Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare. Virtuțile creștine

11Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, celor ce au căpătat o credință deopotrivă

1.1
Rom. 1.122 Cor. 4.13Ef. 4.5Tit 1.1
de scumpă cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 2Har
1.2
Dan. 4.1
6.251 Pet. 1.2Iuda 2
vouă și pacea să fie înmulțită în cunoștința deplină a lui Dumnezeu și a lui Isus Domnul nostru. 3Întrucât dumnezeiasca lui putere ne‐a dăruit toate cele privitoare la viață și cucernicie, prin
1.3
In. 17.3
cunoștința deplină a celui ce
1.3
1 Tes. 2.12
4.72 Tes. 2.142 Tim. 1.91 Pet. 2.9
3.9
ne‐a chemat prin slava și virtutea sa, 4prin
1.4
2 Cor. 7.1
care ne‐a dăruit făgăduințele de preț și mari, ca prin ele să vă faceți părtași
1.4
2 Cor. 3.18Ef. 4.24Evr. 12.101 In. 3.2
ai firii dumnezeiești, după ce ați fugit
1.4
Cap. 2.18, 20.
de stricăciunea care este în lume prin poftă;

5și tocmai pentru aceasta punând

1.5
Cap. 3.18.
din partea voastră orice sârguință, mai adăugați la credința voastră virtutea; iar la virtute cunoștința
1.5
1 Pet. 3.7
; 6iar la cunoștință înfrânarea; iar la înfrânare răbdarea; iar la răbdare cucernicia; 7iar la cucernicie dragostea frățească
1.7
Gal. 6.101 Tes. 3.12
5.151 In. 4.21
; iar la dragostea frățească iubirea. 8Căci dacă acestea sunt în voi și prisosesc, ele vă fac să nu fiți leneși, nici
1.8
In. 15.2Tit 3.14
neroditori în ce privește cunoștința deplină a Domnului nostru Isus Hristos. 9Căci cine n‐are acestea este
1.9
1 In. 2.9,11
orb, scurt la vedere și a uitat curățirea
1.9
Ef. 5.26Evr. 9.141 In. 1.7
de păcatele sale de altădată. 10De aceea cu atât mai mult, fraților, sârguiți‐vă să
1.10
1 In. 3.19
vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci făcând acestea, nu veți
1.10
Cap. 3.17.
greși niciodată. 11Căci astfel vi se va da cu bogăție intrarea în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Mărturia despre Isus

12Pentru aceea voi

1.12
Rom. 15.14,15Fil. 3.11 In. 2.21Iuda 5
îngriji totdeauna să vă aduc aminte de acestea, deși
1.12
1 Pet. 5.12
știți și sunteți întăriți în adevărul de față. 13Și socotesc că este drept, câtă
1.13
2 Cor. 5.1,4
vreme sunt în acest cort, să
1.13
Cap. 3.1.
vă deștept prin aducere aminte, 14fiindcă știu
1.14
Deut. 4.21,22
31.142 Tim. 4.6
că lepădarea cortului meu va veni grabnic, după cum mi‐a făcut cunoscut și Domnul
1.14
In. 21.18,19
nostru Isus Hristos. 15Dar mă voi sârgui ca după plecarea mea să puteți în orice vreme să vă aduceți aminte de acestea. 16Căci noi n‐am urmat niște basme
1.16
1 Cor. 1.17
2.1,52 Cor. 2.17
4.2
închipuite, născocite cu iscusință, când v‐am făcut cunoscut puterea Domnului nostru Isus Hristos și venirea lui, ci am fost
1.16
Mat. 17.1,2Mc. 9.2In. 1.141 In. 1.1
4.14
martori cu ochii ai măreției lui. 17Căci el
1.17
Mat. 3.17
17.5Mc. 1.11
9.7Lc. 3.22
9.35
a luat de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, când i s‐a adus acest glas de slava cea măreață: Acesta este Fiul meu cel iubit în care mi‐am găsit plăcerea. 18Și noi înșine am auzit acest glas adus din cer, pe când eram cu el, pe muntele
1.18
Ex. 3.5Ios. 5.15Mat. 17.6
cel sfânt. 19Și avem cuvântul prorocesc făcut mai temeinic, la care bine faceți că luați aminte, ca la o
1.19
Ps. 119.105In. 5.35
candelă strălucitoare într‐un loc pâclos, până să se lumineze de ziuă și să răsară luceafărul
1.19
2 Cor. 4.4,6Ap. 2.28
22.16
dimineții în inimile voastre, 20știind aceasta mai întâi, că nicio
1.20
Rom. 12.6
prorocie a scripturii nu se tâlcuiește singură. 21Căci nicio
1.21
2 Tim. 3.161 Pet. 1.11
prorocie n‐a venit vreodată prin voința omului: ci
1.21
2 Sam. 23.2Lc. 1.70Fapte. 1.16
3.18
oameni sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit mânați de Duhul Sfânt.

2

Învățătorii mincinoși

21Dar au fost

2.1
Deut. 13.1
și proroci mincinoși în popor, după cum și
2.1
Mat. 24.41Fapte. 20.301 Cor. 11.191 Tim. 4.12 Tim. 3.1,51 In. 4.1Iuda 18
între voi vor fi învățători mincinoși, care vor băga pe furiș secte de pieire, tăgăduind
2.1
Iuda 4
chiar pe Stăpânul care
2.1
1 Cor. 6.20Col. 3.13Ef. 1.7Evr. 10.291 Pet. 1.18Ap. 5.9
i‐a răscumpărat, aducând
2.1
Fil. 3.19
asupra lor o grabnică pieire. 2Și mulți vor urma după destrăbălările lor; și din pricina lor calea adevărului va fi hulită 3și în
2.3
Rom. 16.182 Cor. 12.17,181 Tim. 6.5Tit 1.11
lăcomie de bani vor căuta un câștig
2.3
2 Cor. 2.17
de la voi prin cuvântări plăsmuite; dar judecata
2.3
Deut. 32.35
lor de demult nu întârzie și pieirea lor nu dormitează. 4Căci dacă n‐a cruțat Dumnezeu pe
2.4
Iov 4.18Iuda 6
îngerii care
2.4
In. 8.411 In. 3.8
au păcătuit ci i‐a aruncat în Tartar
2.4
Lc. 8.31Ap. 20.2,3
și i‐a încredințat ca să fie păstrați în adâncuri de întuneric pentru judecată; 5și n‐a cruțat lumea veche, ci a păzit pe Noe
2.5
Gen. 7.1,7,23Evr. 11.71 Pet. 3.20
, al optulea propovăduitor
2.5
1 Pet. 3.19
de dreptate, când a adus
2.5
Cap. 3.6.
potopul peste lumea celor necucernici 6și după ce a prefăcut în cenușă cetățile
2.6
Gen. 19.24Deut. 29.23Iuda 7
Sodomei și Gomorei, le‐a osândit printr‐o răsturnare deplină, punându‐le
2.6
Num. 26.10
pildă celor ce aveau să fie necucernici; 7și
2.7
Gen. 19.16
a scăpat pe dreptul Lot, tare muncit de petrecerea în destrăbălare a celor nelegiuiți; 8(căci dreptul acesta care locuia între ei prin vedere și auzire își chinuia
2.8
Ps. 119.139,158Ezec. 9.4
zi de zi sufletul său drept cu lucrurile lor nelegiuite…). 9Domnul știe
2.9
Ps. 34.17,191 Cor. 10.13
să scape din ispită pe cei cucernici și să păstreze pe nedrepți ca să fie pedepsiți în ziua judecății; 10și mai ales pe
2.10
Iuda 4,7,8,10,16
cei ce umblă după carne, în pofta necurăției și disprețuiesc stăpânirea. Îndrăzneți
2.10
Iuda 8
, îngâmfați, ei nu se cutremură hulind slavele, 11pe când îngerii
2.11
Iuda 9
, fiind mai mari în tărie și putere, n‐aduc înaintea Domnului nicio judecată hulitoare împotriva lor. 12Aceștia însă, ca
2.12
Ier. 12.3Iuda 10
niște dobitoace fără minte, născute firește ca să fie prinse și nimicite, hulind în cele ce nu știu, vor fi nimiciți și ei în stricăciunea lor, 13
2.13
Fil. 3.19
suferind nedreptate ca răsplată a nedreptății; ei socotesc plăcere
2.13
Rom. 13.13
desfătarea în timpul zilei, pete și întinăciuni
2.13
Iuda 12
, desmierdându‐se în înșelăciunile lor în timp ce ospătează
2.13
1 Cor. 11.20,21
cu voi, 14având ochii plini de preacurvie și care nu pot înceta de la păcat, momind sufletele neîntărite; având
2.14
Iuda 11
inima deprinsă la lăcomie de bani, copii ai blestemului; 15părăsind calea dreaptă, s‐au rătăcit, urmând calea lui Balaam
2.15
Num. 22.5,7,21,23,28Iuda 11
, fiul lui Beor, care a iubit plata nedreptății, 16dar a fost mustrat pentru călcarea lui de lege: o măgăriță fără glas a grăit cu glas de om și a oprit nebunia prorocului. 17Aceștia
2.17
Iuda 12,13
sunt puțuri fără apă și neguri mânate de furtună, pentru care este păstrată întunecimea întunericului. 18Căci rostind
2.18
Iuda 16Fapte. 2.40
mari umflări de vorbe de deșertăciune, momesc prin poftele cărnii, prin destrăbălările lor pe cei ce de‐abia
2.18
Cap. 1.4. Vers. 20.
au fugit de cei ce trăiesc în rătăcire; 19făgăduindu‐le slobozenia
2.19
Gal. 5.131 Pet. 2.16
când ei înșiși sunt robi
2.19
In. 8.34Rom. 6.16
ai stricăciunii; căci de cine este biruit cineva, aceluia îi este rob. 20Căci dacă
2.20
Mat. 12.45Lc. 11.2Evr. 6.4
, după ce au
2.20
Cap. 1.1. Vers. 18.
fugit de necurățeniile lumii prin
2.20
Cap. 1.2.
cunoștința deplină a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, iarăși s‐au încurcat în ele și sunt biruiți, starea lor de pe urmă a ajuns mai rea decât cea dintâi. 21Căci mai
2.21
Lc. 12.47,48In. 9.41
15
bine era pentru ei să nu fi cunoscut deplin calea dreptății, decât după ce au cunoscut‐o deplin, să se întoarcă de la sfânta poruncă încredințată lor. 22Li s‐a întâmplat după pilda adevărată: Câinele
2.22
Prov. 26.11
s‐a întors la vărsătura sa și scroafa spălată, ca să se tăvălească în mocirlă.