
. 37Și a fost așa: pe când se închina în casa lui Nisroc, dumnezeul său. Adramelec
19.37
2 Cron. 32.21
și Șarețer, fiii săi
19.37
Vers. 7.
, l‐au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul său a domnit Esar‐Hadon
19.37
Ezra 4.2
, fiul său.

20

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

201În zilele

20.1
2 Cron. 32.24Is. 38.1
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte. Și Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, a venit și i‐a zis: Așa zice Domnul: Rânduiește‐ți casa căci vei muri și nu vei trăi. 2Și el și‐a întors fața la perete și s‐a rugat Domnului zicând: 3Acum, Doamne, adu‐ți
20.3
Neem. 13.22
aminte, te rog, că am umblat
20.3
Gen. 17.11 Reg. 3.6
înaintea ta în adevăr și cu o inimă desăvârșită și am făcut ce este bine în ochii tăi. Și Ezechia a plâns cu plângere mare. 4Și a fost așa: mai înainte de a ieși Isaia în cetatea de mijloc, cuvântul Domnului a fost către el zicând: 5Întoarce‐te și zi lui Ezechia, domnul
20.5
1 Sam. 9.16
10.1
poporului meu: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Am auzit
20.5
Cap. 19.20.
rugăciunea ta, am văzut lacrimile
20.5
Ps. 39.12
56.8
tale; iată te voi vindeca; a treia zi te vei sui în casa Domnului. 6Și voi adăuga cincisprezece ani la zilele tale și te voi scăpa pe tine și cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi
20.6
Cap. 19.34.
apăra cetatea aceasta pentru mine și pentru robul meu David. 7Și Isaia
20.7
Is. 38.21
a zis: Luați o turtă de smochine. Și au luat și au pus‐o la umflătură și s‐a însănătoșit. 8Și Ezechia a zis lui Isaia: Care este semnul
20.8
Jud. 6.17,37,39Is. 7.11,14
38.22
că Domnul mă va vindeca și că a treia zi mă voi sui în casa Domnului? 9Și Isaia a zis: Acesta îți va fi semnul
20.9
Is. 38.7,8
de la Domnul că Domnul va face lucrul pe care l‐a vorbit: să treacă umbra zece trepte înainte sau să se întoarcă zece trepte înapoi? 10Și Ezechia a zis: Este ușor să se pogoare umbra zece trepte; nu; ci să se întoarcă umbra zece trepte înapoi. 11Și Isaia, prorocul, a strigat către Domnul și a întors înapoi umbra cu zece
20.11
Ios. 10.12,14Is. 38.8
trepte, care se pogorâse pe treptele lui Ahaz.

Fudulia lui Ezechia

12În vremea

20.12
Is. 39.1
aceea Berodac‐Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o epistolă și un dar lui Ezechia căci auzise că Ezechia fusese bolnav. 13Și Ezechia i‐a ascultat
20.13
2 Cron. 32.27,31
și le‐a arătat toată casa lucrurilor sale scumpe: argintul și aurul și mirodeniile și untdelemnurile de preț și casa sa de arme și tot ce șe afla în vistieriile sale; n‐a fost nimic în casa lui, nici în împărăția lui să nu le fi arătat Ezechia. 14Și Isaia, prorocul, a venit la împăratul Ezechia și i‐a zis: Ce au zis oamenii aceștia? Și de unde au venit la tine? Și Ezechia a zis: Au venit dintr‐o țară depărtată, de la Babilon. 15Și el a zis: Ce au văzut în casa ta? Și Ezechia a zis: Au văzut
20.15
Vers. 13.
tot ce este în casa mea; nu este nimic în vistieriile mele pe care să nu li‐l fi arătat. 16Și Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului: 17Iată, vin zile în care tot ce este în casa ta și ce au adunat părinții tăi până în ziua de astăzi va fi dus la Babilon
20.17
Cap. 24.13;
; nu va rămânea nimic, zice Domnul. 18Și vor
20.18
Cap. 24.12.
lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care‐i vei naște, și vor fi fameni în palatul Babilonului. 19Și Ezechia a zis lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l‐ai vorbit este
20.19
1 Sam. 3.18Iov 1.21Ps. 39.9
bun. Și a zis: Nu este așa? Numai dacă va fi pace și adevăr în zilele mele! 20Și celelalte
20.20
2 Cron. 32.32
fapte ale lui Ezechia și toată puterea lui și cum a făcut iazul
20.20
Neem. 3.16
și canalul de apă și a adus apa
20.20
2 Cron. 32.30
în cetate, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 21Și Ezechia
20.21
2 Cron. 32.33
a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Manase, fiul său.

21

Domnia rea a lui Manase, împăratul lui Iuda

211Manase era de doisprezece

21.1
2 Cron. 33.1
ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și cinci de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Hefțiba. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, ca urâciunile
21.2
Cap. 16.3.
neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3Și a zidit iarăși înălțimile pe care
21.3
Cap. 18.4.
le pierduse Ezechia, tatăl său, și a ridicat altare lui Baal și a făcut o Astartee, cum făcuse Ahab
21.3
1 Reg. 16.32,33
, împăratul lui Israel, și s‐a închinat
21.3
Deut. 4.19
17.3
la toată oștirea cerurilor și le‐a slujit. 4Și a zidit
21.4
Ier. 32.34
altare în casa Domnului despre care Domnul zisese: În Ierusalim
21.4
2 Sam. 7.131 Reg. 8.29
9.3
îmi voi pune numele meu. 5Și a zidit altare la toată oștirea cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. 6Și a
21.6
Lev. 18.21
20.2
trecut pe fiul său prin foc și prezicea vremurile
21.6
Lev. 19.26,31Deut. 18.10,11
și întrebuința descântece și a făcut vrăjitori și pe cei ce chemau duhurile morților: a făcut rău peste măsură în ochii Domnului, ca să‐l mânie. 7Și a pus chipul cioplit al Astarteei pe care‐l făcuse, în casa, de care Domnul zisese lui David și lui Solomon, fiul său: În casa
21.7
2 Sam. 7.131 Reg. 8.29
9.3Ps. 132.13,14Ier. 32.34
aceasta și în Ierusalim, pe care l‐am ales din toate semințiile lui Israel, voi pune numele meu în veac, 8și nu voi
21.8
2 Sam. 7.10
mai muta piciorul lui Israel din țara, pe care am dat‐o părinților lor; numai dacă vor căuta să facă după toate cele ce le‐am poruncit și după toată legea pe care le‐a dat‐o robul meu Moise. 9Dar n‐au ascultat și Manase i‐a ademenit
21.9
Prov. 29.12
ca să facă rău mai mult decât neamurile pe care le‐a stârpit Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Și Domnul a vorbit prin slujitorii săi prorocii zicând: 11Fiindcă
21.11
Cap. 23.26, 27;
Manase, împăratul lui Iuda, a făcut urâciunile acestea și a făcut rău mai
21.11
1 Reg. 21.26
mult decât tot ce au făcut amoriții, care au fost înainte de el și a tras
21.11
Vers. 9.
și pe Iuda în păcat cu idolii săi; 12de aceea așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce rău asupra Ierusalimului și asupra lui Iuda încât oricine va auzi de ele îi vor țiui
21.12
1 Sam. 3.11Ier. 19.3
amândouă urechile. 13Și voi întinde peste Ierusalim frânghia
21.13
Is. 34.11Plâng. 2.8Amos 7.7,8
Samariei și cumpăna casei lui Ahab și voi șterge Ierusalimul cum șterge cineva urciorul, ștergându‐l și răsturnându‐l cu gura în jos. 14Și voi părăsi rămășița moștenirii mele și‐i voi da în mâna vrăjmașilor lor și vor ajunge de jaf și de prada vrăjmașilor lor. 15Pentru că au făcut rău în ochii mei și m‐au întărâtat din ziua în care au ieșit părinții lor din Egipt până în ziua de astăzi. 16Și Manase
21.16
Cap. 24.4.
a vărsat și foarte mult sânge nevinovat până a umplut Ierusalimul de la un capăt la celălalt, afară de păcatul său prin care a tras pe Iuda în păcat făcând rău în ochii Domnului. 17Și celelalte
21.17
2 Cron. 33.11‐19
fapte ale lui Manase și tot ce a făcut și păcatul său cu care a păcătuit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 18Și Manase a adormit
21.18
2 Cron. 33.20
cu părinții săi și a fost înmormântat în grădina casei sale, în grădina lui Uza. Și în locul său a domnit Amon, fiul său.

Amon, împăratul lui Iuda

19Amon era de douăzeci și doi

21.19
2 Cron. 33.21‐23
de ani când a început să domnească și a domnit doi ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Meșulemet, fiica lui Haruț din Iotba. 20Și a făcut rău în ochii Domnului, cum
21.20
Vers. 2. etc.
făcuse Manase, tatăl său. 21Și a umblat în toate căile, în care umblase tatăl său și a slujit idolilor, cărora slujise tatăl său și s‐a închinat înaintea lor 22și a părăsit
21.22
1 Reg. 11.33
pe Domnul Dumnezeul părinților săi și n‐a umblat în calea Domnului. 23Și slujitorii lui Amon au uneltit
21.23
2 Cron. 33.24,25
împotriva lui și au ucis pe împărat în casa sa. 24Dar poporul țării a omorât pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și poporul țării a făcut împărat în locul său pe Iosia, fiul său. 25Și celelalte fapte ale lui Amon, ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 26Și l‐au înmormântat în mormântul său în grădina lui Uza. Și în locul său a domnit Iosia, fiul său.