Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Ioab omoară pe Amasa

201Și a fost așa: era acolo un om al lui Belial al cărui nume era Șeba, fiul lui Bicri, un Beniamit. Și el a suflat în trâmbiță și a zis: Noi

20.1
Cap. 19.43.
n‐avem nici o parte în David și nici o moștenire în fiul lui Isai! Fiecare
20.1
1 Reg. 12.162 Cron. 10.16
om la corturile sale, Israele! 2Și toți bărbații din Israel s‐au suit de la David și au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda s‐au lipit de împăratul lor de la Iordan până la Ierusalim. 3Și David a venit la casa lui în Ierusalim. Și împăratul a luat pe cele zece
20.3
Cap. 15.16;
femei, țiitoarele lui, pe care le lăsase să păzească ele casa, și le‐a pus într‐o casă sub pază și s‐a îngrijit de ele, dar n‐a intrat la ele și ele au rămas închise până în ziua morții lor, în văduvia vieții. 4Și împăratul a zis lui Amasa: Cheamă‐mi
20.4
Cap. 19.13.
împreună pe bărbații lui Iuda în trei zile și fii de față aici! 5Și Amasa a mers să cheme împreună pe Iuda, dar a întârziat peste vremea pe care i‐o hotărâse. 6Și David a zis lui Abișai: Acum Șeba, fiul lui Bicri, ne va face mai mult rău decât Absalom. Ia tu pe slujitorii
20.6
Cap. 11.11.
domnului tău și urmărește‐l, ca să nu ajungă în cetățile întărite și să scape de ochiul nostru. 7Și bărbații lui Ioab și cheretiții
20.7
Cap. 8.18.
și peletiții și toți oamenii cei tari au mers pe urma lui. Și au ieșit din Ierusalim, ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri. 8Și când erau lângă piatra cea mare care este în Gabaon le‐a venit Amasa înainte. Și Ioab era încins cu mantaua sa de război pe care o îmbrăcase și peste ea era o cingătoare cu sabia întărită peste coapsele lui în teaca ei. Și pe când ieșea el, ea a căzut. 9Și Ioab a zis lui Amasa: Pace ție, fratele meu? Și Ioab a apucat
20.9
Mat. 26.49Lc. 22.47
cu mâna dreaptă barba lui Amasa ca să‐l sărute. 10Și Amasa n‐a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l‐a lovit
20.10
1 Reg. 2.5
cu ea în
20.10
Cap. 2.23.
pântece și i‐a vărsat măruntaiele pe pământ și nu l‐a mai lovit a doua oară și a murit. Și Ioab și Abișai, fratele lui, au urmărit pe Șeba, fiul lui Bicri. 11Și unul din tinerii lui Ioab stătea lângă el și a zis: Cine‐i place Ioab și cine este pentru David să urmeze pe Ioab. 12Și Amasa se rostogolia în sânge în mijlocul drumului. Și când a văzut bărbatul acesta că tot poporul se oprea, a scos pe Amasa din drum pe câmp și a aruncat o haină deasupra lui, când a văzut că toți care veneau la el se opreau. 13După ce a fost scos din drum, toți bărbații au mers după Ioab să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui Șeba

14Și el a trecut prin toate semințiile lui Israel până la

20.14
2 Reg. 15.292 Cron. 16.4
Abel și la Bet‐Maaca și tot Berimul și s‐au adunat și au mers și ei după el. 15Și au venit și au împresurat pe Șeba în Abel‐Bet‐Maaca. Și au ridicat
20.15
2 Reg. 19.32
un val împotriva cetății și se ridica înaintea zidului și tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să‐l dărâme. 16Și o femeie înțeleaptă a strigat din cetate: Ascultați, ascultați! Spuneți, rogu‐vă, lui Ioab: Apropie‐te până aici și voi vorbi cu tine. 17Și s‐a apropiat de ea. Și femeia a zis: Tu ești Ioab? Și el a zis: Eu. Și ea i‐a zis: Ascultă cuvintele roabei tale. Și el a zis: Ascult. 18Și ea a vorbit zicând: În vechime obișnuiau să vorbească zicând: Întrebați numai la Abel. Și așa sfârșeau. 19Eu sunt iubitoare de pace și credincioasă în Israel; tu cauți să pierzi o cetate și pe o mamă în Israel? Pentru ce voiești să înghiți moștenirea
20.19
1 Sam. 26.19
Domnului? 20Și Ioab a răspuns și a zis: Departe, departe de mine, să înghit și să pierd. 21Nu așa stă lucrul, ci un bărbat din ținutul muntos al lui Efraim, cu numele Șeba, fiul lui Bicri, și‐a ridicat mâna împotriva împăratului, împotriva lui David; dați‐l numai pe el în mâna mea și mă voi depărta de cetate. Și femeia a zis lui Ioab: Iată, capul său ți se va arunca peste zid. 22Și femeia s‐a dus la tot poporul în înțelepciunea
20.22
Ecl. 9.14,15
ei. Și au tăiat capul lui Șeba, fiul lui Bicri, și l‐au aruncat lui Ioab. Și el a suflat în trâmbiță și s‐au împrăștiat de lângă cetate, fiecare la cortul său. Și Ioab s‐a întors la Ierusalim, la împărat.

Dregătorii lui David

23Și Ioab

20.23
Cap. 8.16, 18.
era peste toată oastea lui Israel și Benaia, fiul lui Iehoiada, peste cheretiți și peste peletiți, 24și Adoram
20.24
1 Reg. 4.6
peste dări și Iosafat
20.24
Cap. 8.16.
, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici, 25și Șeia era scriitor și Țadoc
20.25
Cap. 8.17.
și Abiatar erau preoți. 26Încă și Ira
20.26
Cap. 23.38.
, Iairitul, era slujbaș de căpetenie al lui David.

21

Foamete de trei ani

211Și a fost foamete în timpul lui David trei ani, an după an. Și David a căutat fața Domnului. Și Domnul a zis: Este pentru Saul și pentru casa de sânge, căci a omorât pe gabaoniți. 2Și împăratul a chemat pe gabaoniți și le‐a vorbit. (Și gabaoniții nu erau din copiii lui Israel, ci din rămășița

21.2
Ios. 9.3,15,16,17
amoriților și copiii lui Israel le juraseră și Saul în râvna sa pentru copiii lui Israel și Iuda a căutat să‐i ucidă). 3Și David a zis gabaoniților: Ce să vă fac și cu ce să fac ispășire, ca să binecuvântați moștenirea
21.3
Cap. 20.19.
Domnului? 4Și gabaoniții i‐au zis: Nu este vorba de argint sau aur între noi și Saul sau casa lui și nici să omori pentru noi vreun bărbat din Israel. Și el a zis: Vă voi face ce veți zice. 5Și ei au zis împăratului: Pe bărbatul care ne‐a nimicit și a urzit pierderea noastră, ca să nu mai rămânem în toate hotarele lui Israel… 6Să ni se dea șapte bărbați dintre fiii lui și‐i vom spânzura Domnului la Ghibea
21.6
1 Sam. 10.26
11.4
lui Saul, alesul
21.6
1 Sam. 10.24
Domnului. Și împăratul a zis: Voi da. 7Și împăratul a cruțat pe Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul
21.7
1 Sam. 18.3
20.8,15,42
23.18
Domnului care era între ei, între David și Ionatan, fiul lui Saul. 8Și împăratul a luat pe cei doi fii ai Rițpei
21.8
Cap. 3.7.
, fiica lui Aiia, pe care îi născuse ea lui Saul, Armoni și Mefiboșet, și pe cei cinci fii ai Merabei, fiica lui Saul, pe care‐i născuse ea lui Adriel, fiul lui Barzilai, Meholatitul. 9Și i‐a dat în mâinile gabaoniților și i‐au spânzurat pe munte înaintea
21.9
Cap. 6.17.
Domnului. Și cei șapte au căzut împreună și au fost uciși în cele dintâi zile ale secerișului la începutul secerișului orzului. 10Și Rițpa
21.10
Vers. 8. Cap. 3.7.
, fiica lui Aiia, a luat un sac și l‐a întins pentru sine peste stâncă, de la începutul
21.10
Deut. 21.23
seceratului până s‐a vărsat apă peste ei din ceruri; și n‐a lăsat să se odihnească păsările cerurilor peste ei ziua, nici fiarele câmpului noaptea. 11Și s‐a spus lui David ce făcuse Rițpa, fiica lui Aiia, țiitoarea lui Saul. 12Și David s‐a dus și a luat oasele lui Saul și oasele lui Ionatan, fiul său, de la locuitorii din Iabes‐Galaad, care le furaseră din ulița Bet‐Șanului, unde îi spânzuraseră filistenii
21.12
1 Sam. 31.11,12,13
în ziua când filistenii
21.12
1 Sam. 31.10
uciseseră pe Saul în Ghilboa. 13Și a adus de acolo oasele lui Saul și oasele lui Ionatan, fiul său. Și au adunat oasele celor ce fuseseră spânzurați. 14Și au îngropat oasele lui Saul și ale lui Ionatan, fiul său, în țara lui Beniamin la Țela
21.14
Ios. 18.28
, în mormântul lui Chis, tatăl său, și au făcut tot ce poruncise împăratul. Și după aceasta Dumnezeu
21.14
Ios. 7.26
s‐a lăsat înduplecat față de țară.

Războiul împotriva filistenilor

15Și filistenii au avut iarăși război cu Israel. Și David s‐a pogorât și robii lui cu el și s‐au luptat împotriva filistenilor. Și David era ostenit. 16Și Ișbi‐Benob, care era din copiii lui Rafa, (greutatea suliței lui era de trei sute de greutăți de aramă și el era încins cu o sabie nouă), s‐a gândit să lovească pe David. 17Și Abișai, fiul Țeruiei, l‐a ajutat și a lovit pe filistean și l‐a ucis. Și bărbații lui David i‐au jurat zicând: Să

21.17
Cap. 18.3.
nu mai ieși cu noi la luptă ca să nu stingi cande la
21.17
1 Reg. 11.36
15.4Ps. 132.17
lui Israel. 18Și a fost așa: după aceea a fost
21.18
1 Cron. 20.4
iarăși război cu filistenii în Gob. Atunci Sibecai
21.18
1 Cron. 11.29
Hușatitul a lovit pe Saf care era din copiii lui Rafa. 19Și iarăși a fost război cu filistenii la Gob. Și Elhanan, fiul lui Iaare‐Oreghim, Betleemitul, a lovit pe Goliat
21.19
1 Cron. 20.5
, Ghititul, și mânerul suliței lui era ca un sul de țesător. 20Și iarăși a fost război la Gat
21.20
1 Cron. 20.5
și acolo era un bărbat foarte înalt și degetele mâinilor lui și degetele picioarelor lui erau șase și șase, douăzeci și patru la număr. Și se născuse și el lui Rafa. 21Și el a batjocorit pe Israel și Ionatan, fiul lui Șimea
21.21
1 Sam. 16.9
, fratele lui David, l‐a ucis. 22Acești patru
21.22
1 Cron. 20.8
se născuseră lui Rafa la Gat și au căzut prin mâna lui David și prin mâna robilor lui.

22

Cântarea lui David.

221Și David a vorbit către Domnul cuvintele

22.1
Ex. 15.1Jud. 5.1
acestei cântări, în ziua când Domnul l‐a scăpat
22.1
Ps. 1834.19
din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. 2Și a zis: Domnul
22.2
Deut. 32.4Ps. 18.231.3
71.3
91.2
144.2
este stânca mea și cetățuia mea și izbăvitorul meu, da al meu. 3Dumnezeu este stânca mea, îmi voi pune
22.3
Evr. 2.13
încrederea în el, scutul meu
22.3
Gen. 15.1
și cornul
22.3
Lc. 1.69
mântuirii mele, turnul
22.3
Prov. 18.10
meu înalt și scăparea
22.3
Ps. 9.9
14.6
59.16
71.7Ier. 16.19
mea. Mântuitorul meu, tu mă mântuiești din asuprire. 4Voi chema pe Domnul care este vrednic de laudă și voi fi mântuit de vrăjmașii mei. 5Căci valurile morții m‐au înconjurat, șivoaiele lui Belial m‐au spăimântat, 6funiile
22.6
Ps. 116.3
Șeolului m‐au cuprins, lațurile morții au căzut peste mine. 7În strâmtorarea mea am chemat
22.7
Ps. 116.4
120.1Iona 2.2
pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu, și El a auzit
22.7
Ex. 3.7Ps. 34.6,15,17
din templul său glasul meu și strigătul meu a venit la urechile sale. 8Atunci pământul s‐a zguduit
22.8
Jud. 5.4Ps. 77.18
97.4
și s‐a cutremurat, temeliile
22.8
Iov 26.11
cerurilor s‐au mișcat și s‐au zguduit, căci el se mâniase. 9Un fum se ridica din nările lui și un foc
22.9
Ps. 97.3Hab. 3.5Evr. 12.29
mistuia din gura lui; cărbuni se aprindeau din ea. 10Și el a plecat
22.10
Ps. 141.5Is. 64.1
cerurile și s‐a pogorât și era întuneric
22.10
Ex. 20.211 Reg. 8.12Ps. 97.2
sub picioarele sale. 11Și călărea pe un heruvim și zbura și se vedea pe aripile
22.11
Ps. 104.3
vântului. 12În juru‐i a făcut întunericul
22.12
Vers. 10.
drept cort, grămezi de ape, nori deși ai cerurilor. 13Din strălucirea dinaintea lui s‐au aprins cărbuni
22.13
Vers. 9.
de foc. 14Domnul a tunat
22.14
Jud. 5.201 Sam. 2.10
7.10Ps. 29.3Is. 30.33
din ceruri și Cel Prea Înalt a făcut să se audă glasul său. 15Și a trimis săgeți
22.15
Deut. 32.23Ps. 7.13
77.17
144.6Hab. 3.11
și i‐a împrăștiat, fulgerul și i‐a risipit. 16Și păturile mării s‐au văzut. Temeliile lumii s‐au descoperit, la certarea
22.16
Ex. 15.8Ps. 106.9Naum 1.4Mat. 8.26
Domnului, la suflarea vântului nărilor lui. 17El
22.17
Ps. 144.7
a întins mâna din înălțime, m‐a apucat, m‐a scos din ape mari, 18m‐a scăpat
22.18
Vers. 1.
de vrăjmașul meu cel puternic, de cei ce mă urau. Căci erau prea tari pentru mine. 19Ei au venit peste mine în ziua nenorocirii mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. 20Și el m‐a scos la loc
22.20
Ps. 31.8
118.5
larg, el m‐a scăpat, căci a găsit plăcere de
22.20
Cap. 15.26.
mine; 21Domnul mi‐a
22.21
Vers. 25.
răsplătit după dreptatea mea, mi‐a întors după curăția
22.21
Ps. 24.4
mâinilor mele. 22Căci am păzit
22.22
Gen. 18.19Ps. 119.3
128.1Prov. 8.32
căile Domnului și nu m‐am abătut cu răutate de la Dumnezeul meu. 23Căci toate judecățile
22.23
Deut. 7.12Ps. 119.30,102
lui au fost
22.23
Gen. 6.9
17.1Iov 1.1
înaintea mea și nu m‐am depărtat de la așezămintele lui. 24Și am fost desăvârșit înaintea lui și m‐am păzit de nelegiuirea mea. 25Și Domnul mi‐a răsplătit după dreptatea
22.25
Vers. 21.
mea, după curăția mea înaintea ochilor lui. 26Cu cel îndurător
22.26
Mat. 5.7
te vei arăta îndurător, cu bărbatul desăvârșit, te vei arăta desăvârșit. 27Cu cel curat te vei arăta curat și cu cel strâmb
22.27
Lev. 26.23,24,27,28
te vei arăta strâmb. 28Și vei mântui pe poporul
22.28
Ex. 3.7,8Ps. 72.12,13
necăjit și ochii tăi sunt peste cei mândri
22.28
Iov 40.11,12Is. 2.11,12,17
5.15Dan. 4.37
ca să‐i scobori. 29Căci tu ești candela mea, Doamne, și Domnul luminează întunericul meu. 30Căci cu tine alerg asupra unei cete; cu Dumnezeul meu sar peste zid. 31Cât pentru Dumnezeu, calea sa este
22.31
Deut. 32.4Dan. 4.37Ap. 15.3
desăvârșită, cuvântul Domnului este
22.31
Ps. 12.6
119.140Prov. 30.5
cercat, el este un scut pentru toți care își pun încrederea în el. 32Căci cine
22.32
1 Sam. 2.2Is. 45.5,6
este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? 33Dumnezeu este cetățuia
22.33
Ex. 15.2Ps. 27.1
28.7,8
31.4Is. 12.2
mea cea tare și el călăuzește pe cel desăvârșit
22.33
Evr. 13.21
în
22.33
Deut. 18.13Iov 22.3Ps. 101.2,6
119.1
calea sa. 34El face picioarele mele ca
22.34
Cap. 2.18.
ale cerbului și mă pune pe înălțimile
22.34
Deut. 32.13Is. 33.16
58.14
mele. 35El îmi
22.35
Ps. 144.1
deprinde mâinile la război și brațele mele întind un arc de aramă. 36Și tu mi‐ai dat scutul mântuirii tale și smerenia ta m‐a făcut mare. 37Tu ai lărgit
22.37
Prov. 4.12
pașii mei sub mine și gleznele mele n‐au alunecat. 38Am urmărit pe vrăjmașii mei și i‐am stârpit și nu m‐am întors până i‐am nimicit. 39Și i‐am nimicit și i‐am străpuns și nu se mai scoală, ci au
22.39
Mal. 4.3
căzut sub picioarele mele. 40Și m‐ai încins
22.40
Ps. 18.32,39
cu putere pentru luptă; ai răpus sub mine pe cei ce se ridicau împotriva
22.40
Ps. 44.5
mea. 41Și ai făcut pe vrăjmașii mei să întoarcă
22.41
Gen. 49.8Ex. 23.27Ios. 10.24
spatele la mine, și am stârpit pe cei ce mă urăsc. 42Ei se uitau, dar nu era nimeni să mântuiască; cătau la Domnul
22.42
Iov 27.9Prov. 1.28Is. 1.15Mica 3.4
și el nu le‐a răspuns. 43Și i‐am tocat ca
22.43
2 Reg. 13.7Ps. 35.5Dan. 2.35
pulberea pământului, i‐am zdrobit, i‐am călcat ca noroiul
22.43
Is. 10.6Mica 7.10Zah. 10.5
de pe ulițe. 44Tu m‐ai scăpat
22.44
Cap. 3.1;
din certurile poporului meu. Tu m‐ai păstrat să fiu capul
22.44
Deut. 28.13Ps. 2.8
neamurilor. Un popor
22.44
Is. 55.5
pe care nu‐l cunoșteam îmi va sluji. 45Fiii străinului mă lingușesc. Cum aud ei de mine, mi se supun. 46Fiii străinului se vor veșteji și vor ieși tremurând din
22.46
Mica 7.17
întăriturile lor. 47Viu este Domnul și binecuvântată să fie stânca mea și prea înălțat să fie Dumnezeu, stânca mântuirii
22.47
Ps. 89.26
mele! 48Da, Dumnezeu care mă răzbună și aduce
22.48
Ps. 144.2
popoarele sub mine. 49El mă smulge de la vrăjmașii mei; da, tu mă înalți mai presus de cei ce se ridică împotriva mea. Tu mă scapi de omul
22.49
Ps. 140.1
asupritor. 50De aceea te voi lăuda, Doamne, între
22.50
Rom. 15.9
neamuri și voi cânta laude numelui tău. 51El dă
22.51
Ps. 144.10
mare mântuire împăratului său și arată îndurare unsului
22.51
Ps. 89.20
său, lui David și seminței
22.51
Cap. 7.12, 13.
lui în veac.