Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Învățătorii mincinoși

21Dar au fost

2.1
Deut. 13.1
și proroci mincinoși în popor, după cum și
2.1
Mat. 24.41Fapte. 20.301 Cor. 11.191 Tim. 4.12 Tim. 3.1,51 In. 4.1Iuda 18
între voi vor fi învățători mincinoși, care vor băga pe furiș secte de pieire, tăgăduind
2.1
Iuda 4
chiar pe Stăpânul care
2.1
1 Cor. 6.20Col. 3.13Ef. 1.7Evr. 10.291 Pet. 1.18Ap. 5.9
i‐a răscumpărat, aducând
2.1
Fil. 3.19
asupra lor o grabnică pieire. 2Și mulți vor urma după destrăbălările lor; și din pricina lor calea adevărului va fi hulită 3și în
2.3
Rom. 16.182 Cor. 12.17,181 Tim. 6.5Tit 1.11
lăcomie de bani vor căuta un câștig
2.3
2 Cor. 2.17
de la voi prin cuvântări plăsmuite; dar judecata
2.3
Deut. 32.35
lor de demult nu întârzie și pieirea lor nu dormitează. 4Căci dacă n‐a cruțat Dumnezeu pe
2.4
Iov 4.18Iuda 6
îngerii care
2.4
In. 8.411 In. 3.8
au păcătuit ci i‐a aruncat în Tartar
2.4
Lc. 8.31Ap. 20.2,3
și i‐a încredințat ca să fie păstrați în adâncuri de întuneric pentru judecată; 5și n‐a cruțat lumea veche, ci a păzit pe Noe
2.5
Gen. 7.1,7,23Evr. 11.71 Pet. 3.20
, al optulea propovăduitor
2.5
1 Pet. 3.19
de dreptate, când a adus
2.5
Cap. 3.6.
potopul peste lumea celor necucernici 6și după ce a prefăcut în cenușă cetățile
2.6
Gen. 19.24Deut. 29.23Iuda 7
Sodomei și Gomorei, le‐a osândit printr‐o răsturnare deplină, punându‐le
2.6
Num. 26.10
pildă celor ce aveau să fie necucernici; 7și
2.7
Gen. 19.16
a scăpat pe dreptul Lot, tare muncit de petrecerea în destrăbălare a celor nelegiuiți; 8(căci dreptul acesta care locuia între ei prin vedere și auzire își chinuia
2.8
Ps. 119.139,158Ezec. 9.4
zi de zi sufletul său drept cu lucrurile lor nelegiuite…). 9Domnul știe
2.9
Ps. 34.17,191 Cor. 10.13
să scape din ispită pe cei cucernici și să păstreze pe nedrepți ca să fie pedepsiți în ziua judecății; 10și mai ales pe
2.10
Iuda 4,7,8,10,16
cei ce umblă după carne, în pofta necurăției și disprețuiesc stăpânirea. Îndrăzneți
2.10
Iuda 8
, îngâmfați, ei nu se cutremură hulind slavele, 11pe când îngerii
2.11
Iuda 9
, fiind mai mari în tărie și putere, n‐aduc înaintea Domnului nicio judecată hulitoare împotriva lor. 12Aceștia însă, ca
2.12
Ier. 12.3Iuda 10
niște dobitoace fără minte, născute firește ca să fie prinse și nimicite, hulind în cele ce nu știu, vor fi nimiciți și ei în stricăciunea lor, 13
2.13
Fil. 3.19
suferind nedreptate ca răsplată a nedreptății; ei socotesc plăcere
2.13
Rom. 13.13
desfătarea în timpul zilei, pete și întinăciuni
2.13
Iuda 12
, desmierdându‐se în înșelăciunile lor în timp ce ospătează
2.13
1 Cor. 11.20,21
cu voi, 14având ochii plini de preacurvie și care nu pot înceta de la păcat, momind sufletele neîntărite; având
2.14
Iuda 11
inima deprinsă la lăcomie de bani, copii ai blestemului; 15părăsind calea dreaptă, s‐au rătăcit, urmând calea lui Balaam
2.15
Num. 22.5,7,21,23,28Iuda 11
, fiul lui Beor, care a iubit plata nedreptății, 16dar a fost mustrat pentru călcarea lui de lege: o măgăriță fără glas a grăit cu glas de om și a oprit nebunia prorocului. 17Aceștia
2.17
Iuda 12,13
sunt puțuri fără apă și neguri mânate de furtună, pentru care este păstrată întunecimea întunericului. 18Căci rostind
2.18
Iuda 16Fapte. 2.40
mari umflări de vorbe de deșertăciune, momesc prin poftele cărnii, prin destrăbălările lor pe cei ce de‐abia
2.18
Cap. 1.4. Vers. 20.
au fugit de cei ce trăiesc în rătăcire; 19făgăduindu‐le slobozenia
2.19
Gal. 5.131 Pet. 2.16
când ei înșiși sunt robi
2.19
In. 8.34Rom. 6.16
ai stricăciunii; căci de cine este biruit cineva, aceluia îi este rob. 20Căci dacă
2.20
Mat. 12.45Lc. 11.2Evr. 6.4
, după ce au
2.20
Cap. 1.1. Vers. 18.
fugit de necurățeniile lumii prin
2.20
Cap. 1.2.
cunoștința deplină a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, iarăși s‐au încurcat în ele și sunt biruiți, starea lor de pe urmă a ajuns mai rea decât cea dintâi. 21Căci mai
2.21
Lc. 12.47,48In. 9.41
15
bine era pentru ei să nu fi cunoscut deplin calea dreptății, decât după ce au cunoscut‐o deplin, să se întoarcă de la sfânta poruncă încredințată lor. 22Li s‐a întâmplat după pilda adevărată: Câinele
2.22
Prov. 26.11
s‐a întors la vărsătura sa și scroafa spălată, ca să se tăvălească în mocirlă.

3

Venirea Domnului

31Vă scriu acum, preaiubiților, această a doua epistolă și în amândouă vă deștept

3.1
Cap. 1.13.
mintea voastră curată spre a vă aduce aminte, 2ca să vă amintiți de cuvintele vorbite mai înainte de sfinții proroci și
3.2
Iuda 17
de porunca Domnului și Mântuitorului prin apostolii voștri: 3cunoscând mai întâi
3.3
1 Tim. 4.12 Tim. 3.1Iuda 18
aceasta, că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, umblând
3.3
Cap. 2.10.
potrivit cu înseși poftele lor 4și zicând: Unde
3.4
Is. 5.19Ier. 17.15Ezec. 12.22,27Mat. 24.48Lc. 12.15
este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții, toate rămân cum erau de la începutul facerii lumii. 5Căci ei uită aceasta cu voia, că de demult au fost ceruri și un pământ închegat
3.5
Gen. 1.6,9Ps. 33.6Evr. 11.3
din apă și prin apă, prin
3.5
Ps. 24.2
136.6Col. 1.17
Cuvântul lui Dumnezeu, 6prin care
3.6
Gen. 7.11
21.23
lumea care era atunci a pierit potopită cu apă. 7Dar cerurile
3.7
Vers. 10.
care sunt acum și pământul au fost păstrate prin același cuvânt pentru foc
3.7
Mat. 25.412 Tes. 1.8
, fiind ținute pentru ziua judecății și pieirii oamenilor necucernici. 8Și nu uitați acest lucru, preaiubiților, că o singură zi la Domnul este ca o mie de ani și o
3.8
Ps. 90.4
mie de ani ca o singură zi. 9Domnul nu
3.9
Hab. 2Evr. 10.37
întârzie cu făgăduința, după cum socotesc unii că este întârziere: ci rabdă îndelung
3.9
Is. 30.181 Pet. 3.20
pentru voi, nevrând
3.9
Ezec. 18.23,32
33.11
să piară vreunii, ci
3.9
Rom. 2.41 Tim. 2.4
toți să vină la pocăință. 10Dar ziua Domnului va
3.10
Mat. 24.43Lc. 121 Tes. 5.2Ap. 3.3
16.15
veni ca un hoț și în ziua aceea cerurile
3.10
Ps. 102.26Is. 51.6Mat. 24.35Mc. 13.31Rom. 8.12Evr. 1.11Ap. 20.11
21.1
vor trece cu mare vâjâit, iar stihiile aprinse vor fi desfăcute și pământul și lucrurile care sunt în el vor fi arse de tot.

Îndemn la sfințenie

11Fiindcă toate acestea deci au să fie desfăcute, ce fel trebuie să fiți voi în

3.11
1 Pet. 1.15
purtări sfinte și în cucernicii, 12așteptând
3.12
1 Cor. 1.7Tit 2.13
și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, din pricina căreia cerurile fiind aprinse, vor
3.12
Ps. 50Is. 34.4
fi desfăcute și stihiile se
3.12
Mica 1.4
vor topi arzând. 13Dar noi, potrivit făgăduinței lui, așteptăm ceruri
3.13
Is. 65.17
66.22Ap. 21.1,27
noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. 14Pentru aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați acestea, sârguiți‐vă ca să
3.14
1 Cor. 1.8
15.58Fil. 1.101 Tes. 3.13
5.23
fiți aflați în pace, nepătați și fără vină înaintea lui 15și socotiți că îndelunga răbdare
3.15
Rom. 2.41 Pet. 3.20
a Domnului nostru este mântuire, după cum v‐a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, potrivit înțelepciunii date lui, 16ca și în toate epistolele lui, când vorbește
3.16
Rom. 8.191 Cor. 15.241 Tes. 4.15
în ele despre acestea, în care unele sunt greu de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntăriți le întortochează ca și pe celelalte scripturi, spre pieirea lor înșiși. 17Voi deci, preaiubiților, fiindcă știți acestea
3.17
Mc. 13.23
mai dinainte, păziți‐vă
3.17
Ef. 4.142.18
ca nu cumva, lăsându‐vă duși de rătăcirea celor fărădelege, să cădeți din statornicia voastră. 18Ci
3.18
Ef. 4.151 Pet. 2
creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A lui
3.18
2 Tim. 4.18Ap. 1.6
să fie slava și acum și în ziua veșniciei! Amin.