Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Elisei face ca să plutească un fier

61Și fiii

6.1
Cap. 4.38.
prorocilor au zis lui Elisei: Iată acum locul în care locuim înaintea ta este prea strâmt pentru noi. 2Să mergem, te rog, la Iordan și să luăm de acolo fiecare câte o grindă și să ne facem acolo un loc unde să locuim. 3Și el a zis: Duceți‐vă. Și unul a zis: Primește, rogu‐te, să mergi cu slujitorii tăi. Și el a zis: Voi merge. 4Și a mers cu ei. Și au venit la Iordan și au tăiat copacii. 5Și a fost așa: pe când tăia unul o grindă, a căzut fierul în apă și a strigat și a zis: Vai, domnul meu, și era împrumutat. 6Și omul lui Dumnezeu a zis: Unde a căzut? Și i‐a arătat locul. Și a tăiat
6.6
Cap. 2.21.
un lemn și l‐a aruncat acolo și a făcut fierul să plutească. 7Și a zis: Ridică‐l la tine. Și și‐a întins mâna și l‐a luat.

Orbirea sirienilor

8Și împăratul Siriei făcea război împotriva lui Israel și s‐a sfătuit cu slujitorii săi zicând: În cutare și în cutare loc va fi tabăra mea. 9Și omul lui Dumnezeu a trimis la împăratul lui Israel zicând: Păzește‐te să nu treci prin locul acela, căci sirienii s‐au coborât acolo. 10Și împăratul lui Israel a trimis la locul pe care‐i spusese omul lui Dumnezeu și‐l înștiințase și a stat păzit acolo nu odată, nici de două ori. 11Și inima împăratului Siriei s‐a tulburat de lucrul acesta și a chemat pe slujitorii săi și le‐a zis: Nu‐mi veți arăta oare cine din noi este pentru împăratul lui Israel? 12Și unul din slujitorii lui a zis: Nu, domnul meu, împărate: ci Elisei, prorocul, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le vorbești tu în odaia ta de dormit. 13Și el a zis: Mergeți și vedeți unde este și voi trimite să‐l prind. Și i s‐a spus zicând: Iată este în

6.13
Gen. 37.17
Dotan. 14Și a trimis acolo cai și care și oaste mare și au venit noaptea și au înconjurat cetatea. 15Și slujitorul omului lui Dumnezeu s‐a sculat de dimineață și a ieșit și iată o oaste înconjurase cetatea cu cai și cu care. Și slujitorul său i‐a zis: Vai, domnul meu, ce vom face? 16Și el a zis: Nu te teme, căci mai mulți
6.16
2 Cron. 32.7Ps. 55.18Rom. 8.31
sunt cei ce sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei. 17Și Elisei s‐a rugat și a zis: Doamne, deschide‐i, te rog, ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii tânărului și a văzut și iată muntele era plin de cai și de care
6.17
Cap. 2.11.
de foc împrejurul lui Elisei. 18Și s‐au pogorât la el; și Elisei s‐a rugat Domnului și a zis: Lovește, te rog, neamul acesta cu orbire. Și i‐a lovit
6.18
Gen. 19.11
cu orbire după cuvântul lui Elisei. 19Și Elisei le‐a zis: Nu este aceasta calea nici aceasta cetatea. Urmați‐mă și vă voi duce la omul pe care‐l căutați. Și i‐a dus la Samaria. 20Și a fost așa: Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii acestora ca să vadă. Și Domnul le‐a deschis ochii și au văzut și iată erau în mijlocul Samariei. 21Și când i‐a văzut împăratul lui Israel, a zis lui Elisei: Să lovesc, să lovesc, tatăl meu? 22Și el a zis: Să nu lovești: vrei să lovești pe aceia pe care i‐ai luat prinși cu sabia ta și cu arcul tău? Pune‐le
6.22
Rom. 12.20
pâine și apă înainte să mănânce și să bea și să meargă la domnul lor. 23Și le‐a făcut un ospăț mare și au mâncat și au băut și le‐a dat drumul și s‐au dus la domnul lor. Și cetele Siriei n‐au
6.23
Cap. 5.2. Vers. 8, 9.
mai venit în țara lui Israel.

Împresurarea Samariei

24Și a fost așa: După aceasta Ben‐Hadad, împăratul Siriei, și‐a adunat toată oastea și s‐a suit și a împresurat Samaria. 25Și era foamete mare în Samaria; și iată, au împresurat‐o până s‐a vândut un cap de măgar cu optzeci de arginți și un sfiert de cab de găinaț de porumbel cu cinci arginți. 26Și a fost așa: Pe când trecea împăratul lui Israel pe zid, o femeie a strigat la el zicând: Mântuiește‐mă, domnul meu, împărate! 27Și el a zis: Dacă Domnul nu te mântuiește, de unde să te mântuiesc eu? De la arie ori de la teasc? 28Și împăratul i‐a zis: Ce ai? Și ea a zis: Femeia aceasta mi‐a zis: Dă pe fiul tău să‐l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. 29Și noi am

6.29
Lev. 26.29Deut. 28.53,57
fiert pe fiul meu și l‐am mâncat. Și a doua zi i‐am zis: Dă pe fiul tău să‐l mâncăm! Dar ea a ascuns pe fiul său. 30Și a fost așa: Când a auzit împăratul cuvintele femeii, și‐a sfâșiat
6.30
1 Reg. 21.27
hainele și trecea pe zid și poporul privea și iată un sac era înlăuntru pe carnea lui. 31Și a zis: Așa să‐mi
6.31
Rut 1.171 Reg. 19.2
facă Dumnezeu și încă mai mult dacă va sta capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe el astăzi. 32Și Elisei ședea în casa sa și bătrânii
6.32
Ezec. 8.1
20.1
ședeau cu el. Și împăratul a trimis un bărbat înaintea sa. Mai înainte de a veni la el solul, Elisei a zis bătrânilor: Vedeți
6.32
Lc. 13.32
cum acest fiu de ucigaș
6.32
1 Reg. 18.4
a trimis să‐mi ia capul? Vedeți când va veni trimisul, închideți ușa și opriți‐l cu ușa. Oare nu este sunetul picioarelor domnului său înapoia sa? 33Și pe când încă vorbea cu ei, iată solul s‐a pogorât la el. Și împăratul a zis: Iată de la Domnul este răul acesta; de ce să mai
6.33
Iov 2.9
aștept pe Domnul?

7

Elisei vestește ieftinătatea de grâu în Samaria

71Și Elisei a zis: Ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul: Mâine

7.1
Vers. 18, 19.
, pe vremea aceasta, în poarta Samariei măsura de floarea făinii se va vinde cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. 2Și căpetenia, pe mâna căreia se rezema împăratul, a răspuns
7.2
Vers. 17, 19, 20.
omului lui Dumnezeu și a zis: Iată
7.2
Mal. 3.10
, dacă ar face Domnul ferestre în ceruri, ar fi oare lucrul acesta? Și el a zis: Iată vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ea. 3Și erau patru bărbați leproși la intrarea
7.3
Lev. 13.46
porții. Și au zis unul către altul: De ce ședem aici până vom muri? 4Dacă vom zice: Să intrăm în cetate! Foametea e în cetate și vom muri acolo; și dacă vom ședea aici, vom muri. Și acum veniți să cădem pe tabăra sirienilor: dacă ne vor lăsa vii, vom trăi și dacă ne vor omorî, vom muri. 5Și s‐au sculat în amurg ca să meargă la tabăra sirienilor; și au venit la capătul taberei sirienilor și, iată, nu era niciun om acolo. 6Căci Domnul făcuse să se audă
7.6
2 Sam. 5.24Iov 15.21
în tabăra sirienilor un vuiet de care, un tropot de cai și zarvă de oaste mare și au zis unul către altul: Iată împăratul lui Israel a tocmit pe împărații hetiților
7.6
1 Reg. 10.29
și pe împărații egiptenilor ca să vină asupra noastră. 7Și s‐au sculat
7.7
Ps. 48.4,5,6Prov. 28.1
și au fugit în amurg și au lăsat corturile lor și caii lor și măgarii lor și tabăra, cum era, și au fugit ca să‐și scape viața. 8Și acești leproși au venit la capătul taberei, și au intrat într‐un cort și au mâncat și au băut și au luat de acolo argint și aur și haine și s‐au dus și le‐au ascuns. Și s‐au întors și au intrat în alt cort și au luat de acolo și s‐au dus și au ascuns. 9Și au zis unul către altul: Nu facem bine; ziua aceasta este o zi de veste bună și noi tăcem: dacă vom zăbovi până la lumina dimineții ne va afla nelegiuirea; și acum veniți să mergem și să spunem casei împăratului. 10Și au venit și au strigat către portarii cetății și le‐au spus zicând: Am venit la tabăra dirienilor și iată nu era nimeni acolo, nici glas de om, ci caii legați și măgarii legați și corturile cum erau. 11Și portarii au strigat și au spus înăuntrul casei împăratului. 12Și împăratul s‐a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: Să vă spun ce ne‐au făcut sirienii. Ei știu că suntem flămânzi și au ieșit din tabără ca să se ascundă în câmp, zicând: Când vor ieși din cetate, îi vom prinde de vii și vom intra în cetate. 13Și unul din slujitorii lui a răspuns și a zis: Să ia cineva, te rog, cinci din caii rămași, care au rămas în cetate, (iată, ei sunt ca toată mulțimea lui Israel, ce a rămas în ea: iată, sunt ca toată mulțimea israeliților care au pierit); și să‐i trimitem și să vedem. 14Și au luat două care cu caii lor și împăratul a trimis după tabăra sirienilor zicând: Mergeți și vedeți. 15Și au mers pe urma lor până la Iordan și iată toată calea era plină de hainele și de vasele pe care le aruncaseră sirienii în graba lor. Și solii s‐au întors și au spus împăratului. 16Și poporul a ieșit și a prădat tabăra sirienilor și măsura de floarea făinii s‐a vândut cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu, după
7.16
Vers. 1.
cuvântul Domnului. 17Și împăratul a pus mai mare peste poartă pe căpetenia pe mâna căruia se rezema și l‐a călcat poporul în poartă și a murit, după
7.17
Cap. 6.32. Vers. 2.
cum zisese omul lui Dumnezeu, cum a zis când se pogorâse împăratul la el. 18Și a fost așa: cum vorbise omul lui Dumnezeu către împărat zicând: Două
7.18
Vers. 1.
măsuri de orz se vor vinde cu un siclu și măsura de floarea făinii cu un siclu, mâine pe vremea aceasta în poarta Samariei. 19Și căpetenia aceea răspunsese omului lui Dumnezeu, și zisese: Iată dacă va face Domnul ferestre în ceruri, ar fi oare lucrul acesta? Și el a zis: Iată vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ea. 20Și așa i s‐a întâmplat, căci l‐a călcat poporul în poartă și a murit.

8

Sunamita ajutată de Elisei

81Și Elisei vorbise femeii pe al cărei

8.1
Cap. 4.35.
copil îl înviase zicând: Scoală‐te și du‐te tu și casa ta și stai vremelnic unde vei putea sta vremelnic, căci Domnul a chemat o foamete
8.1
Ps. 105.16Hag. 1.11
și va și veni asupra țării șapte ani. 2Și femeia s‐a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu și s‐a dus ea și casa ei și a stat vremelnic șapte ani în țara filistenilor. 3Și a fost așa: la sfârșitul celor șapte ani femeia s‐a întors din țara filistenilor și a ieșit să strige către împărat pentru casa ei și pentru țarina ei. 4Și împăratul vorbea cu Ghehazi
8.4
Cap. 5.27.
, tânărul omului lui Dumnezeu, zicând: Spune‐mi, te rog, toate lucrurile cele mari pe care le‐a făcut Elisei. 5Și a fost așa: Pe când istorisea el împăratului cum înviase
8.5
Cap. 4.35.
pe un mort, iată femeia, pe al cărei fiu îl înviase, a strigat către împărat pentru casa sa și pentru țarina sa. Și Ghehazi a zis: Domnul meu împărate, aceasta este femeia și acesta este fiul ei pe care l‐a înviat Elisei. 6Și împăratul a întrebat pe femeie și ea i‐a spus. Și împăratul i‐a dat un dregător, zicând: Întoarce‐i tot ce era al ei și tot venitul țarinei ei din ziua în care a părăsit țara până acum.

Hazael, împărat al Siriei

7Și Elisei a venit la Damasc. Și Ben‐Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Și i s‐a spus zicând: Omul lui Dumnezeu a venit aici. 8Și împăratul a zis lui Hazael

8.8
1 Reg. 19.15
: Ia un dar în
8.8
1 Sam. 9.71 Reg. 14.3
mâna ta și mergi spre întâmpinarea omului lui Dumnezeu și întreabă
8.8
Cap. 1.2.
prin el pe Domnul, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta? 9Și Hazael s‐a dus spre întâmpinarea lui și a luat în mâna sa un dar din orice lucru bun al Damascului, o încărcătură de patruzeci de cămile; și a venit și a stătut înaintea lui și a zis: Fiul tău Ben‐Hadad, împăratul Siriei, m‐a trimis la tine, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta? 10Și Elisei i‐a zis: Du‐te, spune‐i: Cu adevărat te vei ridica! Dar Domnul mi‐a arătat că va
8.10
Vers. 15.
muri negreșit. 11Și și‐a ațintit fața spre el și a pironit‐o până s‐a rușinat; și omul lui Dumnezeu
8.11
Lc. 19.41
a plâns. 12Și Hazael a zis: De ce plânge domnul meu? Și el a zis: Pentru că știu răul
8.12
Cap. 10.32;
pe care‐l vei face copiilor lui Israel: vei pune foc întăriturilor lor și vei ucide pe tinerii lor cu sabia și vei strivi pe pruncii
8.12
Cap. 15.16.
lor și vei spinteca pe femeile lor însărcinate. 13Și Hazael a zis: Dar ce este slujitorul tău
8.13
1 Sam. 17.43
un câine ca să facă acest lucru mare? Și Elisei a zis
8.13
1 Reg. 19.15
: Domnul mi‐a arătat că vei fi împărat peste Siria. 14Și el a plecat de la Elisei și a venit la domnul său care i‐a zis: Ce ți‐a spus Elisei? Și el a zis: Mi‐a spus: Cu adevărat te vei ridica. 15Și a fost așa: a doua zi a luat învălitoarea, a muiat‐o în apă și a întins‐o peste fața lui și a murit: și în locul lui a domnit Hazael.

Domnia lui Ioram

16Și în anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, pe când domnia Iosafat peste Iuda, a început să domnească Ioram

8.16
2 Cron. 21.3,4
, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. 17El era de treizeci și doi
8.17
2 Cron. 21.5
de ani când a început să domnească și a domnit opt ani în Ierusalim. 18Și a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcea casa lui Ahab, căci fata
8.18
Vers. 26.
lui Ahab îi era nevastă și a făcut rău în ochii Domnului. 19Dar Domnul n‐a voit să stârpească pe Iuda, pentru David, robul său, cum îi zisese
8.19
2 Sam. 7.131 Reg. 11.36
15.42 Cron. 21.7
că‐i va da o candelă lui și fiilor săi în toate zilele. 20În zilele lui, Edomul
8.20
Gen. 27.402 Cron. 21.8,9,10
s‐a rupt de sub mâna lui Iuda și și‐au
8.20
1 Reg. 22.47
pus un împărat peste ei. 21Și Ioram a trecut la Țair și toate carele cu el și s‐a sculat noaptea și a bătut pe Edomiții, care erau în jurul său și pe mai marii carelor și poporul a fugit la corturile sale. 22Și Edomul s‐a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua de astăzi. Libna
8.22
2 Cron. 21.10
s‐a rupt pe aceeași vreme. 23Și celelalte fapte ale lui Ioram și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 24Și Ioram a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Ahazia
8.24
2 Cron. 22.1
, fiul său.

Ahazia

25În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 26Ahazia

8.26
2 Cron. 22.2
era de douăzeci și doi de ani când a început să domnească și a domnit un an în Ierusalim. Și numele mamei sale era Atalia, fiica lui Omri, împăratul lui Israel. 27Și el a umblat
8.27
2 Cron. 22.3,4
în calea casei lui Ahab și a făcut rău în ochii Domnului ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. 28Și a mers cu Ioram
8.28
2 Cron. 22.5
, fiul lui Ahab la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot‐Galaad; și Sirienii au rănit pe Ioram. 29Și împăratul Ioram s‐a întors
8.29
Cap. 9.15.
să se vinde ce în Izreel de rănile pe care i le făcuseră Sirienii în Rama când se lupta cu Hazael, împăratul Siriei. Și Ahazia
8.29
Cap. 9.16.
, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât în Izreel să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, căci era bolnav.